quá trình thiết bị truyền khối

37 1,649 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 17:42

LOGO Môn h cọ QTTB TRUY N KH IỀ Ố CH NG 6ƯƠ LOGO  Các ph ng pháp tách mươ ẩ  Ph ng pháp c h cươ ơ ọ  Ph ng pháp hóa lýươ  Ph ng pháp nhi t ươ ệ  Đ nh nghĩaị S y là quá trình tách m ra kh i v t li u b ng ph ng pháp nhi tấ ẩ ỏ ậ ệ ằ ươ ệ  S y t nhiênấ ự  S y nhân t oấ ạ  M c đíchụ  gi m kh i l ng c a v t li u (gi m công chuyên ch )ả ố ượ ủ ậ ệ ả ở  tăng đ b n (các v t li u g m s , g ), b o qu n đ c t tộ ề ậ ệ ố ứ ỗ ả ả ượ ố Ch ng 6ươ I. Khái Ni mệ  Đ ng l c quá trìnhộ ự Chênh l ch đ m b m t và trong v t li u, nói cách khác là ệ ộ ẩ ở ề ặ ậ ệ do chênh l ch áp su t h i riêng ph n c a m b m t v t li u và ệ ấ ơ ầ ủ ẩ ở ề ặ ậ ệ môi tr ng xung quanh.ườ B n ch t c a quá trình s y là chuy n l ng n c trong v t ả ấ ủ ấ ể ượ ướ ậ li u t pha l ng sang pha h i, quá trình chuy n pha này ch x y ra ệ ừ ỏ ơ ể ỉ ả khi áp su t riêng ph n c a h i n c trên b m t v t li u l n h n ấ ầ ủ ơ ướ ề ặ ậ ệ ớ ơ áp su t riêng ph n c a h i n c trong môi tr ng không khí xung ấ ầ ủ ơ ướ ườ quanh. Do đó, ta ph i nghiên c u c hai m t c a quá trình s y: tĩnh ả ứ ả ặ ủ ấ l c h c và đ ng l c h c c a quá trình s yự ọ ộ ự ọ ủ ấ Ch ng 6ươ I. Khái Ni mệ  Tĩnh l c h c nghiên c u m i quan h gi a các thông s đ u ự ọ ứ ố ệ ữ ố ầ và cu i c a v t li u s y và tác nhân s y d a theo ph ng trình cân ố ủ ậ ệ ấ ấ ự ươ b ng v t li u và cân b ng nhi t l ng, t đó ta xác đ nh đ c ằ ậ ệ ằ ệ ượ ừ ị ượ thành ph n v t li u, l ng tác nhân s y và l ng nhi t c n thi t.ầ ậ ệ ượ ấ ượ ệ ầ ế  Đ ng l c h c nghiên c u quan h gi a s bi n thiên c a đ ộ ự ọ ứ ệ ữ ự ế ủ ộ m v t li u v i th i gian và các thông s c a quá trình, ví d nh ẩ ậ ệ ớ ờ ố ủ ụ ư tính ch t và c u trúc c a v t li u, kích th c v t li u, các đi u ấ ấ ủ ậ ệ ướ ậ ệ ề ki n th y đ ng l c h c c a tác nhân s y… t đó ta xác đ nh đ c ệ ủ ộ ự ọ ủ ấ ừ ị ượ ch đ s y, t c đ s y và th i gian s y thích h p.ế ộ ấ ố ộ ấ ờ ấ ợ Ch ng 6ươ I. Khái Ni mệ  Khái ni mệ  Thông s c a không khí mố ủ ẩ  Đ m tuy t đ iộ ẩ ệ ố  Đ m t ng đ iộ ẩ ươ ố  Hàm mẩ  Hàm nhi t (nhi t l ng riêng)ệ ệ ượ  Nhi t đ đi m s ngệ ộ ể ươ  Nhi t đ b u tệ ộ ầ ướ  Th s yế ấ Ch ng 6ươ II. Tĩnh l c h c v s yự ọ ề ấ 1. Khái ni m không khí mệ ẩ  Đ m tuy t đ iộ ẩ ệ ố Đ m tuy t đ i c a không khí là l ng h i n c ch a trong ộ ẩ ệ ố ủ ượ ơ ướ ứ 1m 3 không khí m hay l ng h i n c trong h n h p không khí ẩ ượ ơ ướ ở ỗ ợ m, ký hi u là ẩ ệ ρ h , kg/m 3  Đ m t ng đ iộ ẩ ươ ố Đ m t ng đ i c a không khí hay còn g i là đ bão hòa h i ộ ẩ ươ ố ủ ọ ộ ơ n c là t s gi a l ng h i n c ch a trong 1mướ ỷ ố ữ ượ ơ ướ ứ 3 không khí v i ớ l ng h i n c trong 1mượ ơ ướ 3 không khí đó đã bão hòa h i n c ơ ướ ở cùng nhi t đ và áp su t, ký hi u: ệ ộ ấ ệ ϕ  Hàm mẩ Hàm m c a không khí là l ng h i n c ch a trong 1 kg không ẩ ủ ượ ơ ướ ứ khí khô, ký hi u: , kg/kg kk khôệ Ch ng 6ươ II. Tĩnh l c h c v s yự ọ ề ấ 1. Khái ni m không khí mệ ẩ Y  Hàm nhi t (nhi t l ng riêng)ệ ệ ượ Nhi t l ng riêng c a không khí m đ c xác đ nh b ng t ng s ệ ượ ủ ẩ ượ ị ằ ổ ố nhi t l ng riêng c a không khí khô và h i n c trong h n ệ ượ ủ ơ ướ ở ỗ h p, ký hi u H (J/kg kkk)ợ ệ  Nhi t đ đi m s ngệ ộ ể ươ Là nhi t đ mà h n h p không khí m đ t tr ng thái bão hòa h i ệ ộ ỗ ợ ẩ ạ ạ ơ n c khi làm l nh đ ng hàm m, ký hi u tướ ạ ẳ ẩ ệ s Nhi t đ đi m s ng là gi i h n c a quá trình làm l nh không khí ệ ộ ể ươ ớ ạ ủ ạ m v i hàm m không đ i.ẩ ớ ẩ ổ  Nhi t đ b u khôệ ộ ầ Nhi t đ đ c nhi t k bình th ng g i là nhi t đ b u khô, ký ệ ộ ọ ở ệ ế ườ ọ ệ ộ ầ hi u tệ Ch ng 6ươ II. Tĩnh l c h c v s yự ọ ề ấ 1. Khái ni m không khí mệ ẩ  Nhi t đ b u tệ ộ ầ ướ Là nhi t đ mà h n h p không khí m đ t tr ng thái bão hòa ệ ộ ỗ ợ ẩ ạ ạ h i n c khi làm l nh đ ng hàm nhi t, ký hi u tơ ướ ạ ẳ ệ ệ ư Nhi t đ b u t là m t thông s đ c tr ng kh năng c p nhi t ệ ộ ầ ướ ộ ố ặ ư ả ấ ệ c a không khí đ làm bay h i n c cho đ n khi không khí bão ủ ể ơ ướ ế hòa h i n c.ơ ướ Nhi t đ b u t đ c đo b ng nhi t k ệ ộ ầ ướ ượ ằ ệ ế có b c v i t b u ọ ả ướ ở ầ th y ngân.ủ  Th s yế ấ Hi u s gi a nhi t đ không khí (nhi t đ b u khô) và nhi t đ ệ ố ữ ệ ộ ệ ộ ầ ệ ộ b u t, đ c tr ng cho kh năng hút m c a không khí, ký hi u ầ ướ ặ ư ả ẩ ủ ệ ε ε=t-t ư Ch ng 6ươ II. Tĩnh l c h c v s yự ọ ề ấ 1. Khái ni m không khí mệ ẩ Ch ng 6ươ II. Tĩnh l c h c v s yự ọ ề ấ 2. Gi n đ không khí mả ồ ẩ [...]... định nên phải được làm sạch trước khi vào phòng sấy  Nhiệt độ của khói lò thường rất cao, vượt quá nhiệt độ cho phép của vật liệu sấy nên phải trộn lẫn khói lò với không khí lạnh để điều chỉnh nhiệt độ khói lò  Sấy bằng khói lò có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí thiết bị do không dùng thiết bị đun nóng gián tiếp ở calorife như khi sấy bằng không khí nóng III Động lực học về sấy Chương... không đủ bù nhiệt lượng tổn thất chung ⇒ t’2 . ẩ ở ề ặ ậ ệ môi tr ng xung quanh.ườ B n ch t c a quá trình s y là chuy n l ng n c trong v t ả ấ ủ ấ ể ượ ướ ậ li u t pha l ng sang pha h i, quá trình chuy n pha này ch x y ra ệ ừ ỏ ơ ể ỉ ả khi. xung ấ ầ ủ ơ ướ ườ quanh. Do đó, ta ph i nghiên c u c hai m t c a quá trình s y: tĩnh ả ứ ả ặ ủ ấ l c h c và đ ng l c h c c a quá trình s yự ọ ộ ự ọ ủ ấ Ch ng 6ươ I. Khái Ni mệ  Tĩnh l c h c nghiên. ẩ  Ph ng pháp c h cươ ơ ọ  Ph ng pháp hóa lýươ  Ph ng pháp nhi t ươ ệ  Đ nh nghĩaị S y là quá trình tách m ra kh i v t li u b ng ph ng pháp nhi tấ ẩ ỏ ậ ệ ằ ươ ệ  S y t nhiênấ ự  S y nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình thiết bị truyền khối, quá trình thiết bị truyền khối, quá trình thiết bị truyền khối, II. Tĩnh lực học về sấy, III. Động lực học về sấy