luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu đánh giá trọng yếu và NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

312 362 0
  • Loading ...
1/312 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 08:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐOÀN THANH NGA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐOÀN THANH NGA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích Mã số: 62.34.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 2. PGS.TS. Lê Thị Hòa Hà Nội - 2011 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu sử dụng trong Luận án là trung thực. Những kết quả của Luận án chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. Tác giả của Luận án Đoàn Thanh Nga iv MỤC LỤC Trang  ii  iii  iv  vii  ix LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN 8 1.1. Lý luận chung về trọng yếu và rủi ro kiểm toán 8  8  14 1.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lƣợng hoạt động trong các công ty kiểm toán 22  22  36  56   61   70 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG QUAN HỆ VỚI CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM  76 2.1. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam với chọn mẫu nghiên cứu  76 v      76   Nam  83 2.2. Tình hình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với chất lƣợng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 87 2 87  88  104    123 2.3. Nhận xét chung tình hình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong quan hệ với chất lƣợng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 136   136   141  144 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM 149 3.1. Tính tất yếu và phƣơng hƣớng hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện 149 vi    149                      155 3.2. Giải pháp hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lƣợng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 157 3.2.1.   157 3.2.2.  189 3.2.3.  218 KẾT LUẬN 224  xi  xii  xiii vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt Viết đầy đủ Tiếng Anh 1 AACC Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (AACC) Vietnam Accounting, Auditing and Consultancy Company Limited 2 AASC Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited 3 AASCN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited 4 ACPA Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA NEXIA ACPA Auditing and Consulting Company Limited 5 AISC Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Auditing and Informatics Services Company Limited 6 AnPhu Công ty TNHH Kiểm toán An Phú AnPhu Auditing Company Limited 7 AVA Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) 8 A&C Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Auditing and Consulting Company Limited 9 ATC Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Thuế ATC 10 BCTC Báo cáo tài chính 11 CA&A Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A 12 CPA ViệtNam Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VietNam) 13 Delloite Việt Nam Công ty TNHH Delloite Việt Nam 14 DTL Công ty TNHH Kiểm toán DTL 15 FADACO Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á The Asian Auditing and Financial Investment Consultant Co., Ltd viii 16 HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ 17 IFC Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế International Auditing and Financial Consulting Company Limited 18 KTV Kiểm toán viên 19 NWA Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới New World Auditing Company Limited 20 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 21 TL Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long (TL) 22 UHY Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY 23 VAAC Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam Vietnam Auditing and Accounting Company Limited 24 VAE Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam Vietnam Auditing and Evaluation Company Limited 25 VFA Công ty TNHH Kiểm toán VFA 26 VIA Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam Vietnam International Auditing Company Limited 27 VINAUDI Công ty TNHH Kiểm toán, Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam Vietnam Profession of Auditing, Accounting and Financial services Co., Ltd 28 VNFC AUDIT Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam (VNFC AUDIT) Vietnam National Independent Auditing Company Limited ix DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng, biểu Bảng số Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng xác định mức ước lượng ban đầu về trọng yếu theo chỉ tiêu lợi nhuận gộp 26 Bảng 1.2 Bảng tóm tắt 10 “nguyên tắc ngón tay cái” sử dụng để xác định mức ước lượng ban đầu về trọng yếu 29 Bảng 1.3 Mối quan hệ giữa rủi ro phát hiện với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát 55 Bảng 2.1 Tiêu chí chấm điểm để phân loại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 78 Bảng 2.2 Bảng danh sách các công ty kiểm toán thuộc mẫu điều tra của Luận án 82 Bảng 2.3 Bảng Xác định mức trọng yếu theo doanh thu 91 Bảng 2.4 Bảng tính mức trọng yếu của AASC 93 Bảng 2.5 Bảng Hướng dẫn tính giá trị chênh lệch có thể chấp nhận được 100 Bảng 2.6 Bảng Xác định tỷ lệ tính sai phạm có thể bỏ qua của ACPA 102 Bảng 2.7 Ma trận kiểm tra định hướng của Delloite Việt Nam 113 Bảng 2.8 Mô hình độ tin cậy kiểm toán 119 Bảng 2.9 Bảng Thống kê kết quả kháo sát bằng phần mềm SPSS 128 Bảng 2.10 Bảng Hệ số tương quan 129 Bảng 2.11 Bảng các chỉ tiêu phân loại nhóm nghiên cứu 131 Bảng 2.12 Bảng kết quả phân tích bằng Kiểm định tham số trung bình hai mẫu (hai mẫu độc lập) 131 Bảng 3.1 Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/N của Công ty ABC 159 Bảng 3.2 Bảng phân bổ mức trọng yếu cho các khoản mục trên BCTC 160 Bảng 3.3 Các nội dung liên quan đến rủi ro kinh doanh trong phân tích SWOT 169 Bảng 3.4 Sử dụng phân tích PEST đối với các tác động của môi trường 172 x Bảng 3.5 Bảng đánh giá rủi ro kiểm soát đối với từng cơ sở dẫn liệu trên phương diện số dư tài khoản và loại nghiệp vụ 179 Bảng 3.6 Bảng thiết kế các thử nghiệm kiểm soát đối với từng cơ sở dẫn liệu trên phương diện số dư tài khoản và loại nghiệp vụ 180 Bảng 3.7 Các ký hiệu về sơ đồ cơ bản 187 Bảng 3.8 Tiêu chí chấm điểm để phân loại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 194 Biểu 2.1 Giấy tờ làm việc về phân tích sơ bộ Bảng cân đối kế toán 116 Danh mục sơ đồ Sơ đồ số Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán 21 Sơ đồ 1.2 Các bước trong quy trình đánh giá trọng yếu 24 Sơ đồ 1.3 Trình tự đánh giá rủi ro kiểm toán 36 Sơ đồ 1.4 Quy trình đánh giá HTKSNB và rủi ro kiểm soát 47 Sơ đồ 1.5 Quan hệ giữa rủi ro kiểm toán với chi phí kiểm toán (Bằng chứng kiểm toán) 66 Sơ đồ 1.6 Mối quan hệ giữa đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán 71 Sơ đồ 3.1 Các bước đánh giá rủi ro kinh doanh của khách hàng 163 Sơ đồ 3.2 Các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp cần được xem xét trong quá trình kiểm toán 164 Sơ đồ 3.3 Mô hình thẻ điểm cân bằng 175 [...]... đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán qua đó nâng cao chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam; - Đóng góp vào việc hoàn thiện khung pháp lý về kiểm toán tại Việt Nam, đặc biệt là các chính sách, chuẩn mực, quy trình liên quan đến đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu về đánh giá trọng yếu và. .. lý luận: Luận án đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán Về thực tiễn: Nghiên cứu, khảo sát thực trạng đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán và chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra, Luận án nêu ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá. .. sâu vào lĩnh vực đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, đặc biệt 2 trong quan hệ với việc nâng cao chất lượng kiểm toán Do đó, Tác giả đã chọn Đề tài cho Luận án Tiến sĩ của mình là: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 2 Công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài luận án. .. tại và đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thiện việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 7 Bố cục của Luận án Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Luận án gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán; Chương 2: Thực trạng đánh giá trọng. .. việc nâng cao chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam 3 Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của Luận án 3.1 Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu đổi mới và hội nhập, từ thực tiễn đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam còn có những bất cập cả về lý luận và thực tiễn, Luận án đã đặt ra các mục đích nghiên cứu như... đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong quan hệ với chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 8 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG... giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 3.2 Ý nghĩa nghiên cứu - Khẳng định được tầm quan trọng của đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam; - Đưa ra được nhận xét và các giải pháp mang tính khả thi đối với chính các công ty kiểm toán... và rủi ro kiểm toán Tuy nhiên, trên thực tế công việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện Chính vì vậy, nghiên cứu việc hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC là một vấn đề cấp bách Hiện nay, ở Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về kiểm toán được công bố Tuy... thiết của Đề tài luận án Kiểm toán đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam Kiểm toán độc lập Việt Nam được chính thức thành lập vào năm 1991 với sự ra đời của hai công ty kiểm toán thuộc Bộ Tài chính là Công ty Kiểm toán Việt Nam (nay là Delloite Việt Nam) và Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Sau gần 20 năm hoạt động, cùng với tiến trình hội nhập và. .. động kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Việt Nam của tác giả Trần Mạnh Dũng (2005); Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện do Kiểm toán nhà nước thực hiện” của tác giả Phạm Tiến Dũng (2007); Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện qui trình đánh giá rủi ro và trọng yếu trong kiểm toán BCTC của các công ty cao su do . cho Luận án Tiến sĩ của mình là: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam . 2. Công trình nghiên cứu. nghiên cứu về đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán, trong đó đi sâu vào nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng hoạt động giới hạn trong chất lượng của các. NGA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu đánh giá trọng yếu và NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO, luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu đánh giá trọng yếu và NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO, luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu đánh giá trọng yếu và NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn