Báo cáo Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005

9 897 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 15:37

Báo cáo Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SĨC TRĂNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– Số: 04 /BC-UBND Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2007 BÁO CÁO Thực hiện Đề án tin học hố quản hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 –––––––––––––––––– Thực hiện Cơng văn số 1388/UBKHCNMT11, ngày 06/11/2006 của Uỷ ban Khoa học, Cơng nghệ và Mơi trường của Quốc hội về việc báo cáo thực hiện Đề án tin học hố quản hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg; Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện như sau: II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI: 1. Cơng tác đào tạo: Thơng qua các chương trình và dự án đào tạo về CNTT, tỉnh đã phổ cập kiến thức tin học rộng rãi cho cán bộ cơng chức và đạt được kết quả như sau: - Nhóm cán bộ lãnh đạo Sở ngành và UBND huyện, thị (Nhóm 1): Khoảng 65% biết sử dụng tin học văn phòng, khai thác các ứng dụng trên mạng diện rộng của UBND tỉnh và tìm kiếm thơng tin trên mạng internet; trong đó 40% có chứng chỉ A tin học. - Nhóm cán bộ CNTT thuộc Đề án 112 (Nhóm 2): Đây là lực lượng nồng cốt để triển khai các hệ thống thơng tin của tỉnh, Ban điều hành Đề án 112 tỉnh đã cử 100 lượt người tham dự các khố đào tạo Cơng nghệ mạng thuộc Đề án 112 Chính phủ cho 15 kỹ sư tin học (chủ yếu là chun viên của Trung tâm dữ liệu tin học và một số chun viên của Sở ngành) để tiếp nhận các chuyển giao cơng nghệ, quản trị, vận hànhbảo trì các hệ thống. - Nhóm cán bộ kiêm nhiệm CNTT (Nhóm 3): Hầu hết các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị chưa có kỹ sư tin học. Đã có 180 lượt các cán bộ kiêm nhiệm (ngồi nhiệm vụ chun mơn còn phụ trách CNTT tại đơn vị) tham dự các lớp chun đề về mạng và Internet, bảo trì thiết bị, cài đặt hệ điều hành… do Trung tâm dữ liệu tổ chức đào tạo tại tỉnh và một số được đưa đi đào tạo theo chương trình Đề án 112 Chính phủ. Các cán bộ kiêm nhiệm này cơ bản khắc phục được các sự cố máy tính, các thiết bị tin học tại đơn vị. - Nhóm người sử dụng (Nhóm 4): 90% cán bộ cơng chức từ Trưởng phòng trở xuống biết sử dụng tin học văn phòng, khai thác các ứng dụng trên mạng diện rộng của UBND tỉnh và tìm kiếm thơng tin trên mạng Internet; trong đó 60% có chứng chỉ A và 15% có chứng chỉ B tin học. Đến cuối năm 2005, gần 40% cán bộ công chức của các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị được chuẩn hoá về kỹ năng tin học thông qua các khoá đào tạo tin học của Đề án 112 Chính phủ. (Phụ lục 1: Tổng hợp đào tạo từ 2001-2005) 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Đến cuối năm 2005, mạng diện rộng của UBND tỉnh có 24 mạng cục bộ (LAN), kết nối được 31 đơn vị, trong đó có 15 đường kết nối cáp quang về Trung tâm Tích hợp dữ liệu đặt tại Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm Tích hợp dữ liệu có thuê 2 đường ADSL cho cán bộ, công chức của Văn phòng UBND tỉnh và Sở, Ban ngành (có nối cáp quang về Trung tâm Tích hợp dữ liệu) truy cập khai thác thông tin trên Internet. (Phụ lục 2: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin) Hiện nay, Trung tâm Tích hợp dữ liệu có 22 máy chủ, các thiết bị mạng có khả năng quản kết nối từ xa và đang thử nghiệm vận hành các dịch vụ cơ bản như: Hệ thống quản người dùng, quản tên miền, thư điện tử và hệ thống bảo mật. 3. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng: a. Nhóm cơ sở dữ liệu tra cứu: Hiện có 5 ứng dụng đang vận hành trên mạng diện rộng của UBND tỉnh như: Công báo Chính phủ; Văn bản pháp quy của tỉnh; Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh; Gửi nhận văn bản; Thư điện tử. Việc cập nhật các cơ sở dữ liệu này như sau: - Văn bản pháp quy và Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh: Do Văn thư phòng Hành chính cập nhật ngay vào hệ thống sau khi văn bản phát hành (Lịch làm việc thường được cập nhật vào chiều thứ 5 hoặc sáng thứ 6 hàng tuần cho tuần làm việc tiếp theo). Các văn bản pháp quy đã được nhân viên phòng Hành chính phối hợp với Trung tâm Lưu trữ và Trung tâm Dữ liệu tin học rà soát cập nhật đầy đủ từ lúc thành lập tỉnh (năm 1992) đến nay. - Gửi nhận văn bản: Các văn bản sau khi được phát hành (được lưu trữ trong chương trình quản văn thư), Văn thư chuyển văn bản đến nơi nhận qua đường mạng máy tính. Các văn bản này khi đến nơi nhận sẽ được sắp xếp theo thời gian, nơi gởi, thể loại… nhằm thuận tiện cho việc tra cứu thông tin. Các ứng dụng trên được xây dựng bằng phần mềm Lotus notes, các văn bản mới phát sinh sẽ tự động chuyển về các đơn vị được kết nối với Văn phòng UBND tỉnh. b. Nhóm chương trình ứng dụng điều hành tác nghiệp: Ngoài các ứng dụng trên, Văn phòng UBND tỉnh có xây dựng một số ứng dụng để theo dõi các lĩnh vực có liên quan giữa các Sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh như: Quản Đăng ký kết hôn với người nước ngoài; Quản Đăng ký giao nhận con nuôi; Quản Đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài; Quản Cải chính Hộ tịch (Sở Tư pháp) và Quản cấp Giấy phép Quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và môi trường). Các ứng dụng này có các chức năng tương tự nhau: Sở 2 nhập hồ sơ và lập tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh theo mẫu rồi gửi qua mạng đến Văn phòng UBND tỉnh, văn thư tiếp nhận cho số công văn đến chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng Hành chính phân chuyên viên xử lý, xem xét trình Chủ tịch (Phó Chủ tịch) ký phát hành; văn thư Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thông phát hành và trả hồ sơ về Sở qua mạng (văn bản gốc vẫn chuyển bằng bưu điện). c. Chương trình quản văn thư: Văn phòng UBND tỉnh đưa chương trình quản văn thư viết bằng Foxpro từ năm 1994; đến năm 2000 hệ thống chuyển sang Lotus notes theo định hướng của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ và được vận hành đến nay. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu của Văn phòng như: Đối với lãnh đạo: Xác định được tình hình tiếp nhận và xử văn bản của Văn phòng như: Các văn bản đến; các văn bản đang xử do bộ phận nào đang xử lý; các văn bản đã phát hành. Đối với chuyên viên: Xác định được văn bản được phân công xử lý, lập phiếu trình xin ý kiến lãnh đạo; lập phiếu chuyển thông báo ý kiến của lãnh đạo đến các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị. Đối với Phòng Hành chính: Theo dõi được văn bản đến, văn bản phát hành (theo dõi trên máy, không vào sổ). Hàng tuần in thông báo tuần gồm các văn bản đến của Trung ương và văn bản phát hành của Chủ tịch UBND tỉnh gởi đến Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị. Hiện nay, mỗi chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đã được trang bị 1 máy tính nên các hệ thống trên đã phát huy hiệu quả trong việc đưa ứng dụng tin học vào công tác quản lý. Tuy nhiên đối với một số Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị nhiều nhân viên sử dụng chung một máy tính, thậm chí một phòng chỉ có 1 đến 2 máy, do đó việc khai thác thông tin trên mạng vẫn còn hạn chế và chương trình quản văn thư chỉ triển khai được ở mức độ đơn giản hơn như: Văn thư nhập văn bản đến, theo dõi người xử lý, nhập văn bản phát hành, in văn bản đến, văn bản phát hành trình lãnh đạo. Nhìn chung các hệ thống trên, bước đầu đã phát huy được hiệu quả của nó, giúp cho cán bộ công chức của các Sở, ngành và UBND huyện thị khai thác và trao đổi thông tin với nhau. (Phụ lục 3: Danh mục các ứng dụng đang vận hành) d. Triển khai phần mềm dùng chung: Để chuẩn bị triển khai 3 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 (hệ thống quản hồ sơ công việc, hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội, trang thông tin điện tử điều hành tác nghiệp), Ban điều hành Đề án 112 tỉnh đã thành lập Đoàn khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1579/CV.HC.04, ngày 29/11/2004 về việc hướng dẫn triển khai Đề án 112 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận phần mềm dùng chung từ Ban Điều hành 112 Chính phủ. Đến nay, Ban quản dự án phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 phối hợp với Công ty Cổ phần tin học Sao Việt (do Ban Điều hành 112 Chính phủ chỉ 3 định) đã triển khai được 12 đơn vị và các phần mềm này đang được các đơn vị vận hành thử nghiệm. (Phụ lục 4: Danh sách các đơn vị đã triển khai phần mềm dùng) 4. Cập nhật khai thác thông tin trên trang Web của tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ “Xây dựng Website phổ biến thông tin tỉnh Sóc Trăng trên mạng Internet” nhằm giới thiệu rộng rãi tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước; đồng thời là phương tiện để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh thông qua việc giới thiệu các chính sách ưu đãi và các dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. Đến ngày 15/04/2004, Website đã được đưa vào sử dụng, địa chỉ truy cập là: http://www.soctrang.gov.vn. 5. Kinh phí đầu tư: Tổng kinh phí đầu tư trong giai đoạn 2001-2005 là: 10.177 triệu đồng (Mười tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Trong đó: Ngân sách Trung ương là 4.250 triệu đồng; ngân sách địa phương là: 5.927 triệu đồng. III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI: 1. Rà soát lại các văn bản liên quan về công nghệ thông tin để kịp thời điều chỉnh và ban hành các văn bản mới phù hợp về quản vận hàn hệ thống tin học. 2. Trung tâm dữ liệu tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại trình độ tin học của cán bộ, công chức trong tỉnh để tổ chức đào tạo thông qua các chương trình dự án để chuẩn hoá trình độ tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính. 3. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ thống mạng diện rộng của tỉnh giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 01/QĐ.HC.05, ngày 04/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 4. Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu theo hướng dẫn triển khai của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ. 5. Tiếp tục hoàn thiện các phần mềm quản đang được vận hành theo yêu cầu của người sử dụng. 6. Rà soát lại các vướng mắc trong việc triển khai các phần mềm dùng chung tại các đơn vị đã triển khai thử nghiệm, báo cáo với Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh và Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ . IV. KIẾN NGHỊ: 1. Tiếp tục cho mở các lớp đào tạo tin học ứng dụng thuộc Đề án 112 trong năm 2006 (trong năm 2005 đào tạo được khoảng 400 CBCC, do tỉnh chỉ có 1 cơ sở đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn theo qui định của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ). 4 2. Tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ kiêm nhiệm CNTT của các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với trình độ của họ, để khắc phục được các sự cố máy tính đơn giản tại đơn vị, góp phần duy trì hoạt động hệ thống mạng tin học của tỉnh. 3. Các phần mềm dùng chung cần được xây dựng ở nhiều mức độ áp dụng khác nhau như: Đơn giản, tương đối, hoàn chỉnh… để đơn vị được triển khai có thể chọn lựa mức độ áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế như: Về khả năng sử dụng máy tính, cơ sở vật chất, thói quen làm việc… Đồng thời hệ thống phải được nâng cấp lên mức độ cao hơn khi đơn vị yêu cầu (do điều kiện làm việc được cải thiện…). Các phần mềm phải được vận hành thử nghiệm thực tế trong một khoảng thời gian tương đối dài (3 tháng, 6 tháng…) để đánh giá tính ổn định. Khi phần mềm đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng, lúc đó triển khai rộng rãi sẽ dễ dàng và mang lại hiệu quả cao. 4. Trung Tâm tích hợp dữ liệu được cài đặt các dich vụ cơ bản (Thư điện tử, danh bạ người dùng, hệ thống các cơ sở dữ liệu .) để phục vụ yêu cầu trao đổi, tra cứu và cập nhật thông tin. Măt khác, Trung Tâm tích hợp dữ liệu tỉnh là đầu mối tiếp nhận thông tin, là nơi lưu trữ tập trung dữ liệu. Do vậy, để đảm bảo yêu cầu phục vụ của Trung Tâm tích hợp dữ liệu phải Có kinh phí hàng năm để duy trì nâng cấp hệ thống và bổ sung các thiết bị bảo mật. TM . ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Vụ khoa học của VP QH; - Lưu: TH, LT. Trương Minh Chánh 5 PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP ĐÀO TẠO TỪ 2001-2005 (Do Trung tâm Dữ liệu tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức) ––––––––––––––––– Đối tượng đào tạo 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng Ghi chú 1. Chuyên viên CNTT, quản trị mạng Sở ngành, huyện thị 50 50 100 Do Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ đào tạo 2.Chứng chỉ A 80 20 40 40 180 3.Chứng chỉ B 20 20 40 4.Chuyên đề mạng và Internet 20 40 40 40 140 5. Người sử dụng 400 400 Đào tạo tại tỉnh theo chương trình của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ. 6. Cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh. 120 120 Phối hợp với Công an tỉnh 7. Bồi dưỡng nghiệp vụ tin học văn phòng cho Cán bộ, xã phường 80 80 80 80 320 Phối hợp với Sở Nội vụ. 8. Bồi dưỡng nghiệp vụ tin học cho cán bộ ngành tài chính 120 100 220 Phối hợp với Sở Tài chính Tổng cộng: 120 160 280 430 530 1520 6 PHỤ LỤC 2 CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ––––––––––––––– STT Đơn vị Nối kết về Trung tâm tích hợp dữ liệu Có mạng cục bộ (LAN) 1 Văn phòng UBND tỉnh x 2 Văn phòng HĐND tỉnh Cáp quang x 3 Đoàn đại biểu Quốc hội Cáp quang x 4 Sở Công nghiệp Modem 5 Sở Giáo dục đào tạo Cáp quang 6 Sở giao thông vận tải Modem 7 Sở Kế hoạch - Đầu tư Cáp quang x 8 Sở Khoa học công nghệ Cáp quang x 9 Sở LĐTBXH Cáp quang x 10 Sở Nội vụ Cáp quang x 11 Sở Nông nghiệp và PTNT Cáp quang x 12 Sở Tài chính Cáp quang x 13 Sở Tài nguyên môi trường Cáp quang x 14 Sở Thương mại Modem 15 Sở thuỷ sản Modem x 16 Sở Tư Pháp Cáp quang x 17 Sở Văn hóa thông tin Modem 18 Sở Xây dựng Modem x 19 Sở Y tế Cáp quang x 20 Thanh tra tỉnh Cáp quang x 21 UBND huyện Cù Lao Dung Modem 22 UBND huyện Kế sách Modem x 23 UBND huyện Long Phú Modem x 24 UBND huyện Mỹ Tú Modem x 25 UBND huyện Mỹ Xuyên Modem x 26 UBND huyện Ngã Năm Modem 27 UBND huyện Thạnh trị Modem x 28 UBND huyện Vĩnh Châu Modem x 29 UBND thị xã Sóc Trăng Cáp quang x 30 Trường chính trị Modem x 31 Cục Thống kê Cáp quang x 7 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC ỨNG DỤNG ĐANG VẬN HÀNH –––––––––––––––––– Stt Chương trình ứng dụng Địa điểm triển khai 1. Công báo Chính phủ Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị nối mạng với Văn phòng UBND tỉnh 2. Văn bản pháp quy của UBND tỉnh Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị nối mạng với Văn phòng UBND tỉnh 3. Lịch làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị nối mạng với Văn phòng UBND tỉnh 4. Hệ thống báo cáo (gởi nhận văn bản) Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị nối mạng với Văn phòng UBND tỉnh 5. Quản Đăng ký kết hôn với người nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp 6. Quản Đăng ký giao nhận con nuôi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp 7. Quản Đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp 8. Quản Cải chính Hộ tịch Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp 9. Quản cấp Giấy phép Quyền sử dụng đất Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 10. Quản Văn thư Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị có mạng nội bộ 11. Quản thành viên các Ban và Dự án Văn phòng UBND tỉnh 12. Quản Thư mời của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh 13. Đơn thư khiếu tố Văn phòng UBND tỉnh 8 PHỤ LỤC 4 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DÙNG CHUNG ––––––––––––––––––––– Stt Đơn vị Ghi chú 1. Văn phòng HĐND tỉnh Đang chạy thử nghiệm 2. Văn phòng UBND tỉnh Đang chạy thử nghiệm 3. UBND huyện Vĩnh Châu Đang chạy thử nghiệm 4. UBND huyện Cù Lao Dung Đang chạy thử nghiệm 5. UBND huyện Long phú Đang chạy thử nghiệm 6. Sở Tài nguyên và MT Đang chạy thử nghiệm 7. Sở Tài Chính Đang chạy thử nghiệm 8. Sở Y tế Đang chạy thử nghiệm 9. Sở Khoa học công nghệ Đang chạy thử nghiệm 10. Sở Kế hoạch đầu tư Đang chạy thử nghiệm 11. Sở Xây dựng Đang chạy thử nghiệm 12. Sở Nội vụ Đang chạy thử nghiệm 9 . Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2007 BÁO CÁO Thực hiện Đề án tin học hố quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 –––––––––––––––––– Thực hiện Cơng văn. Khoa học, Cơng nghệ và Mơi trường của Quốc hội về việc báo cáo thực hiện Đề án tin học hố quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, Báo cáo Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, Báo cáo Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005

Từ khóa liên quan