Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 12: Cách trình bày dữ liệu

16 1,636 1
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 13:05

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 12: Cách trình bày dữ liệu Chương 12 Cách trình bày dữ liệu 1. Các bảng số liệu. 2. Các loại đồ thị cơ bản1. Các loại đồ thị cơ bản: a. Các dạng thanh Bar b. Biểu đồ hình tròn Pie c. Đồ thị tuyến tính (Line Graphs)a. Đồ thị thanh Bar: Đồ thị thanh Bar đơn giản: Dùng để so sánh các tổng số và do đó chúng phải có ít nhất là hai cột. Các dữ kiện có thể là: tấn, đôla, số đơn vị…) hay phần trăm. Các thanh không được chia nhỏ. Một số ví dụ: Đồ thị độ tuổi của mẫu Count 60 50 40 30 Độ tuổi 20 10 0 18 25 26 35 36 45 46 69 Độ tuổib. Biểu đồ thanh với nhiều thành phần Dùng để so sánh hai hay nhiều biến có liên quan với nhau. Ví dụ: Biểu đồ so sánh mối quan hệ giữa thu nhập và thói quen về nơi đọc báo. 9 8 7 6 5 Hà Nội 4 Tp. HCM 3 2 1 0 Dưới 2 T 2 4 T 46T 6 10 T Trên 10 Chương 12 Cách trình bày dữ liệu 1. Các bảng số liệu. 2. Các loại đồ thị cơ bản 1. Các loại đồ thị cơ bản: a. Các dạng thanh Bar b. Biểu đồ hình tròn Pie c. Đồ thị tuyến tính (Line Graphs) a. Đồ thị thanh Bar: - Đồ thị thanh Bar đơn giản: Dùng để so sánh các tổng số và do đó chúng phải có ít nhất là hai cột. Các dữ kiện có thể là: tấn, đôla, số đơn vị…) hay phần trăm. Các thanh không được chia nhỏ. Một số ví dụ: Đồ thị độ tuổi của mẫu 0 10 20 30 40 50 60 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 69 Độ tuổi Count Độ tuổi b. Biểu đồ thanh với nhiều thành phần -Dùng để so sánh hai hay nhiều biến có liên quan với nhau. Ví dụ: Biểu đồ so sánh mối quan hệ giữa thu nhập và thói quen về nơi đọc báo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dưới 2 T 2 -4 T 4 - 6 T 6 - 10 T Trên 10 Hà Nội Tp. HCM b. Biểu đồ hình tròn Pie: -Biểu đồ hình tròn: dùng để biểu thị cho tổng thể (hình tròn) và các múi thành phần trong tổng thể. Ví dụ: Biểu đồ về thành phần học thức T N Cao Học T N TCC N T N PTTH T N Cao Đẳng c. Đồ thị tuyến tính (Line Graphs) -Thường dùng để chỉ khuynh hướng và diễn tiến của một vấn đề, hay nhiều vấn đề trong một giai đoạn nhất định nào đó. Ví dụ: Một số chú ý khi trình bày biểu đồ và đồ thị - Khi nào sử dụng biểu đồ và đồ thị. - Gắn số cho biểu đồ và đồ thị đó. Ví dụ: - Chú thích về màu sắc trong biểu đồ và đồ thị. - Đưa tất cả các biểu đồ và đồ thị đã sử dụng vào trong phần phụ lục. Ví dụ: - Sử dụng chức năng của Chart trong Excel, PowerPoint để vẻ các biểu đồ và đồ thị. Ví dụ: 2.4.1 Thực trạng về trình độ dân trí của người dân Việt Nam. TN C ao Học TN T CCN TN P TTH TN C ao Đ ẳng Biểu đồ 2.4.1 Dân trí Việt Nam PHỤ LỤC Số trang 1. Biểu đồ 2.1.1 Thành phần giới tính của mẫu…………………5 2. Biểu đồ 2.3 Thành phần dân trí của nước Việt Nam……… 10 3. Đồ thị 5.7 Mức độ gia tăng dân trí từ năm 1990 cho đến nay 32 1. Các bảng số liệu: a. Bảng đơn giản b. Bảng nhiều biến [...]... 26-35 33 39 38 30 140 36-45 30 22 38 21 111 46-60 27 31 25 16 99 Một số điểm lưu ý khi trình bày bảng số liệu 1 Công dụng của bảng biểu 2 Các biến trong bảng nhiều biến 3 Cách ghi chú số của từng bảng biểu Ví dụ: 4 Phải trình bày tất cả các bảng biểu đã sử dụng trong đề tài vào phần phụ lục Ví dụ: 5 Cách đọc các số liệu trong bảng đơn và bảng nhiều biến Ví dụ: Bảng 3.2 Giới tính TỔNG SỐ % Nam 249 49.8 . Chương 12 Cách trình bày dữ liệu 1. Các bảng số liệu. 2. Các loại đồ thị cơ bản 1. Các loại đồ thị cơ. 40 30 52 150 26-35 33 39 38 30 140 36-45 30 22 38 21 111 46-60 27 31 25 16 99 Bảng 3.2 (Trang 112) Bảng 7.2 (Trang 167) Giới tính Tổng Nam Nữ Count % Count % Count Tần suất Độ tuổi 18-25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 12: Cách trình bày dữ liệu, Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 12: Cách trình bày dữ liệu, Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 12: Cách trình bày dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn