sơ đồ tư duy sinh học 12

8 21,339 577
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 16:56

Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 1 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 2 phantanthien@gmail.com MỤC LỤC Bài 1: Axit nuclêic 4 Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN 5 Bài 3: Phiên mã, dịch mã 6 Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen 7 Bài 5: Đột biến gen 8 Bài 6: Nhiễm sắc thể 9 Bài 7: Nguyên phân 10 Bài 8: Giảm phân 11 Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 12 Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 13 Bài 11: Ôn tập đột biến 14 Bài 12: Quy luật phân li 15 Bài 13: Quy luật phân li độc lập 16 Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 17 Bài 15: Di truyền liên kết 18 Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính 19 Bài 17: Di tryền ngoài nhiễm sắc thể 20 Bài 18: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen 21 Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể 22 Bài 20: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên 23 Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng 24 Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào 25 Bài 23: Tạo giống bằng công nghệ gen 26 Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt) 27 Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người 28 Bài 26: Di truyền Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học(tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại 36 Bài 34: Các nhân tố tiến hóa 37 Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt) 37 Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 39 Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li 40 Bài 38: Quá trình hình thành loài 42 Bài 39: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới 44 Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất 45 Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất 46 Bài 42: Sự phát sinh loài người 47 Bài 43: Môi trường và các nhân tố sinh thái 48 Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật 50 Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt) 51 Bài 46: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 52 Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể 53 Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt) 54 Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể 55 Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã 56 Bài 51: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 57 Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng 58 Bài 53: Diễn thế sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 63 Bài 58: Sinh quyển 64 Bài 59: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên 65 [CHỈNH SỬA, BỔ SUNG LẦN I] Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 3 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 4 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 5 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 6 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 7 phantanthien@gmail.com Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09. 222. 777. 44 https://www.facebook.com/phantan.thien 8 phantanthien@gmail.com . 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại. Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học( tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh. dưỡng 58 Bài 53: Diễn thế sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57:
- Xem thêm -

Xem thêm: sơ đồ tư duy sinh học 12, sơ đồ tư duy sinh học 12, sơ đồ tư duy sinh học 12