câu hỏi tự luận ôn tập quản trị học

22 836 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 07:16

Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để thành công ? *Quản trị: là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc, cùng với sự phối hợp các nỗ lực của con người tham gia vào hoạt động chung, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài nguyên, để đạt mục tiêu với hiệu quả cao nhất. *Chức năng quản trị: - Hoạch định: Là việc xác định các mục tiêu của tổ chức và phát thảo những cách thức để đạt được những mục tieu đó. -Tổ chức: Là tiến trình thiết lập một cấu trúc về các mối quan hệ giúp cho mọi người có thể thực hiện kế hoạch đã đề ra và thoả mãn các mục tiêu của tổ chức. - Lãnh đạo: Là bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy mọi người thực hiện những công việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu của tổ chức. - Kiểm tra: Là tiến trình mà trong đó một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức giám sát kết quả thực hiện một cách liên tục va thực hiện cac hoạt động điều chỉnh những sai lệch so với mục tiêu. *Kỹ năng của nhà quản trị: -Kỹ năng kĩ thuật: Yêu cầu nắm bắt và thực hành được các công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành Kỹ năng nhân sư: Yêu cầu lien quan đến khả năng cung lam việc, động vien, điều khiển con người va tập thể trong tổ chức Kỹ năng duy: Yêu cầu phải co tầm nhin, duy hệ thống, co khả năng phan đoan, khả năng khai quat va nhạy ben, phải hiểu ro mức độ phức tạp của moi trường…. Câu 4: Giải thích ý nghĩa: “Tính phổ biến của các chức năng quản trị không có nghĩa là đồng nhất” ? * Tính pho biên của quản trị có nghia là: – Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị câp cao so với nhà quản trị câp thâp – Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức của nhà nước với nhiem vụ của nhà quản trị mot to chức của nhân – Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot đơn vị kinh doanh kiếm lời so với nhà quản trị mot đơn vị phục vụ công ích không tính lợi nhuận. – Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị mot to chức trong ngành nghê này so với nhà quản trị mot to chức thuoc ngành nghê khác – Không có sự khác nhau trong chức nang của một nhà quản trị của nước này với nhà quản trị nước khác. * Tính phổ biến của các chức năng quản trị không có nghĩa là đồng nhất Tuy nhiên, pho biên không có nghia là đồng nhât. Vì moi loại, moi câp to chức đều có những đặc điểm riêng vê môi trường, xã hoi, ngành nghê, quy trình công nghe v.v…, nên các hoạt động quản trị cung có những điem khác nhau. Nhưng những điem khác nhau đó là khác nhau vê mức đo phức tạp, vê thời gian dành cho moi chức nang, vê phương pháp thực hien, chứ không khác nhau vê bản chât và các chức nang quản trị. Câu 8: Những nhược điểm của lý thuyết quản trị cổ điển là gì ? Nhà quản trị cần làm gì để khắc phục các nhược điểm trên ? *Những nhược điểm của lý thuyết quản trị cổ điển là - Nguyên tắc cứng nhắc làm lãng phí thời gian và tiền bạc; không phù hợp với công nghệ cao cấp, với sự thay đổi tính chất nhiệm vụ tổ chức và qui trình thủ tục mới thường xuyên được đưa vào thử nghiệm. - Làm chậm tốc độ ra quyết đònh. Không quan tâm đến hiệu quả mà tậptrung mọi nỗ lực vào việc mở rộng và bảo vệ quyền lợi. - Phạm vi ứng dụng chỉ giới hạn trong tổ sản xuất cho đến phân xưởng. - Tính nhân bản thấp, ít quan tâm đến khía cạnh con người. - Quan niệm chưa đầy đủ về nhu cầu của con người. - Không đề cập đến tác động của môi trường. - Không chú trọng đến tính hợp lý trong hành động của nhà quản trò. * Để khắc phục các nhược điểm trên nhà quản trị cần làm: - Thứ nhất, q trình quản trị: Quản trị là một q trình liên tục của các chức năng đó là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra - Thứ hai, quản trị hệ thống: +Quan niệm tổ chức mang tính chất của một hệ thống. +Tổ chức khơng thể tự tồn tại mà có quan hệ mật thiết với mơi trường xung quanh. +Sự kết hợp các yếu tố nội tại bên trong một doanh nghiệp phải tn theo ngun lý của một hệ thống. - Thứ ba, tính ngẫu nhiên: -Chủ trương quản trị theo tình huống ngẫu nhiên, khơng rập khn máy móc theo những ngun tắc; trái lại phải hết sức linh hoạt và sáng tạo, phải biết vận dụng phối hợp các ly thuyết quản trị vao từng tinh huống cụ thể. -Quản trị chỉ đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở vận dụng sáng tạo tất cả những lý thuyết quản trị vào những tình huống cụ thể. Câu 12: Thế nào là một nhà quản trị ? Phân loại các nhà quản trị ? Cho biết vai trò của nhà quản trị trong một tổ chức ? *Định nghĩa nhà quản trị Nhà quản trị là người vạch mục tiêu, chiến lược, chính sách, đề ra các quyết địnhtrong điều hành trong sản xuất – kinh doanh. Đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định đó. *Các nhà quản trị - Quản Trị viên cấp cao: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động & phát triển của tổ chức - Quản trị viên cấp trung: Trưởng phòng, Quản đốc, Cửa hàng trưởng Đưa ra các quyết định chiến thuật để thực hiện kế hoạch và chính sách của tổ chức - Quản trị viên cấp cơ sở: Tổ trưởng, Nhóm trưởng, trưởng ca Hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân viên trong công việc hàng ngày nhằm thực hiện mục tiêu chung *Vai trò của nhà quản trị trong một tổ chức: đã nghiên cứu một cách cẩn thận và đã đưa ra kết luận rằng các nhà quản trị trong một tổ chức phải thực hiện 10 vai trò khác nhau. Mười vai trò quản trị này được tác giả sắp xếp chung vào trong 3 nhóm: (1) vai trò quan hệ với con người, (2) vai trò thông tin, và (3) vai trò quyết định. Tuy có sự phân chia thành các nhóm vai trò khác nhau như vậy, nhưng có một sự liên hệ rất mật thiết giữa các nhóm vai trò đó. Ví dụ như nhà quản trị không thể có các quyết định đúng nếu vai trò thông tin không được thực hiện tốt. 1/ Vai trò quan hệ với con người Sống và làm việc trong một tổ chức mọi cá nhân thường có các quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau, nhưng với cách là nhà quản trị họ thường có những vai trò cơ bản sau: 1 Vai trò đại diện: Là người đứng đầu một đơn vị, nhà quản trị thực hiện các hoạt động với cách là người đại diện, là biểu tượng cho tập thể, có tính chất nghi lễ trong tổ chức. Ví dụ những công việc như dự và phát biểu khai trương chi nhánh mới, chào đón khách, tham dự tiệc cưới của thuộc cấp, đãi tiệc khách hàng 2 Vai trò lãnh đạo: Phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền. Một số công việc như tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, và khích lệ nhân viên là một vài ví dụ về vai trò này của nhà quản trị. 3 Vai trò liên lạc: Quan hệ với người khác ở trong hay ngoài tổ chức, để nhằm góp phần hoàn thành công việc được giao cho đơn vị của họ. Ví dụ như tiếp xúc với khách hàng và những nhà cung cấp 2/ Vai trò thông tin Các hoạt động về quản trị chỉ thực sự có cơ sở khoa học và có hiệu quả khi nó được xử lý, được thực thi trên cơ sở các thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Thông tin không chỉ cần cho các nhà qu n trị mà chính bản thân nó cũng giữ những vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực này. Nghiên cứu về vai trò thông tin của các nhà quản trị, chúng ta thấy: 4 Vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin: Nhà quản trị đảm nhiệm vai trò thu thập bằng cách thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay sự đe dọa đối với hoạt động của tổ chức. Công việc này được thực hiện qua việc đọc báo chí, văn bản và qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người v.v 5 Vai trò phổ biến thông tin: Là người phổ biến thông tin cho mọi người, mọi bộ phận có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp. 6 Vai trò cung cấp thông tin: Là người có trách nhiệm và quyền lực thay mặt tổ chức phát ngôn những tin tức ra bên ngoài với mục đích giải thích, bảo vệ các hoạt động của tổ chức hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức. 3/ Vai trò quyết định Nhóm vai trò cuối cùng của nhà quản trị gồm 4 vai trò: vai trò doanh nhân, vai trò người giải quyết xáo trộn, vai trò người phân phối tài nguyên và vai trò nhà thương thuyết. 7 Vai trò doanh nhân: Xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức. Việc này có thể được thực hiện bằng cách áp dụng một kỹ thuật mới vào một tình huống cụ thể, hoặc nâng cấp điều chỉnh một kỹ thuật đang áp dụng. 8 Vai trò người giải quyết xáo trộn: Nhà quản trị là người phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nảy sinh làm xáo trộn hoạt động bình thường của tổ chức như mâu thuẩn về quyền lợi, khách hàng thay đổi nhằm đưa tổ chức sớm trở lại sự ổn định. 9 Vai trò người phân phối tài nguyên: Khi tài nguyên khan hiếm mà lại có nhiều yêu cầu, nhà quản trị phải dùng đúng tài nguyên, phân phối các tài nguyên cho các bộ phận đảm bảo sự hợp lý và tính hiệu quả cao. Tài nguyên đó có thể là tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang bị, hay con người. Thông thường, khi tài nguyên dồi dào, mọi nhà quản trị đều có thể thực hiện vai trò này một cách dễ dàng nhưng khi tài nguyên khan hiếm, quyết định của nhà quản trị trong vấn đề này sẽ khó khăn hơn, vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của một đơn vị hay thậm chí của toàn thể tổ chức. 10 vai trò đàm phán: Thay mặt cho tổ chức thương thuyết trong quá trình hoạt động, trong các quan hệ với những đơn vị khác, với xã hội. Mười vai trò này liên hệ mật thiết với nhau và bất cứ lúc nào trong hoạt động của mình, nhà quản trị có thể phải thực hiện nhiều vai trò cùng một lúc, song tầm quan trọng của các vai trò thay đổi tuỳ theo cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức. Với chức năng và vai trò của mình nhà quản trị giữ phần quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một tổ chức Và đó cũng là lý do chính của nhu cầu cấp bách phải đào tạo các nhà quản trị, vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Câu 15: Phân tích những khó khăn của nhà quản trị hiện nay phải đương đầu trong bối cảnh hội nhập ? Cho biết cách thức khắc phục các khó khăn trên nhất là tình hình tại việt nam ? Tác động của việc hội nhập đến phát triển kinh tế thể hiện ở hai khía cạnh: khó khăn/thách thức không phải là ít nhưng cơ hội cũng rất nhiều. Vấn đề ở đây là, chúng ta cần phải có những giải pháp thích hợp để giảm thiểu những mặt bất lợi và khai thác tối đa những cơ hội của nó. * Các khó khăn mà nhà quản trị phải đương đầu: -đối mặt với nguy cơ gian lận thương mại và kiện tụng quốc tế do thiếu đội ngũ vấn luật pháp quốc tế và luật thương mại của các nước tham gia buôn bán -gặp rào cản về vấn đề ngôn ngữ với đối tác nước ngoài.vv - Tầm nhìn, khả năng phán đoán tình hình - Tác phong công nghiệp - Làm việc theo nhóm - Khả năng điều phối công việc - Về kinh nghiệm quản lý còn non kém, hiểu biết luật thương mại quốc tế còn hạn chế. -đối mặt với nguy cơ gian lận thương mại và kiện tụng quốc tế do thiếu đội ngũ vấn luật pháp quốc tế và luật thương mại của các nước tham gia buôn bán -gặp rào cản về vấn đề ngôn ngữ với đối tác nước ngoài.vv - Về vốn : muốn cải tiến dây chuyền công nghệ, hiện đại hóa thiết bị của nà máy để tăng năng suất lao động nhưng vốn đầu lấy từ đâu? - Về nhân lực: sẽ chịu áp lực thiếu thợ có tay nghề và CB quản lý đủ bản lĩnh để chèo chống con thuyền doanh nghiệp. Vì lúc ấy anh trả lương thấp không cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài thì sẽ có hiện tượng chảy máu chất xám ! - Về giá vật tư, nguyên, nhiên liệu: Chịu chí phí mua cao theo giá quốc tế giá này đã dần dần xóa bao cấp, trợ giá mà trước đây doanh nghiệp được hưởng, VD giá xăng dầu nhà nước đã để cho các DN kinh doanh xăng dầu tự điều tiết giá bán! - Về tổ chức tiếp thị, bán hàng, hậu mãi * Cách thức khắc phục các khó khăn trên nhất là tình hình tại việt nam _ Không ngừng bổ nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin. _ Cần am hiểu Luật pháp và các thông lệ quốc tế trong giao dịch _ Cầm tìm hiểu kỹ trứoc đối tác trước khi cộng tác _ Thận trọng trước các hợp đồng hết sức dễ dãi, béo bở _ Cần bình tĩnh khi có khó khăn xảy ra, biết dừng đúng lúc công việc đang tiến hành _ Kiểm điểm bản thân, suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định _ Biết khai thác hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp hiện có _ Phân cấp, tin tưởng cấp dưới tuy nhiên vẫn có sự giám ssát theo dõi nhất định _ Rèn kỹ năng làm việc nhóm, bằng cách xây dựng cho mình những ekip phù hợp _ Thuê chuyên gia, các tập đoàn vấn nước ngoài vấn trong các dự án lớn. Câu 16: Trình bày tiến trình ra quyết định và giải quyết vấn đề của nhà quản trị ? Anh/Chị cho 01 ví dụ của bản thân đối với quá trình ra quyết định ? Khi ra quyết định trong quản trị cần lưu ý những vấn đề gì ? *Tiến trình ra quyết định và giải quyết vấn đề của nhà quản trị gồm 8 bước: 1/ Xác định vấn đề cần giải quyết: Trước hết cần phải xác định có cần phải quyết định hay không hay có nghĩa là có một vấn đề thực sự không. Việc tìm ra vấn đề là một bước quan trọng trong tiến trình ra quyết định, vì không thể sửa sai khi không biết cái sai là gì. Xác định cái sai và mô tả cái sai chính là công việc liên tục tìm và xử lý thông tin, do đó phải có hệ thống thu thập thông tin hiệu quả. Đây là bước đầu tiên của tiến trình ra quyết định nhưng lại rất quan trọng như một nhà quản trị nổi tiếng đã nói: ‘Xác định đúng vấn đề là thành công được một nửa công việc’. 2/ Xác định các tiêu chuẩn của quyết định Một khi vấn đề đã được xác định để hướng sự nỗ lực của nhà quản trị vào việc giải quyết nó, xác định các tiêu chuẩn của quyết định là bước tiếp theo cần phải làm. Tiêu chuẩn của quyết định nghĩa là những căn cứ được xem xét để đi đến sự chọn lựa quyết định. 3/ Lượng hóa các tiêu chuẩn Các tiêu chuẩn được liệt kê ở bước 2 thường có mức độ quan trọng khác nhau đối với quyết định, vì vậy chúng ta cần phải đo lường mức độ quan trọng của các tiêu chuẩn này để có thứ tự ưu tiên chính xác khi chọn lựa quyết định. 4/ Xây dựng các phương án Bước này đòi hỏi nhà quản trị phải đưa ra được các phương án mà những phương án này có thể giải quyết được vấn đề. Một quyết định quản trị chỉ có thể có hiệu quả cao khi nhà quản trị dành nhiều nỗ lực để tìm kiếm nhiều phương án khác nhau. 5/ Đánh giá các phương án Những phương án đã được đề xuất ở bước trên cần được phân tích thận trọng. Những điểm mạnh và những hạn chế/điểm yếu của từng phương án sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đã được xây dựng ở bước 2 6/ Lựa chọn phương án tối ưu Bước này đòi hỏi nhà quản trị phải thực hiện hành động có tính then chốt đó là quyết định phương án nào được chấp nhận giữa các giải pháp đã được phân tính, đánh giá. 7/ Tổ chức thực hiện quyết định Một quyết định đúng được chọn lựa ở bước trên vẫn có thể không đạt được kết quả tốt nếu việc tổ chức thực hiện quyết định kém. Để thực hiện quyết định đúng cần phải lập kế hoạch cụ thể trong đó cần nêu rõ: - Ai thực hiện? - Bao giờ bắt đầu? Bao giờ kết thúc? Tiến độ thực hiện như thế nào? - Thực hiện bằng phương tiện nào? 8/ Đánh giá tính hiệu quả của quyết định Khi đánh giá kết quả thực hiện quyết định cần phải cẩn thận về các mặt như: - Kết quả thực hiện mục tiêu của quyết định. - Các sai lệch và nguyên nhân của các sai lệch. - Các tiềm năng chưa được sử dụng trong quá trình thực hiện quyết định. - Các kinh nghiệm và bài học thu được. * Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, có thể kể như sau: 5.4.1. Các thế lực trong tổ chức Trong một tổ chức, sự liên kết không chính thức của một nhóm nhằm vào các lợi ích riêng biệt nào đó có thể là cản trở lớn tới quá trình ra quyết định. Nhà quản trị phải nhìn thấy những cản trở này để có những biện pháp hợp lý. 5.4.2. Các định kiến Là những niềm tin không được phân tích một cách có ý thức, các nhà quản trị thường bị các linh cảm hay trực giác đánh lừa. Trực giác và kinh nghiệm rất cần thiết cho quản trị nhưng cần phải tỉnh táo và thận trọng khi sử dụng chúng. 5.4.3. Tính bảo thủ Đây là một vấn đề tế nhị, các nhà quản trị thường cố gắng bảo vệ các quyết định của mình mà không dũng cảm nhân ra những sai lầm, khăng khăng tiếp tục thực hiện mặc dù nhiều khi có những bằng chứng hiển nhiên về những sai lầm mắc phải. Để tránh mắc phải tính bảo thủ, nhà quản trị cần phải: - Xem xét thông tin bất lợi một cách nghiêm túc thay vì lờ đi hay phản bác chúng. - Sẳn sàng dẹp bỏ các tự ái cá nhân để làm lại các quyết định nếu thấy sai lầm. Câu 18: Có phải lúc nào tập thể cũng đưa ra quyết định có hiệu quả nhất hay không ? Vì sao ? * Ph ng phap ra quyết định tập thể la một phương phap ra quyết định ma người lanh đạo khong chỉ dựa vao kiến thức va kinh nghiệm ca nhan của minh ma con dựa vao kiến thức va kinh nghiệm của tập thể để đưa ra quyết định va chịu trach nhiệm về quyết định đưa ra. * Phương pháp ra quyết định tập thể có thể đưa ra một quyết định có chất lượng cao do đầu vào lớn mạnh và phong phú, đảm bảo tinh dan chủ của tổ chức, đảm bảo cơ sở tam ly - XH cho cac quết định. Tuy nhiên không phải lúc nào thì tập thể cũng đưa ra quyết định có hiệu quả nhất. Vì khi ra quyết định tập thể: – Các thành viên phải có kỹ năng, làm việc theo ê kíp cao – Dễ bối rối bởi các ý kiên trái ngược nhau. – Hạn chê sự sáng tạo do áp lực của sự cô gang tạo sự đồng nhất. – Có thể không kiem soát được toàn bộ quá trình nếu quá nhiêu người tham gia. – Dễ bị chi phối bởi 1 hoặc 1 số người trong hội đồng vấn đến kết luận của tập thể – Trach nhiệm của ngưoi ra quyết định ko ro rang. Ví dụ như trong một tổ chức khi đến giai đoạn phải triển khai những hành động cụ thể như: bố trí nhân sự, thực thi các trách nhiệm trong mô tả công việc, thực hiện các kế hoạch giải quyết vấn đề, triển khai hệ thống điều hành, thì phong cách ra quyết định này bắt đầu phát huy tác hại. Những ý kiến bàn bạc bắt đầu nhiều hơn, sự đồng thuận ngày càng khó khăn, vậy là mọi người bắt đầu ỳ ra. Thậm chí, có những việc đã được bàn bạc và quyết định rồi, người ta cũng vẫn có thể tìm ra và vin vào những khó khăn mới để trì hoãn, chờ đợi và cuối cùng là có lý do hợp pháp để không phải làm gì cả. Câu 20: Trình bày tầm quan trọng của truyền thơng trong quản trị trong một tổ chức ? Theo Anh/Chị, nhà quản trị cần làm gì để tổ chức truyền thơng có hiệu quả trong một tổ chức ? 1/ Tầm quan trọng của truyền thông: Truyền thông là một phương tiện để trao đổi và chia sẻ những thông tin, các ý tưởng, thái độ, các giá trị, các sự kiện; một q trình đòi hỏi có sự kết hợp giữa người gởi và người nhận thơng tin đđể đạt được quan điểm chung về một vấn đề. - Mọi hoạt động của nhà quản trò đều thông qua truyền thông. Chất lượng truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. - Truyền thông giúp tiếp cận – học tập – áp dụng công nghệ mới và huấn luyện nhân viên. Cải tiến chất lượng hệ thống quản lý thông qua truyền thông về ý nghóa về chất lượng, tầm quan trọng của chất lượng, tiếp nhận thông tin phản hồi đầy đủ và rõ ràng, tiếp nhận các giải pháp của nhân viên. - Để tạo được lợi thế cạnh tranh nhà quản trị phải cố gắng gia tăng được hiệu quả hoạt động, chất lượng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đổi mới liên tục. Truyến thơng hiệu quả là việc thiết yếu để đạt được bốn mục tiêu trên và là cơ sở để tạo được lợi thế cạnh tranh - Thơng qua truyền thơng, nhân viên và nhà quản trị có thể trao đổi để thống nhất các vấn đề trong sản xuất và thơng tin với khách hàng nhằm mục đích phục vụ cho q trình đổi mới. Như vậy: truyền thơng giao tiếp hiệu quả cần thiết khơng chỉ đối với nhà quản trị mà còn đối với tất cả mọi thành viên trong tổ chức nhằm mục đích tạo và tăng cường lợi thế cạnh tranh trong tổ chức. 2/ Để tổ chức truyền thơng có hiệu quả trong một tổ chức ? Để thực hiện truyền thơng hiệu quả, nhà quản trị cần nắm đươc: – Những yếu tố gây trở ngại cho quy trình truyền thơng – Những như những kỹ năng cần thiết khi ơ vai trò người gởi. – Những như những kỹ năng cần thiết khi ơ vai trò người nhận – Bên cạch đó nhà quản trị cũng cần nắm được một số ngun tắc để điểu khiển các cuộc hợp một cách hiệu quả. – Cần nắm vững các yêu cầu của thông tin.  Những trở ngại của q trình trun thơng hieu quả : – Thơng điep khơng rõ ràng, chưa hồn chỉnh và khó hieu. – Sử dụng kênh trun thơng khơng thích hợp. – Thơng điệp khơng cho phép người nhận có thể phản hơi. – Thơng điep bi bỏ qua. – Hieu sai ý của người gởi – Thơng điệp được trun tự động, khơng có sự tác đong của con người.  Ở vai trò người gởi, nhà quản trị cân lưu ý mot sơ điem sau : – Gởi các thơng diep rõ ràng và hồn chỉnh. – Mã hố thơng điep thành các bieu tượng người nhan có the hieu. – Lựa chọn kênh trun thơng thích hợp cho từng loại thơng điep, và điêu quan trọng là người nhan có the nhan được thơng điep từ kênh trun thơng này. – Tránh viec gạn lọc và bóp méo thơng tin theo ý kiên chủ quan khi chuyển những thơng tin này đến người khác. – Chac chắn thơng diep gởi đi cho phép người nhan có the phản hơi. – Cung câp thơng tin chính xác đe tránh những tin đồn.  Nhà quản trị cân lưu ý nhửng vân dê sau, khi ở vai trò ngườii nhan : – Tap trung vào q trình trun thơng. – Ky nang lang nghe : khơng ngat lờii người nói, tap trung nghe. – Ðat các câu hỏi đề hieu rõ vân đê. – The hien sư thơng cảm vớ i cảm nhan của người gởi thơng điep. – Hieu các phong cách the hien ngơn ngữ khác nhau. – Tơc độ, âm luợng, giọng nói,… đêu có ảnh hưởng đến kêt quả trun thơng.  Khi điều khien các cuoc hợp, nhà quản trị cân lưu ý : – Chỉ trieu tap cuoc hợp khi cân thiêt. – Chuan bị truoc noi dung cuoc hộp và gởi tới những người sẽ tham dự – Tap trung sự chú ý cho cuoc họp.  Cần nắm vững các yêu cầu của thông tin. – Thông tin đầy đủ, kòp thời và chính xác – Thông tin có ích hay thông tin phải phù hợp với yêu cầu của người nhận. – Thông tin phải cô đọng và logic Câu 22: Hoạch định là gì ? Phân tích u cầu và mục đích của cơng tác hoạch định đối với một tổ chức ? Cho ví dụ để chứng minh về cơng tác hoạch định tại một tổ chức ? · Hoạch định là định rõ mục tiêu của tổ chức để đưa ra các kế hoạch chiến lược,chiến thuật để thực hiện mục tiêu đó.và thơng qua chiến lược,chiến thuật này đưa ra kế hoạch tác nghiệp. · Tác dụng của họach định là nó giúp nhà quản lý với những lợi ích chính: − duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý − Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn. − Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức. − Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác. − Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của mơi trường bên ngồi − Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra. Các u cầu của mục tiêu − Đảm bảo tính liên tục và kế thừa − Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu − Phải tiên tiến để thể hiện được sự phấn đấu của các thành viên. − Xác định rõ thời gian thực hiện − Có các kết quả cụ thể. + Hoach djnh giup nha Quản tri chu động trong việc đối phó voi nhung bất trắc cua tương lai tập trung được nỗ lực cua thanh vien huong về mục tiêu. + Giảm thiểu các chi phi phat sinh do sai lầm làm thừa thải để gia tăng hiệu quả để dễ dàng việc kiểm tra. · Vi dụ minh họa - doanh nghiệp A muốn sản xuất một sản phẩm nước hoa mới ra thị trường. - Qua trinh lập kế hoạch đc bắt đầu với việc DN A cho tiến hanh việc nghien cứu về thị trường nước hoa trong nước, cac loại nước hoa tren thị trường cac ưu điểm va nhược điểm-> so sanh va đanh gia sản phẩm-> từ đo dự đoan đc cac kết quả, cac yếu tố khong chắc chắn va đa ra cac phương an đối pho - doanh nghiệp đề cac mục tieu như về lợi nhuận thu đc, mục tieu về thị phần, doanh số ban hang trong đợt ban hang đầu tien, trong 1 thang, 1 năm. Đay la những mục tieu được xac định la hang đầu tien. Doanh nghiệp cũng sẽ đề ra cac mục tieu về sự hiệu quả của tổ chức: như sự quan tam tới sản phẩm như thế nao, sự phat triển của loại nước hoa đo như thế nao - Dựa tren cac dự bao về thị trờng nc hoa, về khả năng cạnh tranh của nc hoa của minh đay la những tiền đề của doanh nghiệp phat triển xay dựng kế hoạch. Ngoai ra con co cac tiền đề la kinh phi sản xuất, cong nghệ, gia cả chung - Khi đa co những thong tin, đa co những tiền đề thi doanh nghiệp đi đến việc đề ra cac phơng an cụ thể. Doanh nghiệp co thể tổ chức cac cuộc họp để cac thanh vien đa ra cac phơng an của họ. Cac phơng an đo về việc sản xuất loại nớc hoa , việc phan phối, tiếp thị Sau đo lựa chọn cac phương an thich hợp va bổ sung để chung hoan thiện - Dựa vao cac mục tieu trước đay đa đề ra, doanh nghiệp sẽ đanh gia cac phương an đo, cũng sẽ khong thể lệch với cac tiền đề đa xac định - Cuối cung sẽ lựa chọn một vai phương an khả thi nhất. Va đi tới việc phan bổ cac nhan lực vao từng cong việc, cac nguồn tai chinh vao từng phần sản xuất va ban hang. Doanh nghiệp co thể xay dựng cac kế hoạch khac phụ trợ. [...]... ngoai tổ chức Câu 29: Tầm hạn quản trị quyết định vấn đề gì trong khi thiết lập các bộ phận trong một cơ cấu tổ chức quản trị ? Tại Việt Nam, nhà quản trị cần áp dụng loại tầm hạn quản trị gì để mang lại hiệu quả cao nhất đối với một tổ chức ? * Khái niệm tầm hạn quản trò Tầm hạn quản trị, hay còn gọi là tầm hạn kiểm sốt, là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trịthể... dụng loại tầm hạn quản trị nào Vì để xác định tầm hạn quản trị ta phải căn cứ vào các yếu tố: - Năng lực nhà quản trị - Trình độ cấp dưới - Mức độ ủy quyền của cấp trên cho cấp dưới - Tính chất kế hoạch cơng việc - Sự thay đổi của cơng việc - Kỹ thuật và phương tiện Câu 32: Trình bày và phân tích ngắn gọn các mơ hình cơ cấu tổ chức quản trị ? Theo Anh/Chị, mơ hình cơ cấu tổ chức quản trị nào áp dụng... diện - Dễ dẫn đến cách quản lý gia trưởng - Các chun gia có trình độ chun mơn sâu về từng lĩnh vực quản trị khơng được sử dụng triệt để - Khong chuyen mon hoa, gay nen tinh trạng qua tải đối với cac cấp quản trị. Mỗi nha quản trị phải lam rất nhiều cong việc khac nhau như: nhan sự, tai vụ,kế toan, tổ chức … - Dựa qua nhiều vao cac nha quản trị nen dễ gặp khủng hoảng khi người quảntrị khong thể lam việc... điềuphối kheo leo 2/ Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng : - Là cơ cấu tổ chức quản trị mà các nhiệm vụ quản trị được phân chia cho các đơn vị riêng biệt theo chức năng quản trị và hình thành nên những người lãnh đạo được chuyen mơn hóa, chỉ đảm nhận một chức năng nhất định - Đối với bộ phận lãnh đạo bây giờ ít phải làm những công việc quản trò cụ thể mà phần lớn thời gian tập trung vào việc hoạch đònh... viên cấp dưới mà một nhà quản trịthể điều khiển một cách tốt đẹp nhất, nghĩa là quản trị, giao việc, kiểm tra hướng dẫn, lãnh đạo nhân viên dưới quyền một cách thỏa đáng, có kết quả * Tầm hạn quản trị sẽ quyết định những vấn đề khi thiết lập các bộ phận trong một cơ cấu tổ chức quản trị: - Vê mat to chức , tâm hạn quản trịliên quan đến các tầng nấc trung gian trong bộ máy tổ chức , hoặc nói khác... ham mê x Niềm hy vọng 2 Lí thut nhu câu Các lí thut nhu câu là những lý thut về động viên tap trung phân tích những loại nhu câu mà nhân viên cơ gang thỗ mãn khi làm viec và những điều mà họ mong nhan được để thõa mãn nhu câu đó Ðể động viên nhân viên, nhà quản trị phải xác định những nhu câu mà nhân viên mn thỗ mãn và phải cho họ điều mà họ chờ đợi Ba lí thut vê nhu câu noi tiêng là lí thut của Maslow,Herzberg... nhau của nhân viên về trình độ, năng lực và bản chất đòi hỏi nhà quản trị cần áp đụng các loại phong cách lãnh đạo nào là thích hợp nhất ? Câu 46: Theo Anh/Chị, lý thuyết tình huống trong quản trị đòi hỏi nhà quản trị cần lưu ý những yếu tố nào ? Cho biết nhà quản trị cần chuẩn bị gì để áp dụng lý thuyết này có hiệu quả cao nhất khi điều hành một tổ chức ? ... đốc và kiểm tra Ngượclại, đơi đối với người có bản chât Y, nhà quản trị nên dành nhiều quyền quyết định trong cơng viec, tơn trộng sáng kiên của họ và tạo điều kien để họ chứng tỏ nang lực hơn là kiem tra, đơn đốc Tuy nhiên lý thuyết của Mc Gregor đã bị một giáo sư quản trị học gốc nhật bản là William Ouchi phản bác bằng kinh nghiệm quản trị của người nhật Trong tác pham nhan đề là lí thut Z, Ouchi... động Lãnh đạo khơng chỉ là quyền hành do tổ chức, mà còn do các yếu tố tâm lý xã hội của tổ chức chi phối Câu 14: Theo Anh/Chị nhà quản trị cần những kỹ năng gì để hỗ trợ tốt các vai trò đã nêu ra ? Quản trị cần phối hợp thêm các loại kiến thức nào để phát huy các kỹ năng trên ? *Kỹ năng của nhà quản trị: -Kỹ năng kĩ thuật: u cầu nắm bắt và thực hành được các cơng việc chun mơn liên quan đến phạm vi mà... điều khiển con người va tập thể trong tổ chức Kỹ năng duy: u cầu phải co tầm nhin, duy hệ thống, co khả năng phan đoan, khả năng khai quat va nhạy ben, phải hiểu ro mức độ phức tạp của moi trường… Câu 38: Vì sao nhân viên thuộc cấp có xu hướng buộc chấp hành các mệnh lệnh từ các nhà quản trị ? Sự khác nhau của nhân viên về trình độ, năng lực và bản chất đòi hỏi nhà quản trị cần áp đụng các loại . Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để thành công ? *Quản trị: là tiến. năng quản trị không có nghĩa là đồng nhất” ? * Tính pho biên của quản trị có nghia là: – Không có sự khác nhau trong chức nang của nhà quản trị câp cao so với nhà quản trị câp thâp – Không có. thể. -Quản trị chỉ đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở vận dụng sáng tạo tất cả những lý thuyết quản trị vào những tình huống cụ thể. Câu 12: Thế nào là một nhà quản trị ? Phân loại các nhà quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi tự luận ôn tập quản trị học, câu hỏi tự luận ôn tập quản trị học, câu hỏi tự luận ôn tập quản trị học

Từ khóa liên quan