Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp pot

154 398 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 02:20

Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 3 - SVTT: Lê QuangTuyến LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cc Qui hc Tài chính  u kin cho em thc hi tài tt nghip này. Em xin nói lên lòng bic vi ThS. Trn Minh Tùng. Xin cm ng dn trong quá trình hc tp, nghiên cu và thc hi tài. Em xin chân thành c  phn phn mm BRAVO, anh Nguyn Lê Qu em trong quá trình thc t thc hi tài ti công ty. Em xin chân thành cy Cô trong khoa Tin hc Qu tn tình ging dy, trang b cho em nhng kin thn th cho em nhng kin thc, kinh nghi em trong quá trình hc tc hi tài này. Con luôn nh a Ông Bà, Ba M  li. Cui cùng em xin gi li cn các anh ch, các b  em trong quá trình thc hi tài. M gng hoàn thành trong phm vi kh  chc chn s không tránh khi nhng thiu sót, kính mong nhc s tn tình ch bo ca quý Thy Cô và các bn. Mt ln na, em xin chân thành cc nhng tình cm chân thành nht ca mi. TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 05 năm 2010 Lê Quang Tuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 4 - SVTT: Lê QuangTuyến NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2010 Đại diện doanh nghiệp (Ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ) ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 5 - SVTT: Lê QuangTuyến NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN   Kt qu ch  Ghi bng ch TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2010 ThS. Trần Minh Tùng ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 6 - SVTT: Lê QuangTuyến LỜI MỞ ĐẦU  Ngày nay, công ngh thông tin phát trin rt nhanh và c ng dng ri sng. Công ngh thông tin mang li rt nhiu hu ích, c bic qun lý d liu, truy cp thông tin, tra c i vi các t chc, doanh nghip thì công tác qui ngày càng gn nh  phm bc vic tra cu, tìm ki thông tin phc thc hin mt cách nhanh chóng, tin li và phi mang tính chính xác cao nhc nhng yêu cu trên, các t chc, doanh nghip ngày càng thc tm quan trng ca vic tin hc hóa các quy trình, nghip v n hong ca mình.  c nhu cu thc t ca các t chc, doanh nghip nhiu ng nhng phn mm phc v cho vic qun lý, kinh doanh cho các t chc, doanh nghip. Không ngoài mng và bo mt h thng tích hc xây dng nh liên kt các phân h con: phân h qun lý khách hàng (CRMS), phân h qun lý bán hàng (SMS), phân h qun  nhân s (HMS), phân h qun lý kho (StMS), phân h qun lý tài sn c nh (FMS) thành mn, thng nht v d liu, giúp cho các cp qun lý ca các t chc, công ty truy xut, kim tra các thông tin mt cách nhanh chóng và chính xác. Các thao tác tìm kim thông tin, xut báo cáo thc hin rt nhanh chóng theo tng yêu cu ci dùng. c xây d bo mt và phân quyn d liu rt chi tit, c th, giúp cho nhà qun tr có th qui s dng theo i dùng, qun lý d liu thông qua vic cp quyn cho ti dùng, tng ng d liu. ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 7 - SVTT: Lê QuangTuyến MỤC LỤC  CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU 14 1. Lý do hình thành đề tài 14 2. Mục tiêu của đề tài 15 3. Nội dung đề tài 16 4. Phạm vi đề tài 16 5. Kết quả đạt được 18 CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 I. Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 19 A. Giới thiệu chung 19 B. Một số công cụ mở rộng của SQL SERVER 24 1.View 25 2.Store procedure 28 3.Extended store procedure 30 4.Trigger 31 II. Tìm hiểu về .Net Framework 32 III. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình VB.NET 33 IV. Tìm hiểu cơ chế bảo mật và mã hóa dữ liệu 43 A. Cơ chế bảo mật 43 B. Mã hóa dữ liệu 45 C. Các thuật toán đề xuất 51 1. Thuật toán SHA-1 52 2. Các thuật toán SHA-224, SHA-256, SHA-384 và SHA-512 55 3. Thuật toán Tiger 59 4. Thuật toán Whirlpool 63 5. So sánh SHA-1, Tiger, Whirlpool 72 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 8 - SVTT: Lê QuangTuyến V. Tìm hiểu về XML 74 A. Giới thiệu 74 B. Những thành phần của một tài liệu XML 75 C. Lược đồ XML (Schema XML) 76 VI. Tìm hiểu về Power Designer 12.5 77 A. Giới thiệu chung 77 B. Các mô hình dữ liệu trong Power Designer 12.5 78 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU 81 I. Giới thiệu về công ty cổ phần phần mềm BRAVO 81 A. Giới thiệu chung 81 B. Trụ sở và các chi nhánh 82 II. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU 82 A. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 82 1. Phần cứng 83 2. Phần mềm 83 3. Mạng 83 4. Dữ liệu 84 5. Nhân sự 84 6. Các quy trình nghiệp vụ 84 7. Cơ cấu tổ chức 86 B. KHẢO SÁT NHU CẦU 88 C. PHÂN TÍCH 100 1. Các thực thể và thuộc tính liên quan cần lưu trữ 100 2. Phân tích 100 3. Ràng buộc toàn vẹn 102 III. THIẾT KẾ 103 A. Thiết kế mô hình mức quan niệm 103 B. Thiết kế mô hình mức logic 104 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 9 - SVTT: Lê QuangTuyến C. Thiết kế mô hình mức vật lý 104 D. CÀI ĐẶT 109 1.Các bước cài đặt dữ liệu chi tiết mô hình vật lý xuống SQL Server 109 2.Cài đặt ràng buộc toàn vẹn 110 E. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 112 F. MÔ HÌNH CHỨC NĂNG (BFD – Bussiness Flow Diagram) 114 G. MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU (DFD – Data Flow Diagram) 115 CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 118 A. KẾT QUẢ 118 B. KẾT LUẬN 147 PHỤ LỤC 150 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 10 - SVTT: Lê QuangTuyến DANH SÁCH HÌNH  Hình 1: Toàn cảnh nền tảng dữ liệu SQL Server 2008 19 Hình 2: Sơ đồ các thành phần cơ bản của Microsoft SQL SERVER 21 Hình 3: Giao diện SQL Server 2008 24 Hình 4: Mô hình view trong Microsoft SQL SERVER 26 Hình 5: Giao diện SQL Server với các thủ tục được cài đặt 30 Hình 6: Các ứng dụng xoay quanh công nghệ .NetFramework 33 Hình 7: Chương trình được thiết kế bằng Visual Studio 2010 42 Hình 8: Mô hình Secret key Crytography 45 Hình 9: Mô hình Public key Crytography 48 Hình 10: Các thông tin trước và sau khi mã hóa bởi hàm băm 50 Hình 11: Ví dụ lược đồ XML 77 Hình 12: Giao diện tạo mô hình mức ý niệm (CDM) 78 Hình 13: Thuộc tính của thực thể trong mô hình CDM 78 Hình 14: Bước 1 chuyển từ CDM sang PDM 79 Hình 15: Bước 2 chuyển từ CDM sang PDM 80 Hình 16: Bước 3 chuyển từ CDM sang PDM 80 Hình 17: Trụ sở và các chi nhánh của công ty BRAVO 82 Hình 18: Quy trình đăng ký tài khoản người dùng 84 Hình 19: Quy trình đăng nhập hệ thống 85 Hình 20: Quy trình đăng xuất khỏi hệ thống 86 Hình 21: Sơ đồ tổ chức công ty BRAVO 87 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng - Trang 11 - SVTT: Lê QuangTuyến Hình 22: Mô hình mức quan niệm 103 Hình 23: Mô hình mức vật lý 105 Hình 24: Các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 110 Hình 25: Mô hình chức năng 114 Hình 26: Mô hình dòng dữ liệu mức ngữ cảnh 115 Hình 27: Phân rã chức năng quản lý hệ thống 116 Hình 28: Phân rã chức năng quản lý người dùng 116 Hình 29: Phân rã chức năng đăng nhập hệ thống 117 Hình 30: Phân rã chức năng đăng xuất hệ thống 117 Hình 31: Giao diện menu hệ thống 121 Hình 32: Giao diện menu dữ liệu 122 Hình 33: Menu phân hệ 122 Hình 34: Menu danh mục chung 123 Hình 35: Menu danh mục báo cáo 124 Hình 36: Menu tìm kiếm 124 Hình 37: Menu về chương trình 124 Hình 38: Giao diện đăng nhập hệ thống 125 Hình 39: Giao diện báo lỗi đăng nhập 125 Hình 40: Giao diện quản lý người dùng 126 Hình 41: Giao diện nhóm người dùng 128 Hình 42: Giao diện báo lỗi nhóm người dùng 129 Hình 43: Giao diện đổi mật khẩu người dùng 129 Hình 44: Giao diện quản lý nhóm và quyền hạn mức dữ liệu 131 [...]... doanh nghiệp Không ngoài mục đích này, chương trình Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp là chương trình được xây dựng nhằm để liên kết các phân hệ con: phân hệ quản lý khách hàng (CRMS), phân hệ quản lý bán hàng (SMS), phân hệ quản lý lương – nhân sự (HMS), phân hệ quản lý kho (StMS), phân hệ quản lý tài sản cố định (FMS) thành một chương trình lớn, thống nhất về dữ liệu, giúp cho các cấp quản lý của... viên bán hàng GVHD: ThS Trần Minh Tùng - Trang 15 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP  Chương trình có những tính năng như: truy cập phân hệ con trên menu hệ thống, xuất báo cáo tùy theo nhu cầu của từng phân hệ, tra cứu, tìm kiếm thông tin, phân quyền hệ thống, mã hóa dữ liệu  Chương trình xây dựng các tiện ích hỗ trợ người dùng như: máy tính điện tử, thay đổi giao diện... tin hợp đồng… một cách chính xác và kịp thời  Phân hệ hỗ trợ việc thống kê báo cáo bán hàng một cách chính xác và nhanh chóng  GVHD: ThS Trần Minh Tùng Phân hệ quản lý khách hàng: - Trang 16 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP  Xây dựng chương trình quản lý khách hàng cho công ty nhằm giám sát các hoạt động với khách hàng, ghi nhận và nhắc nhở chính xác các hoạt động... một cách nhanh chóng và chính xác Nếu như mỗi phòng ban, mỗi bộ phận của các tổ chức, công ty sử dụng các phân hệ riêng thì khi đó việc truy xuất, kiểm tra dữ liệu có liên quan giữa các bên với nhau thì sẽ rất chậm và đôi khi thiếu chính GVHD: ThS Trần Minh Tùng - Trang 14 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP xác Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế bảo mật giúp cho dữ liệu... Chương trình Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp thường được áp dụng vào các phần mềm có nhiều phân hệ con Trong đó chương trình đóng vai trò như là một chương trình chính, liên kết các phân hệ con khác lại với nhau thông qua đường đi của dữ liệu, tạo thành một dữ liệu tổng hợp  Chương trình có những điểm tương đương giống như hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)  Đảm bảo đường đi của... của công ty được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối, việc truy cập vào dữ liệu của công ty sẽ được phân quyền theo từng cấp độ tương ứng với từng chức vụ của nhân viên và quyền hạn của phòng ban nơi nhân viên làm việc  Thông qua chương trình Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp giúp công ty cổ phần phần mềm Bravo tiết kiệm được thời gian và chi phí quản lý doanh nghiệp, bảo mật được dữ liệu kinh... Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP DANH SÁCH BẢNG  Bảng 1: Các chức năng của tập Collection 37 Bảng 2: Sự khác nhau giữa VB6 và VB.Net trong cách viết toán tử số học 38 Bảng 3: Sự khác biệt giữa VB6 và VB.Net 41 Bảng 4 : Bảng mã hàm mũ 47 Bảng 5: Kích thước khóa giữa mã hóa quy ước và mã hóa công khai với cùng mức độ bảo mật ... 2008 tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong Table, có thể định nghĩa các Table với nhau, cho phép người dùng truy cập dữ liệu thông qua ứng dụng Management Studio truy cập trực GVHD: ThS Trần Minh Tùng - Trang 19 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP tiếp đến server để thực hiện các tác vụ như : cấu hình, quản trị, bảo trì, bảo mật cơ sở dữ liệu  SQL Server 2008 là hệ quản trị... trang Contents Ngoài ra các trang Index và Search cho phép tra cứu nhanh theo chỉ mục đã được sắp xếp trước đó hoặc gõ vào các từ khóa cần tìm Khi cần tham khảo cú pháp của các lệnh, hàm, biến hệ thống của SQL Server 2008 một GVHD: ThS Trần Minh Tùng - Trang 21 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP cách đầy đủ nhất thì chúng ta vào đây xem là hoàn toàn chính xác Tuy nhiên,... nhân sự tiền lương  Lưu trữ thông tin an toàn, truy xuất và tìm kiếm thông tin dễ dàng nhanh chóng GVHD: ThS Trần Minh Tùng - Trang 17 - SVTT: Lê QuangTuyến ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP  Phân hệ quản lý tài sản:  Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản  Phân bổ tài sản theo tháng và năm tài sản 5 Kết quả đạt đƣợc (1) Tập báo cáo kết quả . Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh Tùng. Diagram) 115 CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 118 A. KẾT QUẢ 118 B. KẾT LUẬN 147 PHỤ LỤC 150 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD: ThS. Trần Minh. chính xác và kp thi.  Phân h h tr vic thng kê báo cáo bán hàng mt cách chính xác và nhanh chóng.  Phân hệ quản lý khách hàng: ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG TÍCH HỢP GVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp pot, Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp pot, Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng và bảo mật hệ thống tích hợp pot

Từ khóa liên quan