BAO CAO THANG 3+4 TAN HA I

2 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 09:00

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG TRƯỜNG TH TÂN HÀ I Tháng 3+4 năm 2010 Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo Đức Linh I/ SỐ LIỆU HỌC SINH: Nội dung Lớp 1 Tổngsố/nữ Lớp 2 Tổng số/nữ Lớp 3 Tổng số/nữ Lớp 4 Tổngsố/nữ Lớp 5 Tổngsố/nữ Tổng cộng Tổngsố/nữ 1. Só số 66/31 53/27 49/23 50/18 50/22 268/121 2. Giảm so với đầu năm 0 0 0 0 0 Trong đó: Bỏ học Chuyển trường Lý do khác 3. Học lại sau bỏ học 0 0 0 0 0 4. Bỏ học trong tháng 0 0 0 0 0 II/ CÁC HỌAT ĐỘNG TRONG HAI THÁNG: 1/ Công tác Tư tưởng Chính trò: Tồn thể cán bộ,giáo viên,nhân viên và hoạc sinh thi đua chào mừng các ngày lễ lớn Quốc tế Phụ nữ 8/3; 35 năm giải phóng Hồi Đức-Đức Linh 23/3; 79 năm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh 26/3;35 năm năm giải phóng Miền Nam- Thống nhất đất nước 30/4/1975-30/04/2010. Tiếp tục các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% cán bộ,cơng nhân viên treo cờ Tổ quốc tại gia đình vào các ngày 22- 23/03/2010.Thi đua chào mừng Đại hội chi bộ trường Tiểu học Tân Hà I-Lần thứ XI- Nhiệm kỳ 2010-2013 tổ chức vào ngày 20 tháng 04. 2/ Công tác Chuyên môn: -Tổ chức ơn tập và thi giữa kỳ II nghiêm túc chất lượng đúng với tinh thần của cuộc vận động “Hai khơng với bốn nội dung” trong Giáo dục. - Hồn thành cơng tác kiểm định chất lượng Giáo dục. - Duy trì cơng tác múa sân trường, cơng tác YTHĐ. -Phân cơng chun mơn hợp lý để các đồn viên n tâm tham gia kỳ trại 23/3 tại huyện. -Tham gia dự giờ thao giảng cụm (Đức Hạnh II) và tại đơn vị trường đầy đủ. -Xây dựng kế hoạch triển khai tuần lễ Giáo dục tồn cầu. 3/ Hoạt động các ban ngành đoàn thể: -Cơng đồn tổ chức tọa đàm sinh hoạt chủ điểm 8/3,đồng thời tun dương nữ CĐV “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” cho 03 đồng với số tiền 150.000 đồng. -Cơng đồn-Đồn TN-Đội TN cùng các ban ngành tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đồn 26/3 thu hút khoảng 700 khán giả tới cổ vũ và thu được số tiền là 6.010.000 đồng. -Đón đồn kiểm tra chun đề cơng tác Đội năm học 2009-2010. -Kiện tồn hồ sơ sổ sách chuẩn bị đón đồn kiểm tra thư viện vào ngày 28/04. -Tập thể và cá nhân chuẩn bị hồn thiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm,GPHI. 4/ Các họat động khác: -Hiệu trưởng-kế tốn than gia tập huấn tài chính tại UBND huyện. -Động viên cán bộ,cơng nhân viên chức thực hiện nghĩa vụ đóng góp các loại quỹ năm 2010 tại địa phương đầy đủ đạt 100%. -Làm cơng tác kế hoạch nhỏ thu gom bao ni lơng và hưởng ứng ngày mơi trường thế giới 22/4. 5/ Kiến nghò đề xuất: Rất mong lãnh đạo quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cụ thể như sau: *Văn phòng làm việc và các phòng chức năng để hoạt động. *Xây tường rào để bảo vệ an ninh trật tự. N ơi nhận : Tân Hà, ngày 20 tháng 04 năm 2010 -Phòng GD Đức Linh (B/c) HIỆU TRƯỞNG -Lưu. (Đã ký) HOÀNG THỊ THI . hợp lý để các đồn viên n tâm tham gia kỳ tr i 23/3 t i huyện. -Tham gia dự giờ thao giảng cụm (Đức Hạnh II) và t i đơn vị trường đầy đủ. -Xây dựng kế hoạch triển khai tuần lễ Giáo dục tồn cầu. 3/. chức ơn tập và thi giữa kỳ II nghiêm túc chất lượng đúng v i tinh thần của cuộc vận động “Hai khơng v i bốn n i dung” trong Giáo dục. - Hồn thành cơng tác kiểm định chất lượng Giáo dục. - Duy. đồn kiểm tra thư viện vào ngày 28/04. -Tập thể và cá nhân chuẩn bị hồn thiện đề t i sáng kiến kinh nghiệm,GPHI. 4/ Các họat động khác: -Hiệu trưởng-kế tốn than gia tập huấn t i chính t i UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THANG 3+4 TAN HA I, BAO CAO THANG 3+4 TAN HA I, BAO CAO THANG 3+4 TAN HA I