Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf

4 573 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 13:20

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư toàn quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TW, Sở Tư pháp địa phương. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày ra Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi luật sư bị xử lý có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của người đó. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề Đoàn luật sư có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư. Tên bước Mô tả bước 2. Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và gửi quyết định thu hồi cho người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư , Đoàn luật sư nơi người đó là thành viên, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương, Sở Tư pháp ở địa phương nơi người bị thu hồi chứng chỉ là thành viên. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Đăng thông báo Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 4. Quyết định thu hồi thẻ Liên đoàn luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề Ban chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng chỉ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Đoàn luật sư; 2. Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư; 3. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư của người bị đề nghị thu hồi (nếu có). 4. Bản sao Thẻ luật sư của người bị đề nghị thu hồi (nếu có). Số bộ hồ sơ: Không có quy định cụ thể. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư Thông tin Lĩnh vực thống. định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại Chứng. thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề Ban chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf, Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf, Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf

Từ khóa liên quan