Kế hoạch Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

4 1,663 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 16:46

Kế hoạch Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM CNTT TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - hạnh phúc Số: 03 /TTCNTT-ĐT Đông Hà, ngày 23 tháng 6 năm 2009 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (V/v Tập huấn chuyên viên quản trị an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị ) Căn cứ kế hoạch số 79/STTTT-KH ngày 24/3/2009 của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị về Kế hoạch đào tạo năm 2009; Thực hiện hợp đồng số 01/HĐGV ngày 13/3/2009 giữa Sở Thông tin Truyền thông với Trung tâm CNTT Truyền thông Quảng Trị, 1. Tên gọi mục tiêu khóa học • Tên khóa học: Tập huấn chuyên viên quản trị an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị. • Mục tiêu khóa học: Khóa học nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản sau: - Cung cấp các kiến thức về hệ thống mạng. - Cấu tạo nguyên tắc hoạt động của các thiết bị mạng. - Các chuẩn giao thức, mô hình hoạt động của mạng. - Triển khai các ứng dụng trên mạng. - Cung cấp kiến thức tổng quan về an toàn bảo mật thông tin, giúp người học nắm được các nguyên tắc cơ bản của bảo mật thông tin an ninh hệ thống mạng, nhận diện nguy cơ của hệ thống, các phương pháp tấn công trái phép, xâm nhập hệ thống, đánh cắp thông tin, phá huỷ hệ thống đưa ra các biện pháp ngăn chặn loại bỏ các nguy cơ trên. 2. Đối tượng tham gia thời gian thực hiện • Đối tượng tham gia: Cán bộ chuyên trách ngành CNTT của các Sở ban ngành huyện thị, hội viên Hội tin học Quảng Trị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. • Số lớp dự kiến: 02 lớp. • Thời gian tập huấn cho mỗi lớp: 05 ngày. -Lớp 01: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2009 đến ngày 24 tháng 7 năm 2009 - Lớp 02: Từ ngày 27 tháng 7 năm 2009 đến ngày 31 tháng 7 năm 2009 Yêu cầu: - Học viên có trình độ cao đẳng chuyên ngành CNTT trở lên. - Hoặc học viên có kiến thức cơ bản về tin học đang đảm nhiệm công tác quản trị mạng ở cơ sở. • Khối lượng chương trình: 45 tiết, trong đó: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 30 tiết 3. Nội dung khóa học STT Nội dung giảng dạy Số tiết LT TH Module 1: Thiết kế mạng 5 10 1. Tổng quan về mạng máy tính 2. Phương tiện truyền dẫn các thiết bị mạng 2.1 Phương tiện truyền dẫn - Cáp xoắn đôi - Cáp đồng trục - Cáp quang - Không dây 2.2 Thiết bị mạng - Bộ chuyển mạch - Bộ định tuyến - Modem ADSL 3. Thiết kế triển khai mạng LAN 3.1. Giao thức TCP/IP 3.2. Phân chia mạng mạng con 3.3. Thiết kế mạng LAN 3.4. Triển khai một số mạng LAN điển hình 3.5. Triển khai mạng LAN không dây Module 2: Quản trị mạng trên nền Windows Server 5 10 1. Tổng quan về quản trị mạng giới thiệu về hệ quản trị mạng Windows Server 2. Cài đặt, cấu hình thiết lập cho Windows Server - Cài đặt - Cấu hình/ thiết lập người dùng, nhóm người dùng - Phân quyền sử dụng - Thiết lập hạn ngạch đĩa - Sao lưu/ phục hồi 3. Triển khai các dịch vụ trên nền Windows Server - Dịch vụ WWW (IIS) - Dịch vụ tên miền DNS - Dịch vụ DHCP - Dịch vụ FTP 4. Triển khai Active Directory (AD) - Cài đặt vào tạo domain - Thiết lập tài khoản người dùng/ nhóm người dùng - Đưa một máy trạm vào/ra khỏi domain - Thiết lập OU - Tạo domain con - Thiết lập chính sách nhóm (Group Policy) 5. Triển khai một số chính sách nhóm (GPO) điển hình - Cài đặt từ xa - Cấm các ứng dụng - Thiết lập Proxy cho các máy trạm Module 3. An ninh mạng 5 10 1. Tổng quan về an ninh mạng 2. Kỹ thuật mã hóa - Mã hóa đối xứng - Mã hóa không đối xứng - PKI 3. Chứng thực phân quyền sử dụng 4. Tìm hiểu các kỹ thuật tấn công - Tấn công biến đổi thông tin - Tấn công truy nhập - Tấn công từ chối dịch vụ - Tìm hiểu một số kỷ thuật tấn công trên thực tế 5. Mã độc hại - Virus - Trojan Horse - Worm - Spyware 6. Các kỹ thuật công nghệ bảo mật - Firewall - IDS - VPN - NAT - AD - ISA 7. Chính sách triển khai các chính sách bảo mật - Căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn, qui định - ISO 27001 - ISO 27002 - TCVN 7562:2005 - Triển khai chính sách an toàn bảo mật thông tin 4. Dự toán kinh phí: (Có dự toán duyệt kèm theo) Kế hoạch này làm căn cứ để triển khai việc tập huấn chuyên viên quản trị an ninh mạng theo kế hoạch số 79/STTTT-KH. Giao cho tổ Đào tạo phối hợp với các tổ chuyên môn khác phòng Hành chính Trung tâm CNTT Truyền thông triển khai kế hoạch cụ thể. Trung tâm CNTT Truyền thông Quảng Trị kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./. Nơi nhận: - Sở TTTT (bc); - Các tổ chuyên môn Trung tâm; - Lưu: VT, ĐT. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Thái Thị Nga . 6 năm 2009 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (V/v Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin. tin và Truyền thông Quảng Trị ) Căn cứ kế hoạch số 79/STTTT-KH ngày 24/3 /2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị về Kế hoạch đào tạo năm 2009;
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Kế hoạch Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Kế hoạch Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị