đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

3 623 8
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 15:36

TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_06.doc Trang 1/3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu lu vo a lm vic chm im *** Phn 1: To c s d liu (CSDL) nh sau (1 im) Thớ sinh to tp tin CSDL ti th mc lm bi thi vi tờn l <STT>.MDB (<STT>: s th t ca thớ sinh). Mụ t Cụng ty C cn qun lý b phn nhõn s v h s v lng ca nhõn viờn Cu trỳc cỏc bng Cỏc Field c gch di v in m l khúa chớnh ca bng. DMPB DANH MC PHềNG BAN Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaPB Text 2 Mó phũng ban Mó phũng ban TenPB Text 30 Tờn phũng ban Tờn phũng ban DMCV DANH MC CHC V Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaCV Text 2 Mó chc v Mó chc v TenCV Text 20 Tờn chc v Tờn chc v HeSoCV Number Single H s chc v H s chc v DMNV DANH MC NHN VIấN Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 4 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn HoNV Text 40 H nhõn viờn H nhõn viờn TenNV Text 10 Tờn nhõn viờn Tờn nhõn viờn Phai Yes/No Phỏi Yes Nam / No N NgaySinh Date/Time dd/mm/yyyy Ngy sinh Ngy sinh MaCV Text 2 Mó chc v Mó chc v MaPB Text 2 Mó phũng ban Mó phũng ban NgayBatDau Date/Time dd/mm/yyyy Ngy bt u vo lm Ngy bt u vo lm HSLuong Number Single H s lng CB H s lng CB HOSOLUONG H S LNG Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 4 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn NamThang Text 6 Nm thỏng hng lng Nm thỏng hng lng LuongCB Number Single Lng c bn Lng c bn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_06.doc Trang 2/3 DMCV MaCV TenCV HeSoCV NV Nhân viên 1.1 TP Trưởng phòng 2.2 GD Giám đốc 3.6 PG Phó giám đốc 3.2 KT Kế tốn trưởng 3.2 PP Phó phòng 2.0 TK Thư ký 1.8  Quan hệ giữa các bảng  Dữ liệu mẫu Phần 2: Tạo tập tin <STT>.DOC (<STT>: số thứ tự của thí sinh) trả lời các câu hỏi sau (1 điểm) 1. Phát biểu: “Trong 1 truy vấn Crosstab có thể tồn tại 1 trong 3 thành phần Row Heading, Column Heading và Value” là đúng hay sai? (0.5 điểm) 2. Hãy viết cách định dạng cho ơ Trị giá như dạng sau: (0.5 điểm) Trị giá 100,000 VNĐ Phần 3: Tạo truy vấn (4 điểm) 3. Sử dụng truy vấn cập nhật bảng HOSOLUONG của tháng 12 năm 2005 cho các nhân viên bao gồm: (1 điểm) LuongCB = HSLuong * 350000 TienLuong = LuongCB * HeSoCV 4. Cho biết những chức vụ nào chưa có nhân viên đảm trách, thơng tin gồm: Mã chức vụ, Tên chức vụ. (1 điểm) 5. Thêm một nhân viên mới vào bảng DMNV, biết rằng Ngày Bắt đầu là ngày hiện hành, các thơng tin khác sẽ được cung cấp tại thời điểm thực hiện câu truy vấn. (1 điểm) 6. Tính tổng tiền lương tháng 12 năm 2005 của Phòng Tổ chức HC , thơng tin gồm: Năm tháng, Tổng tiền lương. (1 điểm) DMPB MaPB TenPB 01 Phòng Giám đốc 02 Phòng Tổ chức HC 03 Phòng Kế tốn 04 Phòng Kinh doanh HOSOLUONG MaNV NamThang LuongCB TienLuong NV01 200512 0 0 NV02 200512 0 0 NV05 200512 0 0 NV03 200512 0 0 NV04 200512 0 0 NV06 200512 0 0 NV07 200512 0 0 DMNV MaNV HoNV TenNV Phai NgaySinh MaCV MaPB NgayBatDau HSLuong NV01 Lê Thảo Ngun Nữ 20/12/1979 NV 02 15/08/2000 2.9 NV02 Nguyễn Hải Yến Nữ 10/01/1979 NV 03 20/10/2002 2.6 NV03 Trần Từ Hải Nam 15/10/1970 TP 04 09/01/1996 3.0 NV04 Nguyễn Bảo Nam 01/01/1971 TP 02 07/01/1998 2.6 NV05 Lý Văn Tài Nam 12/11/1973 PP 02 15/03/1999 2.6 NV06 Lâm Ánh Nguyệt Nữ 20/06/1969 GD 01 15/08/1993 3.9 NV07 La Ngọc Minh Nữ 12/01/1971 KT 03 20/09/1995 3.6 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_06.doc Trang 3/3 Phn 4: Thit k bỏo biu (2 im) - Hóy thit k bỏo biu cú dng sau: tip theo i vi cỏc phũng ban khỏc Hỡnh 1: Bỏo biu H s lng nhõn viờn Lu ý : D liu bỏo biu chn lc l nm 2005 vỏ thỏng 12. Phn 5: Thit k v ci t mn hỡnh (2 im) Yờu cu: Dựng Wizard to mn hỡnh trờn, trong ú: - Main Form dựng cp nht bng DMNV, Sub Form dựng cp nht bng HOSOLUONG - B nỳt : dựng di chuyn mu tin v u, trc, sau, cui - Nỳt : xut bỏo biu ca phn 4 ra mn hỡnh - Nỳt : úng mn hỡnh li . Text 6 Nm thỏng hng lng Nm thỏng hng lng LuongCB Number Single Lng c bn Lng c bn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_ 06. doc. 3 .6 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 06. doc Trang 3/3 Phn 4: Thit k b o biu (2 im) - Hóy thit k b o biu cú dng sau: tip theo i vi cỏc phũng ban. TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 06. doc Trang 1/3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6, đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6, đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn