quan_he_cong_chung_pr__4341.pdf

42 1,027 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 15:37

Chi tiết về nghề Quan hệ công chúng. 1Quan hệcông chúng(Public Relations)2Cm tình ca công chúng là tt c. Có ñc cm tình này chúng ta không th nào tht bi; không cócm tình này chúng ta không th nào thành công.Abraham Lincoln 3Nội dungKhái niệm và vai trò của PRSức mạnh và hạn chế của PR Xây dựng kế hoạch PRPhương tiện thông tin trong PR4Nội dungKhái niệm và vai trò của PRSức mạnh và hạn chế của PR Xây dựng kế hoạch PRPhương tiện thông tin trong PR5Khái niệm PRLà một chức năng quản lý nhằm ñánhgiá thái ñộ của công chúng, xác ñịnhcác thủ tục và chính sách của một tổchức ñối với mối quan tâm của côngchúng, và thực thi một chương trìnhhành ñộng (và truyền bá) ñể giànhñược sự hiểu biết và chấp nhận củacông chúng. (Theo Public Relation News)6Khái niệm PRPR là làm cho công chúng biết ñến những gì bạn làm những gì bạn nói những gì bạn nói về bạnPR nhằm mục ñích thu ñược sự thấu hiểu và ủng hộ ảnh hưởng ñến nhận thức và hành vi7PR là một nỗ lực ñược lên kế hoạch và kéo dài liên tục ñể thiết lập và duy trìsự tín nhiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức và công chúngInstitute of Public Relations8PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp ñược lên kế hoạch, cảbên trong và ngoài tổ chức, giữa một tổ chức và công chúng của nó nhằm ñạt ñược những mục tiêu cụ thể kiên quan ñến sựhiểu biết lẫn nhauFrank JefkinsPublic Reations – Framework, Financial Times9Những giai ñoạn của PR Xác ñịnh và ñánh giá thái ñộ công chúng Xác ñịnh các chính sách và thủ tục của tổchức ñối với quan tâm của công chúng Phát triển và thực thi một chương trìnhtruyền bá ñể công chúng hiểu và chấp nhận10Vai trò của PR PR có thể ñóng góp trực tiếp và thành công của tổ chức Nhiệm vụ của PR là bảo vệ, quản lý danh tiếng và các mối quan hệNó phải có hệ quả có thể chứng minh ñược chứ không chỉ là những kết quả ở yếu tố cảm giác. Ví dụ như: dẫn ñến tăng số hội viên . của PR Sức mạnh và hạn chế của PR Xây dựng kế hoạch PR Phương tiện thông tin trong PR 4Nội dungKhái niệm và vai trò của PR Sức mạnh và hạn chế của PR. của PR Xây dựng kế hoạch PR Phương tiện thông tin trong PR 15Tại sao PR quan trọng PR là ñể tăng cường danh tiếng của tổ chức PR ñóng vai trò quyết ñịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: quan_he_cong_chung_pr__4341.pdf, quan_he_cong_chung_pr__4341.pdf, quan_he_cong_chung_pr__4341.pdf