Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập luyện thi Tốt nghiệp

36 657 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:00

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN : HÓA HỌC LỚP 12. CƠ BẢN ************* Chương 1. ESTE – LIPIT . Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Bài 1. ESTE . I. Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este Este đơn chức RCOOR , Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R ’ là gốc hidrocacbon Este no đơn chức C n H 2n O 2 ( với n ≥ 2) Tên của este : Tên gốc R ’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at) Vd : CH 3 COOC 2 H 5 : Etylaxetat CH 2 =CH- COOCH 3 metyl acrylat II.Lí tính :- nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon : axit > ancol > este -Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat có mùi dứa III TÍNH CHẤT HÓA HỌC : a.Thủy phân trong môi trường axit :tạo ra 2 lớp chất lỏng , là phản ứng thuận nghịch (2 chiều ) RCOOR , + H 2 O 2 4 o H SO d t → ¬  RCOOH + R , OH b.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều RCOOR , + NaOH → 0 t RCOONa + R , OH * ESTE đốt cháy tạo thành CO 2 và H 2 O . 2 2 CO H O n n= ta suy ra este đó là este no đơn chức , hở (C n H 2n O 2 ) IV.ĐIỀU CHẾ : axit + ancol 0 2 4 ,H SOđ t → ¬  este + H 2 O RCOOH + R ’ OH 0 2 4 ,H SOđ t → ¬  RCOOR ’ + H 2 O . Bài 2. Lipit. I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống,không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực. II. Chất béo: 1/ Khái niệm: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Công thức:R 1 COO-CH 2 R 1 ,R 2 ,R 3 : là gốc hidrocacbon  R 2 COO-CH  R 3 COO-CH 2 Vd:[CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 : tristearoylglixerol (tristearin) 2/ Tính chất vật lí: -Ở nhiệt độ thường,chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon.Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no. 3/ Tính chất hóa học: a.Phản ứng thủy phân: [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 +3H 2 O o H t + → ¬  3CH 3 (CH 2 ) 16 COOH+C 3 H 5 (OH) 3 c. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo) (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 +3H 2 0 175 195 Ni C− → (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 lỏng rắn b. Phản ứng xà phòng hóa: [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 +3NaOH 0 t → 3[CH 3 (CH 2 ) 16 COONa]+C 3 H 5 (OH) 3 tristearin Natristearat → xà phòng Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp I. Xà phòng 1. Khái niệm“Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia” ▪ muối Na của axit panmitic hoặc axit stearic (thành phần chính) 2. Phương pháp sản xuất - 1 - - Đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín, ở t o C cao →xà phòng (R-COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → Ct o 3R-COONa + C 3 H 5 (OH) 3 - Ngày nay, xà phòng còn được sx theo sơ đồ sau: Ankan → axit cacboxylic→ muối Na của axit cacboxylic II. Chất giặt rửa tổng hợp 1. Khái niệm “Chất giặt rửa tổng hợp là những chất không phải là muối Na của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng” hoặc:“Chất giặt rửa tổng hợp là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó” 2. Phương pháp sản xuất - Sản xuất từ dầu mỏ, theo sơ đồ sau: Dầu mỏ → axit đođexylbenzensunfonic → natri đođexylbenzensunfonat - Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm: dùng được cho nước cứng, vì chúng ít bị kết tủa bởi ion Ca 2+ - Xà phòng có nhược điểm: khi dùng với nước cứng làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến vải sợi III. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Muối Na trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, da, Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm 1. Este có CTPT C 2 H 4 O 2 có tên gọi nào sau đây : A. metyl axetat B. metyl propionat C. metyl fomat D. etyl fomat 2. Đun nóng este X có CTPT C 4 H 8 O 2 trong dd NaOH thu được muối natri và ancol metylic vậy X có CTCT là : A. CH 3 COOC 2 H 5 B. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 C.HCOOCH(CH 3 ) 2 D. CH 3 CH 2 COOCH 3 3. Este nào sau đây sau khi thủy phân trong môi trường axit thu được hổn hợp sản phẩm gồm 2 chất đều tham gia phản ứng với dd AgNO 3 /NH 3 A. HCOOCH 2 CH 3 B. CH 3 COOCH 2 CH 3 C.HCOOCH=CH-CH 3 D. HCOOCH 2 CH=CH 2 4.Thủy phân 0,1 mol este CH 3 COOC 6 H 5 cần dùng bao nhiêu mol NaOH A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol 5. Đun 12 gam axit axetic với ancol etylic (H 2 SO 4 đ,t 0 ) . khối lượng của este thu được là bao nhiêu biết hiệu suất phản ứng là 80 % ? A.14,08 gam B.17,6 gam C.22 gam 15,16 gam Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A.Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài,không phân nhánh. B.Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng. C.Chất béo chứa chủ yếu các gốc không nocủa axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. D.Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. Câu 2:Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây? A.Không tan trong nước,nặng hơn nước ,có trong thành phần chính của dầu,mỡ động thực vật. B.Không tan trong nước,nhẹ hơn nước,có trong thành phần chính của dầu,mỡ động thực vật. C.Là chất lỏng,không tan trong nước,nhẹ hơn nước,có trong thành phần chính của dầu,mỡ động thực vật. D.Là chất rắn,không tan trong nước,nhẹ hơn nước,có trong thành phần chính của dầu,mỡ động thực vật. Câu 3:Chọn câu đúng trong các câu sau: A.Dầu ăn là este của glixerol. B.Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. C.Dầu ăn là este. D.Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. Câu 4:Khi cho một chất béo tác dụng với kiềm sẽ thu được glixerol và: A.Một muối của axit béo B.Hai muối của axit béo C.Ba muối của axit béo D.Một hỗn hợp muối của axit béo. Câu 5:Phản ứng thủy phân este trong dd bazơ còn gọi là: A.phản ứng este hóa B.phản ứng thủy phân hóa C.phản ứng xà phòng hóa D.phản ứng oxi hóa Câu 1: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 2: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là A. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng B. rẻ tiền hơn xà phòng - 2 - C. dễ kiếm D. có khả năng hoà tan tốt trong nước Câu 3: Hãy chọn khái niệm đúng: A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó Câu 4: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C 17 H 35 COOH và C 15 H 31 COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 5: Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dd NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng? A. Miếng mỡ nổi; sau đó tan dần B. Miếng mỡ nổi; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy C. Miếng mỡ chìm xuống; sau đó tan dần D. Miếng mỡ chìm xuống; không tan 1/ (3p) Cho các phát biểu sau: a/ Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm –COOR với R là gốc hidrocacbon b/ Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước do chúng không tạo được liên kết hidro với nước và nhẹ hơn nước c/ Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố d/ Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài không phân nhánh. Những phát biểu đúng là: A. a, b, c, d B. b, c, d C. a, b, d D. a, b, c 2/ (2p) Este no đơn chức mạch hở có CTPT: A. C n H 2n O 2 với n ≥ 1 B. C n H 2n+1 O 2 C. C n H 2n O 2 với n ≥ 2 D. C n H 2n-2 O 2 Hãy chọn đáp án đúng 7/ BT 3/18 SGK (3p) Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C 17 H 35 COOH) và axit panmitic (C 15 H 31 COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Viết CTCT đúng của este và chọn đáp án A, B, C hay D A. C 17 H 35 COO-CH 2 B.C 17 H 35 COO-CH 2 C. C 17 H 35 COO-CH 2 D.C 15 H 31 COO-CH 2 | | | | C 17 H 35 COO-CH C 15 H 31 COO-CH C 17 H 33 COO-CH C 15 H 31 COO-CH | | | | C 17 H 35 COO-CH 2 C 17 H 35 COO-CH 2 C 17 H 35 COO-CH 2 C 15 H 31 COO-CH 2 8/ BT 6/18 SGK (5p) Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là: A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat 1. Có các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng: A. nước và dd NaOH B. nước và quì tím C. dd NaOH D. nước brom 2. Chất hữu cơ X khi đun nóng với NaOH thì thu được ancol etylic và muối natri axetat. Vậy CTPT của esteX là: A.C 2 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 2 C. C 4 H 8 O 2 D. CH 2 O 2 3. Ứng với CTPT C 4 H 6 O 2 có bao nhiêu este mạchh ở đồng phân của nhau:A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 4. Đun nóng hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H 2 SO 4 ) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau? A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 5. Thuỷ phân este E có CTPT C 4 H 8 O 2 (có xúc tác H 2 SO 4 ) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp Y bằng một phản ứng. Tên gọi của E là: A. metyl propionat B. propyl fomat C. ancol etylic D. etyl axetat . 6/ Đốt cháy a(g) C 2 H 5 OH được 0,2 mol CO 2 .Đốt b(g) CH 3 COOH được 0,2 mol CO 2 . Cho a(g) C 2 H 5 OH tác dụng với b(g) CH 3 COOH (có H 2 SO 4 đ,giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) được c(g) este. c có giá trị là: a. 4,4 g b. 8,8 g c. 13,2 g d. 17,6 g 7/ Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.CTCT A là: a.HCOOCH(CH 3 ) 2 b.CH 3 CH 2 COOCH 3 c.C 2 H 3 COOC 2 H 5 d.HCOOCH 2 CH 2 CH 3 8/ Số đồng phân có thể có của este C 3 H 6 O 2 là: a. 2 b. 3 c. 4 d. 1 9/ Công thức phân tử chung của este no, đơn chức A là: a. C n H 2n O 2 (n>=1) b. C n H 2n O 2 (n>=2) c. RCOOR 1 d. R(COO) n R 1 Chương 2 . CACBOHIDRAT . Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có CTC : C n (H 2 O) m Cacbohidrat chia làm 3 nhóm chủ yếu : - 3 - +Monosaccarit là nhóm khơng bị thủy phân . vd: glucozơ , fuctozơ +Đisaccarit là nhóm mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 phân tử monosaccarit .vd : saccarozơ , mantozơ +Polisaccarit là nhóm mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit . vd : tinh bột , xenlulozơ . BÀI 5. GLUCOZƠ I.Lí tính .Trong máu người có nồng độ glucozơ khơng đổi khoảng 0,1% . II.Cấu tạo .Glucozơ có CTPT : C 6 H 12 O 6 Glucozơ có CTCT : CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O hoặc CH 2 OH[CHOH] 4 CHO . Glucozơ là hợp chất tạp chức Trong thực tế Glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng: dạng α-glucozơ và β- glucozơ III. Hóa tính . Glucozơ có tính chất andehit và ancol đa chức ( poliancol ) . 1/ Tính chất của ancol đa chức: a/ Tác dụng với Cu(OH) 2 : ở nhiệt độ thường  tạo phức đồng glucozơ (dd màu xanh lam- nhận biết glucozơ) b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit axetic 2/ Tính chất của andehit: a/ Oxi hóa glucozơ: + bằng dd AgNO 3 trong NH 3 : amoni gluconat và Ag (nhận biết glucozơ) + bằng Cu(OH) 2 mơi trường kiềm:  natri gluconat và Cu 2 O↓ đỏ gạch (nhận biết glucozơ) b/ Khử glucozơ bằng H 2  sobitol 3/ Phản ứng lên men: ancol etylic + CO 2 IV. 1/ Điều chế: trong cơng nghiệp + Thủy phân tinh bột + Thủy phân xenlulozơ, xt HCl 2/ Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, ruột phích, … V/ Fructozơ: đồng phân của glucozơ + CTCT mạch hở: CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH 2 OH + Tính chất ancol đa chức ( phản úng Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam) Fructozơ OH − → ¬  glucozơ + Trong mơi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO 3 /NH 3 và Cu(OH) 2 trong mơi trường kiềm. BÀI 6.SACCAROZƠ ,TINH BỘT ,XENLULOZƠ I. SACCAROZƠ (đường kính) CTPT: C 12 H 22 O 11 -Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. -Không có nhóm chức CHO nên không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. 3. Tính chất hóa học. Có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng thủy phân. a) Phản ứng với Cu(OH) 2 2C 12 H 22 O 11 +Cu(OH) 2 →(C 12 H 21 O 11 ) 2 Cu+2H 2 O màu xanh lam b) Phản ứng thủy phân.C 12 H 22 O 11 +H 2 O + 0 H , t → C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 b) Ứng dụng: dùng để tráng gương, tráng phích. II.TINH BỘT 1. Tính chất vật lí:Là chất rắn, ở dạng bột vô đònh hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh 2. Cấu trúc phân tử: Tinh bột thuộc loại polisaccarit, Phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau và có CTPT : (C 6 H 10 O 5 ) n . Các mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau tạo hai dạng: -Dạnh lò xo không phân nhánh (amilozơ). - 4 - -Dạng lò xo phân nhánh (amilopectin). Tinh bột ( trong các hạt ngũ cốc , các loại củ ) Mạch tinh bột khơng kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng 3. Tính chất hóa học. a) Phản ứng thủy phân: tinh bột bò thủy phân thành glucozơ. (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → n C 6 H 12 O 6 ⇒ dùng để nhận biết iot hoặc tinh bột. b) Phản ứng màu với iot:Tạo thành hợp chất có màu xanh tím III. XENLULOZƠ 1. Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên. -Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Svayde (dd thu đ dược khi hòa tan Cu(OH) 2 trong amoniac) . -Bơng nõn có gần 98% xenlulozơ 2. Cấu trúc phân tử: - Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau -CT : (C 6 H 10 O 5 ) n hay [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n có cấu tạo mạch khơng phân nhánh . 3. Tính chất hóa học: a) Phản ứng thủy phân: (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → nC 6 H 12 O 6 b) Phản ứng với axit nitric [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n + 3nHNO 3 (đặc) 0 2 4 H SO d,t → [C 6 H 7 O 2 (ONO 2 ) 3 ] n + 3nH 2 O Xenlulozơ trinitrat rất dễ cháy và nỗ mạnh không sinh ra khói nên được dùng làm thuốc súng không khói. Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Phát biểu nào sao đây đúng: A. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho phản ứng thủy phân. B. Tinh bột và xenlulozơ có CTPT và CTCT giốùng nhau. C. Các phản ứng thủy phân của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có xúc tác H + ,t 0 D. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử saccarozơ có nhóm chức CHO Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Thủy phân tinh bột thu được Fructozơ và glucozơ. B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng gương. D. Tinh bột và xenlulozơ có cùng CTPT nên có thể biến đổi qua lại với nhau . Câu 3.Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc , nóng . Để có 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat , cần dùng dd chứa m kg axit nitric ( hiệu suất phản ứng đạt 90%). A. 30 kg B. 21 kg C. 42 kg D. 10 kg . Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Thủy phân tinh bột thu được Fructozơ và glucozơ. B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng gương. D. Tinh bột và xenlulozơ có cùng CTPT nên có thể biến đổi qua lại với nhau Câu 4. Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75% , khối lượng glucozơ thu được là : A. 360 g B. 270 g C. 250 g D. 300 g . Câu 5. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về A. CTPT B. tính tan trong nước lạnh C. cấu trúc phân tử D. phản ứng thủy phân Câu 1. Cho các chất : dd saccarozơ , glixerol, ancol etylic , natri axetat. số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở đk thường là : A. 4 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 5 chất Câu 2: Dựa vào đặc tính nào người ta dùng saccrozơ làm nguyên liệu để tráng gương, tráng ruột phích A. Saccarozơ có tính chất của một axit đa chức. B. Saccarozơ nóng chảy ở nhiệt độ cao 185 0 C. C. Saccarozơ có thể thủy phân thành glucozơ và fructozơ. D. Saccarozơ có thể phản ứng với Cu(OH) 2 cho dung dòch màu xanh lam. Câu 3. Saccarozơ và glucozơ đều có : A. phản ứng với dd NaCl B. phản ứng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd xanh lam - 5 - C. phản ứng với AgNO 3 trong dd NH 3 , đun nóng . D.phản ứng thủy phân trong mơi trường axit . Câu 4. Saccarozơ có thể tác dụng với các chất A. H 2 /Ni, t o ; Cu(OH) 2 , t o B. Cu(OH) 2 , t o ; CH 3 COOH/H 2 SO 4 đặc , t o C. Cu(OH) 2 , t o ; dd AgNO 3 /NH 3 D. H 2 /Ni, t o ; CH 3 COOH/H 2 SO 4 đặc , t o 1/ Dạng mạch hở của glucozơ có chứa các loại nhóm chức sau: A/ -CHO, -COOH B/ -CHO, -OH C/ -COOH, -NH 2 D/ -OH, -COOH 2/ Đồng phân của glucozơ là:A/ glucozơ B/ fructozơ C/ mantozơ D/ glixerol 3/ Những chất nào sau đây tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH) 2 đun nóng: A/ glucozơ, fructozơ B/ etanal, glixerol C/ fructozơ, glixerol D/ glucozơ, etanol 4/ Để điều chế được 92 tấn ancol etylic từ tinh bột người ta phải dùng bao nhiêu tấn tinh bột biết H=80%. A/ 162 B/ 129.6 C/ 202.5 D/ 405 5/ Cho các dd glucozơ, glixerol, metanal, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dd trên? A/ Cu(OH) 2 B/ Dd AgNO 3 trong NH 3 C/ Na D/ nước Brom 1/ Saccarozơ và fructozơ đều tḥc loại : A/ monosaccarit B/ đisaccarit C/ polisaccarit D/ cacbohidrat. 2/ Saccarozơ ,tinh bợt và xenlulozơ đều có thể tham gia vào : A/ phản ứng tráng bạc B/ phản ứng với Cu(OH) 2 C/ phản ứng thủy phân D/ phản ứng đởi màu iot . Câu 3 : cho sơ đờ chủn hóa sau : Tinh bợt → X → Y → Axit axetic . X và Y lần lượt là : A/ glucozơ và ancol etylic B/ mantozơ và glucozơ C/ glucozơ và etyl axetat D/ ancol etylic và anđehit axetic . Câu 4: Khi thủy phân saccarozơ , thu được 270 g hỡn hợp glucozơ và fructozơ thì khới lượng saccarozơ đã thủy phân là : A/ 513 g B /288 g C/ 256,5 g D/ 270 g . Câu 5 : Cho m gam tinh bợt lên men thành ancol etlic với hiệu śt 81% .Toàn bợ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH) 2 lấy dư , thu được 75 g kết tủa . Giá trị của m là ? A/ 75 B/ 65 C/ 8 D/ 55 . Câu 6 :Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc , nóng . Để có 29,7 g xenlulozơ trinitrat , cần dùng dd chứa m kg axit nitric ( hiệu śt phản ứng là 90%) . Giá trị của m là ? A/ 30 B/ 21 C/ 42 D/ 10 . Câu 7 : Đun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dd AgNO 3 /NH 3 thì khới lượng Ag thu được tới đa là ? A/ 21,6 g B/ 10,8 g C/ 32,4 g D/ 16,2 g . 8/ Dạng mạch hở của glucozơ có chứa các loại nhóm chức sau : A/ -CHO, -COOH B/ -CHO, -OH C/ -COOH, -NH 2 D/ -OH, -COOH 9/ Đồng phân của glucozơ là :A/ glucozơ B/ fructozơ C/ mantozơ D/ glixerol 10/ Những chất nào sau đây tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH) 2 đun nóng : A/ glucozơ, fructozơ B/ etanal, glixerol C/ fructozơ, glixerol D/ glucozơ, etanol 11/ Để điều chế được 92 tấn ancol etylic từ tinh bột người ta phải dùng bao nhiêu tấn tinh bột biết H= 80% . A/ 162 B/ 129.6 C/ 202.5 D/ 405 12/ Cho các dd : glucozơ, glixerol, metanal( fomanđehit), etanol . Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dd trên ? A/ Cu(OH) 2 B/ Dd AgNO 3 trong NH 3 C/ Na D/ nước Brom 13/ Trong các nhận xét sau nhận xét nào đúng ? A. Tất cả các chất có cơng thức C n (H 2 O )m đều là cacbohidrat . B. Tất cả các cacbohidrat đều có cơng thức C n (H 2 O) m . C. Đa số các cacbohidrat có cơng thức C n (H 2 O) m . D. Phân tử các cacbohidrat đều có 6 ngun tử ccacbon . 14/ Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dd glucozơ phản ứng với A. Cu(OH) 2 trong dd NaOH , đun nóng . B. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường . C. natri hidroxit . D. AgNO 3 trong dd NH 3 , đun nóng Chương 3 . AMIN , AMINO AXIT , PROTEIN . Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Tác nhân Tính chất hóa học Amin bậc 1 Amino axit protein R NH 2 C 6 H 5 – NH 2 H 2 N-CH-COOH R . . .NH-CH-CO-NH-CH-CO. R R H 2 O tạo dd bazơ - - - axit HCl tạo muối tạo muối tạo muối tạo muối hoặc bị thủy phân khi nung nóng - 6 - Bazo tan(NaOH) - - tạo muối thủy phân khi nung nóng Ancol ROH/ HCl - - + Br 2 /H 2 O - tạo kết tủa - - t 0 , xt - ε - và ω - aminoaxit tham gia phản ứng trùng ng ưng Cu(OH) 2 - -t ạo hợp chất màu tím BÀI 9. AMIN 1/ Khái niệm: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH 3 bằng gốc Hiđrocacbon ta thu được amin. Vd: NH 3 , CH 3 NH 2 , C 6 H 5 NH 2 , CH 3 -NH-CH 3 NH 2 xiclohexylamin 2/ Đồng phân:Amin thường có đồng phân về mạch Cacbon, vị trí của nhóm chức, bậc amin. Vd: C 4 H 11 NCó 8 đồng phân : 3/ Phân loại: theo hai cách a. Theo gốc hođrôcacbon: amin béo:CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 và Amin thơm: C 6 H 5 NH 2 , b. Theo bậc amin: Amin bậc 1: R-NH 2 , Amin bậc 2: R-NH-R 1 , Amin bậc 3: R- N-R 1 4/ Danh pháp: R 3 a. Tên gốc chức: Tên gốc H-C tương ứng + amin Vd: CH 3 -NH 2 Metyl amin , C 6 H 5 NH 2 phênyl amin b. Tên thay thế: Tên H-C + vị trí nhóm chức+ amin,Nếu mạch có nhánh gọi tên nhánh trước II. Tính chất vật lý Amin có phân tử khối nhỏ Mêtyl amin, êtyl amin là chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước Phân tử khối càng tăng thì:-Nhiệt độ sôi tăng dần và Độ tan trong nước giảm dần 2. Tính chất hóa học: a. Tính bazơ: - Các amin mạch hở tan nhiều trong nước và dd làm quỳ tím hóa xanh ( làm hồng phenolphtalein ) . - Anilin và các amin thơm khác không làm đổi màu quì tím - Tác dụng với axít: CH 3 NH 2 + HCl → CH 3 NH 3 Cl C 6 H 5 NH 2 + HCl → C 6 H 5 NH 3 Cl So sánh lực bazơ : NH 2 CH 3 _NH 2 > NH 3 > b. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin NH 2 + H 2 O NH 2 BrBr Br + 3 HBr 3 Br 2 (2,4,6-tribromanilin) Phản ứng này dùng để nhận biết anilin *Chú ý : Amin no đơn chức : C n H 2n+3 N và Amin no đơn chức , bậc 1 : C n H 2n+1 NH 2 BÀI 10 : AMINO AXIT 1. Khái niệm: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH 2 ) và nhóm cacboxyl (COOH). - 7 - CH 3 CH COOH NH 2 alanin - Tên amino axit là: Tên axit tương ứng có thêm tiếp đầu ngữ amino và chữ cái Hy Lạp α , β , …hoặc vị trí chứa nhóm NH 2 . 1. Cấu tạo phân tử: - Phân tử amino axit có nhóm cacboxyl (COOH) thể hiện tính axit và nhóm amino (NH 2 ) thể hiện tính bazơ - Ở điều kiện thường chúng là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao 2. Tính chất hóa học: a/ Tính chất lưỡng tính: HOOC CH 2 NH 2 HCl HOOC CH 2 NH 3 Cl ; H 2 N CH 2 COOH NaOH H 2 N CH 2 COONa H 2 O b/ Tính axit-bazơ của dung dịch amino axit: c/ Phản ứng riêng của nhóm COOH: phản ứng este hóa. d/ Phản ứng trùng ngưng: nH 2 N [ CH 2 ] 5 COOH t o ( NH [ CH 2 ] 5 CO ) n H 2 O axit ε-aminocaproic policaproamit Lưu ý: các axit có gốc amino gắn ở vị trí α , β , γ không cho phản ứng trùng ngưng III. Ứng dụng:- Amino axit dùng làm nguyên liệu điều chế tơ nilon-6 Bài 11. I/peptit 1/ khái niệm -Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α -amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit. - Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,… gốc α -amino axit được gọi là đi-, tri-, tetrapeptit,…Những phân tử peptit chứa nhiều gốc α -amino axit ( trên 10) được gọi là polipeptit Vd: hai đipeptit từ alanin và glyxin là : Ala –Gly và Gly-Ala . 2/ Tính chất hoá học a)Phản ứng thuỷ phân peptit có thể bị thủy phân hoàn toàn thành các α -amino axit nhờ xt : axit hoặc bazơ: Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn b)Phản ứng màu biurê Trong môi trường kiềm , peptit pứ với Cu(OH) 2 cho hợp chất màu tím II/PROTEIN 1/khái niệm Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu -protein đơn giản Vd:anbumin,fibroin của tơ tằm , … -protein phức tạp Vd:nucleoprotein,lipoprotein chứa chất béo 2/ Cấu tạo phân tử Phân tử protein được cấu tạo bởi nhiều gốc mina oaxit α − nối với nhau bằng liên kết peptit - NH - CH- C R i O n n>50 3/tính chất : protein có pứ màu biure với Cu(OH) 2 màu tím III/Enzim a)khái niệm Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein ,có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học ,đặc biệt trong cơ thể sinh vật b)Đặc điểm của xúc tác enzim -Hoạt động xt của ezim có tính chọn lọc rất cao : mỗi enzim chỉ xt cho một sự chuyển hóa nhất định . - 8 - -Tốc độ pứ nhờ xt ezim rất lớn , thường lớn gấp từ 10 9 đến 10 11 lần tốc độ của cùng phản ứng nhờ xt hóa học . 2/ Axit nucleic a) khái niệm Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ . b) Có 2 loại quan trọng: AND,ARN c) vai trò Axit nucleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong các hoạt động sống của cơ thể , như sự tổng hợp protein, sự chuyển các thông tin di truyền AND chứa các thông tinh di truyền , mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các cơ thể sống . ARN chủ yếu nằm trong tế bào chất , tham gia vào quá trình giải mã thông tin di truyền Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Amin có CTPT C 3 H 9 N có số đồng phân là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Amin có CTPT C 4 H 11 N có số đồng phân bậc 1 là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 3/Trong các chất dưới đây , chất nào là amin bậc hai ? A. H 2 N-[CH 2 ] 6 -NH 2 B. CH 3 -CH-NH 2 CH 3 C. CH 3 -NH-CH 3 D. C 6 H 5 NH 2 . Câu 4/ Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng CTPT C 7 H 9 N ? A. 3 amin B. 4 amin C. 5 amin D. 6 amin . Câu 5/ Trong các tên gọi dưới đây . Tên nào phù hợp với chất CH 3 -CH-NH 2 ? CH 3 A. Metyletylamin B. Etymetyllamin C. Isopropanamin D. Isopropylamin Câu 6: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 7: Trung hòa 3,1g amin no đơn chức tác dụng vừa đủ 100ml dd HCl 1M. Công thức của amin là: A. CH 3 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 3 H 7 NH 2 D. C 4 H 9 NH 2 Câu 8: Sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng: A. C 2 H 5 NH 2 < (C 2 H 5 ) 2 NH < NH 3 < C 6 H 5 NH 2 B. (C 2 H 5 ) 2 NH < NH 3 < C 6 H 5 NH 2 < C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 < NH 3 < C 2 H 5 NH 2 < (C 2 H 5 ) 2 NH D. NH 3 < C 2 H 5 NH 2 <(C 2 H 5 ) 2 NH < C 6 H 5 NH 2 Câu 9/ Có 3 hóa chất sau đây : Etylamin , phenylamin , amoniac . Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy A. amoniac < etylamin < phenylamin . B. etylamin < amoniac < phenylamin . C. phenylamin< amoniac <etylamin . D. phenylamin < etylamin < amoniac. Câu 10/ Có thể nhận biết lọ đựng dd CH 3 NH 2 bằng cách nào trong các cách sau ? A. Nhận biết bằng mùi ; B. Thêm vài giọt dd H 2 SO 4 C. Thêm vài giọt dd Na 2 CO 3 D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dd HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dd CH 3 NH 2 đặc Câu 11/ Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A. NH 3 B. C 6 H 5 -CH 2 -NH 2 C. C 6 H 5 -NH 2 D. (CH 3 ) 2 NH . Câu 12/ Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A. NH 3 B. C 6 H 5 -CH 2 -NH 2 C. C 6 H 5 -NH 2 D. (C 6 H 5 ) 2 NH Câu 13: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 14: Trung hòa 3,1g amin no đơn chức tác dụng vừa đủ 100ml dd HCl 1M. Công thức của amin là: A. CH 3 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 3 H 7 NH 2 D. C 4 H 9 NH 2 Câu 1: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây? A. Tất cả các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn anilin. C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn metylamin. D. CTTQ của amin no đơn chức là C n H 2n+3 N. Câu 2: Cho một mẫu quì tím vào ống nghiệm chứa dung dịch amino axit có công thức tổng quát (H 2 N) x R(COOH) y . Quì tím hóa đỏ khi: A. x = y B. x > y C. x < y D. x = 2y Câu 3: Axit glutamic có công thức là HOOC-[CH 2 ] 2 -CH(NH 2 )COOH. Vậy tên thay thế của nó là: A. Axit-2-aminopentan-1,4-đioic B. Axit-2-aminopentan-1,5-đioic C. Axit-3-aminopentan-1,5-đioic D. Axit-1-aminopentan-1,4-đioic Câu 4: Ứng với công thức phân tử C 4 H 9 NO 2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau? - 9 - A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 5: Có ba chất hữu cơ: H 2 NCH 2 COOH, CH 3 CH 2 COOH và CH 3 [CH 2 ] 3 NH 2 Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây? A.NaOH B.HCl C.CH 3 OH/HCl D.Quỳ tím. 1/Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipetit A.H 2 N-CH 2 CONH-CH 2 CONH-CH 2 COOH B.H 2 N-CH 2 CONH-CH(CH 3 )-COOH C.H 2 N-CH 2 CH 2 CONH-CH 2 CH 2 -COOH D.H 2 N-CH 2 CH 2 CONH-CH 2 COOH 2/tripeptit là hợp chất A.mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit B.có lk peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau C. có lk peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau D. có lk peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit 3/có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit giống nhau? A. 3 chất B.5 chất C.6 chất D. 8 chất 4/từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit? A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất 5/trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào đúng A.dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ B. dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh C. dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím D. dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím 6/trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng A.peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các amino axit α − nhờ xt axit hoặc bazơ B. peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xt axit hoặc bazơ C.các peptit đều tác dụng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím D.enzim có tác dụng xt đặc hiệu đối với peptit :mỗi loại enzim chỉ xt cho sự phân cắt một số lk peptit nhất định 1/Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrac và lipit là A.protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn B.phân tử protetin luôn có chứa nguyên tử nitơ C. phân tử protetin luôn có chứa nhóm chức OH D.protein luôn là chất hữu cơ no 2 / trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng A.peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các oaxita min− α nhờ xt axit hoặc bazơ B. peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xt axit hoặc bazơ C.các peptit đều tác dụng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím D.enzim có tác dụng xt đặc hiệu đối với peptit :mỗi loại enzim chỉ xt cho sự phân cắt một số lk peptit nhất định 1/ dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ? A.C 6 H 5 NH 2 B.H 2 N-CH 2 -COOH C.H 2 N-CH-COOH CH 2 -CH 2 -COOH D.CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 2/C 2 H 5 NH 2 trong H 2 O không pứ với chất nào trong số các chất sau ? A.HCl B.H 2 SO 4 C.NaOH D.Quỳ tím 1/có bao nhiêu amin bặc ba có cùng CTPT C 6 H 15 N A.3 chất B.4 chất C.7 chất D. 8 chất 2/trong các tên dưới đây ,tên nào phù hợp với chất C 6 H 5 -CH 2 -NH 2 A.phenylamin B.benzyamin C.anilin D. phenyl metylamin 3/có bao nhiêu amino axit có có cùng CTPT C 4 H 9 O 2 N A.3 chất B.4 chất C.5 chất D. 6 chất 4/khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu 16,8 lít khí CO 2 ,2,8 lít khí N 2 ,các khí đo ở đkc,và 20,25g H 2 O . CTPT của X : A.C 4 H 9 N B.C 3 H 7 N C.C 2 H 7 N D.C 3 H 9 N 5/trong các chất dưới đây chất nào có tính bazo mạnh nhất A.C 6 H 5 -NH 2 B.(C 6 H 5 ) 2 NH C.P-CH 3 -C 6 H 4- NH 2 D.C 6 H 5 -CH 2 -NH 2 CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME PHẦN 1. Tóm tắt lí thuyết . BÀI 13. DẠI CƯƠNG VỀ POLIME. I. KHÁI NIỆM Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. - Thí dụ: polietilen: (CH 2 - CH 2 ) n , xenlulozơ : (C 6 H 10 O 5 ) n *Phân loại : - 10 - [...]... su: 1 Khái niệm: Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi 2 Phân loại: Có 2 loại: cao su thi n nhiên và cao su tổng hợp a/ Cao su thi n nhiên: lấy từ mủ cây cao su - Cấu tạo: là polime của isopren - 11 - ( CH2-C=CH-CH2 ) CH3 n b/ Cao su tổng hợp: + cao su buna và Cao su buna-S và cao su buna-N IV Keo dán tổng hợp 1/ Khái niệm: Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính 2 mảnh vật liệu rắn giống... X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây A Na2SO4 và BaCl2.B Na2CO3 C KNO3 và Na2CO3 D Ba(NO3)2 và K2SO4 10/ Nung hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 có cùng số mol đến khối lượng khơng đổi thu được khí A và chất rắn B Hòa tan B vào nước dư, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch D Hấp thụ hồn tồn khí A vào dung dịch D, sản phẩm thu được sau phản ứng là A Ba(HCO3)2.B BaCO3 và Ba(HCO3)2 C BaCO3 và. .. (P.P.F) II Tơ: 1 Khái niệm Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh, độ bền nhất định 2 Phân loại: có 2 loại - Tơ tự nhiên: Len, tơ tằm, bơng - Tơ hố học + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thi n nhiên như tơ visco, xenlulozơ axetat 3 Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: a/ Tơ nilon-6.6 b/ Tơ nitron (olon) RCOOR` n CH2=... loại nhơm và sắt CHƯƠNG 9 - HĨA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MƠI TRƯỜNG Phần 1 Tóm tắt lí thuyết I - Hóa học góp phần giải quyết vấn đề vật liệu cho tương lai: Hóa học kết hợp với các ngành KH ngiên cứu và khai thác các vật liệu mới có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và có cơng năng đặc biệt: vật liệu compozic; vật liệu hỗn hợp chất vơ cơ và hữu cơ; vật liệu hỗn hợp nano II - Hóa học và vấn... so sánh tính chất vật lí hợp kim với tính chất vật lí các kim loại thành phần ngun nhân sự khác nhau đó ? Câu 3 trong hợp kim Al-Ni cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A 81% Al và 19% Ni B/ 82% Al và 18% Ni C 83% Al và 17% Ni D 84% Al và 16% Ni Câu 4 trong những câu sau câu nào khơng đúng ? A tính dẫn điện ,dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo... Nilon-6.6 thuộc loại tơ tổng hợp D Tơ tằm thuộc laọi tơ thi n nhiên 5/ Tơ tằm và tơ nilon đều A Có cùng phân tử khối B Thuộc laọi tơ tổng hợp C Thuộc loại tơ thi n nhiên D Chứa các loại ngun tố giống nhau ở trong phân tử 6/ Cao su buna-S là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-dien với A Stiren B Lưu huỳnh C Etilen D Vinyclorua 7/ Chất khơng có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A Stiren B Tơluen... Cu2+/Cu và Fe2+/Fe Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu c.k m c oxh m c oxh y c.k y BÀI 19 HỢP KIM I KHÁI NIỆM H ợp kim là vật liệu kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác II TÍNH CHẤT Hợp kim có nhiều tính chất hóa học tương tự tính chất của các đơn chất tham gia thành hợp kim ,nhưng tính chất vật lí và tính chất cơ học của hợp kim lại khác nhiều tính chất các đơn chất III ỨNG DỤNG Trên thực tế ,hợp. .. chất giặt rửa tổng hợp C Đóng cặn các thi t bị có sử dụng nước nóng D Làm quần áo mau hỏng 20/ Nhận định nào sau đây khơng đúng với nhóm IIA? A Cấu hình etylic ngun tử là [khí hiếm]ns2 B Đều tan trong nước ở nhiệt độ phòng C Có tính khử yếu hơn kim loại kiềm trong cùng một chu kì D Mức oxi hóa đặc trưng trong hợp chất là +2 PHẦN 3 Bài tập cho hs khá-giỏi 1/ Cho 2,84 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác...**Theo nguồn gốc : -polime tổng hợp :Vd: polietilen -Polime thi n nhiên : vd : tinh bột -Polime bán tổng hợp : vd : tơ visco **Theo cách tổng hợp : -Polime trùng hợp :vd : polipropilen -Polime trùng ngưng : vd : nilon-6,6 III.TÍNH CHẤT VẬT LÍ -Chất nhiệt dẻo : polime nóng chảy , để nguội thành... ghép với cột I cho phù hợp với dung dịch trên Cột I Cột II + a) Nồng độ cation Na là : 1) 0,61M b) Nồng độ anion OH- là: 2) 6,10 M c) Nồng độ cation H+ là : 3) 1,22 M 4) 12,20 M 5) 0,164.10-14M - 18 - 2/ Cho 17 g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu được 6,72 lit H2(đktc) và dd Y a) Hỗn hợp X gồm A Li và Na B Na và K C K và Rb D Rb và Cs b)Thể tích dd HCl . - **Theo nguồn gốc : -polime tổng hợp :Vd: polietilen -Polime thi n nhiên : vd : tinh bột -Polime bán tổng hợp : vd : tơ visco **Theo cách tổng hợp : -Polime trùng hợp :vd : polipropilen -Polime. sợi dài và mảnh, độ bền nhất định. 2. Phân loại: có 2 loại - Tơ tự nhiên: Len, tơ tằm, bông - Tơ hoá học + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ. Nilon-6.6 thuộc loại tơ tổng hợp. D. Tơ tằm thuộc laọi tơ thi n nhiên. 5/ Tơ tằm và tơ nilon đều A. Có cùng phân tử khối B. Thuộc laọi tơ tổng hợp C. Thuộc loại tơ thi n nhiên D. Chứa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập luyện thi Tốt nghiệp, Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập luyện thi Tốt nghiệp, Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập luyện thi Tốt nghiệp

Từ khóa liên quan