bài tập nhóm tài chính tiền tệ trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở việt nam giai đoạn 2008 – 2012

31 515 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 09:05

1 BÀI TẬP NHÓM 12 Lớp K50 – Đại học Tài Chính – Ngân hàng Đại học Tây Bắc – Thành phố Sơn La Giảng viên hướng dẫn : T.S Đỗ Thị Kim Hoa Trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012. Danh sách thành viên nhóm 12 1. Nguyễn Thị Minh Thúy 2. Trịnh Hoài Thương 3. Phạm Thị Xuyến 4. Phan Thị Thảo 5. Nguyễn Đức Vinh 6. Nguyễn Văn Trung 2 A. Lý thuyết I. Những vấn đề cơ bản về tỷ giá 1. Các khái niệm 1.1. Tỷ giá ( Exchange Rate ) là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác. Ví dụ: 1 USD = 20.820 VND Trong ví dụ này, giá của USD được biểu thị thông qua VND và 1 USD có giá là 20.820 VND. 1.2. Tỷ giá là số đơn vị đồng tiền yết giá; đối với một quốc gia cụ thể, thì tỷ giá là số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ, nghĩa là đồng ngoại tệ đóng vai trò là đồng tiền yết giá, còn đồng nội tệ đóng vai trò là đồng tiền yết giá, còn đồng nội tệ đóng vai trò là đồng tiền định giá. 1.3. Tỷ giá danh nghĩa song phương ( Bilateral nominal exchange rate – ner ): là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa và dịch vụ giữa chúng. Giá hàng hóa (Price) – P Tỷ giá (Exchange) – E Về cơ bản P và E giống nhau, chỉ có điều P là hàng hóa thông thường, còn E là giá hàng hóa đặc biệt (ngoại tệ). Tỷ giá này được gọi là tỳ giá danh nghĩa bởi vì nó chưa đề cập đến sức mua (yếu tố thực) giữa USD và VND, cụ thể chúng ta chưa biết rõ là 1 USD mua được bao nhiêu hàng hóa ở Mĩ và 20.820 VND mua được bao nhiêu hàng hóa ở Việt Nam. Sự biến động của tỷ giá được biểu hiện bằng chỉ số. Ví dụ : tỷ giá tại thời điểm (t) là : E(VND/USD) = 12.000 tại thời điểm (t+1) là : E(VND/USD) = 14.000. 3 sự thay đổi tỷ giá này được biểu thị bằng chỉ số : chọn thời điểm (t) là thời điểm cơ sở có chỉ số tỷ giá là 100%, tại thời điểm (t+1) chỉ số tỷ giá sẽ là : (14.000/12.000) x 100% = 116,67% 1.4. Tỷ giá danh nghĩa đa phương (tỷ giá trung bình) (Nominal effective exchange rate – NEER). NEER i = e ij .w j Thực chất tỷ giá NEER không phải là tỷ giá mà là chỉ số. Nếu NEER tăng thì VND được coi là giảm giá so với các đồng tiền còn lại; ngược lại nếu NEER giảm thì VND được coi là lên giá so với các đồng tiền còn lại. Vì tỷ giá danh nghĩa chưa đề cập đến tương quan sức mua giữa hai đồng tiền, do đó, đối với mỗi quốc gia, khi tỷ giá danh nghĩa tăng hay giảm không nhất thiết phải đồng nghĩa với sự tăng lên hay giảm sức cạnh tranh thương mại quốc tế của quốc gia này. Để đo sự thay đổi sức cạnh tranh thương mại quốc tế, chúng ta sử dụng khái niệm tỷ giá thực. 1.5. Tỷ giá thực song phương ( Bilateral Real Exchange Rate) bằng tỷ giá danh nghĩa đã được điều chỉnh bởi tỷ lệ ạm phát giữa trong nước với nước ngoài, do đó, nó là chỉ số phản ánh tương quan sức mua giữa nội tệ và ngoại tệ. + tỷ giá thực trạng thái tĩnh ( tại một thời điểm ) : E R = E = (1) Trong đó : E R – là tỷ giá thực (dạng chỉ số) E – là tỷ giá danh nghĩa. P * - mức giá cả ở nước ngoài bằng ngoại tệ. P – mức giá cả ở trong nước bằng nội tệ. (VND) Bản chất tỷ giá thực thể hiện sự so sánh mức giá hàng hóa ở trong nước và ở nước ngoài khi cả hai đều tính bằng nội tệ. 4 Từ đó ta rút ra kết luận :  Nếu E R > 1, tức là E.P * > P, thì VND được xem là định giá thực thấp (real undervalued), nghĩa là nếu chuyển đổi mỗi đồng nội tệ sang ngoại tệ ta chỉ mua được ít hàng hóa ở nước ngoài so với trong nước. Đồng tiền định giá thực thấp sẽ tạo nên vị thế cạnh tranh thương mại tốt hơn so với nước bạn hàng, nghĩa là xuất khẩu được nhiều nước bạn hàng, nghĩa là xuất khẩu được nhiều hơn, còn nhập khẩu thì ít hơn.  Nếu E R < 1, tức là E.P * < P, thì VND được xem là định giá thực cao (real overvalued), nghĩa là nếu chuyển đổi mỗi đồng nội tệ sang ngoại tệ ta sẽ mua được nhiều hàng hóa hơn ở nước ngoài so với trong nước. Đồng tiền định giá thực cao sẽ làm cho vị thế cạnh tranh thương mại kém hơn so với nước bạn hàng, nghĩa là xuất thì ít, còn nhập thì nhiều.  Nếu E R = 1, tức là E.P * = P, ta nói rằng hai đồng tiền là ngang giá sức mua (PPP), nghĩa là khi chuyển đổi mỗi nội tệ ra ngoại tệ ta mua được số hàng hóa là như nhau ở trong nước và ở nước ngoài.  Tỷ lệ định giá cao, thấp của một đồng tiền được xác định : Ω = . 100% Q F và Q D là số lượng hàng hóa mua được ở nước ngoài và ở trong nước bằng 1 đơn vị tiền Ω > 0 : đồng tiền được định giá thực cao (Real Overvalued) Ω < 0 : đồng tiền được định giá thực thấp (Real undervalued) + tỷ giá thực trạng thái động : Theo công thức (1), để tính toán và quan sát được sự vận động của tỷ giá thực thời điểm này sang thời điểm khác, người ta sử dụng thực dạng động. 5 Tại thời điểm 0, gọi: - P 0 , P * 0 là mức giá hàng hóa ở trong nước và ở nước ngoài. - E 0 là tỷ giá danh nghĩa. - E R0 là tỷ giá thực. Tại thời điểm t ( t = 1, 2, 3, 4, ), gọi: - P t , P * t là mức hàng hóa ở trong nước và ở nước ngoài. - E t là tỷ giá danh nghĩa. - E Rt là tỷ giá thực. Các chỉ số: - CPI 0 t là chỉ số giá ở trong nước tại thời điểm t so với thời điểm 0, nghĩa là: CPI 0 t = P t /P 0 . - CPI 0* t là chỉ số giá ở nước ngoài tại thời điểm t so với thời điểm 0, nghĩa là: CPI 0* t = P t * /P 0 * . - e 0 t là chỉ số giá danh nghĩa tại thời điểm t so với thời điểm 0, nghĩa là: e 0 t = E t /E 0 - e 0 Rt là chỉ sổ tỷ giá thực tại thời điểm t so với thời điểm 0, nghĩa là: e 0 Rt = E Rt /E R0. Từ công thức: e Rt 0 = (2) Thay: E Rt = và E R0 = Vào công thức (2), ta được: 6 e Rt 0 = . e Rt 0 = e Rt 0 = e t 0 . . 100% 1.6. Tỷ giá thực đa phương (Real Effetive Exchange Rate – REER) bằng tỷ giá danh nghĩa đã biên đã được điều chỉnh bởi tỷ lệ lạm phát ở trong nước với tất cả các nước còn lại, do đó, nó phản ánh tương quan sức mua giữa nội tệ với tất cả các đồng tiền còn lại. REER là thước đo tổng hợp vị thế cạnh tranh thương mại của một số nước so với tất cả các nước bạn hàng còn lại. Do đó hiện nay hầu hết các nước đều tính toán và công bố chỉ tiêu này. Để tính được REER, ta tiến hành một số bước: - Bước 1: tính tỷ giá NEER. - Bước 2: tính chỉ số lạm phát trung bình của tất cả các đồng tiền trong rổ theo tỷ trọng GDP trong nước - Bước 3: tính REER theo công thức: REER i = NEER i x j = ; i là số kỳ tính toán Trong đó: = 7 CPI j w là chỉ số giá tiêu dùng trung bình của tất cả các đồng tiền trong rổ CPI i VN là chỉ số giá tiêu dùng của nội tệ Chú ý: + Trạng thái tĩnh: là việc tại một thời điểm nhất định, so sánh mức tỷ giá thực với 100. Nếu tỷ giá thực lớn hơn 100, điều này nói lên rằng vị thế cạnh tranh của quốc gia là cao hơn nước bạn hàng. Nếu tỷ giá thực nhỏ hơn 100, điều này nói lên rằng vị thế cạnh tranh của quốc gia là thấp hơn nước bạn hàng. Nếu tỷ giá thực bằng 100, điều này nói lên vị thế cạnh tranh của hai quốc gia là như nhau. + Trạng thái động: là việc xem xét tỷ giá thực tăng lên hay giảm xuống từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. Nếu tỷ giá thực tăng, điều này nói lên rằng sức cạnh tranh của quốc gia là được cải thiện. Nếu tỷ giá thực giảm, điều này nói lên rằng sức cạnh tranh của quốc gia bị xói mòn. 2. Phân loại tỷ giá 2.1. Căn cứ ngiệp vụ kinh doanh ngoại hối:  Tỷ giá mua vào – Bid Rate: là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua vào đồng tiền yết giá.  Tỷ giá bán ra – Ask (or Offer) Rate: là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng bán ra đồng tiền yết giá.  Tỷ giá cơ sở (giao ngay) – Spot Rate : là tỷ giá được hình thành theo quan hệ cung cầu trực tiếp trên Forex, được thỏa thuận ngày hôm nay, và việc thanh toán xảy ra sau hai ngày làm việc tiếp theo.  Tỷ giá phái sinh – Derivative Rate: bao gồm các tỷ giá áp dụng trong các hợp đồng: kỳ hạn (Forward), Hoán đổi (Swap), Tương lai (Future) và Quyền chọn (Option). Tỷ giá phái sinh không được hình thành theo quan hệ cũng cầu trực tiếp trên Forex, mà được hình thành (bắt nguồn) từ các thông số có sẵn trên thị trường như: tỷ giá giao ngay, mức lãi suất của hai đồng tiền, phí thực hiện hợp đồng Tỷ 8 giá phái sinh thuộc loại tỷ giá có thời hạn, nghĩa là được thỏa thuận ngày hôm nay, nhưng việc sử dụng thanh toán xảy ra sau đó từ ba ngày làm việc trở nên.  Tỷ giá mở cửa – Opening Rate: Là tỷ giá áp dụng cho hợp đồng giao dịch đầu tiên trong ngày.  Tỷ giá đóng cửa – Closing Rate: là tỷ giá áp dụng co trường hợp đóng cuối cùng được giao dịch trong ngày. Thông thường, ngân hàng không công bố tỷ giá của tất cả các hợp đồng đã được kí kết trong ngày, mà chỉ công bố tỷ giá đóng cửa. Tỷ giá đóng cửa là một chỉ tiêu chủ yếu về tình hình biến động tỷ giá trong ngày. Cần chú ý là tỷ giá đóng cửa hôm nay không nhất thiết phải là tỷ giá mở cửa hôm sau.  Tỷ giá chéo – Crosed Rate: là tỷ giá giữa hai đồng tiền được suy ra từ đồng tiền thứ 3 (còn gọi là đồng tiền trung gian)  Tỷ giá chuyển khoản – Transfer Rate: tỷ giá chuyển khoản áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ là các khoản tiền gửi tại NH.  Tỷ giá tiền mặt – Bank Note Rate: tỷ giá tiền mặt áp dụng cho ngoại tệ tiền kim loại, tiền giấy, séc du lịch và thẻ tín dụng. Thông thường, tỷ giá mua tiền mặt thấp hơn và tỷ giá bán tiền mặt cao hơn so với tỷ giá chuyển khoản.  Tỷ giá điện hối: là tỷ giá chuyển ngoại hối bằng điện. Ngày nay do ngoại hối được chuyển chủ yếu là bằng điện nên tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng tỷ giá điện hối.  Tỷ giá thư hối: là tỷ giá chuyển ngoại hối bằng thư (không phổ biến, hiện nay hầu như không dùng). 2.2. Căn cứ cơ chế điều hành chính sách tỷ giá:  Tỷ giá chính thức – Official Rate (ở Việt Nam ngày nay là tỷ giá gia dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng): là tỷ giá do NHTW công bố, nó phản ánh chính thức về giá trị đối ngoại của đồng nội tệ. Tỷ giá chính thức được áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu và một số hoạt động khác liên quan đến tỷ giá chính thức. Ngoài ra, ở Việt Nam tỷ giá chính thức còn là cơ sở để các NHTM xác định tỷ giá kinh doanh trong biên độ cho phép.  Tỷ giá chợ đen – Black Market Rate: là tỷ giá được hình thành bên ngoài hệ thống ngân hàng, do quan hệ cung cầu trên thị trường chợ đen quyết định. 9  Tỷ giá cố định – Fixed Rate : là tỷ giá do NHTW công bố cố định một biên độ dao động hẹp. Dưới áp lực cung cầu trên thị trường, để duy trì tỷ giá cố định, buộc NHTW phải thường xuyên can thiệp, do đó làm cho dự trữ ngoại hối quốc gia thay đổi.  Tỷ giá thả nổi hoàn toàn – Freely Floating Rate: là tỷ giá được hình thành hoàn toàn theo cung cầu thị trường, NHTW không hề can thiệp.  Tỷ giá thả nổi có điều tiết – Managed Floating Rate: là tỷ giá được thả nổi, nhưng NHTW tiến hành can thiệp đẻ tỷ giá biến động theo hướng có lợi cho nền kinh tế. 3. Các phương pháp yết tỷ giá 3.1. Yết tỷ giá trực tiếp (yết giá ngoại tệ trực tiếp) – Derect Quotation Giá ngoại tệ được bộc lộ trực tiếp bằng tiền (VND), xét từ giác độ quốc gia, trong đó: - Ngoại tệ, với vai trò là hàng hóa (Commodity Currency), là đồng tiền yết giá, có số đơn vị cố định và bằng 1 đơn vị. - Nội tệ, với vai trò là tiền tệ (Terms Currency), là đồng tiền định giá, có số đơn vị thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên Forex. 3.2. Yết tỷ giá gián tiếp ( yết giá ngoại tệ gián tiếp) – Inderect Quotation Giá ngoại tệ chỉ được bộc lộ một cách gián tiếp bằng tiền (VND), để biết được giá USD trực tiếp, ta sử dụng phép tính: E(VND/USD) = Xét từ giác độ quốc gia thì phương pháp yết tỷ giá gián tiếp mà trong đó: - Nội tệ đóng vai trò là đồng tiền yết giá, có số đơn vị cố định và là bằng 1 đơn vị - Ngoại tệ đóng vai trò là đồng tiền định giá, có số đơn vị thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối. 10 3.3. Yết tỷ giá trong thực tế 3.3.1. Về đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá Trên thị trường Interbank, các tỷ giá đều được yết với USD, trong đó: - USD đóng vai trò là đồng tiền yết giá đối với tất cả các đồng tiền khác (ngoại trừ 5 đồng tiền dưới đây) - USD đóng vai trò là đồng tiền định giá đối với 5 đồng tiền là: GBP, AUD, NZD, EUR và SDR Bằng sơ đồ ta biểu diễn mối quan hệ yết tỷ giá như sau: Đồng tiền trung gian Các đồng tiền còn lại 1 USD = x C 1 x C 2 . . x C n X USD = 1 GBP 1 AUD 1 NZD 1 EUR 1 SDR 3.3.2. Về yết tỷ giá trực tiếp và gián tiếp: - Tất cả các quốc gia trên thế giới (có cả Việt Nam) đều áp dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp (ngoại trừ 4 trường hợp dưới đây). - Các nước Anh, New Zealand, Úc và các nước đồng tiền chung EURO lad dùng phương pháp yết tỷ giá gián tiếp. - Riêng nước Mỹ vừa áp dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và gián tiếp, trong đó: [...]... sách tỷ giá đối với các các chính sách đối với cán cân thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 I Tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 1.1 Năm 2008 - Tỷ giá  Ngày 6/11 /2008, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2635/QĐNHNN, theo đó,cho phép Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định tỷ giá mua bán giao... định III Các nhân tố tác động lên tỷ giá 1 Những nhân tố tác động đến cán cân vãng lai, qua đó tác động đến xu hướng biến động của tỷ giá dài hạn: 1.1 Cán cân thương mại và dịch vụ Với các nhân tố khác không đổi, cán cân thương mại và cán cân dịch vụ chịu ảnh hưởng bởi: - 20 Tương quan lạm phát giữa hai đồng tiền: theo lý thuyết ngang giá sức mua, tỷ giá giữa hai đồng tiền phải biến động để phản áng tương... yết giá với USD, do đó, tỷ giá giữa đồng tiền bất kỳ trong đó không có mặt của USD gọi là tỷ giá chéo Nói cách khác, tỷ giá giữa ai đồng tiền bất kì đều được suy ra từ tỷ giá giữa chúng với USD, tức USD luôn đóng vai trò là ddoogn tiền thứ 3, hay đồng tiền trung gian II Chính sách tỷ giá hối đoái 1 Khái niệm và mục tiêu của tỷ giá hối đoái 1.1 Khái niệm Chính sách tỷ giá là những hoạt động của chính. .. sách phá giá nội tệ; ngược lại muốn kiềm chế và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thì áp dụng chính sách nâng giá nội tệ - 17 Về mục tiêu cân bằng cán cân vãng lai: chính sách tỷ giá tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, là hai bộ phận chủ yếu cấu thành cán cân vãng lai + với chính sách tỷ giá định giá thấp nội tệ (undervalued) sẽ có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế... dụng chính sách nâng giá nội tệ (tức tác động làm cho tỷ giá giảm); muốn kích thích lạm phát gia tăng, NHTW có thể sử dụng chính sách phá giá nội tệ (tức tác động làm cho tỷ giá tăng); muốn duy trì giá cả ổn định, NHTW phải sử dụng chính sách tỷ giá ổn định và cân bằng - Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm đầy đủ: khi các yếu tố khác là không đổi, thì với chính sách phá giá. .. thiện được cán cân vãng lai từ trạng thái cân bằng hay thặng dư + với chính sách tỷ giá định giá cao nội tệ (overvalued) s ẽ có tác dụng kìm hãm xuất khẩu, giúp điều chỉnh cán cân vãng lai từ trạng thái thặng dư về trạng thái cân bằng hay thâm hụt + với chính sách tỷ giá cân bằng (epuilibrium) s ẽ có tác dụng làm cân bằng XK và NK, giúp cán cân vãng lai tự động cân bằng Qua phân tích trên, tỷ giá là một... tác động nên hầu hết các mặt hoạt động của nền kinh tế, nhưng hiệu quả ảnh hưởng của tỷ giá lên hoạt động khác nhau là rất khác nhau 2 Các công cụ của chính sách tỷ giá 2.1 Nhóm công cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá Thông thường, đó là hoạt động của NHTW trên thị trường ngoại hối thong qua việc mua bán đồng nội tệ nhằm duy trì một tỷ giá cố định (trong chế độ tỷ giá cố định) hay ảnh hưởng làm cho Tỷ. .. 15.000 Nếu tỷ giá mua và tỷ giá bán: - VND = 15.010 – 15.020 Cách viết gọn hơn: VND/USD = 15.010/20 Hay: - VND/USD = 15.010 – 15.020 Hay: - Cách viết đầy đủ: VND = 15.010/20 Cách viết chuyên nghiệp: VND/USD = 10/20 5 Tỷ giá mua, tỷ giá bán và lãi kinh doanh ngoại hối 5.1 Tỷ giá mua và tỷ giá bán Tỷ giá mua là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua đồng tiền yết giá Tỷ giá bán là tỷ giá mà tại... là giá trị đầu tư ở nước ngoài trước đó và tỷ lệ sinh lời của đầu tư Nếu cán cân thu nhập ròng dương (thu lớn hơn chi), làm tăng cung ngoại tệ trêm FOREX, có tác dụng làm cho tỷ giá giảm, tức là cho nội tệ lên giá Và ngược lại 2 Những nhân tố tác động đến cán cân vốn và cán cân bù đắp chính thức, qua đó tác động đến tỷ giá trong ngắn hạn: 2.1 Tương quan lãi suất hai đồng tiền: theo lý thuyết ngang giá. .. ngân hàng yết giá sẵn sàng bán đồng tiền yết giá Với cách yết giá hai chiều, thỳ tỷ giá đứng trước gọi là tỷ giá và tỷ giá đứng sau gọi là tỷ giá bán Ví dụ: một ngân hàng yết tỷ giá: E(SGD/USD) = 1,6410 – 1,6415 Trong đó: - 12 Tỷ giá đứng trước 1,6410 gọi là tỷ giá mua đồng tiền yết giá là USD Hay nói cách khác, ngân hàng yết giá sẵn sàng mua USD tại tỷ giá: 1 USD = 1,6410 SGB - 5.2 Tỷ giá đứng sau . tố tác động đến cán cân vãng lai, qua đó tác động đến xu hướng biến động của tỷ giá dài hạn: 1.1. Cán cân thương mại và dịch vụ Với các nhân tố khác không đổi, cán cân thương mại và cán cân. 5. Tỷ giá mua, tỷ giá bán và lãi kinh doanh ngoại hối 5.1. Tỷ giá mua và tỷ giá bán Tỷ giá mua là tỷ giá mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng mua đồng tiền yết giá. Tỷ giá bán là tỷ giá mà. BÀI TẬP NHÓM 12 Lớp K50 – Đại học Tài Chính – Ngân hàng Đại học Tây Bắc – Thành phố Sơn La Giảng viên hướng dẫn : T.S Đỗ Thị Kim Hoa Trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm tài chính tiền tệ trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở việt nam giai đoạn 2008 – 2012, bài tập nhóm tài chính tiền tệ trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở việt nam giai đoạn 2008 – 2012, bài tập nhóm tài chính tiền tệ trình bày khái quát tỷ giá và tác động của chính sách tỷ giá đối với cán cân thương mại ở việt nam giai đoạn 2008 – 2012

Từ khóa liên quan