MỞ ĐẦU & KẾT LUẬN TIÊU CHÍ

7 2,582 12
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 10:00

PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÁNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. TỰ ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học phổ thông . Mở đầu: Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2009-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT Nguyễn Đáng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường thPT trong Tỉnh xây dựng ngành giáo dục Trà Vinh phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới. Kết luận về Tiêu chuẩn 1: - Ưu điểm: Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với chiến lược phát triển của toàn ngành cũng như Luật giáo dục. - Tồn tại: Công tác tổ chức công khai rộng rãi chiến lược giáo dục thực hiện chưa tốt, việc rà soát điều chỉnh chưa tiến hành chu đáo. Điều kiện để thực hiện các mục tiêu chuẩn chiến lược về cơ sở vật chất và công tác xã hội hoá còn khó khăn. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường Mở đầu: Trên cơ sở điều lệ trường trung học phổ thông và các văn bản chỉ đạo của nghành, trong những năm qua nhà trường THPT Nguyễn Đáng đã tổ chức các hoạt động giáo dục với đầy đủ các tổ chức, các hội đồng theo qui định, 11 tổ chuyên môn , với cơ cấu lớp đủ từ lớp 10 đến lớp 12, tỷ lệ học sinh trên lớp luôn đảm bảo sĩ số theo qui định dưới 45 học sinh trên lớp ; Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm đúng qui định; đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ giáo viên, tăng cường học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Kết luận về Tiêu chuẩn 2: - Ưu điểm: Công tác tổ chức và quản lý bộ máy của nhà trường thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của điều lệ trường trung học phổ thông , nhà trường đã phát huy có hiệu quả các tổ chức trong nhà trường đảm bảo mục tiêu dạy học đáp ứng cơ bản yêu cầu giáo dục của địa phương. - Tồn tại: - Hội đồng trường chưa hoạt động , công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Mở đầu: Nhà trường đội ngũ có cán bộ quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ theo yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ giáo viên đủ cơ cấu bộ môn, chuẩn trình độ đào tạo theo qui định của điều lệ trường học, nội bộ luôn đoàn kết, trong 4 năm qua chưa có cán bộ giáo viên vi phạm kỉ luật. Các giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đa số học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ học sinh theo qui định tại điều lệ trường trung học phổ thông . Kết luận về Tiêu chuẩn 3: - Ưu điểm: Đội ngũ cán bộ quản lí , giáo viên được đào tạo chuẩn và trên chuẩn có đủ năng lực để đáp ứng nhiệm vụ; tập thể luôn luôn đoàn kết, thường xuyên nâng cao ý thực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ; Phần lớn các em học sinh đều chăm ngoan, hiếu học. - Tồn tại: - Hồ sơ quản lý lưu trữ chưa đầy đủ ,còn hạn chế. - Cán bộ quản lý còn thiếu một hiệu phó theo qui định . - Đội ngũ giáo viên phần đông trẻ ít kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Mở đầu: Trên cơ sở chỉ đạo của ngành về việc thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với chương trình phân ban mới , nhà trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc biên chế năm học theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo, thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức dạy đủ các môn học theo qui định, thường xuyên tổ chức việc thăm lớp dự giờ, hội giảng, thao giảng, chọn cử giáo viên tham dự kì thi giáo viên giỏi các cấp; tổ chức viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, làm và cải tiến đồ dùng dạy học; triệt để sử dụng đồ dùng hiện có trong dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng chủ đề, chủ điểm, nội dung theo qui định; nâng cao trách nhiệm và vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh, quan tâm và có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ học sinh yếu kém, thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục địa phương theo qui định, lồng ghép và giáo dục truyền thống, văn hoá của dân tộc của địa phương và giáo dục kĩ năng sống của học sinh trên từng bài giảng , tiết giảng. Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả chủ đề các năm học, các cuộc vận động lớn của ngành. Kết luận về Tiêu chuẩn 4 - Ưu điểm: Triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả chương trình giáo dục phân ban mới và các hoạt động khác theo qui định. - Tồn tại: Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài gìơ lên lớp chưa phong phú về nội dung, tính hiệu quả chưa cao; việc chăm sóc y tế học đường kém hiệu quả do chưa có cán bộ y tế chuyên trách. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất Mở đầu: Cơ sở vật chất của nhà trường tạm còn thiếu trong năm học nầy vì hiện tại đang xây dựng 15 phòng lầu , chưa có các phòng học chức năng, phòng học bộ môn, hội trường còn tạm bợ để họp hội đồng, thư viện có số đầu sách nhiều nhưng việc tổ chức được phòng đọc cho giáo viên và học sinh . Mặc dù vậy trên cơ sở hiện có nhà trường luôn duy trì được công tác quản lí đảm bảo các yêu cầu cho công tác dạy và học, duy trì nề nếp môi trường xanh, sạch đẹp ; Công tác quản lí tài chính đảm bảo theo qui định hiện hành, chế độ của cán bộ giáo viên luôn đảm bảo, kịp thời và được quản lí chặt chẽ, công khai, dân chủ. Kết luận về Tiêu chuẩn 5: - Ưu điểm: Công tác quản lí tài chính, tài sản đảm bảo qui định, thường xuyên công khai theo định kì. - Tồn tại: Khuôn viên trường đang xây dựng 15 phòng học 3 tầng chưa xong , do đó trong năm học nầy nhà trường còn thiếu phòng học , sĩ số học ở các khối lớp còn cao , đặc biệt là thiếu các phòng chức năng (phòng học bộ môn, phòng truyến thống chưa có . . ) - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: + Số lượng tiêu chí chưa đạt yêu cầu: Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Mở đầu: Trong những năm học qua nhà trường rất chú trọng đến mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Ban đại diện cha mẹ học sinh được kiện toàn hàng năm và hoạt động có hiệu quả góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, ban đại diện đã phối hợp nhà trường trong việc giáo dục và là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình học sinh được tổ chức hoạt động trên cơ sở điều lệ ban đại diện cha mẹ, cùng với nhà trường chia sẽ những khó khăn. Kết hợp hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường được quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác giáo dục. Kết luận về Tiêu chuẩn 7: - Kt qu rốn luyn v hc tp luụn c duy trỡ n nh v tng dn qua tng thi kỡ, cỏc hot ng xó hi c ụng o hc sinh, cỏn b giỏo viờn nhit tỡnh tham gia. - Cha kờt hp tụt vi phu huynh tao iờu kiờn vờ kinh phi ờ nõng cao chõt lng va khen thng giao viờn va hoc sinh . - Kt qu ỏnh giỏ: + S lng tiờu chớ t yờu cu: + S lng tiờu chớ cha t yờu cu: III. KT LUN Qua triển khai công tác tự đánh giá chất lợng giáo dục trờng THPT Nguyờ ang , trên cơ sở thông t số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và đào tạo, có thể nói rằng về cơ bản các tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trờng đã đáp ứng phần nào, phần lớn các chỉ số nhà trờng đều đạt, song chất lợng ở mỗi tiêu chuẩn cũng nh các tiêu chí, cha cao và thiếu đồng bộ, công tác lu trữ hồ sơ cha khoa học va mụt sụ vn ban cha co Qua đó cần phải quan tâm để tìm ra nhiều giải pháp cải tiến hữu hiệu hơn trong thời gian tới, cụ thể kết quả tự đánh giá cua Trng THPT Nguyờn ang nh sau : S lng ch s t l: T l % S lng ch s khụng t l: T l: % S lng tiờu chớ t: T l % S lng tiờu chớ khụng t: T l: % Cp ca kt qu kim nh cht lng giỏo dc m nh trng t l cp Nơi nhận: 1- S GD & T Tra Vinh . 2- Hiờu trng , cac hiờu pho. 3- Cụng bụ toan hụi ụng. 4- ng trờn Website cua Trng . Cang long, ngày 20 tháng 02 năm 2010 HIệU TRƯởNG CHU HOANG DUNG CHÂU HOÀNG DŨNG . chưa có cán bộ y tế chuyên trách. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất Mở đầu: Cơ sở vật chất của nhà trường tạm. giáo dục mũi nhọn. - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt: + Số lượng tiêu chí chưa đạt: Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Mở đầu: Trên cơ sở chỉ. thống chưa có . . ) - Kết quả đánh giá: + Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: + Số lượng tiêu chí chưa đạt yêu cầu: Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Mở đầu: Trong những năm
- Xem thêm -

Xem thêm: MỞ ĐẦU & KẾT LUẬN TIÊU CHÍ, MỞ ĐẦU & KẾT LUẬN TIÊU CHÍ, MỞ ĐẦU & KẾT LUẬN TIÊU CHÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn