Có gì trên thế giới web

25 637 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:11

Thế giới web Chương 1Các Dịch Vụ Trên InternetCác Dịch Vụ Trên InternetI. Dịch vụ WebII. Dịch vụ FTPIII. Dịch vụ MAILI. Dịch vụ World Wide WebLà dịch vụ cung cấp các trang dữ liệuHTML cho phép kếtnối, và cung cấp nhiềuthôngtin dữ liệutrênmạng Internet.1. Mộtsố thuậtngữ2. Giớithiệumôhìnhhoạt động củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thông tin trên InternetI.1. Mộtsố thuậtngữ sở HTTP Gopher Dịch vụ trựctuyến (Online Service):  HTML (Hypertext Markup Language) WebPage WebSite Home page  HyperLink (link):  URL (Uniform Resource Locator): I.1. Mộtsố thuậtngữ sở IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cungcấp đường truyềnvàcổng truy cậpInternet.  ISP (Internet Service Provider): là nhà cungcấpdịch vụ Internet cho ngườidùngtrựctiếpqua mạng điệnthoạinhư là cấpquyềntruycập Internet, cung cấpcácdịch vụ như web, e-mail, chat, telnet…  ICP (Internet Content Provider): là nhà cungcấp thông tin lên Internet, thông tin đượccậpnhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiềulĩnh vựcnhư thể thao, kinh tế giáo dục, chínhtrị, quân sự … Các hoạt động chính trên WEB Tìm kiếm thông tin Giải trí: nghe nhạc, xem phim  Trao đổiemail Tán gẩu(chat) Sắpxếp các chuyếndulịch nhưđặt vé máy bay, đăng ký phòng khách sạn Đào tạotừ xa Thương mại điệntử…I.2. Giớithiệumôhìnhhoạt độngcủadịch vụ Web Web server: đượccàitrên máy chủ vớichứcnăng tiếpnhậnvàcungcấpyêucấudạng http từ máy trạm Web client: cài trênmáy trạmtiếpnhânthông tin phảnhồitừmáy server và hiệnlênmàn hìnhI.3. Khảo sát Web Browser Internet Explorer  IE là chương trình web browser cho phépngười dùng truy xuất(duyệt) thông tin mạng thông qua dịch vụ WWW. Ví dụ dùng IE để truy cậpwebsite: www.fetel.hcmuns.edu.vnI.4. Tìm kiếm thông tin trên internet Search engine là công cụ hỗ trợ việctìmkiếm thông tin dữ liệutrênmạnginternet Mộtsố website cung cấp các Search engine phổ biến:• www.google.com• www.yahoo.com• www.lycos.comI.4. Tìm kiếm thông tin trên internet Ví dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệFDDI trong search engine www. google.com[...]... vụ WWW. Ví dụ dùng IE để truy cậpwebsite: www.fetel.hcmuns.edu.vn I.2. Giớithiệumơhìnhhoạt độngcủadịch vụ Web  Web server: đượccài trên máy chủ vớichứcnăng tiếpnhậnvàcungcấpyêucấudạng http từ máy trạm Web client: cài trên máy trạmtiếpnhânthơng tin phảnhồitừmáy server và hiệnlênmàn hình I.4. Tìm kiếm thơng tin trên internet Ví dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệFDDI trong search engine... Language) WebPage WebSite Home page  HyperLink (link):  URL (Uniform Resource Locator): I. Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệuHTML cho phép kếtnối, và cung cấp nhiềuthơngtin dữ liệutrênmạng Internet.1. Mộtsố thuậtngữ2. Giớithiệumơhìnhhoạt động củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thơng tin trên Internet I.4. Tìm kiếm thơng tin trên. .. Internet, cung cấpcácdịch vụ như web, e-mail, chat, telnet…  ICP (Internet Content Provider): là nhà cungcấp thông tin lên Internet, thông tin đượccậpnhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiềulĩnh vựcnhư thể thao, kinh tế giáo dục, chínhtrị, quân sự … III.3. Sử dụng webmail II.1. Mơ hình hoạt động I.3. Khảo sát Web Browser Internet Explorer  IE là chương trình web browser cho phépngười dùng... dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệFDDI trong search engine www. google.com Chương 1Các Dịch Vụ Trên Internet III. Dịch Vụ MailLà dịch vụ cung cấpngười dùng giaotiếpvới nhau thơng qua hệ thống thưtín điệntử hay cịn gọi là Email. III.4. Sử dụng Outlook Express Các Dịch Vụ Trên InternetI. Dịch vụ Web II. Dịch vụ FTPIII. Dịch vụ MAIL II.3. Sử dụng Windows Commander làm ftp client Từ màn hình... củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thơng tin trên Internet I.4. Tìm kiếm thơng tin trên internet Search engine là cơng cụ hỗ trợ việctìmkiếm thơng tin dữ liệutrênmạnginternet Mộtsố website cung cấp các Search engine phổ biến:• www.google.com• www.yahoo.com• www.lycos.com I.1. Mộtsố thuậtngữ sở IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cungcấp đường truyềnvàcổng... Commander làm ftp client Từ màn hình chính củathực đơn Commandschọn FTP New Connection, HộpthoạiFTP xuấthiện, trong mục Connection to bạnnhập địachỉ củaFTP Server sauđóchọnOK. Các hoạt động chính trên WEB  Tìm kiếm thơng tin Giải trí: nghe nhạc, xem phim  Trao đổiemail Tán gẩu(chat) Sắpxếp các chuyếndulịch nhưđặt vé máy bay, đăng ký phòng khách sạn Đào tạotừ xa Thương mại điệntử… . điệntử…I.2. Giớithiệumôhìnhhoạt độngcủadịch vụ Web Web server: đượccàitrên máy chủ vớichứcnăng tiếpnhậnvàcungcấpyêucấudạng http từ máy trạm Web client: cài trênmáy. dữ liệutrênmạng Internet.1. Mộtsố thuậtngữ2. Giớithiệumôhìnhhoạt động củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thông tin trên InternetI.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Có gì trên thế giới web, Có gì trên thế giới web, Có gì trên thế giới web, Dịch vụ World Wide Web Dịch Vụ FTP

Từ khóa liên quan