Báo cáo kiểm định chât lượng năm học 2009-2010

98 316 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 16:00

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG BÚK  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRÚ 1 ĐẮK LẮK: 2009-2010 2 PHÒNG GD-ĐT KRÔNGBÚK TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ SỐ 02/QĐ-NH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Eangai,, ngày 16 tháng10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH (Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Công Trứ) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ - Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; - Căn cứ thông tư số 12./2009/TT-BGDĐT ngày 12.tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. -Căn cứ vào nhiệm vụ và năng lực của CBGVCNV QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - PGD - Lưu: vp trường … HIỆU TRƯỞNG 3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Quyết định số.02/QĐ-NH .ngày16.tháng10.năm2009.) TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Phạm Tiến Sơn Hiệu Trưởng Chủ tịch HĐ 2 Nguyễn Viết Hoà Phó Hiệu Trưởng Phó Chủ tịch HĐ 3 Mai Thị Như Quỳnh Thư ký HĐ Thư ký HĐ 4 Trần thị Hằng TT Tổ Toán- Lý -Tin Uỷ viên HĐ 5 Nguyễn Thị Điệu TT Tổ Văn -NN Uỷ viên HĐ 6 Đoàn Thị Hạnh TT Tổ Sử -Địa Uỷ viên HĐ 7 Bùi Văn Hương TT Tổ Hóa –Sinh-Thể Uỷ viên HĐ 8 Lê Thế Hùng Chủ Tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ 9 Hà Duy Chung Bí Thư đoàn Uỷ viên HĐ DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Mai Thị Như Quỳnh Thư ký HĐ Nhóm Trưởng 2 Hà Duy Chung Bí Thư đoàn Thành viên 3 Bùi Thị Hồng Thư viện - văn thư Thành viên DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Nhóm 1 Phạm Tiến Sơn Hiệu Trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 1-2) Nguyễn Thị Thê Tổng PT Đội Thành viên Bùi Thị Nhung Giáo viên Thành viên Nhóm 2 Nguyễn Viết Hòa P.Hiệu Trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 4) Lê Thế Hùng CT công đoàn Thành viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Thành viên Nhóm 3 Nguyễn Thị Điệu Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 5) Nguyễn Phan Minh Châu Giáo viên Thành viên Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Thành viên Đặng Hữu Phúc Kế toán Thành Viên Nhóm Bùi Văn Hương Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ 4 4 trách TC 6) Hoàng Thị Chung Giáo viên Thành viên Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Thành viên Nhóm 5 Đoàn Thị Hạnh Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 7) Phạm Thị Ánh Giáo viên Thành viên Phạm Thị Thắm Giáo viên Thành viên Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Thành viên Nhóm 6 Trần Thị Hằng Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 3) Trần Trung Kiên Giáo viên Thành viên Nguyễn Thanh Dũng Giáo viên Thành viên 5 PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Eangai, ngày 16 tháng 10 năm 2009 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG TRỨ 1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 2. Hội đồng tự đánh giá a) Thành phần Hội đồng DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Quyết định số.02/QĐ-NH .ngày16.tháng10.năm2009.) TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1 Phạm Tiến Sơn Hiệu Trưởng Chủ tịch HĐ 2 Nguyễn Viết Hoà Phó Hiệu Trưởng Phó Chủ tịch HĐ 3 Mai Thị Như Quỳnh Thư ký HĐ Thư ký HĐ 4 Trần thị Hằng TT Tổ Toán- Lý -Tin Uỷ viên HĐ 5 Nguyễn Thị Điệu TT Tổ Văn -NN Uỷ viên HĐ 6 Đoàn Thị Hạnh TT Tổ Sử -Địa Uỷ viên HĐ 7 Bùi Văn Hương TT Tổ Hóa –Sinh-Thể Uỷ viên HĐ 8 Lê Thế Hùng Chủ Tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ 9 Hà Duy Chung Bí Thư đoàn Uỷ viên HĐ b) Nhóm thư ký Nhóm thư ký được thành lập theo Quyết định số.02 ngày16.tháng10.năm 2009 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn công Trứ gồm có 04 thành viên DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1 Mai Thị Như Quỳnh Thư ký HĐ Nhóm Trưởng 2 Hà Duy Chung Bí Thư đoàn Thành viên 3 Bùi Thị Hồng Văn thư - Thư viện Thành viên c). Các nhóm công tác chuyên trách 6 Các nhóm công tác chuyên trách được thành lập theo Quyết định số.02 ngày16.tháng10.năm.2009 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ gồm có 06 nhóm, gồm có 19 thành viên DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Nhóm 1 Phạm Tiến Sơn Hiệu Trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 1-2) Nguyễn Thị Thê Tổng PT Đội Thành viên Bùi Thị Nhung Giáo viên Thành viên Nhóm 2 Nguyễn Viết Hòa P.Hiệu Trưởng Nhóm trưởn (phụ trách TC 4) Lê Thế Hùng CT công đoàn Thành viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Thành viên Nhóm 3 Nguyễn Thị Điệu Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 5) Nguyễn Phan Minh Châu Giáo viên Thành viên Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Thành viên Đặng Hữu Phúc Kế toán Thành viên Nhóm 4 Bùi Văn Hương Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 6) Hoàng Thị Chung Giáo viên Thành viên Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Thành viên Nhóm 5 Đoàn Thị Hạnh Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 7) Phạm Thị Ánh Giáo viên Thành viên Phạm Thị Thắm Giáo viên Thành viên Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Thành viên Nhóm 6 Trần Thị Hằng Tổ trưởng Nhóm trưởng (phụ trách TC 3) Trần Trung Kiên Giáo viên Thành viên Nguyễn Thanh Dũng Giáo viên Thành viên tự đánh giá Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số.02 ngày.16 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng trường THCS nguyễn Công Trứ , Hội đồng gồm có 09 thành viên 7 3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động a) Các nguồn lực: - Nhân lực: Ngoài các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký, các nhóm công tác, tùy tình hình thực tế khi triển khai công tác tự đánh giá, có thể huy động thêm giáo viên, nhân viên trong trường. - Cơ sở vật chất: Sử dụng cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, - Tài chính: Ngân sách nhà nước được giao, gồm các nội dung: tập huấn, mua vật tư, văn phòng phẩm và chi khác. b) Thời điểm cần huy động Stt Tiêu chuẩn Các hoạt động Nguồn lực cần được huy động Thời gian cần cung cấp Ghi chú 1 Chiến lược phát triển Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí BGH Tuần 9 – tuần 15 Tuần 16 – tuần 17 2 Tổ chức và quản lý Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí BGH, Tổ VP, Tổ trưởng, TPT Đội, Bí thư đoàn, thư ký, GV Từ tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 3 Cán bộ quản lý, GV và nhân viên Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu BGH BCH CĐ Tổ trưởng CM Từ tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 8 chí 4 Chương trình và các hoạt động giáo dục Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí BGH – GV – TPT- TVTB – văn thư Tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 5 Tài chình và cơ sở vật chất Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí Tổ hành chính, BTTND Tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 6 Nhà trường, gia đình và XH Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí BGH, BCHCĐ, đoàn TN, TPT Từ tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 7 Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh Thu thập thông tin, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí BGH, Tổ trưởng chuyên môn, GV Từ tuần 9 – tuần 12 Tuần 13 – tuần 17 4. Công cụ đánh giá Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và 9 Đào tạo ban hành: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở (Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 5 năm 2009). 5. Thời gian biểu Thời gian Các hoạt động Tuần 8-9 (16/10-24/10/2009) - Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG); - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG. Tuần 10 (Từ 26/10- 31/10/2009) - Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; - Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên; - Hoàn thành kế hoạch TĐG. Tuần 11-16 (Từ02/11-12/12/2009) - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG; - Thu thập thông tin và minh chứng; - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; - Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí. Tuần 17 (Từ 14/12- 19/12/2009) Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; - Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung; - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. Tuần 18-19 (Từ21/12-02/01/2010) - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết); - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG . Tuần 20-21 (Từ 11/01/2010 đến 23/01/2010) - Dự thảo báo cáo TĐG; - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. Tuần 22 (Từ 25/01/2010 đến 30/01/2010) - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG; - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý; - Hoàn thiện báo cáo TĐG. Tuần 23 (Từ 01/02/2010 đến 06/02/2010) - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa; - Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) Tuần 24-25 (Từ 22/02/2010 đến06/03/2010) - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG; - Nộp báo cáo TĐG. 10 [...]... sinh c) Hằng năm, rà soát và đánh giá để cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh 1 Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo) Cuối kỳ và cuối năm có đánh giá hạnh kiểm của học sinh 2 Điểm mạnh: Đánh giá hạnh kiểm đúng quy định Công khai thông tin hạnh kiểm cho học sinh và phụ huynh 3 Điểm yếu: 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5 Tự đánh giá: 5.1 Xác định nhà trường... quy định c) Thực hiên quy định về các hành vi không được làm theo các quy định 1 Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo) - Sỉ số học sinh của nhà trường ít nên có thể dễ theo dõi học sinh và học sinh đi học theo đúng độ tuổi quy định 2 Điểm mạnh: - Học sinh nhà trưưòng đi học theo đúng độ tuổi 3 Điểm yếu: - Chưa theo dõi sát sao về đồng phục, hàng vi và ngôn ngữ của học. .. viết báo cáo (ghi rõ họ và tên): Phạm Tiến Sơn PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KRÔNG BÚK Trường THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Nhóm 21 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2 Tổ chức bộ máy nhà trường Tiêu chí 9 : Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định b) Công khai kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học. .. chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a)Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác b)Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập,... Người viết báo cáo (ghi rõ họ và tên): Phạm Tiến Sơn PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KRÔNG BÚK Trường THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Nhóm 22 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 2 Tổ chức bộ máy nhà trường Tiêu chí 10 : Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo a)Đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định b)Công khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh... các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) a) Có kế hoạch quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu... Người viết báo cáo (ghi rõ họ và tên) Trần Thị Hằng 34 PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KRÔNG BÚK Trường THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Nhóm 4 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chưong trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện thời gian năm học a) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo đúng quy định b) Thực hiện kế họach giảng dạy và học tập từng môn học theo đúng quy định c)... vụ năm học của PGD, của nhà trường các văn bản hướng dẫn của ngành 2 Điểm mạnh: - Nhà trường có kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần cụ thể, giáo viên có lịch báo giảng, sổ đầu bài, thời khoá biểu 3 Điểm yếu: - Một số môn do yếu tố khách quan nên dạy còn chậm so với tiến độ 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra rà soát, điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện kế hoạch năm học, ... học lực của học sinh c)Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh 1 Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo) Cuối kỳ, cuối năm có đánh giá học lực học sinh đúng quy chế 2 Điểm mạnh: Sử dụng phần mên để đánh giá Đánh giá học lực đúng quy chế và công bằng 3 Điểm yếu: 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5 Tự đánh giá: 5.1 Xác định nhà trường đạt hay chưa... kế hoạch quản lý học thêm và dạy thêm trong nhà trường ( có 5 lớp 2 buổi và 3 lớp phụ đạo học sinh yếu kém) 2 Điểm mạnh: Tổ chức các lớp học 2 buổi cụ thể ,khoa học, đáp ứng được nguyện vong của học sinh và phụ huynh 3 Điểm yếu: Khâu rà soát đánh giá chưa kịp thời 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Cuối học kỳ và cuối năm có đánh giá rá soát và rút kinh nghiệm 5 Tự đánh giá: 5.1 Xác định nhà trường đạt . thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa; - Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG - Công bố báo cáo TĐG đã. Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG . Tuần 20-21 (Từ 11/01/2010 đến 23/01/2010) - Dự thảo báo cáo TĐG; - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. Tuần 22 (Từ 25/01/2010 đến. TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG; - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý; - Hoàn thiện báo cáo TĐG. Tuần 23 (Từ 01/02/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiểm định chât lượng năm học 2009-2010, Báo cáo kiểm định chât lượng năm học 2009-2010, Báo cáo kiểm định chât lượng năm học 2009-2010