Bao cao kiem dinh chat luong GD

109 400 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 15:00

Trường Tiểu học Nam Duong PHIẾU MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ CỦA TỪNG TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường. Tiêu chí 1. Cơ cấu tổ chức của trường. a) Chỉ số a: Ban giám hiệu và các hội đồng. 1. Mô tả hiện trạng: - Ban giám hiệu có 1 Hiệu trưởng và 1 Phó Hiệu trưởng. - Các hội đồng: + Hội đồng trường gồm 10 thành viên: 2 đồng chí trong Ban giám hiệu - đồng chí Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ và các thành viên khác: Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn TNCSHCM, Tổng phụ trách đội, các tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng văn phòng và thư ký. + Hội đồng tư vấn có 7 thành viên: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách đội, Tổ trưởng tổ 1, tổ trưởng tổ văn phòng, Bí thư đoàn và thư ký. Thời gian hoạt động của hội đồng diễn ra trong toàn bộ năm học. + Hội đồng thi đua khen thưởng có 19 thành viên với sự tham gia của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách đội, các tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng văn phòng, thư ký và các giáo viên chủ nhiệm. + Thường trực Hội đồng thi đua gồm với đầy đủ các đại diện là: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách đội, các tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng văn phòng và thư ký. 2. Điểm mạnh: - Tổ chức nhà trường đủ cơ cấu theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học. - Nhà trường có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu. - Các thành viên là những quản lý, cốt cán có năng lực về chuyên môn, kinh nghiệm về tổ chức quản lý chỉ đạo thực hiện, chủ động sáng tạo, năng động trong công việc. 3. Điểm yếu: Không. 4. Kế hoạch hành động: Duy trì, giữ vững các hoạt động của bộ máy quản lý và các tổ chức theo kế hoạch. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. b) Chỉ số b: Các tổ chức chính trị và xã hội. 1. Mô tả hiện trạng: - Các tổ chức trong nhà trường: + Trường có các các tổ chức chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác như Hội cha mẹ, tổ nữ công. + Chi bộ Đảng có 18 đảng viên với cơ cấu 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01 chi uỷ viên. + Công đoàn có 22 công đoàn viên với cơ cấu 01 Chủ tịch công đoàn, 01 tổ trưởng nữ công, 01 trưởng ban tuyên huấn. + Đoàn thanh niên có 5 đoàn viên với cơ cấu 01 Bí thư, 01 phó bí thư. + Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có 201 đội viên với cơ cấu 01 Liên đội trưởng, 01 Liên đội phó và 8 uỷ viên BCH liên đội. Có 8 chi đội, mỗi chi đội có Chi đội trưởng, chi đội phó, 1 uỷ viên. + Sao Nhi đồng có 121 thành viên gồm 8 sao có 8 chị phụ trách. 2. Điểm mạnh: - Các tổ chức đoàn thể có đủ cơ cấu và tổ chức Đại hội theo đúng nhiệm kỳ theo quy định. - Các tổ chức đã hoạt động hiệu quả và chất lượng để cùng nhà trường duy trì giữ vững chất lượng toàn diện ở mức cao và bền vững. Chi bộ Đảng liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên đều đạt các tổ chức xuất sắc qua các năm học. 3. Điểm yếu: Không 4. Kế hoạch hành động: Thường xuyên giữ vững và duy trì sinh hoạt, hoạt động theo kế hoạch hoá của các tổ chức dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng tăng sức mạnh của các đoàn thể. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. c) Chỉ số c: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. 1. Mô tả hiện trạng: - Hoạt động của tổ chuyên môn: + Trường có 3 tổ chuyên môn gồm tổ 1, tổ 2+3, tổ 4 + 5. Các tổ chuyên môn có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và các thành viên, sinh hoạt định kỳ 1 tuần 1 lần vào thứ 7 (có danh sách kèm theo). + Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ. - Tổ Văn phòng: gồm 01 văn thư, 01 kế toán làm tổ trưởng , 01 cán bộ thư viện, 01 cán bộ y tế học đường. Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần (có danh sách kèm theo). 2. Điểm mạnh: - Trường có đủ các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, các thành viên trong tổ biên chế đủ theo yêu cầu qui định. - Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng hoạt động chất lượng hiệu quả, hoàn thành tốt công tác dạy học và phục vụ dạy học. Các tổ chuyên môn đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 3. Điểm yếu: - Số thành viên của tổ văn phòng chưa thật đầy đủ theo Điều lệ trường học. 4. Kế hoạch hành động: - Tăng cường quĩ thời gian cho sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đi sâu chuyên đề bồi học sinh giỏi đạt chất lượng, hiệu quả cao. - Tổ văn phòng tập trung cho nâng cao nghiệp vụ từng thành viên với chuyên môn chính thành thạo, chất lượng tốt: quản lý hồ sơ trường học, phổ cập, kế toán bằng vi tính, làm tốt công tác kiêm nhiệm khi giao phó, tổ chức cho hoạt động thư viện của trường đạt hiệu quả hơn 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. * Tự đánh giá từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: R Đạt: R Đạt: R Không đạt: * Không đạt: * Không đạt: * ** Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: R Không đạt: * Người báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực Trường Tiểu học Nam Hồng PHIẾU MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ CỦA TỪNG TIÊU CHÍ Tiêu chí 2. Tổ chức lớp học, khối lớp học theo quy mô thích hợp. a) Chỉ số a: Qui mô lớp học và giáo viên dạy. 1. Mô tả hiện trạng: - Trường có 13 lớp học chia làm 5 khối: khối 1 có 3 lớp, khối 2 có 2 lớp, khối 3 có 3 lớp, khối 4 có 2 lớp, khối 5 có 3 lớp. - Mỗi lớp có 1 giáo viên chủ nhiệm dạy các môn: Toán, Tiếng việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Kỹ thuật. Các khối lớp dạy 10 buổi/tuần và có đủ các giáo viên dạy chuyên: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tin học. 2. Điểm mạnh: Trường có đầy đủ giáo viên giảng dạy các môn văn hoá và môn chuyên, tự chọn cho 100% các khối lớp. 3. Điểm yếu: Không. 4. Kế hoạch hành động: Giữ vững và duy trì hoạt động qui mô trường lớp đảm bảo mỗi lớp 1 phòng học, học 9-10 buổi/tuần. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. b) Chỉ số b: Tổ chức và biên chế lớp học. 1. Mô tả hiện trạng: - Có đầy đủ các khối lớp 1-2-3-4-5. - Mỗi lớp học có lớp trưởng, 02 lớp phó (1 phụ trách học tập, 1 phụ trách văn thể ) được chia thành 3 tổ. Lớp học cao nhất 30 học sinh, thấp nhất 20 học sinh. 2. Điểm mạnh: - Mỗi lớp học được biên chế số lượng đúng hoặc thấp hơn qui định thuận lợi cho công tác chủ nhiệm và kèm cặp nâng chất lượng đầu yếu, đầu mạnh đảm bảo chất lượng ổn định vững chắc ở mức cao. - Từng lớp kiện toàn đầy đủ cán bộ lớp, cốt cán của lớp gương mẫu, học giỏi, đạo đức tốt, uy tín, năng lực tăng hiệu quả chất lượng các hoạt động và các phong trào. 3. Điểm yếu: Số học sinh mỗi khối không đồng đều rất khó xử lý trong việc biên chế số lớp. 4. Kế hoạch hành động: + Duy trì số lượng học sinh từng lớp từ 25->28 HS. + Chọn cử những HS xuất sắc để làm cán bộ và cốt cán lớp học. + Phân đều chất lượng các lớp trong khối để HS có điều kiện giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. * Tự đánh giá từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: R Đạt: R Đạt: R Không đạt: * Không đạt: * Không đạt: * ** Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: R Không đạt: * Người báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực Trường Tiểu học Nam Hồng PHIẾU MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ CỦA TỪNG TIÊU CHÍ Tiêu chí 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng trường. a) Chỉ số a: Kế hoạch và sinh hoạt của hội đồng trường. 1. Mô tả hiện trạng: - Hội đồng trường thành lập vào năm học 2006 – 2007 với cơ cấu 10 thành viên gồm: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn TNCSHCM, tổng phụ trách đội, ba tổ trưởng chuyên môn, thư ký và tổ trưởng tổ văn phòng. - Hội đồng trường họp vào đầu năm học để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng để theo dõi, đánh giá từng mặt theo từng giai đoạn, các phong trào. - Hội đồng trường họp 2 lần vào đầu mổi kỳ để triển khai kế hoạch, đánh giá kỳ 1 và bổ sung, điều chỉnh phương hướng kỳ 2 và cả năm học. 2. Điểm mạnh: - Hội đồng trường có cơ cấu đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng theo chức năng nhiệm vụ của từng thành viên, hoạt động thường xuyên có hiệu quả theo điều lệ trưởng tiểu học. - Đã quyết nghị về mục tiêu chiến lược các dự án kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong giai đoạn, kỳ, năm học. Quyết nghị về thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, chi thu tài chính, mua sắm tài sản của nhà trường. - Năm học 2008-2009 tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn hiệu trưởng, hiệu phó theo yêu cầu của phòng GD&ĐT, phòng nội vụ huyện. Giám sát các hoạt động nâng cao chất lượng toàn diện trường học, thực hiện qui chế dân chủ, các cuộc vận động của nhà trường, việc thực hiện nghị quyết của hội đồng trường. - Cùng lãnh đạo nhà trường giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ năm 1987-1988 đến nay. 3. Điểm yếu: Các thành viên hoạt động chưa đều tay, chưa chủ động, còn tập trung vào BGH, Bí thư chi bộ. 4. Kế hoạch hành động: - Duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức, hoạt động. - Các thành viên cần nêu cao trách nhiệm được phân công, chủ động trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường cộng tác để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng trường. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. b) Chỉ số b: Đề xuất các biện pháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường học. 1. Mô tả hiện trạng: - Hội đồng trường có văn bản đề xuất với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các trưởng bộ phận phải có kế hoạch năm, tháng, tuần với các biện pháp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. - Xác định được trọng tâm, trọng điểm các công việc để chỉ đạo thực hiện thắng lợi, đúng thời điểm. - Làm tốt công tác tổ chức hướng dẫn, tập huấn. Biết kế hoạch hoá, yêu cầu quản lý bằng hiệu quả công việc trên cơ sở giữ vững kỉ cương trường học. 2. Điểm mạnh: - Các bộ phận đều có kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường. - Các biện pháp đưa ra đều có tính thực tế, khả thi. Các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt luôn trong tốp các trường dẫn đầu về chất lượng toàn diện. 3. Điểm yếu: Chưa đề xuất được biện pháp có tính chiến lược dài hơi. 4. Kế hoạch hành động: Tập trung nghiên cứu sự phát triển của trường, địa phương, của ngành để đề xuất những định hướng, giải pháp hữu hiệu có tính chiến lược tầm xa. 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. c) Chỉ số c: Tổ chức giám sát hiệu quả đối với Ban giám hiệu và các bộ các bộ phận chức năng. 1. Mô tả hiện trạng: - Hiệu trưởng phụ trách chung mọi hoạt động, đi sâu thực hiện kỷ cương trường học, đạo đức, đội ngũ, học sinh, tài chính, tài sản, thi đua. - Phó hiệu trưởng phụ trách chất lượng toàn diện, qui chế chuyên môn, sử dụng thiết bị đồ dùng, hoạt động ngoài giờ; chủ tịch công đoàn phụ trách công tác tư tưởng đội ngũ. - Bí thư đoàn và tổng phụ trách đội giám sát các hoạt động đội, sao, các phong trào văn nghệ - thể thao. - Các tổ trưởng giám sát công tác dạy và học, tổ trưởng tổ văn phòng với việc quản lý công tác tài chính, thiết bị tài sản. 2. Điểm mạnh: Các thành viên trong hội đồng nêu cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả việc thực hiện và giám sát các nhiệm vụ toàn diện, cụ thể, sâu sát do đó các hoạt động đều phát triển toàn diện đồng đều, chất lượng dạy và học thực chất là điểm sáng của huyện. 3. Điểm yếu: Nghiệp vụ giám sát ở một số thành viên chưa cao, chưa sâu sát nên đánh giá chưa thật chuẩn xác như hoạt động ngoài giờ, văn nghệ thể thao… 4. Kế hoạch hành động: Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, tổ chức sơ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm công việc giám sát của từng thành viên, có biện pháp bổ sung để giám sát trung thực, chính xác. 5.Tự đánh giá: Đạt yêu cầu. * Tự đánh giá từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: R Đạt: R Đạt: R Không đạt: * Không đạt: * Không đạt: * ** Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: R Không đạt: * Người báo cáo [...]... chưa cao - Việc vận dụng nội dung bồi dưỡng vào giảng dạy ở một số đồng chí chưa đạt hiệu quả cao 4 Kế hoạch hành động: - Nâng cao nhận thức cho đội ngũ thấy tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Yêu cầu mọi người đều tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Phòng, Sở với ý thức trách nhiệm cao - BGH đánh giá sơ, tổng kết rút kinh nghiệm có những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu... để ứng dụng CNTT vào dạy: soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử, có 5 GV học đại học tại chức từ xa để nâng cao trình độ, bằng cấp đáp ứng yêu cầu của ngành 3 Điểm yếu: - Có những buổi sinh hoạt chuyên môn chưa cao - Việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học vào việc soạn giáo án chưa cao 4 Kế hoạch hành động: - Tổ chức tốt hội giảng cấp trường để từng GV tự khẳng định tay nghề của mình bằng... - Cử giáo viên đi học nâng cao trình độ: Hiện tại nhà trường có 02 giáo viên tham gia học lớp Đại học, 02 giáo viên tham gia học lớp Cao đẳng Trong thời gian giáo viên tham gia học nâng cao, nhà trường luôn đảm bảo mọi chế độ và quyền lợi vật chất - Đội ngũ giáo viên được bảo vệ nhân phẩm, danh dự không bị xúc phạm và các quyền khác theo quy định Uy tín đội ngũ được nâng cao, cha mẹ, nhân dân, địa... trung chủ yếu vào sổ tự học tự bồi dưỡng để đánh giá kết quả bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Ngoài ra trường còn kiểm tra vấn đáp, thực hành trên máy vi tính đối với giáo viên tham gia học lớp vi tính ngoài giờ - Trường còn yêu cầu giáo viên tham gia các lớp cao đẳng, đại học nộp kết quả học tập sau mỗi kỳ nhằm nâng cao ý thức học tập và bồi dưỡng của đội ngũ 2 Điểm mạnh: - Đánh giá theo kỳ,... cấp 6/18 = 33%, đạt trình độ cao đẳng 10/18 = 56%, đạt trình độ đại học 2/18 =11% 2 Điểm mạnh: - Trường có đủ giáo viên, 100% giáo viên được phân công giảng dạy đúng chuyên môn và đạt trình độ theo quy định - Tỷ lệ trên chuẩn vượt qui định 17% 3 Điểm yếu: Không 4 Kế hoạch hành động: Giữ vững duy trì biên chế và nâng cao trình độ trên chuẩn cho giáo viên đi học đại học, cao đẳng 5 Tự đánh giá: Đạt yêu... dưỡng theo yêu cầu của Phòng, Sở GD& ĐT - 100% giáo viên, nhân viên có ý thức tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trong các năm học, đặc biệt là những năm học thay sách giáo khoa, Ban Giám hiệu và 100% giáo viên đứng lớp của khối thay sách tham gia học tập về triển khai tại trường cho 100% giáo viên khác.Giáo viên được tham gia học tập với ý thức cao, ghi chép nội dung đầy đủ,... trường luôn tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ đảm bảo cân đối hợp lý cho hoạt động hiệu quả của trường Năm học 2008-2009, 100% giáo viên của trường tham gia học tin học ngoài giờ và đã có 05 giáo viên soạn giáo án bằng vi tính Hiện tại trường có 02 giáo viên tham gia học đại học, 02 giáo viên tham gia học cao đẳng Nhà trường luôn luân phiên cho đội ngũ tham gia giảng dạy... được nâng lên: 100% đat chuẩn trong đó trên chuẩn: 12 đạt 52,2% (Đại học: 02, Cao đẳng: 10) 3 Điểm yếu: + Việc tự học để có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ còn thấp để được công nhận chuẩn NNGVTH 4 Kế hoạch hành động: - Thường xuyên có kế hoạch hợp lý về đội ngũ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Tổ chức cho đội ngũ tự học tin học (trường... đi học đại học cao đẳng, các lớp tập huấn nghiệp vụ theo chuyên môn của cán bộ, GV và nhân viên do cấp trên mở - Quan tâm đến điều kiện cho người học: Quĩ thời gian, hỗ trợ kinh phí 5 Tự đánh giá: Đạt yêu cầu b) Chỉ số b: Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn bồi dưỡng 1 Mô tả hiện trạng: - Cử đầy đủ số người tham gia các đợt bồi dưỡng theo yêu cầu của Phòng, Sở, Bộ GD & ĐT - Tổ chức... về đổi mới phương pháp dạy học, làm thế nào không để học sinh ngồi nhầm lớp - Tăng cường tự học tự bồi: Nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ bằng cấp 2 Điểm mạnh: - Các thành viên các tổ đều có ý thức tự giác, đầu tư cho chuyên môn, chủ động học hỏi đúc rút kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho tay nghề vững vàng, toàn diện 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, có tinh thần vươn lên . tại chức từ xa để nâng cao trình độ, bằng cấp đáp ứng yêu cầu của ngành. 3. Điểm yếu: - Có những buổi sinh hoạt chuyên môn chưa cao. - Việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học vào. nhiệm giới thiệu nguồn hiệu trưởng, hiệu phó theo yêu cầu của phòng GD& amp;ĐT, phòng nội vụ huyện. Giám sát các hoạt động nâng cao chất lượng toàn diện trường học, thực hiện qui chế dân chủ, các. yếu không để ngồi nhầm lớp chưa cụ thể và bồi giỏi như thế nào để có tỉ lệ học sinh giỏi cao, giải cao trong thi huyện, tỉnh còn lúng túng. 4.Kế hoạch hành động: Tập trung giảm tỉ lệ yếu xuống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao kiem dinh chat luong GD, Bao cao kiem dinh chat luong GD, Bao cao kiem dinh chat luong GD

Từ khóa liên quan