bài giảng lý luận tài chính - chương 4 tài chính công

41 498 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 12:13

CHƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG  A . KHU VỰC CÔNG- TÀI CHÍNH CÔNG  B . NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  C . CÁC QŨY TÀI CHÍNH KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC  A – Khu vực công- tài chính công 1 – Khu vực công 2 - Khái niệm vai trò tài chính công 2.1 K n : Tài chính công là những nguồn lực tài chính do nhà nước sở hữu, quản lý nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhà nước trong việc cung ứng hàng hóa công cho xã hội 2.2 Cơ cấu tài chính công: - Quỹ ngân sách nhà nước - Các Quỹ tài chính khác của nhà nước ( Quỹ dự trữ QG, Quỹ bảo hiểm xã hội , Quỹ hỗ trợ XK, ) ,tài chính các đơn vị quản lý hành chánh, các đơn vị sự nghiệp … 3 Đặc điểm tài chính công - Những khoản mục thu, chi tài chính công đều gắn liền với các quy định của luật pháp và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước - Tài chính công tạo ra hàng hóa dịch vụ công để̀ mọi người có nhu cầu đều có khả năng tiếp cận - Tài chính công phục vụ cho lợi ích cộng đồng,lợi ích KT-XH, không nhằm mục tiêu lợi nhuận-”phi vị lợi”- - Quản lý TCC phải tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, và có sự tham gia của công chúng B- NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) 1- khái niệm &đặc điểm NSNN 1.1 Khái niệm :NSNN là hệ thống quan hệ KT phátsinh trong quá trình PPcác nguồn TC của XH để tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thưc hiện các chức năng của nhà nước 1.2 Đặc điểm NSNN :  +NSNN là một bộ luật TC đặc biệt( yếu tố pháp lý)  +NSNN là một bản dự toán thu chi (yếu tố vật chất ).  +NSNN là một công cụ của QH  2 Hệ thống NS &phân cấp NSNN 2.1 Hệ thống NSNN * Mô hình NSNN thống nhất : Áp dụng phổ biến Hệ thống NS gồm 2 cấp :+NSTW +NSNN các địa phương * Mô hình NS NN liên bang Hệ thống NS gồm 3 cấp : + NS Liên bang + NS Tiểu bang + NS các địa phương , khu vực thuộc Tiểu bang  Ở Việt Nam, theo Luật NSNN, hệ thống NS gồm 4 cấp phù hợp với hệ thống hành chính: + NSTW +NS cấp Tỉnh & cấp tương đương + NS cấpHuyện & cấp tương đương +NS cấp Xã & cấp tương đương Mặc dù được phân làm 4 cấp song giữa các cấp NS luôn có mối quan hệ thông qua cơ chế bổ xung ,cơ chế ủy nhiệm. Hệ thống tổ chức & quản lý NSNN được tập trung ,thống nhất từ TW đến địa phương . NSNN phải vừa đảm bảo tính dân chu,̉ công khai, minh bạch vừa đảm bảo kiểm tra ,kiểm soát ,qua việc sử dụng có hiệu quả các công cụ kế toán, kiểm toán, thanh tra TC  2.2 Phân cấp NSNN Nội dung phân cấp NS gồm : +Phân cấp về quyền ban hành các chính sách, chế đô,tiêu chuẩn định mức TC + Phân cấp về chu trình NS +Phân cấp về vật chất .Đây là nội dung cơ bản cần được xem xét với những nội dung cơ bản sau: * Phân cấp thu NS . Điều này nhằm tạo điều kiện để các cấp chính quyền nhà nước trong phạm vi cho phép có quyền &trách nhiệm với hoạt động TC của cấp mình. Theo Luật NSNN Viêt Nam phân cấp thu giữa các TW & điạ phươnggồm:  +Thu cố định  +Thu điều tiết % thu điều tiết giữa TW & địa phương do QH thông qua và phải cố định trong khoảng từ 3-5 năm  + Thu bổ xung là khoản thu nhằm giúp địa phương cân đối NS hoặc hỗ trợ để địa phương thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của địa phương [...]... NSNN bao gồm : 4. 1 Chi đầu tư phát triển : 4. 2 Chi thường xuyên : 4. 3 Chi trả nợ gốc do chính phủ vay  TỔNG CHI TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ /GDP NƯỚC MỸ ANH PHÁP ĐỨC VIỆT NAM 1980 31,3 43 45 ,4 46,5 1995 32,9 44 ,4 53,6 46 ,3 28,1 2000 29,3 38 ,4 51,2 43 24 QUY MÔ CHI NSNN 1991 Tổng chi chi /GDP         2001 12.170 15,9% 98.526 21,6% (Đ/V :tỉ đồng) 2005 2007 2008 2009 DT DT DT 21 140 0 35 740 0 398980 522700... 58USD/ h -  - CHI CHO GIÁO DỤC NHÀ NƯỚC - KHỐI OECD MỸ/ HÀN /NHẬT PHÁP/ BỈ/ HÀLAN 86 % 70 95 TƯ NHÂN 14% 30 5 NGUỒN : TỔ CHỨC HỢP TÁC &PHÁT TRIỂN KT  CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỂ DỊCH VỤ CÔNG HÀI LÒNG % GIÁO DỤC Y TẾ CÔNG CHỨNG CẤP PHÉP XD TRUNG LẬP 2006 2008 74, 8 78,2 68,9 78,2 58,5 06 KHÔNG HÀI LÒNG 08 06 23,1 14 25,3 7,8 10,6 36,9 11,1 08 2,0 2,9 4, 6 74, 1 57 ,4 9 ,4 34, 3 16,6 8,3 THUẾ 54, 5 49 ,5 17,7 44 ,6 27,7... TOÁN THU NSNN 2007 - THU TỪ DẦU THÔ - THU NỘI ĐỊA - THU TỪ KTQD - THU TỪ KT NGOÀI QD - THU TỪ DN FDI - THU TỪ THUẾ - THU TỪ PHÍ-LỆ PHÍ - THU TỪ ĐẤT ĐAI - THU KHÁC NGUỒN : BỘ TÀI CHÍNH 71.700 TỶ VND 151.800 53.9 54 27.667 31. 041 118.862 12.328 18.806 18 04 HỆ THỐNG CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU CỦA MỘT SỐ NƯỚC NƯỚC MỸ PHÁP ĐỨC SINGAPORE MALAYSIA ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC THÁI LAN SỐ LƯỢNG CÁC SẮC THUẾ 11 14 7 9 15 11 33 9... -CƠ CẤU CHI NSNN 2007 (KH) +Chi thường xuyên 48 ,2% +Chi đầu tư phát triển 27,3% +Chi trả nợ 12,8% +Chi cải cách tiền lương 9,9% +Chi khác 3,8% Nguồn : Bộ Tài Chính   CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO GIAI ĐOẠN 200 9-2 015 LÀ 23 74 TỶ VND LAO ĐỘNG & THU NHẬP CỦA GV KHỐI OECD - GV TIỂU HỌC : 800h / NĂM - GIẢNG DẠY TRUNG BÌNH 45 USD/ h - GV TRUNG HỌC - GIẢNG... vụ từ các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng nhà nước +Phát hành một loại chứng từ nợ mới 3 .4. 2 Viện trơ từ chính phủ , tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ… _ Viện trợ không hoàn lại _ Viện trợ có hoàn lại DƯ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ Đ/V: 1000tỉ đồng 2001 2002 2003 TỔNG DƯ NỢ: 30 34, 7 48 ,7 - Ngắn hạn 3 ,4 6,1 12,1 -Dài hạn 26,6 28,6 36,5 Trong đó: - Vay nợ mới 14, 5 17,8 30 -Trả nợ cũ... SUẤT THUẾ THU NHẬP VỚI MỘT SỐ NƯỚC (20 04) NƯỚC SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPIN THAILAND VIETNAM % THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2-2 8 2-3 0 1 0-1 5-3 0 1-3 5 5-3 7 0 -4 0 %THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 26 36 1 0-1 5-3 0 35 30 28  3.2 Thu lệ phí &phí *Lệ phí là khoản tiền mà các tổ chức &cá nhân phải nộp cho một cơ quan nhà nước khi thụ hưởng dịch vụ liên quan đến quản lý hành chính nhà nước do cơ quan này cung cấp... 20 20 04 50,6 14, 2 36 ,4 32,5 21,3 2005 2006 63,01 73,7 17,8 17 ,4 45,21 56,3 12,5 14, 6 DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ + Chủ yếu vay vốn ưu đãi ODA +Phát hành trái phiếu quốc tế 750 triệu USD (10/2005) +Phát hành trái phiếu quốc tế 1000trieụ USD (1/2010)   TỪ 200 7- 8/2009 Chính Phủ đã huy động tới 8 tỷ USD NHẰM CHỐNG SUY GIẢM KINH TẾ DƯ KIẾN SẼ PHÁT HÀNH 10 000 TỶ VND TRÁI PHIẾU TRONG NĂM 2010 4- Hệ... cầu chi tiêu công cộng  * Phân loại thuế : + căn cứ vào đối tượng đánh thuế +căn cứ vào tính chất kinh tế ,thuế gồm 2 loại : thuế trực thu & thuế gián thu Yêu cầu : _ Phân biệt thuế trực thu & thuế gián thu _Phân tích ưu &nhược điểm của từng loại thuế 0 3-0 4 THUẾ GTGT THUẾ TNDN THUẾ KHÁC TỔNG 0 5-0 6 0 7-0 8 (KH) 32,02 % 22,06 45 ,92 100% 38,11% 27,7 34, 19 100% 36,6% 31 32 ,4 100% NGUỒN : BỘ TÀI CHÍNH  DỰ... dịch vụ công mà chỉ nhằm thực hiện công bằng trong tiêu thu dịch vụ công *Phí là khoản thu từ các tổ chức &cá nhân nhằm bù đắp một phần chi phí thường xuyên về các dịch vụ công hoặc chi phí duy trì ,tu bổ các công trình thuộc kết cấu hạ tầng KT-XH Yêu cầu : _ Kể tên một số loại phí &lệ phí mà anh(chị) thường phải nộp _Phân biệt giữa thuế với ph - lệ phí   3.3 Thu từ hoạt động kinh tế 3 .4 Vay nợ... ph - lệ phí   3.3 Thu từ hoạt động kinh tế 3 .4 Vay nợ &viện trợ 3 .4. 1 Vay nợ chính phủ Mục tiêu: + Bù đắp thiếu hụt NS +Bổ xung nguồn vốn đầu tư phát triển cho NS các cấp +Góp phần điều tiết các nguồn lực TC -Căn cứ vào thời hạn huy động gồm:vay ngắn hạn & vay trung-dài hạn -Căn cứ vào phạm vi huy động : vay trong nước _ vay ngoài nước - Căn cứ vào hình thức huy động: +Huy động thông qua phát hành các . CHƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG  A . KHU VỰC CÔNG- TÀI CHÍNH CÔNG  B . NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  C . CÁC QŨY TÀI CHÍNH KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC  A – Khu vực công- tài chính công 1 – Khu vực công 2 - Khái. điểm tài chính công - Những khoản mục thu, chi tài chính công đều gắn liền với các quy định của luật pháp và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước - Tài chính công tạo ra hàng hóa dịch vụ công. VND - THU NỘI ĐỊA 151.800 - THU TỪ KTQD 53.9 54 - THU TỪ KT NGOÀI QD 27.667 - THU TỪ DN FDI 31. 041 - THU TỪ THUẾ 118.862 - THU TỪ PHÍ-LỆ PHÍ 12.328 - THU TỪ ĐẤT ĐAI 18.806 - THU KHÁC 18 04 NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý luận tài chính - chương 4 tài chính công, bài giảng lý luận tài chính - chương 4 tài chính công, bài giảng lý luận tài chính - chương 4 tài chính công

Từ khóa liên quan