(13_04_2010) QD Va DS Thanh tra toan dien Truong THCS Phan Chu Trinh

3 333 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 23:00

UBND HUYỆN ĐĂKGLONG PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: 341/QĐ-PGD&ĐT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐăkGlong, ngày 13 tháng 4 năm 2010. QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đồn Thanh tra Tồn diện trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2009 - 2010 TRƯỞNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẮK GLONG Căn cứ luật thanh tra số: 22/2004/QH 11 đã được quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn cứ Quyết định số: 478/QĐ, ngày 11 tháng 3 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục; Căn cứ thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên. Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch cơng tác thanh tra năm học 2009-2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nơng; Thực hiện kế hoạch cơng tác thanh tra năm học 2009-2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong; Theo đề nghị của Ban thanh tra và chun viên THCS của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong; Theo tờ trình số /TT-PCT, ngày tháng năm 2010, của trường THCS Phan Chu Trinh vê việc xét phúc tra thi đua, khen thưởng năm học 2009 – 2010. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Đồn thanh tra tồn diện nhà trường năm học 2009-2010 tại trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, gồm các Ơng, Bà (danh sách đính kèm). Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện nhà trường năm học 2009-2010 tại trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong theo quy định của bậc học, hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Giáo dục & Đào tạo, đoàn thanh tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên tự túc phương tiện đi lại, chi phí thanh toán theo chế độ hiện hành. * Thời gian thanh tra: Từ 8 giờ ngày 15/04/2010 đến hết ngày 16/04//2010. Điều 3. Các tổ nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu trường trường THCS Phan Chu Trinh và các Ông, Bà có tên nơi điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận: (Đã kí) - Như điều 3; Nguyễn Hồng Thanh - Lưu: VT, CM. DANH SÁCH Đoàn thanh tra toàn diện trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2009 - 2010 (Kèm theo quyết định số: 341/QĐ-PGDĐT ngày 13/04 /2010 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong) STT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ thanh tra Chuyên môn Ghi chú 01 Nguyễn Hồng Thanh Trưởng Phòng GD - ĐT Trưởng Đoàn 02 Nguyễn Trọng Thu CV Phòng GD - ĐT P. Trưởng đoàn 03 Nguyễn Mạnh Hùng CV Phòng GD - ĐT P.Trưởng Đoàn Toán - Tin 04 Hồ Anh Tú Trường THCS Nguyễn Du Thư ký Toán tin 05 Hồ Thị Thanh Hằng PHT Trường THCS Chu Văn An Thành viên Văn 06 Phan Văn Điềm Trường THCS Nguyễn Du Thành viên Văn 07 Nguyễn Sỹ Vương Trường THCS Đắk Nang Thành viên Lý 08 Đào Quang Thanh HT Trường THCS Đắk Plao Thành viên Sử - GDCD 09 Trịnh Văn Thương PHT Trường THCS Hoàng Văn Thụ Thành viên Anh Văn 10 Phan Văn Hùng Trường THCS Nguyễn Du Thành viên Hóa - Sinh 11 Trần Thị Sen Trường THCS Nguyễn Du Thành viên Lý 12 Trần Thanh Phi PHT Trường THCS Chu Văn An Thành viên Địa lí 13 Nguyễn Đình Nam Phòng GD - ĐT Thành viên Kế toán Danh sách có 13 người . Đồn thanh tra tồn diện nhà trường năm học 2009-2010 tại trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, gồm các Ơng, Bà (danh sách đính kèm). Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra. nghị của Ban thanh tra và chun viên THCS của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong; Theo tờ trình số /TT-PCT, ngày tháng năm 2010, của trường THCS Phan Chu Trinh vê việc xét phúc tra thi đua,. Về việc thành lập Đồn Thanh tra Tồn diện trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2009 - 2010 TRƯỞNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẮK GLONG Căn cứ luật thanh tra số: 22/2 004/ QH 11 đã được quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: (13_04_2010) QD Va DS Thanh tra toan dien Truong THCS Phan Chu Trinh, (13_04_2010) QD Va DS Thanh tra toan dien Truong THCS Phan Chu Trinh, (13_04_2010) QD Va DS Thanh tra toan dien Truong THCS Phan Chu Trinh