Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin

91 373 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 13:47

Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.Trong tình hình cạnh tranh quyết liệt trên thị trường viễn thông như hiện nay, và sự phát triển rất nhanh của mạng lưới viễn thông nội tỉnh, việc quản lý một cách có hiệu quả doanh thu bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin là rất cấp thiết. Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin LỜI NÓI ĐẦU Trong tình hình cạnh tranh quyết liệt trên thị trường viễn thông như hiện nay, và sự phát triển rất nhanh của mạng lưới viễn thông nội tỉnh, việc quản lý một cách có hiệu quả doanh thu bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin là rất cấp thiết. Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin tích hợp với hệ thống Quản lý và chăm sóc khách hàng (BCSS) tại VNPT Hải Phòng nhằm mục đích quản lý hiệu quả, chặt chẽ các khoản doanh thu bán hàng từ các điểm giao dịch, các đại lý; cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phục vụ công tác hạch toán kế toán và điều hành kinh doanh. Chương trình được tích hợp với hệ thống BCSS do đó tiết kiệm được thời gian, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho các điểm giao dịch trong quá trình sử dụng thay vì trước kia thực hiện nhân công hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về giá bán các dịch vụ viễn thông, giá bán hàng hóa,… đồng thời không phải mất thời gian để đào tạo người sử dụng làm quen với chương trình. Chương trình quản lý doanh thu cũng hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, phân tích doanh số bán hàng theo từng ngày, từng giờ, phân tích doanh số, lợi nhuận theo thời gian, mặt hàng, khu vực, theo điểm giao dịch,… để các lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Xuất phát từ thực tế trên, mục tiêu đặt ra là phải có sự quản lý đầy đủ, thống nhất, tập trung cho hệ thống quản lý doanh thu bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin. Trong khuôn khổ đề tài, Tập trung khảo sát thiết kế cấu trúc CSDL cho bài toán quản lý doanh thu và Xây dựng 2 Module 1. Quản lý doanh thu trong hoạt động bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông 2. Quản lý doanh thu trong hoạt động bán hàng hóa Viễn thông Hải phòng Trang 1 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Nhóm thực hiện đề tài xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam, Ban Khoa học công nghệ – Công nghiệp và các bên liên quan đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài này. Trong quá trình xây dựng báo cáo, thuyết minh đề tài, khó tránh khỏi những thiếu sót, nhóm thực hiện đề tài rất mong nhận được sự góp ý của các cán bộ phản biện và độc giả để đề tài được hoàn thiện hơn. Chủ trì đề tài Nguyễn Đức Dũng Viễn thông Hải phòng Trang 2 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin MỤC LỤC Nhóm th c hi n t i xin chân th nh c m n Lãnh o T p o n BCVT ự ệ đề à à ả ơ đạ ậ đ à Vi t Nam, Ban Khoa h c công ngh – Công nghi p v các bên liên quan ệ ọ ệ ệ à ã nhi t tình giúp trong quá trình th c hi n t i n y.đ ệ đỡ ự ệ đề à à 2 Trong quá trình xây d ng báo cáo, thuy t minh t i, khó tránh kh i ự ế đề à ỏ nh ng thi u sót, nhóm th c hi n t i r t mong nh n c s góp ý c a cácữ ế ự ệ đề à ấ ậ đượ ự ủ cán b ph n bi n v c gi t i c ho n thi n h n.ộ ả ệ àđộ ảđểđề à đượ à ệ ơ 2 PH N 1Ầ 7 TÀI LI U PHÂN T CHỆ Í 7 THI T K H TH NG PH N M MẾ Ế Ệ Ố Ầ Ề 7 QU N LÝ DOANH THUẢ 7 CH NG 1 KH O SÁT HI N TR NG QU N LÝ DOANH THUƯƠ Ả Ệ Ạ Ả 7 1.1 Kh o sát công tác qu n lý doanh thu t i Vi n Thông H i phòngả ả ạ ễ ả 7 1.1.1 Kh o sát công tác qu n lý doanh thu trong ho t ng bán s n ph mả ả ạ độ ả ẩ d ch v Vi n thông t i Vi n Thông H i phòngị ụ ễ ạ ễ ả 7 1.1.2 Hi n tr ng qu n lý doanh thu h ng hóa t i Vi n Thông H i phòngệ ạ ả à ạ ễ ả 7 1.2 Phân tích m t s nghi p v có liên quanộ ố ệ ụ 9 1.2.1 Mô hình tổ chức kho hàng hóa mềm 9 1.2.2 Những nghiệp vụ chính trong công tác quản lí bán hàng 10 Qu n lý chi t kh uả ế ấ 16 CH NG 2 PHÂN T CH THI T K H TH NGƯƠ Í Ế Ế Ệ Ố 17 2.1 Yêu c u b i toánầ à 17 2.2 Phân tích h th ngệ ố 17 2.2.1 Chức năng quản lí bán sản phẩm dịch vụ viễn thông 17 2.2.2 Thiết kế và xây dựng module cho phép các điểm, các quầy giao dịch có thể bán hàng hóa bằng thiết bị in và đọc mã vạch 18 2.2.3 Biểu đồ phân tích chức năng của Quản lý bán hàng hóa 21 2.2.4 Sơ đồ thực thể liên kết 22 2.3.5. Các bảng dữ liệu 25 1. Thông tin d ch v l p t m i:ị ụ ắ đặ ớ 25 2. Thông tin d ch v di chuy n:ị ụ ể 26 3. Thông tin d ch v chuy n i lo i hình:ị ụ ể đổ ạ 27 4. Thông tin d ch v c ng thêm:ị ụ ộ 27 5. Thông tin d ch v thay SIMị ụ 28 6. Thông tin d ch v s pị ụ ốđẹ 28 7. Thông tin ch ng trình khuy n m iươ ế ạ 29 8. Thông tin tr tr c d ch v vi n thông:ả ướ ị ụ ễ 29 9. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 30 1. Thông tin h ng hóa:à 31 2. Thông tin lo i h ng:ạ à 31 3. Thông tin m t h ng:ặ à 32 4. Thông tin n v tínhđơ ị 32 5. Thông tin nh cung c pà ấ 32 6. Thông tin nh p h ngậ à 32 7. Thông tin xu t h ngấ à 33 8. Thông tin thanh toán 33 Viễn thông Hải phòng Trang 3 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 8. Thông tin tr góp:ả 34 9. Thông tin khuy n m i:ế ạ 34 10. Thông tin chi t kh u:ế ấ 35 11. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 35 CH NG 3 TRI N KHAI TH NGHI M CH NG TRÌNH T I VI N THÔNGƯƠ Ể Ử Ệ ƯƠ Ạ Ễ H I PHÒNGẢ 37 3.1 N i dung tri n khai th nghi mộ ể ử ệ 37 3.2 ánh giá k t qu th nghi mĐ ế ả ử ệ 37 3.2 nh h ng phát tri n ti p theoĐị ướ ể ế 62 DANH M C HÌNH VỤ Ẽ 66 CH¦¥NG 1. QU N LÝ DOANH THU BÁN CÁC S N PH M D CH V VI N Ả Ả Ẩ Ị Ụ Ễ THÔNG 67 1.Ch c n ng c p nh t giá l p t m i:ứ ă ậ ậ ắ đặ ớ 67 2. Ch c n ng c p nh t giá d ch v di chuy n:ứ ă ậ ậ ị ụ ể 69 3. Ch c n ng c p nh t giá d ch v chuy n i lo i hình:ứ ă ậ ậ ị ụ ể đổ ạ 71 4.Ch c n ng c p nh t giá d ch v c ng thêmứ ă ậ ậ ị ụ ộ 72 5. Ch c n ng c p nh t thông tin ch ng trình khuy n m iứ ă ậ ậ ươ ế ạ 73 6.C p nh t thông tin ti n tr tr c d ch v vi n thôngậ ậ ề ả ướ ị ụ ễ 74 76 CH NG II. MODULE QU N LÝ BÁN HÀNGƯƠ Ả 76 1. Qu n lý lo i h ngả ạ à 76 2, Nh p h ng hoá :ậ à 80 3, C p nh t h ng hoá t n khoậ ậ à ồ 82 4. Xu t h ngấ à 83 5. C p nh t thông tin v tr gópậ ậ ề ả 84 6. C p nh t thông tin v khuy n m iậ ậ ề ế ạ 84 7. C p nh t thông tin v chi t kh uậ ậ ề ế ấ 86 8. C p nh t thông tin v thay i b ng giáậ ậ ề đổ ả 87 10. Luân chuy n h ng hóaể à 90 11. Báo cáo t ng h p doanh thuổ ợ 91 92 DANH MỤC H ÌNH VẼ Hình 1: Mô hình t ch c kho h ng hóa m mổ ứ à ề 9 Hình 3: Quy trình xu t h ngấ à 13 Hình 4: Quy trình bán h ngà 14 Hình 5: Quy trình nh n h ng hóa tr l iậ à ả ạ 15 Hình 6: Qu n lý chi t kh uả ế ấ 16 Hình 1: C p nh t thông tin giá l p t m iậ ậ ắ đặ ớ 68 Hình 2: Liên k t ph l c l p t m i v i ti n giá l p t m iế ụ ụ ắ đặ ớ ớ ề ắ đặ ớ 69 Hình 3: C p nh t thông tin d ch v di chuy nậ ậ ị ụ ể 70 Hình 4: Liên k t ph l c di chuy n v i giá ti n d ch v di chuy nế ụ ụ ể ớ ề ị ụ ể 70 Hình 5: C p nh t thông tin d ch v chuy n i lo i hìnhậ ậ ị ụ ể đổ ạ 71 Hình 6: Liên k t ph l c chuy n i lo i hình v i giá d ch v chuy n i lo i ế ụ ụ ể đổ ạ ớ ị ụ ể đổ ạ hình 72 Hình 7: C p nh t thông tin giá d ch v c ng thêmậ ậ ị ụ ộ 73 Hình 8: Liên k t ph l c c ng thêm v i giá d ch v c ng thêmế ụ ụ ộ ớ ị ụ ộ 73 Viễn thông Hải phòng Trang 4 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Hình 9: C p nh t thông tin ch ng trình khuy n m iậ ậ ươ ế ạ 74 Hình 10: C p nh t thông tin tr tr c DVVTậ ậ ả ướ 75 Hình 11: Liên k t ph l c l p t thuê bao m i v i thông tin tr tr c d ch v ế ụ ụ ắ đặ ớ ớ ả ướ ị ụ vi n thôngễ 76 Hình 12: C p nh t m t h ngậ ậ ặ à 77 Hình 13: C p nh t lo i h ngậ ậ ạ à 77 Hình 14: C p nh t thông tin h ng hóaậ ậ à 78 Hình 15: C p nh t nh cung c pậ ậ à ấ 79 Hình 16: C p nh t n v tínhậ ậ đơ ị 80 Hình 17: Nh p h ngậ à 81 Hình 18: Nh p h ng t n khoậ à ồ 82 Hình 19: Xu t h ngấ à 83 Hình 20: C p nh t thông tin v tr gópậ ậ ề ả 84 Hình 21: C p nh t thông tin v khuy n m iậ ậ ề ế ạ 85 Hình 22: C p nh t thông tin v chi t kh uậ ậ ề ế ấ 86 Hình 23: C p nh t thông tin thay i b ng giáậ ậ đổ ả 87 Hình 24: Tìm ki m h ng hóaế à 88 Hình 25: L p phi u thanh toánậ ế 89 Hình 26: Phi u thanh toánế 89 Hình 27: Luân chuy n h ng hóaể à 90 Hình 26: Tiêu chí báo cáo t ng h p doanh thuổ ợ 91 Hình 27: Báo cáo t ng h p doanh thuổ ợ 91 11.Báo cáo nh p xu t v t tậ ấ ậ ư 92 Hình 28: Tiêu chí báo cáo nh p xu t v t tậ ấ ậ ư 92 Hình 29: Báo cáo nh p xu t v t tậ ấ ậ ư 92 Viễn thông Hải phòng Trang 5 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PH N 1Ầ 7 1. Thông tin d ch v l p t m i:ị ụ ắ đặ ớ 25 2. Thông tin d ch v di chuy n:ị ụ ể 26 3. Thông tin d ch v chuy n i lo i hình:ị ụ ể đổ ạ 27 4. Thông tin d ch v c ng thêm:ị ụ ộ 27 5. Thông tin d ch v thay SIMị ụ 28 6. Thông tin d ch v s pị ụ ốđẹ 28 7. Thông tin ch ng trình khuy n m iươ ế ạ 29 8. Thông tin tr tr c d ch v vi n thông:ả ướ ị ụ ễ 29 9. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 30 1. Thông tin h ng hóa:à 31 2. Thông tin lo i h ng:ạ à 31 3. Thông tin m t h ng:ặ à 32 4. Thông tin n v tínhđơ ị 32 5. Thông tin nh cung c pà ấ 32 6. Thông tin nh p h ngậ à 32 7. Thông tin xu t h ngấ à 33 8. Thông tin thanh toán 33 8. Thông tin tr góp:ả 34 9. Thông tin khuy n m i:ế ạ 34 10. Thông tin chi t kh u:ế ấ 35 11. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 35 PH N 1Ầ 7 1. Thông tin d ch v l p t m i:ị ụ ắ đặ ớ 25 2. Thông tin d ch v di chuy n:ị ụ ể 26 3. Thông tin d ch v chuy n i lo i hình:ị ụ ể đổ ạ 27 4. Thông tin d ch v c ng thêm:ị ụ ộ 27 5. Thông tin d ch v thay SIMị ụ 28 6. Thông tin d ch v s pị ụ ốđẹ 28 7. Thông tin ch ng trình khuy n m iươ ế ạ 29 8. Thông tin tr tr c d ch v vi n thông:ả ướ ị ụ ễ 29 9. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 30 1. Thông tin h ng hóa:à 31 2. Thông tin lo i h ng:ạ à 31 3. Thông tin m t h ng:ặ à 32 4. Thông tin n v tínhđơ ị 32 5. Thông tin nh cung c pà ấ 32 6. Thông tin nh p h ngậ à 32 7. Thông tin xu t h ngấ à 33 8. Thông tin thanh toán 33 8. Thông tin tr góp:ả 34 9. Thông tin khuy n m i:ế ạ 34 10. Thông tin chi t kh u:ế ấ 35 11. Thông tin thay i b ng giá:đổ ả 35 Viễn thông Hải phòng Trang 6 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin PHẦN 1 TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH THU CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ DOANH THU 1.1 Khảo sát công tác quản lý doanh thu tại Viễn Thông Hải phòng 1.1.1 Khảo sát công tác quản lý doanh thu trong hoạt động bán sản phẩm dịch vụ Viễn thông tại Viễn Thông Hải phòng Đối với doanh thu cước đấu nối hòa mạng, thu cước viễn thông và doanh thu khác đã được VNPT Hải Phòng theo dõi tập trung và thống kê số liệu trên hệ thống các chương trình phần mềm Quản lý và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập sau: Việc thiết lập bảng cước trên hệ thống Quản lý và chăm sóc khách hàng của VNPT Hải Phòng mới chỉ quản lí được bảng cước đấu nối hoà mạng theo quy định chung, chưa quản lí được các biến động giá cước theo chính sách chăm sóc khách hàng và các chương trình khuyến mại giảm giá riêng cho từng đối tượng khách hàng, từng loại hình dịch vụ và chính sách lắp đặt một lần nhiều dịch vụ. Do vậy, đối với những trường hợp biến động thì giao dịch viên phải tự thay đổi giá cước nên việc quản lí, theo dõi và đối soát rất mất thời gian nếu giao dịch viên nhập sai giá cước. Chưa có thống nhất tiêu chí và mẫu biểu báo cáo chung áp dụng cho việc quản lí theo dõi và tổng hợp doanh thu theo thời gian. 1.1.2 Hiện trạng quản lý doanh thu hàng hóa tại Viễn Thông Hải phòng Hoạt động bán sản phẩm dịch vụ viễn thông được chia làm các nhóm hàng sau: Viễn thông Hải phòng Trang 7 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin - Nhóm hàng 1: là các sản phẩm dịch vụ viễn thông do Viễn thông Hải Phòng cung cấp: điện thoại cố định, GPhone trả sau và trả trước, di động Vinaphone trả sau, Internet-MegaVNN, Internet-FTTH, MyTV, VipTV, Truyền số liệu., - Nhóm hàng 2: là các hàng hóa nhập từ nhà cung cấp khác bán ra cho khách hàng. - Nhóm hàng 3: là sản phẩm dịch vụ do VNPT Hải Phòng tự sản xuất: dịch vụ VNTracking, Các khoản mục phải thu của khách hàng gồm: 1. Doanh thu thu cước đấu nối hòa mạng các dịch vụ viễn thông gồm: + Hòa mạng mới, chuyển đổi từ trả trước sang trả sau đối với thuê bao di động, GPhone. + Dịch chuyển dịch vụ. + Chuyển đổi loại hình: thay đổi gói cước, chuyển đổi dịch vụ. + Dịch vụ cộng thêm: dịch vụ gia tăng trên mạng PSTN, mạng băng rộng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác có thu cước đăng ký dịch vụ. 2. Doanh thu thu cước viễn thông trả sau. 3. Doanh thu khác: + Thu tiền số đẹp. + Thu tiền vi phạm cam kết. 4. Doanh thu bán hàng hóa. 5. Các khoản thu khác: + Thu cước viễn thông trả trước theo quy định gói cước trả trước. + Thu tiền đặt cọc cước sử dụng đối với trường hợp lắp đặt mới. + Thu tiền đặt cọc cước sử dụng đối với trường hợp đổi thiết bị + Thu tền đặt cọc cước roaming quốc tế. + Thu tiền kí quỹ. + Thu hộ cước viễn thông trả sau cho các tỉnh. - Đối với doanh thu cước đấu nối hòa mạng, thu cước viễn thông và doanh thu khác được quản lí, theo dõi và thống kê số liệu trên hệ thống CSS. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập sau: + Hiện nay việc thiết lập bảng cước trên hệ thống CSS mới chỉ quản lí được bảng cước đấu nối hoà mạng theo quy định chung, chưa quản lí được các biến động Viễn thông Hải phòng Trang 8 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin giá cước do vậy, đối với những trường hợp biến động thì giao dịch viên phải tự thay đổi giá cước nên việc quản lí, theo dõi và đối soát rất mất thời gian nếu giao dịch viên nhập sai giá cước. + Chưa có thống nhất tiêu chí và mẫu biểu báo cáo chung áp dụng cho việc quản lí theo dõi và tổng hợp doanh thu theo thời gian. - Đối với doanh thu bán hàng hóa: + Phần thiết bị bán kèm với dịch vụ viễn thông được quản lí, theo dõi trên hệ thống CSS. + Phần hàng hóa khác được theo dõi nhân công bằng sổ sách và cập nhật vào file excel. Vì vậy, Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lí bán sản phẩm dịch vụ viễn thông - CNTT chưa được tin học hóa hoàn toàn các nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lí bán hàng vẫn phải theo dõi nhân công, nên rất khó khăn và mất thời gian trong việc quản lí, theo dõi và tổng hợp doanh thu bán hàng. 1.2 Phân tích một số nghiệp vụ có liên quan 1.2.1 Mô hình tổ chức kho hàng hóa mềm Hình 1: Mô hình tổ chức kho hàng hóa mềm Viễn thông Hải phòng Trang 9 Kho VTHP Kho TTTH Kho TTDVKH Kho TTVT1, 2, 3Kho TTDVKH Kho Giao dịch nội thành Kho Huyện 1,2, 3, 4, 5 Kho Đại lý, Phòng ban khác Quầy 1, 2, Quầy 1, 2, Quầy 1, 2, Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 1.2.2 Những nghiệp vụ chính trong công tác quản lí bán hàng • Nghiệp vụ in và dán mã vạch: Một mặt hàng mới nhập về sẽ được nhập thông tin của hàng hóa đó vào hệ thống quản lí. Các thông tin quản lí gồm: mã vạch, mã hàng hóa (là mã vật tư tương ứng trên hệ thống kế toán), giá bán, ngày sản xuất, đơn vị cung cấp, Thông tin chi tiết theo phụ lục 3. Mỗi mặt hàng trước khi nhập kho phải được đánh dấu bằng một mã vạch theo nguyên tắc sau: - Đối với mặt hàng có sẵn mã vạch: sử dụng ngay mã vạch in sẵn trên mặt hàng. - Đối với mặt hàng chưa có mã vạch: sử dụng mã vật tư là mã chuẩn để in mã vạch theo chuẩn free code 39, sau đó thực hiện dán mã vạch trên hàng hóa. Mã vạch được dán vào vị trí dễ đọc. - Đối với nhóm hàng 1: không áp dụng - Đối với nhóm hàng 2: + Xuất hiện khi nhập hàng hóa từ nhà cung cấp khác. + Cách thực hiện: in và dán mã vạch đối mặt hàng không in sẵn mã vạch trên hàng hóa. + Đơn vị thực hiện: Phòng Kế toán - Viễn thông Hải Phòng hoặc Phòng kế toán của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. • Nghiệp vụ nhập hàng: - Đối với nhóm hàng 1: không áp dụng. - Đối với nhóm hàng 2: + Xuất hiện khi nhập hàng hóa từ nhà cung cấp khác. + Thực hiện chức năng nhập kho hàng hóa + Đơn vị thực hiện: Phòng Kế toán - Viễn thông Hải Phòng hoặc Phòng kế toán của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. • Nghiệp vụ xuất hàng: - Đối với nhóm hàng 1: không áp dụng nghiệp vụ xuất hàng. - Đối với nhóm hàng 2: + Xuất hiện khi xuất hàng từ kho trung tâm về kho cửa hàng hoặc từ kho của cửa hàng về kho quầy giao dịch để trưng bày và bán cho khách hàng hàng. + Thực hiện chức năng xuất kho hàng hóa theo mô hình phân cấp. • Nghiệp vụ bán hàng: - Xuất hiện khi khách hàng đến quầy giao dịch đăng ký mua sản phẩm dịch vụ viễn thông hoặc nhận yêu cầu mua hàng tại địa chỉ khách hàng. - Cách thực hiện: Viễn thông Hải phòng Trang 10 [...]... hàng hóa Hàng bán trả lại Viễn thông Hải phòng Trang 21 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 2.2.4 Sơ đồ thực thể liên kết Liên kết bảng khuyến Viễn thông Hải phòng mại đến thông tin lắp đặt dịch vụ viễn Trang 22 thông Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công. .. hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Hình 2: Quy trình nhập hàng Viễn thông Hải phòng Trang 12 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Quy trình xuất hàng Bắt đầu Nhận nhu cầu của các cửa hàng giao dịch, quầy giao dịch Kiểm tra số lượng hàng trong kho Hết hàng Đề nghị nhập hàng hoặc mua hàng Còn hàng Lập phiếu xuất... nhận hàng hóa trả lại Viễn thông Hải phòng Trang 15 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Quản lý chiết khấu Khu vực chiết khấu Đối tượng chiết khấu Chương trình, sự kiện khuyến mại Quản lý chiết khấu Chiết khấu hàng hóa Áp dụng CK Bán hàng Hình 6: Quản lý chiết khấu Viễn thông Hải phòng Trang 16 Đề tài : Xây dựng chương trình. .. công nghệ thông tin Liên kết giữa các bảng dữ liệu trong việc lưu trữ thông tin hàng hóa Hình 13: Sơ đồ thực thể liên kết module quản lý thiết bị truyền dẫn Liên kết các bảng trong thực hiện quy trình nghiệp vụ nhập hàng, xuất hàng, luân chuyển hàng hóa Viễn thông Hải phòng Trang 23 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin. .. trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Yêu cầu bài toán Nhằm hỗ trợ cho công quản lý doanh thu trên mạng viễn thông của Viễn thông Hải phòng, hổ trợ trong công việc bán hàng và tổng hợp báo cáo một cách có hiệu quả, chính xác thì việc xây dựng phần mềm quản lý là rất cần thiết Vì vậy mục đích của đề tài là xây. .. Giá bán trước thời điểm thay đổi Giá bán tại thời điểm thay đổi Ngày bắt đầu áp dụng giá bán mới Trang 30 Ghi chú Tham chiếu bảng hàng hóa Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin THÔNG TIN QUẢN LÍ BÁN HÀNG HÓA 1 Thông tin hàng hóa: STT 1 Mã vạch Dữ liệu 2 3 Mã hàng hóa Tên hàng hóa 4 5 6 7 8 9 10 Đơn vị tinh (*) Loại hàng. .. vụ nhập, xuất kho Viễn thông Hải phòng Trang 20 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin  Với sự tích hợp và hỗ trợ chặt chẽ trong hệ thống quản lý nghiệp vụ, mã vạch cho phép giảm các thao tác nhập số liệu, hạn chế tối đa nhầm lẫn trong các hoạt động nghiệp vụ 2.2.3 Biểu đồ phân tích chức năng của Quản lý bán hàng hóa Quản. .. nhật Viễn thông Hải phòng Trang 28 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 7 Thông tin chương trình khuyến mại STT 1 Dữ liệu Mã chương trình 2 3 4 5 6 7 Tên chương trình Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Loại hình dịch vụ (*) Loại hình thu bao (*) Khu vực 8 Kiểu lắp đặt (*) 9 10 11 12 13 Đối tượng khách hàng( *) Loại khách hàng. .. hàng Viễn thông Hải phòng Trang 14 Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin Quy trình nhận hàng hóa trả lại: Bắt đầu Tiếp nhận hàng trả lại Không đúng hàng đã bán Trả lời khách hàng Xác định hàng Đúng hàng đã bán Lập phiếu đổi hàng hoặc phiếu chi - Quản lí hàng trả lại theo quy định - Lưu hồ sơ quy định Kết thúc Hình 5: Quy trình. .. hàng (khách hàng đặc biệt, khách hàng lớn Đề tài : Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 7 Số lượng thu bao lắp đặt 8 9 10 11 1SAO, 2SAO, 3SAO Để phân biệt giá cước lắp đặt cho khách hàng lắp đặt cùng một lúc nhiều thu bao trong cùng một loại hình dịch vụ Tiền lắp đặt (chưa thu ) Thu VAT Tổng tiền Ngày cập nhật 2 Thông tin dịch . thực hiện đề tài xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam, Ban Khoa học công nghệ – Công nghiệp và các bên liên quan đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài này. Trong. chân th nh c m n Lãnh o T p o n BCVT ự ệ đề à à ả ơ đạ ậ đ à Vi t Nam, Ban Khoa h c công ngh – Công nghi p v các bên liên quan ệ ọ ệ ệ à ã nhi t tình giúp trong quá trình th c hi n t i n y.đ ệ. mã vạch tạo ra giúp con người có thể nhận dạng được bằng mắt thường, nó chỉ quan trọng đối với con người chứ không quan trọng đối với máy và máy không hiểu được các con số này mà chỉ có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, Xây dựng chương trình quản lý doanh thu bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, CH¦¥NG 1. QUẢN LÝ DOANH THU BÁN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Từ khóa liên quan