Đề án tinh giản biên chế

5 12,622 72
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 06:00

PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG TRƯỜNG: TIỂU HỌC 2 MAI SAO Số 01/ ĐA-TH2MS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** Mai Sao, ngày 12 tháng 11 năm 2009 ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2007/NĐ-CP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 MAI SAO Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng Thực hiện kế hoạch số 18/2008 KH-UBND ngày 23/02/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với trường Tiểu học 2 Mai Sao. Xây dựng đề án tinh giản biên chế thực hiện từ 11/2009 đến hết ngày 31/12/2011 như sau: Phần thứ nhất: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1. Tổ chức bộ máy: 1.1. Cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước. - Có bao nhiêu tổ chức, bộ phận: 04 - Số biên chế phân bổ và số biên chế có mặt: 14 người. 1.2. Các đơn vị, tổ chức sự nghiệp. - Có bao nhiêu tổ chức, bộ phận: 04 - Số biên chế phân bổ và số biên chế có mặt: 14 người. 2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức, đơn vị trực thuộc: - Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại các tổ chức, đơn vị trực thuộc. - Những nhiệm vụ phân cấp cho cấp dưới hoặc giao cho tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp đảm nhận. 3. Kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định: - Nhận xét, đánh giá về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị hiện đã hợp lý chưa: Hợp lý. - Có tổ chức nào cần phải sắp xếp lại, giải thể, sát nhập không: Không có. - Có cần thành lập thêm tổ chức nào không: Không Phần thứ hai: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, cụ thể: 1. Đối với cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước: 1.1. Số biên chế được giao: - Năm 2007-2008: 13 người - Năm 2008-2009: 13 người - Năm 2009-2010: 14 người - Năm 2010-2011: 14 người 1.2. Số biên chế đề nghị phân bổ: - Năm 2007-2008: 13 người - Năm 2008-2009: 13 người - Năm 2009-2010: 14 người - Năm 2010-2011: 14 người Trong đó: Chia theo cơ cấu: A- Lãnh đạo, quản lý: 02 người B- Công chức chuyên môn: 14 người C- Nhân viên thừa hành, phục vụ: 01 người Chia theo nhóm ngạch: A- Viên chức loại A1: 4 B- Viên chức loại A0: 4 C- Viên chức loại B: 5 D- Công chức loại B: 01 (Kế toán viên TC) E- Nhóm ngạch thừa hành, phục vụ: 01 (NV bảo vệ) 1.3. Số cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng đủ về điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài: 14 1.4. Số cán bộ, công chức dự kiến tinh giản biên chế: 03 A- Dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, do cơ cấu không hợp lý: Không B- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không C- Không đạt trình độ chuẩn: Không D- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao: Không 2. Đối với đơn vị, tổ chức sự nghiệp: 2.1. Số biên chế được giao: 14 2.2. Số cán bộ, viên chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng đủ về điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài: 14 2.3. Số cán bộ, công chức dự kiến tinh giản biên chế: 03 Trong đó: A- Dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, do cơ cấu không hợp lý: Không B- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không C- Không đạt trình độ chuẩn: Không D- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao: Không Phần thứ ba: KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Trên cơ sở phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của trường Tiểu học 2 Mai Sao. Tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP thực hiện từ 11/2009 đến hết ngày 31/12/2011, tổng số 03 công chức, viên chức, cụ thể như sau: 1. Năm 2007-2008: 1.1. Kỳ 1: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 1.2. Kỳ 2: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 2. Năm 2009: 1.1. Kỳ 1: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 1.2. Kỳ 2: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 3. Năm 2010: 1.1. Kỳ 1: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 1.2. Kỳ 2: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: 01 B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 4. Năm 2011 1.1. Kỳ 1: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: 02 B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không 1.2. Kỳ 2: Không A- Nghỉ hưu trước tuổi: Không B- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Không C- Thôi việc ngay: Không D- Thôi việc sau khi đi học: Không E- Thôi giữ chức vụ lãnh đạo: Không Trên đây là đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường Tiểu học 2 Mai Sao đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng thẩm định, phê duyệt để trường làm cơ sở tổ chức thực hiện theo kế hoạch./. TM.TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 MAI SAO Nơi nhận : - Như kính gửi - Lưu HIỆU TRƯỞNG . 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với trường Tiểu học 2 Mai Sao. Xây dựng đề án tinh giản biên chế thực hiện từ 11/2009 đến hết ngày 31/12/2011 như. giao: Không Phần thứ ba: KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Trên cơ sở phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của trường Tiểu học 2 Mai Sao. Tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP. chức, bộ phận: 04 - Số biên chế phân bổ và số biên chế có mặt: 14 người. 1.2. Các đơn vị, tổ chức sự nghiệp. - Có bao nhiêu tổ chức, bộ phận: 04 - Số biên chế phân bổ và số biên chế có mặt: 14 người. 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án tinh giản biên chế, Đề án tinh giản biên chế, Đề án tinh giản biên chế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn