Giáo án địa lý 7 - Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH pdf

6 1,015 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được hiện trạng hệ thống tài nguyên rừng và đất trồng, tình hình phát triển những vấn đề chủ yếu trong việc phát triển ngành lâm nghiệp của Tây Ninh. - Học sinh nắm được tình hình nuôi, đánh bắt thủy sản và phương hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh. - Nắm được những thuận lợi khó khăn trong phát triển ngành thủy sản - Hiểu được việc khai thác bừa bãi, vô tổ chức dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng về tài nguyên rừng và thủy sản. b. Kỹ năng: kỹ năng phân tích, đánh giá. c. Thái độ: Ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, thủy sản. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án + Sgk + bản đồ TN b. Học sinh: Sgk + Chuẩn bị câu hỏi của sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Phương pháp đàm thoại - Hoạt động nhóm 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: Kdss (1’) 4.2. KTBC: (4’) + Hãy chọn ý đúng Đới nóng thích hợp cho sản xuất nông nghiệp do a. Do nhiệt độ cao. b. Do độ ẩm lớn mưa nhiều c. Cả 2 đều đúng. + Đới nóng có những sản phẩm nông nghiệp nào? - Chủ yếu là cây lúa nước và các lo ại ngũ cốc khác cây công nghiệp các lọai - Chăn nuôi ở đây với hình thức chăn thả 4.3. Bài mới: (33’) HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mớí Hoạt động 1: ** Phương pháp đàm thoại. - Quan sát lược đồ hành chính tỉnh TN. + Vì đâu mà diện tích rừng bị thu hẹp? TL: Chiến tranh và khai thác bừa bãi. - Giáo viên: Rừng chủ yếu là thứ sinh cây họ dầu gỗ quí còn ít, gần đây nhờ dự án 327 diện I. Địa lí lâm nghiệp Tây Ninh: 1. Tài nguyên rừng và đất rừng: - TN là tỉnh có thế mạnh về rừng và đất rừng. tích rừng có tăng. Chuyển ý. Hoạt động 2: - Giáo viên; Ngành lân nghiệp có điều kiện để phát triển về rừng nhưng do họat động sản xuất lâm nghiệp chưa được chú trọng nên quĩ đất rừng giảm mạnh. + Tỉnh đã làm gì để khắc phục tình trạng trên? TL: Định hướng phát triển lâm ngihệp trong những năm tới. Chuyển ý. Hoạt động 3: ** Hoạt động nhóm. 2. Tình hình phát triển và những vấn đề chủ yếu trong việc phát triển ngành lâm nghiệp TN: - Định hướng : + Bảo vệ khoanh nuôi trồng rừng là chính. + Giao đất giao rừng đến từng hộ nông dân. + Huy động vốn xây dựng bằng nhiều nguồn vốn. II. Địa lí ngư nghiệp TN: 1. Những nguồn lực để + Nêu các nguồn lực thủy sản của TN ? đặc điểm từng loại? TL: Chuyển ý. Hoạt động 4: + Ngành nuôi thủy sản có đặc điểm gì? TL: Ngành này đã phát triển nhưng chưa cao, song góp phần tăng thu nhập – nguồ n thực phẩm nông thôn, hiện nay sử dụng nuôi cá khoảng 40% diện tích năng suất tháp 1,9 tấn / ha. Chuyển ý. phát triển thủy sản: - Diện tích mặt nước khoảng 32000 ha trong toàn tỉnh. - Nguồn lợi thủy sản. - Nguồn lao động khá dồi dào. - Khả năng sản xuất cá giống của tỉnh 1,7 ha. 2. Ngành nuôi thủy sản: - Tương đối phát triển - Sử dụng 40% diện tích mặt nước. - Sản lượng nưôi trồng 1,211 tấn / ha. Hoạt động 5: + Sản lượng đánh bắt thủy sản như thế nào? TL: + Bảo vệ nguồn thủy sản như thế nào? TL: 3. Đánh bắt: - Sản lượng khai thác tự nhiên 1870 tấn / ha. - Phương hướng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 4.4. Củng cố và luỵên tập: + Những nguồn lực để phát triển thủy sản? - Diện tích mặt nước khoảng 32000 ha trong toàn tỉnh. - Nguồn lợi thủy sản. - Nguồn lao động khá dồi dào. - Khả năng sản xuất cá giống của tỉnh 1,7 ha. + Chọn ý đúng: sản lương khai thác thủy sản tự nhiên là? a. 1,860 tấn/ha @. 1,870tấn /ha c. 1880 tấn/ha. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học bài . - Chuẩn bị bài mới: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng.Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …:……………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được hiện trạng hệ thống tài nguyên rừng và đất trồng, tình hình. tranh và khai thác bừa bãi. - Giáo viên: Rừng chủ yếu là thứ sinh cây họ dầu gỗ quí còn ít, gần đây nhờ dự án 3 27 diện I. Địa lí lâm nghiệp Tây Ninh: 1. Tài nguyên rừng và đất rừng: -. trong việc phát triển ngành lâm nghiệp của Tây Ninh. - Học sinh nắm được tình hình nuôi, đánh bắt thủy sản và phương hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh. - Nắm được những thuận lợi khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH pdf, Giáo án địa lý 7 - Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH pdf, Giáo án địa lý 7 - Bài 14: ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP TÂY NINH pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn