Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán ..

104 666 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 11:15

Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán .. Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển đang có xu hướng hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế thế giới. Rất nhiều doanh nghiệp mới được mở với các loại hình kinh doanh đa dạng thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Kéo theo đó là các quan hệ kinh tế nảy sinh phức tạp đòi hỏi phải có sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước. Ở nước ta, mặc dù hoạt động kiểm toán mới chỉ xuất hiện khoảng hơn chục năm nhưng với đòi hỏi khách quan của nền kinh tế cũng như sự khuyến khích phát triển của Nhà nước, các dịch vụ kiểm toán đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế trợ giúp đắc lực công tác quản lý của Nhà nước, đồng thời tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin tài chính. Thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN là trách nhiệm của tất cả các doanh nghiệp trong mối quan hệ pháp lý với Nhà nước. Nhưng trong thực tế các đơn vị SXKD lại luôn tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ của mình thông qua các hành vi gian lận, trốn thuế. Do vậy, việc kiểm tra thực hiện nghĩa vụ với NSNN là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra kiểm toán. Có nhiều loại thuế phải nộp nhưng ở đây có thể đề cập đến thuế GTGT, một loại thuế có đối tượng áp dụng rộng rãi chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số tiền phải nộp cho NSNN. Trong quá trình thực tập tại Công ty Dịch vụ vấn Tài Chính Kế toán Kiểm toán, em đã tìm hiểu về thực tế thực hiện quy trình kiểm toán BCTC nhận thấy rằng việc kiểm toán thuế GTGT có một vai trò quan trọng trong quy trình đó. Không những vậy việc kiểm toán thuế GTGT còn có một ý nghĩa xã hội lớn. Cộng với tính cấp thiết phải hoàn thiện, em đã quyết định chọn đề tài: "Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện" cho Luận văn tốt nghiệp của mình. Phạm Thị Ngọc Bích 1 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp Với đối tượng là toàn bộ quy trình, phương pháp kiểm toán thuế GTGT, đề tài của em được thực hiện nhằm hệ thống các lý luận về kiểm toán thuế GTGT đồng thời khảo sát thực trạng quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC đưa ra các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thông qua các cuộc kiểm toán điển hình (thực hiện ở hai khách hàng A B) tại Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) năm 2006. Ngoài các bảng biểu chú thích, nội dung của Luận văn tốt nghiệp gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTCn Chương II: Thực trạng quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện Chương III: Phương hướng những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện Đề tài dựa trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp cụ thể, mô tả kết hợp với phân tích sử dụng các bảng biểu, sơ đồ để diễn giải, minh hoạ một số phương pháp khác. Luận văn của em được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy Đinh Trọng Hanh các anh chị KTV trong phòng kiểm toán thương mại dịch vụ của công ty AASC. Tuy nhiên do sự hạn chế về thời gian kiến thức nên bài viết không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô các bạn để em có thể khắc phục các sai sót của mình. Phạm Thị Ngọc Bích 2 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TỐN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Khái qt về thuế GTGT 1.1.1. Khái niệm thuế GTGT đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế Thuế GTGT là loại thuế mới, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta thay cho thuế doanh thu. Trong nền kinh tế hiện đại, thuế khơng chỉ là cơng cụ thu NSNN mà còn là một cơng cụ của nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mơ nền kinh tế. Căn cứ vào Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2003 thuế GTGT được định nghĩa như sau: "Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hố, dịch vụ phát sinh trong q trình sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng." Thuế GTGT viết tắt là VAT theo tên tiếng Anh (Value added Tax).Tức là: thuế GTGT chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm khác hẳn với thuế doanh thu là loại thuế tính trên doanh thu với thuế suất ở tất cả các khâu. Do vậy, thuế GTGT có ưu điểm hơn hẳn loại thuế cũ. Do nhược điểm của thuế doanh thu nhu cầu thay đổi trong cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn thuế nói riêng, Luật thuế GTGT được ban hành áp dụng từ ngày 1/1/1999. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kế tốn về thuế GTGT, đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời về hạch tốn thuế GTGT như: Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9, Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Thơng số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn quy định chi tiết việc thi hành Luật thuế GTGT… Đối tượng chịu thuế GTGT: Thuế GTGT là loại thuế gián thu, tính trên giá trị hàng hố, dịch vụ (kể cả dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân nước ngồi) dùng cho Phạm Thị Ngọc Bích 3 Kiểm tốn 44 Luận văn tốt nghiệp SXKD tiêu dùng tại Việt Nam (Điều 2- Luật thuế GTGT) trừ các đối tượng quy định tại điều 4 Luật thuế GTGT. Đối tượng nộp thuế GTGT: Đối tượng nộp thuế GTGT là các cơ sở kinh doanh bao gồm các tổ chức cá nhân có hoạt động SXKD dịch vụ, hàng hoá chịu thuế GTGT ở Việt Nam không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh các tổ chức cá nhân có nhập khẩu hàng hoá, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT. 1.1.2. Căn cứ tính thuế GTGT Theo Luật thuế GTGT số 02 năm 1997 Luật thuế GTGT số 07 năm 2003 các Nghị định, thông hướng dẫn đi kèm: Có hai căn cứ để tính thuếgiá tính thuế thuế suất. Gía tính thuế: Gía tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:  Đối với hàng hoá, dịch vụ được các cơ sở SXKD bán ra hoặc cung ứng là giá bán chưa có thuế GTGT;  Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có);  Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán cộng với thuế TTĐB (đối với hàng nội địa) giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), thuế TTĐB của hàng nhập khẩu (đối với hàng hoá nhập khẩu);  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ hoặc để trả thay lương thì giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ tương đương cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh hoạt động này;  Đối với xây dựng, lắp đặt giá tính thuếgiá bao thầu (gồm cả nguyên vật liệu hoặc không) hoặc nếu thanh toán theo đơn giá hoặc hạng mục công trình thì giá tính thuếgiá của phần công việc hoàn thành bàn giao; Phạm Thị Ngọc Bích 4 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp  Đối với hàng hoá bán theo phương pháp trả góp, giá tính thuếgiá bán một lần chưa tính thuế; hoặc đối với các hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hoá dịch vụ hưởng hoa hồng thì giá tính thuế là tiền hoa hồng thu được;  Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT; Đối với các trường hợp khác, giá tính thuế cũng được nhà nước quy định trong điều 6 Luật thuế GTGT; Ngoài ra, giá tính thuế còn bao gồm cả các khoản phụ thu, phí thu mà cơ sở kinh doanh được hưởng trừ đi các khoản phụ thu phí phải nộp lại cho Nhà nước. Thuế suất: Luật thuế GTGT năm 1997 quy định 4 mức thuế suất GTGT thay vì 11 mức thuế suất doanh thu trước đây. Đó là các nhóm: 0%, 5%, 10%, 20%. Đến năm 2003 Luật thuế GTGT sửa đổi ban hành thì theo quy định chỉ còn ba nhóm: 0%, 5%, 10%. Nhờ việc chia ra thành nhiều nhóm thuế suất mà nhà nước có thể thực hiện được chính sách ưu đãi với một số mặt hàng được khuyến khích tiêu dùng trong nước, tăng cường xuất khẩu, hoặc hạn chế, điều tiết tiêu dùng. Cụ thể: Thuế suất 0%: áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Thuế suất 5%: áp dụng cho các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt sản xuất Thuế suất 10%: áp dụng với các hàng hoá dịch vụ còn lại. Việc giảm thiểu các nhóm thuế suất có ưu điểm là làm đơn giản hơn việc áp dụng, tính thuế nộp thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. 1.1.3. Phương pháp tính thuế GTGT 1.1.3.1. Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ Theo Luật thuế GTGT, khi tính thuế GTGT để nộp cho NSNN thì các cơ sở kinh doanh có thể tính theo một trong hai phương pháp là: phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp. Hiện nay đa số các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế vì nó có ưu điểm hơn hẳn. Trong phạm vi bài viết này cũng chỉ để cập đến thuế GTGT trong phạm vi thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, tuy nhiên vẫn trình bày phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp để có thể so sánh được hai phương pháp này. Phạm Thị Ngọc Bích 5 Kiểm toán 44 Lun vn tt nghip i tng v vic xỏc nh thu GTGT theo phng phỏp khu tr c c th nh sau: i tng: l cỏc doanh nghip, t chc kinh doanh, n v c thnh lp theo Lut doanh nghip Nh nc, Lut doanh nghip, Lut Hp tỏc xó, Lut doanh nghip cú vn u t nc ngoi, v cỏc n v, t chc kinh doanh khỏc tr cỏc i tng tớnh thu theo phng phỏp trc tip. Xỏc nh thu GTGT: Thu GTGT phi np c tớnh theo cụng thc sau: S thu GTGT phi np = Thu GTGT u ra - Thu GTGT u vo c khu tr Trong ú: Thu GTGT u ra c xỏc nh nh sau: Thu GTGT u ra ca hng hoỏ, dch v = Gớa tớnh thu ca hng húa dch v bỏn ra * Thu sut thu GTGT ca hng hoỏ dch v ú Thu GTGT u vo: Trng hp c s SXKD dựng cỏc hoỏ n, chng t thụng thng: i vi hng hoỏ, dch v (bao gm TSC) trong nc mua phc v sn xut hng hoỏ, dch v chu thu GTGT, thu GTGT u vo bao gm tng s thu GTGT ghi trờn hoỏ n GTGT. Nu cú thờm hng hoỏ nhp khu thỡ thu GTGT u vo s c cng c s thu GTGT ghi trờn hoỏ n nhp khu hoc hoỏ n np thu GTGT thay cho phớa nc ngoi. Trng hp c s SXKD c s dng loi hoỏ n chng t c thự nh vộ cc vn ti, tem bu chớnhthỡ giỏ thanh toỏn l giỏ ó cú thu GTGT v thu GTGT c tớnh nh sau: = GTGT Thuế * GTGT thuếsuất thuế1 toán thanhGía + thu sut thu GTGT 1.1.3.2. Thu GTGT tớnh theo phng phỏp trc tip i tng ỏp dng phng phỏp tớnh thu GTGT trc tip: Phm Th Ngc Bớch 6 Kim toỏn 44 Luận văn tốt nghiệp - Các đối tượng không đủ điều kiện để tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. - Các cơ sở kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc, đá quý  Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp: Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế * Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó GTGT của hàng hóa, dịch vụ = Gía thanh toán của hàng hoá dịch vụ bán ra (1) - Giá thanh toán của hàng hoá dịch vụ mua vào tương ứng (2) (1): Gía thanh toán hàng hoá, dịch vụ bán ra bao gồm cả thuế GTGT các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên mua phải trả. (2): Gía thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng của hàng hoá dịch vụ bán ra được xác định bằng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào (giá mua bao gồm cả thuế GTGT) mà cơ sở SXKD đã dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra. 1.1.4. Ý nghĩa của thuế GTGT Thuế GTGT là loại thuế tiên tiến trên thế giới được nhiều nước có nền kinh tế phát triển áp dụng. Đối với Việt Nam, thuế GTGT là loại thuế mới thay thế cho thuế doanh thu trước đây. Luật thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 1/1/1999. Về cơ bản, thuế GTGT có ưu điểm hơn hẳn thuế doanh thu cũ: Tính ưu việt lớn nhất của thuế GTGT so với thuế doanh thu (loại thuế đã được áp dụng một thời gian dài ở nước ta) là loại bỏ được tình trạng thu thuế trùng chéo, thuế đánh chồng lên thuế. Nguyên nhân là do với thuế doanh thu cứ mỗi lần bán hàng là một lần phải nộp thuế nên thuế bị đánh trùng lắp nhiều lần qua các khâu sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. Còn thuế GTGT chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm không đánh vào phần giá trị đã chịu thuế ở các khâu trước. Do vậy, thuế GTGT phản ánh số thuế GTGT đầu vào, đầu ra một cách liên tục, rõ ràng, minh bạch ở tất cả các khâu. Đồng thời việc quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán thực thi nghĩa vụ thuế theo Luật thuế GTGT cũng Phạm Thị Ngọc Bích 7 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp có tính chặt chẽ, liên hoàn cao giúp cho việc tính toán xác định số thuế GTGT đầu vào, đầu ra, phải nộp một cách chính xác. Ngoài ra, khi thuế GTGT được áp dụng thì số lượng mức thuế suất được giảm đi từ 11 xuống còn 4 mức thuế suất (Luật thuế GTGT năm 1997) chỉ còn 3 mức thuế suất (Luật thuế GTGT sửa đổi năm 2003). Việc giảm bớt số lượng mức thuế suất đã làm đơn giản cho các cơ sở SXKD rất nhiều trong cả hạch toán, ghi chép xác định số thuế GTGT phải nộp. Luật thuế GTGT ra đời đã thống nhất hệ thống thuế áp dụng cho các cơ sở SXKD thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước cho hầu như toàn bộ các hoạt động SXKD của xã hội. Do phạm vi đối tượng áp dụng thuế GTGT rất rộng như vậy nên thuế GTGT đã được thu một cách triệt để góp phần làm tăng NSNN. Đồng thời khi áp dụng một hệ thống thuế thống nhất chặt chẽ đã góp phần tạo môi trường bình đẳng cho sự cạnh tranh giữa các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế tăng cường thu hút đầu nước ngoài. 1.1.5. Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp 1.1.5.1. Hoá đơn, chứng từ liên quan đến thuế GTGT Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động SXKD đều phải lập hoá đơn, chứng từ. Khi tổ chức vận dụng chứng từ cần phải lưu ý là chứng từ dùng để ghi sổ làm căn cứ để khấu trừ thuế, nộp thuế phải đảm bảo các yếu tố: đầy đủ, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Các cơ sở SXKD khi mua bán hàng hoá dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, cụ thể: Loại hoá đơn, chứng từ được sử dụng: Đối với các cơ sở SXKD thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bắt buộc phải sử dụng hoá đơn GTGT theo quy định của Bộ Tài Chính (kể cả hàng hoá dịch vụ chịu thuế TTĐB), trừ trường hợp được cho phép sử dụng hoá đơn đặc thù với giá thanh toángiá đã có thuế. Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng. Phạm Thị Ngọc Bích 8 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp Các yếu tố phải ghi trên hoá đơn, chứng từ: Khi lập hoá đơn chứng từ, đơn vị, cơ sở bán hàng phải ghi rõ ràng đầy đủ, chính xác các yếu tố quy định trên hoá đơn đặc biệt là: tên người bán, người mua, MST, đơn giá, dấu…và phải ghi tách riêng giá chưa thuế, thuế GTGT tổng giá thanh toán. Trong trường hợp không ghi tách riêng giá bán chưa thuế, thuế GTGT, chỉ ghi tổng giá thanh toán chung thì cơ sở kinh doanh phải chịu tính thuế GTGT trên tổng giá thanh toán. Tính đầy đủ, hợp pháp của hoá đơn chứng từ:  Tính đầy đủ: Hoá đơn chứng từ ngoài việc phải ghi đủ các yếu tố quy định trên hoá đơn, còn phải đầy đủ về thủ tục, hồ sơ để được khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào nhất là với hàng hoá xuất khẩu hoặc coi như xuất khẩu.  Tính hợp pháp: Hoá đơn chứng từ hợp pháp là hoá đơn do Bộ Tài Chính hoặc Tổng Cục Thuế phát hành, do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh. Đối với các hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in thì phải theo mẫu quy định phải được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng. các loại hoá đơn chứng từ đặc thù mà các cơ sở SXKD được phép cho sử dụng. Hoá đơn GTGT phải nguyên vẹn không được nhàu nát, rách. Số liệu, chữ viết, đánh máy trên hoá đơn không được tẩy xoá, sửa chữa. 1.1.5.2. Tài khoản tính thuế GTGT việc hạch toán thuế GTGT  Tài khoản tính thuế GTGT: Theo quy định, TK 133- thuế GTGT được khấu trừ TK 3331- thuế GTGT đầu ra được dùng để hạch toán nộp thuế GTGT.  TK 133: là tài khoản dùng để phản ánh thuế GTGT đầu vào được, đã còn được khấu trừ của doanh nghiệp.  TK 133- thuế GTGT đầu vào được khấu trừ có hai tài khoản cấp 2: - TK 1331- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ. - TK 1332- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ. Nội dung kết cấu của TK 133 như sau: Phạm Thị Ngọc Bích 9 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp TK 3331: TK 3331 dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp còn phải nộp. TK 3331- Thuế GTGT đầu ra phải nộp có 2 tài khoản cấp 3: - TK 33311: Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm tiêu thụ. - TK 33312: Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu. - Nội dung kết cấu của TK 3331 như sau: Phạm Thị Ngọc Bích 10 Kiểm toán 44 TK 133 Nợ Có Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trừ Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào Số thuế GTGT đầu vào được hoàn không được khấu trừ lại nhưng NSNN chưa hoàn lại Số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại Dư: Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ, chưa được hoàn lại [...] ... TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THỰC HIỆN 2.1 Khái quát về Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển của AASC Ngày nay, thương mại dịch vụ đã trở thành một ngành quan trọng chiếm tỷ trọng khá lớn trong giao dịch thương mại toàn cầu Phát triển mở cửa dịch vụ tài chính, kế toán kiểm toánvấn đề được nhiều quốc gia quan tâm ... môi trường tài chính trong sạch sự bình đẳng, công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị kinh doanh 1.3 Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC Sau khi kí kết hợp đồng kiểm toán, công ty kiểm toán các KTV tiến hành kiểm toán BCTC theo yêu cầu của khách hàng Là một phần trong quy trình kiểm toán BCTC, kiểm toán thuế GTGT cũng tuân theo các bước của kiểm toán BCTC với ... với 3 phần: − Lập kế hoạch, thiết kế phương pháp kiểm toán thuế GTGT − Thực hiện kiểm toán thuế GTGT − Kết thúc kiểm toán, hoàn thiện công bố báo cáo 1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tiền đề điều kiện cụ thể trước khi thực hành kiểm toán Đây là bước công việc có ý nghĩa quy t định chất lượng kiểm toán Công việc này mang ... nghiên cứu quy trình kiểm toán thuế GTGT do các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Mặt khác do kiểm toán thuế GTGT là một phần của kiểm toán BCTC nên quy trình kiểm toán thuế GTGT cũng tuân theo trình tự thực hiện các bước của kiểm toán BCTC 1.2.2.2 Ý nghĩa của việc kiểm toán thuế GTGT Thuế GTGT là loại thuế tiến tiến có nhiều ưu điểm, quy trình vận hành rất khoa học nhưng cũng đòi hỏi một trình độ quản ... trường, hoạt động kiểm toán đã là nhu cầu cấp thiết, trước hết vì lợi ích của bản thân doanh nghiệp sau đó là vì lợi ích của những người quan tâm đặc biệt là hoạt động kiểm toán độc lập Trước yêu cầu đó, Bộ tài chính đã quy t định thành lập 2 công ty: Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) theo Quy t định số 165-TC/QĐ/TCCB, Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán theo quy t định số 164-TC/TCCB ... 31 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp Giai đoạn từ tháng 9/1993 đến nay: Đây là giai đoạn phát triển không ngừng của công ty Sau hơn hai năm hoạt động, nhận thức được mối liên hệ chặt chẽ giữa kế toán kiểm toán, ngày 14/9/1993 theo quy t định số 164 TC/QĐ/TCCB Bộ tài chính quy t định bổ sung chức năng, lĩnh vực hoạt động của công ty đổi tên công ty thành Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán và. .. Kiểm toán (Auditing and Accounting Financial Consultancy Company- AASC) Theo đó, công ty đã mở thêm hàng loạt các dịch vụ kiểm toán, vấn thuế, tài chính, đào tạo CNTT Tháng 3/1995, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành lập Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Sài Gòn (AFC) Trong giai đoạn này, AASC đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm ngày càng nâng cao uy tín của công. ..quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC Tuy nhiên, lí luận phải gắn liền với thực tiễn phải áp dụng vào thực tiễn Vì vậy, nội dung của chương này sẽ là cơ sở cho việc tìm hiểu, khảo sát thực trạng quy trình kiểm toán thuế GTGT ở chương sau Phạm Thị Ngọc Bích 30 Kiểm toán 44 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN THUẾ GTGT TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY DỊCH V ... hành các văn bản quy t định về công tác tổ chức của công ty, quản lý các công văn đi, công văn đến, các việc tổ chức hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ (điều động xe, hầu cần)…  Phòng Kế toán: Ban hành, bổ sung, sửa đổi quy chế tài chính, hạch toán kết quả hoạt động ra BCTC hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý công ty giải quy t mọi vấn đề về tài chính của công ty Ngoài hai phòng ... về kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC 1.2.1 Tổng quan về kiểm toán BCTC Kiểm toán BCTC được coi là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán vì nó chứa đựng đầy đủ “sắc thái kiểm toán từ khi ra đời cả trong quá trình phát triển Đặc trưng cơ bản đó bắt nguồn từ quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán từ chính đối ng kiểm toán BCTC Cụ thể, đối ng của kiểm toán BCTC là các Bảng khai tài chính . BCTC do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình kiểm. kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện Đề tài dựa trên cơ sở vận dụng các phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán .., Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán .., Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán .., Căn cứ tính thuế GTGT, Phương pháp tính thuế GTGT, Ý nghĩa của thuế GTGT, Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp, Lập kế hoạch kiểm toán, Thực hiện kế hoạch kiểm toán, Qúa trình hình thành và phát triển của AASC, Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy quản lý của AASC, Thị trường và các dịch vụ chuyên ngành của AASC, Nhận xét, đánh giá 1. Nhận xét chung, Phương hướng hồn thiện quy trình kiểm tốn thuế GTGT, Những giải pháp hồn thiện quy trình kiểm tốn thuế GTGT

Từ khóa liên quan