tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 9 pot

7 454 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

538032203680 3 3 0 0 1500 3 3 0 0 Chng 9: Phân hoạt tải về khung trục 6 ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng8) Xét tr-ờng hợp hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp, có hai tr-ờng hợp hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp, 3.3.1 Tr-ờng hợp lệch nhịp 1 : 5380 20801650 q=0,792 t/m 1650 Ph©n t¶i vÒ dÇm trôc O-P: Ho¹t t¶i : Gåm t¶i ph©n bè h×nh thang do sµn truyÒn vµo Gi¸ trÞ lín nhÊt cña t¶i h×nh thang lµ p = p s x3,3 = 0,24x 3,3 = 0,792 T/m Ph©n t¶i vÒ dÇm trôc Q-S : Gåm t¶i ph©n bè tam gi¸c do sµn truyÒn vµo, Gi¸ trÞ lín nhÊt cña t¶i tam gi¸c : p = p s x3,3 = 0,24x3,3 = 0,792 T/m 1650 3680 1650 380 q=0.792 t/m Phân tải về cột trục 6-O So sàn truyền Tải tam giác : q max = q s x 3,3 = 0,24x3,3 = 0,792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ (5/8)x q max =0,495 Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 0,82T Phân tải về cột trục 6-P : do sàn truyền lên giằng, giằng truyền lên cột một lực tập trung, Tải tam giác : q max = q s x 3,3 = 0,24x 3,3 = 0,792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5/8) xq max = 0,495 T/m Lực tập trung : P = 1,65 xq tđ = 0,82 T Phân tải về cột trục 6- Q : Do sàn truyền lên giằng, giằng truyền lên cột một lực tập trung, Tải tam giác : q max = q s x3,3 = 0,24 x3,3 = 0,792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ =(5/8) x q max = 0,495 T/m Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 0,82T Phân tải về cột trục 6-S: Do sàn truyền lên giằng, giằng truyền lên cột một lực tập trung , Tải tam giác : q max = q s x3,3 = 0,792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5/8) x q max =0,495T/m Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 0,82T 3.3.2 Tr-ờng hợp lệch nhịp 2 : Sơ đồ phân tải về khung nh- sau : 538032203680 3 3 0 0 1500 3 3 0 0 Ph©n t¶i vÒ dÇm trôc P- Q: Ho¹t t¶i : Gåm t¶i ph©n bè h×nh tam gi¸c do sµn truyÒn vµo, Gi¸ trÞ lín nhÊt cña t¶i tam gi¸c : q = q s x3,22 = 0,48 x3,22 = 1,54T/m  Ph©n t¶i vÒ dÇm c«ng x«n O - O* : 1610 3220 1610 q=1,54 t/m Hoạt tải : Gồm tải phân bố do sàn truyền vào dầm giằng và từ dầm giằng truyền vào công xôn 1 tập trung, Giá trị của tải tập trung : P = q s x 0,75 x 1,65 = 0,48 x 1,65 x ,075 = 0,594T Phân tải về cột trục 6 - P : Tải tập trung do sàn truyền lên dầm giằng sau đó truyền lên cột : Lực tập trung do sàn truyền lên dầm giằng, truyền lên cột, Tải dạng hình thang : q max = q x1 1 = 0,48 x 3,22 = 1,54 (T/m) Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố : q tđ = A x q max = 0,64 x 1,54 = 0,986 (T/m) A = 1-2 2 + 3 = 0,64; = a/1=1,61/3,3 =0,488; P = 0,986 x 1,65 = 1,63T Phân tải về cột trục 6 - Q : Lực tập trung do sàn truyền lên dầm giằng, truyền lên cột, Tải dạng hình thang : q max = q x1 1 = 0,48x 3,22 = 1,54 (T/m) Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố : q tđ = A x q max = 0,64 x 1,54 = 0,986 (T/m) A = 1-2 2 + 3 = 0,64; = a/1=1,61/3,3 =0,488; P = 0,986 x 1,65 = 1,63T Phân tải về cột trục 6 - O : Tải trọng tập trung : P = 0,792 x 1,5 = 1,188T Do có độ lệch tâm giữa trục giằng và trục cột nên khi đ-a lực tập trung về cột còn có thêm Mômen : M = 1,188 x 0,19 = 0,225Tm . 538032203680 3 3 0 0 1500 3 3 0 0 Chng 9: Phân hoạt tải về khung trục 6 ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng8 ) Xét tr-ờng hợp hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp, có hai tr-ờng hợp hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp, 3.3.1. 0,24x3,3 = 0, 792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ (5 /8)x q max =0, 495 Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 0,82T Phân tải về cột trục 6-P : do sàn truyền lên giằng, giằng truyền lên. 0, 792 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5 /8) xq max = 0, 495 T/m Lực tập trung : P = 1,65 xq tđ = 0,82 T Phân tải về cột trục 6- Q : Do sàn truyền lên giằng, giằng truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 9 pot, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 9 pot, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 9 pot