Hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối Kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà Nội

30 2,490 9
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2013, 08:48

Hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối Kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà Nội Mở đầu Nớc ta đã và đang bớc sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa, cùng với những chính sách mở rộng nhằm khuyến khích các nhà đầu t vào nền kinh tế thời kỳ này nhiều nhà doanh nghiệp trong và ngoài nớc đã đầu t vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, hiện nay ở nớc ta có các loại hình doanh nghiệp hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nh các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, công ty t vấn, dịch vụ Cùng với sự mở rộng này thì sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt để tồn tại và phát triển đợc thì doanh nghiệp cần phải nghiên cứu đánh giá mọi hoạt động của mình, từ đó vạch ra và sử dụng tốt mọi khả năng tiềm năng trong doanh nghiệp, nhận biết đợc những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân gây ra thiếu sót từ đó đa ra biện pháp tối u nhất để giải quyết những tồn tại đó. Hoạt động trên chính là hoạt động phân tích kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm giúp ban quản lý đánh giá đúng đắn đợc quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thấy đợc các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình từ đó tìm ra phơng hớng cho sự phát triển kỳ sau cùng các biện pháp thực hiện. Vấn đề phân tích là một vấn đề cần đợc quan tâm nhiều và bản thân nhận thấy bảng cân đối kế toán là một bảng tổng kết của một năm hoạt động của doanh nghiệp việc phân tích bảng này là một công việc quan trọng đối với một ng- ời kế toán nên tôi chọn đề tài hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vật t công nghiệp nội thông qua bảng cân đối kế toán tháng 12 năm 2001 với 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán Phần II: Thực trạng phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp nội Phần III: Hoàn thiện nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t Công nghiệp nội 1 Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán I. Khái niệm, kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán 1. Khái niệm và cấu tạo của bảng cân đối kế toán a.Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp b.Cấu tạo của bảng cân đối kế toán Theo quyết định của Bộ trởng- bộ tài chính thì Bảng cân đối kế toánbảng có mẫu số B 01-DN, đợc chia làm 2 phần chính: - Phần tài sản Các chỉ tiêu phản ánh ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản đợc phân chia nh sau: A: Tài sản lu động và đầu t ngắn hạn ( TSLĐ & ĐTNH ) B: Tài sản cố định và đầu t dài hạn ( TSCĐ & ĐTDH ) - Phần nguồn vốn Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nguồn vốn đợc chia ra 2 phần chính: A: Nợ phải trả B: Nguồn vốn chủ sở hữu ( NVCSH) Mỗi phần của Bảng cân đối kế toán đều đợc phản ánh theo 3 cột : Mã số, Số đầu năm, Số cuối kỳ( quý, năm 2 2. Nội dung và cơ sở lập bảng cân đối kế toán: Để lập bản cân đối kế toán thì kế toán cần căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết đồng thời căn cứ vào bảng cân đối kế toán kì trớc. Qua bảng cân đối trên cho thấy - Bảng cân đối kế toán (Mã số B 01-DN) là một báo cáo tài chính chủ yếu, phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo 2 cách đánh giá: Tài sản và nguồn hình thành của tài sản tại thời điểm lập báo cáo. - Theo quy định hiện hành, BCĐKT có thể kết cấu ngang, theo hình thức này nó đợc chia làm hai bên: bên trái phản ánh tài sản, bên phải phản ánh nguồn vốn hoặc kết cấu dọc, nghĩa là gồm hai phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. + Phần Tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của Công ty bao gồm TSLĐ & ĐTNH (Loại A), TSCĐ & ĐTDH (Loại B). + Phần Nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành của Tài sản bao gồm Nợ phải trả (Loại A) và Nguồn vốn chủ sở hữu(Loại B). - Về kỹ thuật lập bảng: + Thời điểm lập BCĐKT là ngày 31 tháng12 năm năm phân tích, do đó Công ty phải hoàn tất việc ghi sổ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán chi tiết, tiến hành khoá sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các sổ sách có liên quan đảm bảo trùng khớp phù hợp với các loại sổ sách trên. - Số đầu năm của BCĐKT năm nay phải đợc lấy từ số cuối kỳ của BCĐKT ngày 31 tháng 12 năm trớc - Số d cuối kỳ các tài khoản đợc lấy trên sổ cái các tài khoản để vào các chỉ tiêu có liên quan trên BCĐ +Yêu cầu của nguồn số liệu: - Từ số liệu các chỉ tiêu trên BCĐKT thì phải đảm bảo phơng trình sau: Tổng tài sản = Tổng Nguồn vốn hay TSLĐ & ĐTNH +TSCĐ & ĐTDH = Nợ phải trả + NVCSH ở cả số đầu năm và số cuối năm. 3 II. Chỉ tiêu và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán 1. Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán Có nhiều chỉ tiêu cần nghiên cứu xem xét và tính toán nhng chúng ta cần nghiên cứu một số chỉ tiêu cần thiết cho việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghịêp. Để làm cơ sở nghiên cứu các chỉ tiêu ta sử dụng bảng cân đối kế toán qua đó ta xem xét một số chỉ tiêu chính sau: * Chỉ tiêu cơ cấu về tài sản doanh nghiệp: Trớc hết cần tính tỷ lệ của TSLĐ & ĐTNH (cộng A) chiếm trong tổng tài sản( Tổng (A+B)), cụ thể tỷ trọng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho trong tổng TSLĐ & ĐTNH và tính tỉ lệ của TSCĐ & ĐTNH (cộng B) chiếm trong tổng tài sản cụ thể: tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản trong cộng B. * Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng của nguồn vốn nợ phải trả trong tổng số nguồn vốn doanh nghiệp: Tỷ trọng của nguồn vốn CSH (Cộng B) chiếm trong tổng NV của doanh nghiệp:cụ thể tính nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác trong tổng nợ phải trả và nguồn vốn quỹ, nguồn vốn kinh doanh . trong tổng nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó tỷ trọng của nguồn vốn CSH =100% - tỷ trọng của nợ phải trả. 2. Phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán Qua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát về tình hình tài chính công ty Ta có thể phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc và chiều ngang trong quá trình phân tích sử dụng các phơng pháp: + So sánh: Đây là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kinh doanh, có thể so sánh bằng số tơng đối và số tuyệt đối + Phơng pháp chi tiết: Mục đích sử dụng phơng pháp này là để đánh giá chính xác, cụ thể về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp + Phơng pháp loại trừ: Sử dụng phơng pháp này nhằm mục đích tính toán xác định mức độ ảnh hởng của từng nhân tố đến đối tợng phân tích bằng cách loại trừ ảnh hởng của các loại nhân tố khác. Về phần tài sản thông qua các chỉ tiêu nói trên ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tài sản, sự phân bố tài sản của doanh nghiệp trên cơ sở đó có thể rút ra đợc 4 những kết luận cần thiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Về phần nguồn vốn thông qua các chỉ tiêu đã đợc xác định ta có thể đánh giá đợc cơ cấu nguồn vốn và qua đó ta cũng xác định đợc tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp. 5 Phần II Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp nội I. Tổng quan về Công ty Vật t Công nghiệp nội 1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Vật t Công nghiệp Nội là một doanh nghiệp Nhà Nớc tiền thân là Trạm Vật t Công nghiệp. Năm 1975, Trạm Vật t Công nghiệp đợc chuyển tên thành Công ty Vật t Chuyên dụng Công nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp. Và đến ngày 10/6/1992 theo quyết định số 1311/QD_UB của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Nội, Công ty Vật t Công Nghiệp Nội chính thức thành lập lại và đợc đặt dới sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Nghiệp Nội. Với nguồn vốn kinh doanh ban đầu là: 1.160.653.000 đồng Trong đó: -Vốn cố định : 830.136.000 đồng. -Vốn lu động: 330.517.000 đồng. Theo nguồn vốn: -Vốn ngân sách Nhà nớc cấp: 803.195.000 đồng. -Vốn doanh nghiệp tự bổ sung: 357.136.000 đồng. Trớc những nhu cầu mới của nền kinh tế thị trờng, năm 1998, công ty liên kết với công ty Chengpao - Đài Loan mở 2 dây chuyền sản xuất gia công giầy xuất khẩu đi các nớc Châu Âu và Châu Mỹ-latin. Trụ sở chính (bộ phận kinh doanh) của công ty đợc đặt tại 18 Nguyễn Trung Trực, bộ phận sản xuất _ xởng sản xuất giầy Kim Sơn đợc đặt tại 129D Trơng Định. 2. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: Theo các quyết định của UBND TP Nội và các cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty Vật t Công Nghiệp Nội bao gồm: - Kinh doanh vật t, thiết bị bổ sung quy cách đặc trng cho các ngành cơ khí, kim khí, điện, cao su hoá, nhựa, thuỷ tinh, da dệt, may, nhuộm nhằm hoàn chỉnh sản phẩm đa ra lu thông phục vụ ngành công nghiệp. - Tân trang, sửa chữa máy móc, thiết bị, phụ tùng của ngành công nghiệp. - Gia công sản xuất hoá mỹ phẩm. - Chế biến nông sản và dợc liệu. - Kinh doanh vật t vận tải. - Liên doanh, liên kết, làm đại lý, đại diện và cho thuê văn phòng đối với các đơn vị trong và ngoài nớc. - Gia công, sản xuất và kinh doanh giày vải xuất khẩu. Qua hơn 10 năm thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc, công ty đã có những bớc tiến vợt bậc. Từ một công ty cung ứng vật t hoạt động và quản lý theo cơ chế tập trung bao cấp đã chuyển thành một công ty sản xuất, kinh doanh 6 hoạt động theo cơ chế thị trờng có định hớng xã hội chủ nghĩa. Từ một công ty nhỏ hoạt động kinh doanh đơn thuần đã chuyển thành một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh, quản lý một tài sản lớn của Nhà nớc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (từ 1999 đến 2001) đã có những bớc phát triển đáng kể, hàng hoá sản xuất ra ngày càng đáp ứng đợc các yêu cầu của khách hàng. Số lợng lao động của công ty đến nay đã tăng lên 700 ngời. Thu nhập bình quân đầu ngời của công ty trong những năm qua ngày một tăng giúp cho đời sống của ngời lao động ngày một thay đổi, tạo lòng tin cho mọi ngời để họ yên tâm sản xuất. Với số vốn sẵn có đợc Nhà nớc cấp, công ty đã đa vào sản xuất, kinh doanh và thu đợc kết quả tốt so với kế hoạch đề ra. 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh (có kèm sơ đồ) Để thực hiện tốt nhiệm vụ và các chức năng đợc Nhà nớc giao, công ty tổ chức Bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến_ chức năng. Ban giám đốc trực tiếp quản lý điều hành. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty đợc hình thành nh sau: 1. Ban Giám đốc. 2. Các phòng nghiệp vụ: Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh_ xuất nhập khẩu Phòng tổ chức_ hành chính Phòng tài vụ Phòng bảo vệ Các phân xởng và tổ sản xuất: Phân xởng cắt Phân xởng may Phân xởng gò Phân xởng đóng gói a. Mối quan hệ giữa các bộ phận: Mối quan hệ giữa các phòng ban là mối quan hệ ngang cấp. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nớc và thực hiện nhiệm vụ của công ty. Mỗi phòng ban có chức năng riêng, các phòng ban khác có liên quan đến nghiệp vụ phải phối hợp và tuân thủ hớng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn theo đúng chức năng. Khi sự phối hợp ngang không đợc thực hiện thì các cán bộ phụ trách phòng ban phải báo cáo với ban Giám đốc xem xét và giải quyết. 7 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty nh sau: 8 Giám đốc Pgđ kinh doanh Pgđ sản xuất Phòng tàI vụ Phòng tổ chức hành chính Phòng kế hoạch Phòng kinh Doanh_XNK Phòng Bảo vệ Phân xởng cắt Phân xởng May Phân xởng gò Phân xởng đóng gói II. Nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội 1. Đánh giá tổng quát tình hình tài chính Để đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trớc hết cần xem xét sự tăng trởng tài sản giữa cuối năm và đầu năm. Sau đó đi sâu xem xét các mối quan hệ cân đối trên bảng cân đối. Vốn bao gồm tài sản và nguồn vốn, vốn và tài sản là hai mặt của một vấn đề vì vậy chúng luôn luôn bằng nhau: Mẫu B 01- DN Công ty vật t Công nghiệp Nội Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Đơn vị tính: đồng Tài sản Số đầu năm Số cuối kỳ Chênh lệch Tỷ trọng từng loại Tiền % đn Ck (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A.TSLĐ và đầu t ngắn hạn 8.498.730.169 10.721.330.406 +2.222.600.237 26,152 30,264 36,185 I.Tiền 1.821.514.722 1.770.297.622 -51.217.100 -2,811 6,486 5,975 1.Tiền mặt tại quỹ(cả ngân phiếu) 103.821.152 40.445.015 -63.376.137 -61,043 0,370 0,137 2.Tiền gửi ngân hàng 1.717.693.570 1.729.852.607 +12.159.037 -61,043 6,117 5,838 3.Tiền đang chuyển II.Các khoản đầu t TC ngắn hạn 1.Đầu t chứng khoán ngắn hạn 2.Đầu t ngắn hạn khác 9 3.Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn III.Các khoản phải thu 4.176.869.617 4.848.155.052 671.285.435 16.07 1.Phải thu của khách hàng 2.553.689.422 3.802.883.479 1.249.194.057 +48,917 9,094 12,835 2.Trả trớc cho ngời bán 1.197.413.160 1.798.297.922 +600.884.762 50,181 4,264 6,069 3.Thuế GTGT đ- ợc khấu trừ 4.Phải thu nội bộ 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584 _Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584 _Phải thu nội bộ khác 5.Các khoản phải thu khác 85.690.252 73.850.935 -11.839.317 -13,816 0,305 0,249 6.Dự phòng phải thu khó đòi IV.Hàng tồn kho 2.389.387.044 3.102.877.732 +713.490688 29,86 8,509 10,472 1.Hàng mua đang đi trên đ- ờng 106.076.589 255.784.848 +149.708259 +14,11 0,378 0,863 2.Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 3.Công cụ, dụng cụ trong kho 15.798.719 13.937.000 -1.861.719 -11,783 0,056 0,047 4.Chi phí SXKD dở dang 5.Thành phẩm tồn kho 6.Hàng hoá tồn kho 1.195.880.536 1.768.419.932 +572.539396 +47,875 4,259 5,968 7.Hàng gửi đi bán 1.071.631.200 984.735.452 -86.895.748 -8,108 3,816 3,324 8.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10 [...]... của công ty đã có nhiều điều kiện cải thiện cho cán bộ công nhân viên công ty 28 Mục lục Mở đầu Phần I 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán 2 I Khái niệm, kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán 2 II Chỉ tiêu và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán 4 1 Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán 4 2 Phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán. .. II 6 Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp nội .6 I Tổng quan về Công ty Vật t Công nghiệp nội 6 1.Lịch sử hình thành và phát triển 6 2 Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: 6 3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh (có kèm sơ đồ) 7 II Nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội ... tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội 24 1 Những thành tựu đạt đợc: 24 2 Những tồn tại, hạn chế 24 II Một số giải pháp hoàn thiện phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội 25 1 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích 25 2 .Hoàn thiện phơng pháp phân tích 26 3 Đề xuất 26 29 Kết luận 28... hạn cần thanh toán tăng so với đầu năm là khoản phải nộp ngân sách tăng 91.823.934 với tỷ lệ 23,297% và khoản phải trả phải nộp khác tăng 13.853.144 tơng ứng tỷ lệ 13,351% 23 Phần III Hoàn thiện nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp nội I Đánh giá kết quả tình hình phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội 1 Những thành tựu đạt... giá hạch toán hoặc khi tính đến khấu hao cũng là ớc tính Không những thế giá tài sản trên bảng cân đối kế toán là giá cơ sở không xác định chính xác thực chất hiện tại của các loại tài sản lu động cũng nh tài sản cố định hiện tại của công ty II Một số giải pháp hoàn thiện phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp nội Ngoài các chỉ tiêu đã đợc sử dụng trong quá trình phân tích nh... sự nghiệp 11 (1) 12 A.Nợ phải trả .12 B.Nguồn vốn chủ sở hữu 13 II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 13 2 Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn .14 3 Phân tích theo chiều dọc: 16 Phần III 24 Hoàn thiện nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp nội 24 I Đánh giá kết quả tình hình phân tích bảng cân. .. phân tích bảng cân đối kế toán trên ta nhận thấy kế toán phòng kế toán tài chính đã sử dụng phơng pháp phân tích theo phơng pháp so sánh số cuối năm với số đầu năm để tính ra số tăng giảm tuyệt đối và tăng giảm tơng đối cho toàn bộ các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán Mặt khác cũng sử dụng phơng pháp này mà công ty cũng tính ra tỉ trọng từng loại của từng chỉ tiêu tài sản trong tổng tài sản công ty, ... yếu nên công ty đã phải đi vay thêm hoặc sẽ đi chiếm dụng vốn của công ty khác hay nói khác đi thì công ty đang trong tình trạng thiếu vốn 2 Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu trên bảng Căn cứ vào các số liệu đã phản ánh ở trên BCĐKT ta có thể phân tích khái quát tình hình TC của Công ty Vật T Công Nghiệp Nội nh sau: a Phân tích cơ cấu Tài sản doanh nghiệp: ... trong tổng nguồn vốn công ty từ đó tiến hành phân tích Trong quá trình phân tích thì kế toán đã đánh giá tổng quát tình hình tài chính công ty phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn công tỷ trong đó đã chú trọng vào phân tích đợc một số chỉ tiêu lớn nh phân tích tổng TSLĐ & ĐTNH đối với tổng TS; TSCĐ & ĐTDH đối với tổng TS, tơng tự nh đối với phần nguồn vốn, đó là nợ phải trả đối với tổng nguồn... tích tài chính của Công ty ngày một mang lại hiệu quả thiết thực thì Ban giám đốc Công ty và Trởng phòng tài chính kế toán phải thực sự nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác phân tích đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sự quan tâm thể hiện ở quyết tâm và những việc làm thiết thực của cấp lãnh đạo của Công ty là điều kiện tiền đề cho sự thành công các hoạt động của công tác phân tích . ng- ời kế toán nên tôi chọn đề tài hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vật t công nghiệp Hà nội thông qua bảng cân đối kế toán. về phân tích bảng cân đối kế toán Phần II: Thực trạng phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội Phần III: Hoàn thiện nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối Kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà Nội, Hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối Kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà Nội, Hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối Kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà Nội, Khái niệm và cấu tạo của bảng cân đối kế toán Nội dung và cơ sở lập bảng cân đối kế toán:, Tổng quan về Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1.Lịch sử hình thành và phát triển, Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh có kèm sơ đồ, Đánh giá tổng quát tình hình tài chính, Những thành tựu đạt đợc: Những tồn tại, hạn chế, Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn