Học nhanh Tiếng Anh Cấp 3 - Formation Of Noun Formation Of Adjective Verbs Preposition pot

6 448 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 21:20

* Thêm tiếp đầu ngữ (Prefix) vào trước từ Prefix Meaning Example dis- in– im- un- mis- co- com- con- bi - re- after- out- over- under- trái nghóa sai, lỗi lầm cùng với hai lại, lần nữa sau phát ra, ở ngoài trên dưới, kém * displeasure, dishonesty * injustice, impurity * untruth, unbelief * misbehavior, misconception * co-education, co-author * compassion, confederation * bicycle, bilingual * rearmament, redevelopment * afternoon, afterthought * outbreak, outlaw * overtime, overproduction * undergrowth, undertone * Thêm tiếp vó ngữ (suffix) vào sau từ Suffix Meaning Example -ar -or -er -dom (sau danh hoặc tính từ) -full -hood (sau danh hoặc tính từ) -ie -let -ling -ing -ness (sau tính từ) -ship -th (sau tính từ) -ty -ity người làm (tình trạng, lónh vực) đầy (danh từ trừu tượng) vật nhỏ bé công việc (danh từ trừu tượng) (danh từ trừu tượng) (danh từ trừu tượng) (danh từ trừu tượng) * beggar, liar * actor, conductor * leader, writer * freedom, wisdom, kingdom * handful, mouthful * childhood, neighborhood, brotherhood * birdie * booklet * duckling * walking, reading, writing, dancing * kindness, usefulness, happiness * friendship, fellowship * truth, warmth, width, growth * cruelty, loyalty * electricity, , profundity FORMATION OF NOUNS (Cách thành lập danh từ) Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH TIẾNG ANH 10 FORMATION OF COMPOUND NOUNS (Cách thành lập danh từ kép) noun + noun gerund + noun adjective + noun noun + preposition verb + noun schoolboy, classroom dining-car, sitting-room blackboard, grandfather looker-on, passer-by pick-pocket, cut-pocket * Thêm tiếp đầu ngữ (Prefix) vào trước từ Prefix Meaning Example a + Verb un, in, im + Adj. đang không alive, asleep unhappy, unlucky, inactive, impolite * Thêm tiếp vó ngữ (suffix) vào sau từ Suffix Meaning Example Verb + ed Noun + en Noun + ern Noun + ful Noun + ish Adjective + ish Noun + less Noun + like Noun + ly Noun + some Adjective + some Noun + y được, bò làm bằng chất liệu (sau động từ chỉ phương hướng) đầy đủ, nhiều hơi, có vẻ không có vẻ giống như có vẻ giống như (chỉ tính cách) (thøng đi với danh từ chỉ thời tiết) equipped, pleased golden, wooden southern, northern hopeful, beautiful babyish, reddish, youngish hopeless, homeless fairylike, dreamlike lovely, daily, monthly quarrelsome gladsome rainy, sunny, snowy FORMATION OF COMPOUND ADJECTIVES (Cách thành lập tính từ kép) adj + adj noun + adj adj + noun + ed dark-blue, red-hot snow-white, blood-red dark-eyed, bare-footed FORMATION OF ADJECTIVES (Cách thành lập tính từ) Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 11 ADJECTIVE VERB MEANING NOUNS VERB MEANING able angry black bright broad calm certain cheap civil clean clear dark deep electric equal false fat fertile full glad hot large less light long loose low mad obedient pure quick rich sad safe sharp enable anger blacken brighten broaden becalm ascertain cheapen civilize cleanse clarify darken deepen electrify equalize falsify fatten fertilize fill gladden heat enlarge lessen lighten lengthen loosen lower madden obey purify quicken enrich sadden save sharpen cho phép, tạo khả năng làm tức giận bôi đen làm rạng rỡ, làm sáng mở rộng làm lặng xác đònh làm cho rẻ hơn làm cho văn minh thanh lọc, tẩy sạch làm rõ làm sẫm lại làm cho sâu truyền điện san bằng (tỉ số) làm giả làm cho béo làm cho màu mỡ lấp đầy làm cho vui sướng làm nóng phóng to làm giảm làm sáng kéo dài nới lỏng, thùng thình hạ thấp làm (ai) phát điên vâng lời làm trong sạch làm tăng trưởng làm giàu làm buồn để dành làm bén, sắc actor addition beauty belief blood circle circulation class colony company competition composition courage creator custom deed description dictation dirt division drama education endurance food friend glory grief growth horror illustration imitation justice knee knowledge life act add beautify believe bleed encircle circulate classify colonize accompany compete compose encourage create accustom do describe dictate dirty divide dramatize educate endure feed befriend glorify grieve grow horrify illustrate imitate justify kneel know live hành động cộng, thêm vào làm đẹp tin tưởng chảy máu bao vây lưu thông phân loại thực dân hóa hợp với, đi cùng tranh đua, cạnh tranh sáng tác khuyến khích tạo ra, sáng tạo làm cho quen làm mô tả ám tả, đọc để ghi chép làm bẩn chia đóng kòch giáo dục chòu đựng cho ăn giúp đỡ làm vẻ vang đau buồn tăng trưởng, phát triển làm kinh hoàng minh họa bắt chước phẩm đònh, minh chứng quỳ gối biết sống VERBS FORMED FROM ADJECTIVES AND NOUNS (Các động từ được thành lập từ tính từ và danh từ) Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 12 ADJECTIVE VERB MEANING NOUNS VERB MEANING short simple smooth soft solemn solid strong sweet tight vacant visual wide shorten simplify smoothen soften solemnize solidify strengthen sweeten tighten vacate visualize widen rút ngắn đơn giản hoá làm phẳng làm dòu trònh trọng hoá củng cố tăng cường làm ngọt thắt chặt làm trống hình dung mở rộng liquid moisture nation pleasure product proof relief solution success sympathy terror thought liquefy moisturize nationalize please produce prove relieve solve succeed sympathize terrify think làm lỏng làm ẩm quốc hữu hóa làm hài lòng sản xuất chứng minh làm nhẹ giải quyết thành công cảm thông làm khiếp sợ suy nghó PREPOSITIONS PREPOSITION OF TIME PREPOSITION OF PLACE PREPOSITION OF MOVEMENT AT AT - noon, night, midnight,… - 5 o’clock, ten forty, half past four,… - the age of,… ON - Monday, Tuesday,… - June 21 st , 2005,… - Christmas day, holiday, - Sunday morning, Friday evening,… - weekdays, weekend,… - February, March, May,… - 2005, 1999,… - Spring, Summer, Fall, Winter - the morning, the afternoon, the evening FROM . . . TO / TILL : Từ . . . đến SINCE : Từ khi FOR : Trong ( khoảng thời gian) DURING : Trong suốt (thời gian) District school - 2 Le Duan Street, 1,… - , home, play, work,… IN IN IN or AT - Vietnam, the U.S, Japan, Singapore, England,… - HCM City, Paris, London, New York,… - a box, a room, the factory, - a river - the sea - the swimming pool ON - foot, horseback,… BY - bus, train, car, ship, motorbike,… NOUN + PREPOSITION BY accident = BY chance BY cheque BY mistake FOR example = FOR instance FOR fun FOR breakfast/lunch/dinner FOR the sake OF FOR sale FOR a walk/a swim/a drink IN one’s opinion IN love with ON a diet ON fire ON holiday/business/a trip ON strike ON TV/the radio OUT OF date ≠ UP TO date OUT OF order OUT OF practice OUT OF sight OUT OF work tình cờ bằng ngân phiếu do sơ xuất thí dụ? cho vui cho bữa điểm tâm/trưa/tối vì lợi ích để bán đi tản bộ/bơi/uống theo ý kiến (ai) yêu ai ăn kiêng đang cháy đi nghỉ mát/công tác/du lòch đình công trên TV/radio lỗi thời hư hỏng không luyện tập xa tầm nhìn thấp nghiệp Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 13 ADJECTIVE + PREPOSITION afraid OF amazed AT angry WITH sb ( ABOUT/AT ) sth angry WITH sb FOR doing sth annoyed WITH sb ( ABOUT/A T) sth anxious ABOUT anxious FOR furious ABOUT ashamed OF astonished AT/ BY sth aware OF = conscious OF bad AT ≠ good AT bored WITH / AT sth busy WITH / AT sth capable OF clever AT careful ABOUT/ OF ≠ careless ABOUT careful WITH certain OF/ ABOUT considerate OF/TOWARDS sb cruel TO sb / sth delighted WITH / AT sth different FROM disappointed WITH/ IN sb/ sth eager FOR engaged TO sb equal TO excited ABOUT sth familiar WITH sth / sb famous FOR sth fond OF sb / sth sợ, ngại ngạc nhiên về giận ai về điều gì lo lắng về bực mình ai về điều gì giận dữ ai về điều gì tha thiết mong ước nổi giận về xấu hổ kinh ngạc về biết, nhận biết dở về cái gì chán bận rộn có khả năng về giỏi về cẩn thận về điều gì cẩn thận đối với chắn chắn về quan tâm đến ai tàn nhẫn với ai/cái gì hài lòng với / về điều gì khác nhau thất vọng về khao khát hứa hôn với ai tương đương phấn khởi về quen thuộc với nổi tiếng về yêu thích ai / điều gì full OF sb / sth good AT sth grateful TO sb FOR sth happy ABOUT / IN / WITH hopeless AT sth hungry FOR jealous OF kind TO keen ON mad ABOUT / ON married TO mean TO nice TO nervous ABOUT proud OF rude TO satisfied WITH = pleased WITH scare OF short OF sorry FOR / ABOUT surprised AT shocked AT / BY similar TO tired OF = bored WITH tired FROM typical OF upset ABOUT worth y OF worried ABOUT interested IN nice/kind/good/ friendly/polite OF đầy giỏi về biết ơn ai về điều gì hạnh phúc, sung sướng về vô vọng về khao khát ghen tò tử tế say mê, sốt sắng rất say đắm kết hôn với bủn xỉn, hèn hạ tử tế, thân thiện lo sợ, hồi hộp về kiên hãnh về hổn láo hài lòng, thỏa mãn sợ thiếu ân hận, hối tiếc ngạc nhiên về bò chấn động về, sửng sốt về tương tự chán mệt mỏi về tiêu biểu, điển hình khó chòu về xứng đáng lo lắng về thích, quan tâm tốt, tử tế, thân thiện, lòch sự Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 14 VERB + PREPOSITION accord WITH accompany BY sb accompany WITH sth adjust TO admire sth/sb FOR sth agree WITH sb ABOUT/ ON sth angry WITH sb ABOUT/AT sth aim AT apologize TO sb FOR sth arrive AT (small place) arrive IN (large place) appeal TO apply FOR argue WITH sb ABOUT/OVER sth approve OF believe IN belong TO blush FOR boast OF care ABOUT care FOR combine WITH comment ON compare WITH complain TO sb ABOUT sth consist OF count ON ceal WITH cebate ABOUT depend ON difficulty WITH sth difficulty IN doing sth derive FROM die FOR die OF differ FROM do WITH hợp với đi kèm với hòa nhòp thích nghi khâm phục đồng ý với ai về điều gì giận ai về điều gì ghắm vào xin lỗi ai về điều gì đến đến hấp dẫn, thu hút nộp đơn tán thành tranh cải với ai về điều gì tin tưởng vào thuộc về thẹn đỏ mặt khoe khoang quan tâm, lo lắng thích, muốn kếp hợp với bình luận về so sánh phàn nàn ai về điều gì gồm có tin tưởng vào giao dòch tranh luận về phụ thuộc vào khó khăn khó khăn có nguồn gốc từ chết (vì lí tưởng) chết (vì bệnh) chòu đựng khác biệt với dream OF engage TO fight FOR gaze AT get IN ≠ get OFF (Car, Taxi, Small boat) get On ≠ get OFF (Bus, Train, Plane, Ship) grateful TO glance AT Insist ON live ON listen TO look AFTER look FOR look FORWARD TO object TO participate IN propose TO put OUT put OFF refer TO responsible TO sb FOR sth quarrel WITH seek FOR = Search stand FOR su ffer FROM sympathize WITH think ABOUT think OVER wait FOR wander FROM watch OVER wave AT weep FOR whisper TO wish FOR wonder ABOUT wonder AT mơ trở thành đính hôn chiến đấu cho nhìn chằm chằm lên lên biết ơn liếc nhìn khăng khăng sống nhờ vào lắng nghe chăm sóc tìm kiếm mong đợi phản đối tham gia cầu hôn dập tắt dời lại đề cập chòu trách nhiệm cải vả tìm kiếm thay cho chòu dựng thông cảm nghó về, nhớ về cân nhắc về chờ đợi lạc đường trông nôm vẩy tay khóc vì thì thầm mong ước thắc mắc về ngạc nhiên về Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 15 . , profundity FORMATION OF NOUNS (Cách thành lập danh từ) Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH TIẾNG ANH 10 FORMATION OF COMPOUND NOUNS (Cách thành lập danh từ kép) noun. VERBS FORMED FROM ADJECTIVES AND NOUNS (Các động từ được thành lập từ tính từ và danh từ) Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 12 ADJECTIVE VERB MEANING NOUNS VERB MEANING . hư hỏng không luyện tập xa tầm nhìn thấp nghiệp Học nhanh Học nhanh TIẾNG ANH CẤP 3 TIẾNG ANH CẤP 3 13 ADJECTIVE + PREPOSITION afraid OF amazed AT angry WITH sb ( ABOUT/AT ) sth angry WITH
- Xem thêm -

Xem thêm: Học nhanh Tiếng Anh Cấp 3 - Formation Of Noun Formation Of Adjective Verbs Preposition pot, Học nhanh Tiếng Anh Cấp 3 - Formation Of Noun Formation Of Adjective Verbs Preposition pot, Học nhanh Tiếng Anh Cấp 3 - Formation Of Noun Formation Of Adjective Verbs Preposition pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn