bao cao c d

6 161 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 02:00

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS…………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: BC/CĐGD … , ngày tháng … năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN Năm học : 2009-2010 - Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ngành GD&ĐT; - Căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác của CĐGD tỉnh và CĐGD Vĩnh Lợi; - Thực hiện cong văn số 124/CĐN ngày 29/12/2009 của CĐGD tỉnh về việc báo cáo sơ kết học kì I. - Căn cứ vào kề hoạch, phương hướng nhiệm vụ và kết quả công tác công đoàn năm học 2009 - 2010, Công đoàn cơ sở TH Hoàng Hoa Thám báo cáo kết quả học kì như sau: A. Thống kê số liệu: - Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị: 25/8 Nữ: - Tổng số đoàn viên công đoàn: 25/8 Nữ: - Tổng số đảng viên: 10 .Số đảng viên mới kết nạp trong học kỳ I: 01 B. Hoạt động công đoàn: I. Chương trình 1: - Tham gia xây dựng, thực hiện các chế độ, chính sách trong đon vị. - Công tác chănm lo nâng cao đời sống, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, đoàn kết trong đơn vị. - Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về thực hiện chế độ chính sách. II. Chương trình 2: - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của ngành và cấp trên. - Tổ chức các hoạt động, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. - Tham gia nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và lao động nhằm đáp ừng yêu cầu về đổi mới giáo dục vad đào tạo. II. Chương trình 3: - Kết quả của việc triển khai và thực hiện tham gia quản lý đơn vị, chuyên môn. - Kết quả của việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… - Kết quả cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn: và khắc phục cơn bão số 9. IV. Chương trình 4: - Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn. - Xây dựng các quy chế, văn bản phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền. - Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên, phát triển Đảng. Trang 1 * * NHỮNG SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO: I. Những số liệu cơ bản: 1. Tình hình đội ngũ: - Tổng số CB, GV, CNV trong đơn vị: 25/8 nữ. Trong đó: + Tổng số CB, GV, CNV trong biên chế: 25/8 nữ. + Tổng số CB, GV, CNV ngoài biên chế: nữ. - Tổng số CB, GV, CNV được kí hợp đồng lao động: nữ. + Tổng số CB, GV, CNV được đóng BHXH: 25/8 nữ. Tỷ lệ so với CNLĐ: - Số CNLĐ SXKD khu vực nhà nước: - Số đoàn viên là người dân tộc: + Hoa: Nữ: + Khmer: 9/3 Nữ: + Dân tộc khác (ngoài dân tộc kinh): Nữ: 2. Đã ký hiệp ước lao động: 3. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: - Tổng số vụ tai nạn: Trong đó: + Tai nạn chết người: + Số người chết: + Số người mắc bệnh gnhề nghiệp: 4. Công tác phát triển Đảng: - Tổng số đảng viên: 10/3 nữ. - Số đảng viên được kết nạp trong học kỳ I: 1/1 nữ. 5. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn: * Số CBGV đi học để đạt trình đô: - Trung cấp : nữ - Cao đẳng: 4/1 nữ. - Đại học: 4/2 nữ. - Trên Đại học: - Ngoại ngữ : nữ. - Quản lí Giáo dục: 1/1 nữ. * Số CBGV đi học đạt chuẩn : * Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Trung cấp: cao cấp: cử nhân: 6. Tổ chức công đoàn: - Tổng số đoàn viên Công đoàn: 25/8 nữ + Số đoàn viên trong các trường công lập: nữ Trang 2 +Số đoàn viên trong các trường ngoài công lập: +Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I: nữ. +Số đoàn viên đã nhận thẻ: - Số CĐCS: Công lập: Ngoài công lập: Tong đó: +MN: +Tiểu học: 01 + THCS: + CS trực thuộc: 7. Kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và QĐ 09/2005 của Thủ tướng Chính phủ. - Số người tinh giảm biên chế theo NQ 09 và Chỉ thị 16/CT-CP. Trong đó: + Về hưu: + Nghỉ trợ cấp một lần: + Chuyển sang làm công tác khác: + Bố trí đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn: II. Phong trào hoạt động công đoàn: 1. Công tác tuyên truyền giáo dục:  Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới, triển khai Nghị quyết TW 6. NQ XIII CĐGDVN, NQĐhội X CĐVN: + Hình thức tổ chức: Tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới, triển khai Nghị quyết TW 6. NQ XIII CĐGDVN, NQĐhội X CĐVN. + Nội dung tuyên truyền: Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, với khẩu hiệu hành động và mục tiêu “ Tăng cường nến nếp, kỷ cương, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng GD, đổi mới phương pháp dạy- học. + Kết quả đạt được, ý nghĩa: Thông qua những nội dung tuyên truyền. Nhằm có biện pháp khắc phụ hiện tượng tiêu cực, sai phạm trong nhà trường. CBCC phát huy quyền dân chủ đúng nghĩa trong trường học. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. * Số lần tổ chức : 02 lần * Số người tham dư : 52 người, tỉ lệ: %  Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, luật GD sửa đổi: + Nội dung: Ôn lại lịch sử vẻ vang, những thành tựu những năm đổi mới đất nước, trong đó điển hình là lĩnh vực giáo dục- đào tạo. khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong 79 năm qua và nhiệm vụ cần thực hiện của mỗi người là ra sức xây dựng đơn vị mỗi ngày một tốt đẹp hơn, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ X Đảng CSVN. + Hình thức: Tuyên truyền giáo dục chính grị tư tưởng , đề ra kế hoạch phát động. Trang 3 + Kết quả đạt được, ý nghĩa: Thông qua việc học tập giúp cho CBCC nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Rèn luyện đạo đức phẩm chất nhà giáo và mục tiêu chương trình GD giai đoạn mới. Tạo điều kiện thuận lợi để CBCC tham gia thực hiện nghĩa vụ của mình , thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác * Số lần tổ chức : 02 lần * Số người tham dư : 52 người, tỉ lệ: % 3. Công tác thi đua và các cuộc vận động: 3.1. Đăng ký danh hiệu thi đua: - LĐTT: + Cá nhân: 18 + Tập thể: 2 - CSTĐ: + Cấp cơ sở: 7 + Cấp ngành TW, Tỉnh, TP: + Cấp TW: 3.2. Đăng kí danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà: 9 , đạt 100 %. 4. Công tác XHHGD theo QĐ 05/CP kết quả cụ thể: 5. Đại hội giáo dục các cấp: 6. Thực hiện quy chế dân chủ: - Số đơn vị đã mở Hội nghị CBCC: Tỷ lệ % so với đơn vị HCSN: 7. Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học: - Đăng ký thực hiện: Cấp tỉnh: Cấp bộ: Cấp TW: - Đã hoàn thành: - Giá trị làm lợi: - Tiền thưởng: 8. Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn: + Số lớp bồi dưỡng: + Số người tham gia: III. Việc thực hiện chế độ chính sách, bảo bệ quyền và lời ích người lao động: 1. Những chế độ chính sách chưa được giải quyết và thực hiện – Lý do? 2. Việc thực hiện những chế độ chính quy định của địa phương. 3. Các hành vi vi phạm nhân phẩm danh dự nhà giáo: Số lần: Hướng giải quyết: 4. Số đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Số lượt người đến khiếu nại, tố cáo: Trong đó: cấp tỉnh, ngành: Số đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trang 4 Trong đó thuộc thẩm quền công đoàn: Số đơn đã giải quyết: Trong đó thuộc thẩm quyền công đoàn: 5. Công tác kiểm tra ATVSTP: Số cơ sở được kiểm tra: Trong đó kiểm tra phối hợp: 6. Kiểm tra việc thực hành chính sách, chế độ lao động nữ: Số lần kiểm tra: Trong đó kiểm tra phối hợp: 7. Kiểm tra tài chính công đoàn: Số lần kiểm tra: Trong đó: kiểm tra đồng cấp: Tổng số truy thu: IV. Công tác xã hội: 1. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do tổ chức công đoàn quản lý: - Số vốn đã sử dụng: - Số dự án: - Số người được giải quyết việc làm: 2. Công tác từ thiện nhân đạo: - Tổng số Mẹ VNAH đơn vị phụng dưỡng: - Số tiền ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa: - Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt gây ra: - Đóng góp quỹ mái ấm công đoàn: - Các hình thức từ thiện khác (nêu cụ thể): 3. Phong trào xây dựng nhà công vụ: - Số tiền ủng hộ: - Số m 2 nhà được xây dựng: * Phong trào xây dựng nhà tình thương: V. Những hoạt động mới nổi bật, có hiệu quả: ……………………………………………………………………………………… VI. Những kiến nghị, đề nghị đối với công đoàn cấp trên: ………………………………………………………………………………………VII. Tự nhận xét đánh giá xếp loại: VIII. Tổ chức thực hiện: …………………………………………………………………………………… Trang 5 Trang 6 . m c về th c hiện chế độ chính sách. II. Chương trình 2: - Tổ ch c tuyên truyền, phổ biến c c chủ trương, chính sách c a Đảng và Nhà nư c, c c Nghị quyết c a ngành và c p trên. - Tổ ch c c c. 2009-2010 - C n c vào kế hoạch, nhiệm vụ năm h c 2009 – 2010 c a ngành GD&ĐT; - C n c vào kế hoạch, chương trình c ng t c của C GD tỉnh và C GD Vĩnh Lợi; - Th c hiện cong văn số 124 /C N ngày. Trên Đại h c: - Ngoại ngữ : nữ. - Quản lí Giáo d c: 1/1 nữ. * Số CBGV đi h c đạt chuẩn : * C ng t c bồi d ỡng nâng cao trình độ chính trị: Trung c p: cao c p: c nhân: 6. Tổ ch c công đoàn:
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao c d, bao cao c d, bao cao c d