Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx

5 482 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 06:21

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 90 ngày làm việc,kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thẩm định dự án: Mức phí tính theo tỷ lệ % Thông tư số 109/2000/TT- BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định cho phép đầu tư Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Số 28 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc trên mạng Internet www.binhduong.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ. 2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng: - Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Tên bước Mô tả bước + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả). + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu. - Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định dự án tổ chức họp. 3. Bước 3: Cá nhân, tổ chức họp thẩm định dự án tại Sở Xây dựng và ký tên biên bản họp. Sau đó, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 4. Bước 4: Đến ngày hẹn cá nhân, tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin phép đầu tư (theo mẫu): 03 bản chính; 2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của UBND tỉnh: 01 bản sao công chứng; 3. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt: 01 bộ photo; 4. Thiết kế cơ sở; số lượng: 01 bộ chính; 5. Dự án đầu tư khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại điều 14, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới (Thẩm định: 20 bộ chính; Trình duyệt: 10 bộ chính); 6. Các văn bản pháp lý liên quan: 03 bộ sao công chứng; Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình xin phép đầu tư Thông tư số 04/2006/TT-BXD ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: . Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên Thông tin Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Thủ tư ng Chính. Hội đồng thẩm định dự án tổ chức họp. 3. Bước 3: Cá nhân, tổ chức họp thẩm định dự án tại Sở Xây dựng và ký tên biên bản họp. Sau đó, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tư ng Chính. theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin phép đầu tư (theo mẫu): 03 bản chính; 2. Quy t định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx, Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx, Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên ppsx