tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt

7 367 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

Chng 11: tổ hợp nội lực 1. Tính nội lực khung trục 6: Sơ đồ tính khung trục 6 là khung phẳng ngàm tại móng. Trục của cột lấy theo trục định vị, trục của dầm lấy trùng với trục qua trọng tâm tiết diện của dầm. Việc tính toán gần đúng này sẽ làm đơn giản tính toán, gần với thực tế làm việc theo một ph-ơng của hệ kết cấu, các sai số là thiên về an toàn. Các tr-ờng hợp tải trọng tính toán là: - Tĩnh tải - Hoạt tải : Hai tr-ờng hợp hoạt tải chất lệch tầng, lệch nhịp. - Tải trọng gió : + Gió thổi từ bên trái. + Gió thổi từ bên phải. Tính nội lực khung bằng phần mềm SAP 2000 (Version 7.42). Kết quả nội lực tính toán xem phần phụ lục kèm theo. 2. Tổ hợp nội lực khung trục 6 Sau khi kiểm tra kết quả tính toán ta tiến hành tổ hợp nội lực nhằm tìm ra nội lực nguy hiểm nhất để thiết kế cấu kiện. Nội lực đ-ợc tổ hợp theo hai tổ hợp cơ bản : Tổ hợp cơ bản 1: Gồm tĩnh tải cộng với một tr-ờng hợp hoạt tải, trong đó hệ số tổ hợp lấy bằng một. Tổ hợp cơ bản 2: Gồm tĩnh tải cộng với 2 tr-ờng hợp hoạt tải, trong đó hoạt tải đ-ợc nhân hệ với hệ số 0,9 (vì các tải trọng không xảy ra cùng lúc với giá trị Tổ hợp nội lực đầm: cần xét các cặp nội lực sau : M MAX M MIN Q MAX Q TƯ Q TƯ M TƯ Tổ hợp nội lực cột : cần xét các cặp nội lực sau : M MAX M MIN N MAX N TƯ N TƯ M TƯ Nội lực cột và dầm đ-ợc tổ hợp và lập thành bảng. (xem bảng tổ hợp nội lực) tính toán cấu kiện của khung trục 6 A. Tính thép cột 1. Thép dọc Đối với cốt thép cột ta chọn các cặp nội lực sau để tính toán : Cặp nội lực có giá trị lực dọc lớn nhất, cặp nội lực có giá trị mô men lớn nhất, và cặp có độ lệch tâm lớn nhất. Nhìn vào bảng tổ hợp nội lực cột ta thấy các cặp nội lực trái dấu đ-ợc chọn để tính toán cốt thép có gía trị gần bằng nhau nên có thể dùng bài toán tính cốt thép đối xứng để tính cho tất cả các cặp noọi lực nguy hiểm sau đó chọn thép với F a tính đ-ợc lớn nhất. Tính thép cột số 2: Tiết diện cột là 50 x 30cm 2 Vật liệu : Chọn lại mác bê tông M250, và tiết diện cột 500 x 300 - Bê tông mác M250 có R n = 110kG/cm 2 , R k =8.8 kG/cm 2 - Cốt thép chịu lực chính loại AII có R a = R a' = 2800kG/cm 2 - Cốt thép đai loại AI có R a = R a' = 1.800 kG/cm 2 Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất. Ký hiệu M (Tm) N (T) e 01 (cm) E 0 = e 01 + e 0 (m) 1 -12.24 -168.66 10.22 13.22 2 15.94 -121.07 13.17 16.17 3 -15.79 -194.16 8.14 11.14 Vì 2 cặp nội lực trái dấu của cột có giá trị gần bằng nhau nên ta tính toán cột theo ph-ơng pháp tính cốt thép đối xứng. + Tính thép với cặp 1 : Độ lệch tâm ban đầu : cm N M e 22.10 66 . 168 238.17 01 Độ lệch tâm ngẫu nhiên e' 0 chọn = 2m thoả mãn > cmh cm 2 25 1 2 Độ lệch tâm e 0 = 10.3 + 2 = 12.3 cm Chiều dài tính toán của cột: L 0 = 0.7H = 0.7 x 540 = 378 cm. Độ mảnh = 1 0 /h = 378/60 = 6.3 < 8 nên ta bỏ qua ảnh h-ởng của uốn dọc, =1 Chiều dày lớp bảo vệ a 0 = 5 cm. Chiều cao làm việc của tiết diện là h 0 = 50-5 = 50cm Độ lệch tâm e = e 0 +0,5.h - a = 1 x 12.3 = 0.5 - 5 = 32.3 cm. Chiều cao vùng nén cm bR N x n 1.51 30110 168660 . 0 .h 0 = 0.58 x 45 = 26.1 cm < x đây là tr-ờng hợp lệch tâm bé. Ta tính lại x: e ogh = 0,4(0,25.h - 0 .h 0 ) = 0.4 x (1.25 x 50 - 26.1) = 14.56 cm e 0 = 12.3cm > 0,2.h 0 = 0,2.45 = 9 cm. Tính lại x bằng biểu thức gần đúng x = 1,8.(e ogh - e 0 ) + 0 .h 0 = 1.8(14.56 - 12.3) + 26.1 = 30.17 cm Diện tích cốt thép: )545.(2800 )17.305.045(17.30301103.32168660 ).( ).5,0( ' 0 0 ahR xhxbReN FF a n aa 2 05.22 cm Hàm l-ợng cốt thép : %26.3%100 4530 05.222 %100 . ' 0 hb FF aa + Tính thép với cặp 2: Độ lệch tâm ban đầu : cm N M e 17.13 07 . 121 94.15 01 Độ lệch tâm ngẫu nhiên e' 0 chọn = 2cm thoả mãn > cmh cm 2 25 1 2 Độ lệch tâm : e 0 = e 01 + e' 0 = 15.17 (cm) Chiều dài tính toán của cột: L 0 = 0.7H = 0.7 x 540 = 378cm. Độ mảnh = 1 0 /h = 378/60 = 6.3 <8 nên ta bỏ qua ảnh h-ởng của uốn dọc, =1 Chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm. Chiều cao làm việc của tiết diện là h 0 = 50 - 5 = 45cm. Độ lệch tâm e= e 0 + 0,5.h - a = 1x15.17 + 0.5x50 - 5 = 35.17cm. chiều cao vùng nén: cm bR N x n 68.36 30110 121070 . 0 .h 0 = 0.58 x45 = 26.1cm < x = 36.68 cm đây là tr-ờng hợp lệch tâm bé. Ta tính lại x: e 0gh = 0,4(1,25.h - 0 .h 0 ) = 0.4x(1.25x50 - 26.1) = 14.56cm e 0 = 15.17cm > 0,2.h 0 = 02.45 =9cm Tính lị x bằng biểu thức gần đúng: x = 1,8.(e 0gh - e 0 )+ 0 .h 0 = 1.8(14.56- 15.17) + 26.1 = 25cm Diện tích cốt thép : 2 0 0 14 )545.(2800 )255.045(253011017.35121070 )'.( ).5,0.( ' cm ahR xhxbReN FF a n aa Hàm l-ợng cốt thép: %2%100 4530 142 %100 . ' 0 hb FF aa + Tính thép với cặp 3: Độ lệc tâm ban đầu : cm N M e 14.8 16 . 194 79.15 01 Độ lệch tâm ngẫu nhiên e' 0 chọn 25cm thoả mãn > cmh cm 2 25 1 2 e 0 = e 01 + e' 0 = 10.14(cm) chiều dài tính toán của cột: L 0 =0.7H=0.7x540 = 378cm. Độ mảnh = 1 0 /h = 378/60 = 6.3 < 8 nên ta bỏ qua ảnh h-ởng của uốn dọc, = 1. Chiều dày lớp bảo vệ a 0 = 5cm. Chiều cao làm việc của tiết diện là h 0 = 50-5=45cm Độ lệch tâm e = e 0 + 0,5.h - a = 1x10.14 + 0.5x50-5 = 30.14cm. Chiều cao vùng nén : cm bR N x n 8.78 30110 194160 . a 0 h 0 = 0.58x45 = 26.1cm< x = 78.8cm đây là tr-ờng hợp lệch tâm bé. Ta tính lại x: e 0gh = 0,4(1,25.h- e 0 ) = 0.4x (1.25x50 - 26.1) = 14.56cm e 0 = 10.14cm > 0.2h 0 = 0.2.45 = 9cm Tính lại x bằng biểu thức gần đúng: x = 1,8.(e 0gh - e 0 ) + e 0 = 1.8(14.56 - 10.14) + 26.1 = 34.05cm Diện tích cốt thép : 2 0 0 18 . 24 )545.(2800 )05.345.045(05.343011014.30194160 )'.( ).5,0.( ' cm ahR xhxbReN FF a n aa        Hµm l-îng cèt thÐp : %58.3%100 4530 18.242 %100 . 0     hb F a  Qua tÝnh to¸n trªn diÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt cña cættôc O lµ 24,18cm 2 Chän 325 vµ 328 cã F a = 32,75 cm 2 Hµm l-îng cèt thÐp thùc tÕ lµ : %85.4%100 4530 75.322 %100 . 0     hb F a  . dầm. Việc tính toán gần đúng n y sẽ làm đơn giản tính toán, gần với thực tế làm việc theo một ph-ơng của hệ kết cấu, các sai số là thiên về an toàn. Các tr-ờng hợp tải trọng tính toán là: -. cột ta th y các cặp nội lực trái dấu đ-ợc chọn để tính toán cốt thép có gía trị gần bằng nhau nên có thể dùng bài toán tính cốt thép đối xứng để tính cho tất cả các cặp noọi lực nguy hiểm sau. cm. Tính lại x bằng biểu thức gần đúng x = 1,8.(e ogh - e 0 ) + 0 .h 0 = 1. 8(1 4.56 - 12.3) + 26.1 = 30.17 cm Diện tích cốt thép: )545 .(2 800 )17.305.04 5(1 7.303 0110 3.32168660 ) .( ).5, 0( ' 0 0 ahR xhxbReN FF a n aa 2 05.22
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt