ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ 2 (09-10)

3 863 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 04:00

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn : Lịch sử 9; Thời gian 45 phút. GV: Hồ Trung Thuận. ĐỀ SỐ 1: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (mỗi câu đúng 0,25 đ) I/ Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:( 1đ) 1/ Hoạt động gây tiếng vang lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài: A. Xuất bản tác phẩm Đường cách mạng B. Gởi yêu sách đến Hội nghị Véc-xai . C. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 2/ Kế hoạch cuối cùng của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam: a. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh; b. Kế hoạch Rơ-ve c. Kế hoạch Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi d. Kế hoạch Na-va 3/ Trực tiếp đưa quân Mĩ sang Việt Nam tham chiến thực chất là hành động: a. Xâm lấn nước ta b. Can thiệp vào miền Nam c. Xâm lược nước ta d. Viện trợ quân đội 4/ Quân và dân miền Nam đã đánh bại bao nhiêu chiến lược chiến tranh của Mĩ a. 3 ; b. 4 ; c. 5 ; d. 6 II/ Hoàn thành bài tập bằng cách điền vào chỗ (……) những sự kiện lịch sử thích hợp (2đ) 1. Năm ……(1)…. , Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Năm……(2)… được Quốc hội khóa I bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Năm………(3)…….tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II bầu làm Chủ tịch Đảng. Để lại bao thương nhớ cho dân tộc Việt Nam, Người trút hơi thở cuối cùng vào năm……(4)……Người đó là…(5) 2. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) nhân dân huyện Tuy Hòa đã có những chiến công to lớn đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc . Đó là ( 6)… ở Hòa Thịnh năm 1960, đó là ……(8)….đánh bại cuộc rút lui của địch năm 1975. B/ TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1 Tại sao Điện Biên Phủ trở thành nơi quyết chiến giữa Ta và Pháp ? Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa như thế nào cách mạng nước ta và các nước trên thế giới? (4đ). Câu 2: Nêu những thắng lợi quân sự tiêu biểu của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? Chiến thắng nào có tác dụng thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ? (3đ). ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn : Lịch sử 9; Thời gian 45 phút. GV: Hồ Trung Thuận. ĐỀ SỐ 2: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (mỗi câu đúng 0,25 đ) I/ Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:(1đ) 1/ Kế hoạch cuối cùng của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam: a. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh; b. Kế hoạch Rơ-ve c. Kế hoạch Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi d. Kế hoạch Na-va 2/ Hoạt động gây tiếng vang lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài: A. Gởi yêu sách đến Hội nghị Véc-xai B. Xuất bản tác phẩm Đường cách mạng C. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 3/ Trực tiếp đưa quân Mĩ sang Việt Nam tham chiến thực chất là hành động: a. Xâm lấn nước ta b. Can thiệp vào miền Nam c. Xâm lược nước ta d. Viện trợ quân đội 4/ Quân và dân miền Nam đã đánh bại bao nhiêu chiến lược chiến tranh của Mĩ a. 2 ; b. 3 ; c. 4 ; d. 5 II/ Hoàn thành bài tập bằng cách điền vào chỗ (……) những sự kiện lịch sử thích hợp (2đ) 1./ Năm ……(1)…. , Người về Trung Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Năm……(2)… đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Năm………(3)…….tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II bầu làm Chủ tịch Đảng. Năm … (4)….Để lại bao thương nhớ cho dân tộc Việt Nam, Người ra đi vào cõi vĩnh hằng. Người đó là…(5)……. 2./ Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) nhân dân huyện Tuy Hòa đã có những chiến công to lớn đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc . Đó là tiếp nhận những chuyến hàng tại ( 6)… năm 1964 và 1965. Đó là ……(8)….đánh bại cuộc rút lui của địch năm 1975. B/ TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1 Tại sao Điện Biên Phủ trở thành nơi quyết chiến giữa ta và Pháp ? Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa như thế nào cách mạng nước ta và các nước trên thế giới? (4đ). Câu 2: Trình bày chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975? (3đ). . nhất đất nước ? (3đ). ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 - 20 10 Môn : Lịch sử 9; Thời gian 45 phút. GV: Hồ Trung Thuận. ĐỀ SỐ 2: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (mỗi câu đúng 0 ,25 đ) I/ Chọn câu đúng. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 - 20 10 Môn : Lịch sử 9; Thời gian 45 phút. GV: Hồ Trung Thuận. ĐỀ SỐ 1: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (mỗi câu đúng 0 ,25 đ) I/ Chọn câu đúng. đánh bại bao nhiêu chiến lược chiến tranh của Mĩ a. 2 ; b. 3 ; c. 4 ; d. 5 II/ Hoàn thành bài tập bằng cách điền vào chỗ (……) những sự kiện lịch sử thích hợp (2 ) 1./ Năm ……(1)…. , Người về Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ 2 (09-10), ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ 2 (09-10), ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ 2 (09-10)