bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương

16 2,582 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 05:19

z Ph¸p luËt ®¹i c¬ng NguyÔn Th¶o Anh - QT4A2  BÀI TIỂU LUẬN 2 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG *********** 1 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 bi: Anh (ch) hóy ỏnh giỏ thc trng v quan h hụn nhõn Vit Nam trong gia ỡnh hin nay, qua ú ch ra s khỏc bit so vi quan h hụn nhõn Vit Nam trong thi kỡ phong kin, vi quan h hụn nhõn phng Tõy. Bi lm: Hụn nhõn v hnh phỳc l iu m ai trong tỡnh yờu cng u mun vn ti. Nhng thi nay do phong cỏch, li sng n o, gp gỏp chy ua vi xu th phỏt trin ca xó hi ó tỏc ng lờn c quan nim yờu nhanh, sng thoỏng. Hụn nhõn gi õy khụng phi l thc o giỏ tr ca tỡnh yờu. Nhng hin tng nh sng th, ngoi tỡnh, yờu qua mng, c thõn sau hụn nhõn v t do trong hụn nhõn gi õy khụng cũn xa l na vi cuc sng hin nay. Nhng quan im v tỡnh yờu v hụn nhõn theo chiu hng thoỏng hn, tuy nhiờn vn cũn cú nhng ý kin trỏi ngc, cú ngi ng h v cng cú ngi phn i. Vi bi ý kin ch quan, em xin cp n thc trng hin nay trong tỡnh yờu, v quan h hụn nhõn Vit Nam. Bi tiu lun gm 3 ni dung chớnh: I. Cỏc nguyờn tc v mt s ch nh c bn ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh. II. Nhng thc trng quan h hụn nhõn Vit Nam trong gia ỡnh hin nay. III. S khỏc bit gia quan h hụn nhõn Vit Nam trong gia ỡnh hin nay vi quan h hụn nhõn Vit Nam trong thi kỡ phong kin v quan h hụn nhõn trong xó hi Phng Tõy I. Cỏc nguyờn tc v mt s ch nh c bn ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh. * Trc tiờn cn hiu: Hụn nhõn l s liờn kt t nguyn bỡnh ng gia hai ngi khỏc gii trờn c s tỡnh yờu thng v s quý trng ln nhau nhm mc ớch xõy dung mt gia ỡnh v c phỏp lut bo v. 2 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Mi quan h trong hụn nhõn phi tuõn theo cỏc quy nh ca phỏp lut v hụn nhõn v gia ỡnh. Lut hụn nhõn v gia ỡnh l h thng cỏc quy phm phỏp lut do Nh nc ban hnh hoc tha nhn iu chnh cỏc quan h hụn nhõn v gia ỡnh, bao gm cỏc quan h nhõn thõn v quan h ti sn gia v v chng; gia cha m v cỏc con v cỏc thnh viờn khỏc trong gia ỡnh. Hay, Lut hụn nhõn v gia ỡnh quy nh ch hụn nhõn v gia ỡnh, trỏch nhim ca cụng dõn v Nh nc, xó hi trong vic cng c ch hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam. i tng iu chnh ca lut hụn nhõn v gia ỡnh l cỏc quan h nhõn thõn v ti sn gia cỏc thnh viờn trong gia ỡnh. Phng phỏp iu chnh ca lut hụn nhõn v gia ỡnh - Quy nh ng thi gia quyn v ngha v - Yờu cu cỏc ch th khi thc hin quyn v ngha v xut phỏt t li ớch chung ca gia ỡnh - Kt hp gia cng ch, giỏo dc v hng dn * Cỏc nguyờn tc ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh: - Hụn nhõn t nguyn, tin b, mt v mt chng, v chng bỡnh ng. - Hụn nhõn gia cụng dõn Vit Nam, thuc cỏc dõn tc, cỏc tụn giỏo khỏc, gia nhng ngi theo tụn giỏo vi ngi khụng theo tụn giỏo, gia cụng dõn Vit Nam vi ngi nc ngoi c tụn trng v c phỏp lut bo v. - V chng cú ngha v thc hin chớnh sỏch dõn s v k hoch húa gia ỡnh; - Cha m cú ngha v nuụi dy con tr thnh cụng dõn cú ớch cho xó hi; con cú ngha v kớnh trng, chm súc, nuụi dng cha m; chỏu phi cú ngha v kớnh trng, chm súc, phng dng ụng b; cỏc thnh viờn trong gia ỡnh cú ngha v quan tõm, chm súc, giỳp nhau. - Nh nc v xó hi khụng tha nhn s phõn bit v i x gia cỏc con; gia con trai v con gỏi, con v con nuụi, con trong giỏ thỳ v con ngoi giỏ thỳ. - Nh nc, xó hi v gia ỡnh cú trỏch nhim bo v ph n, tr em, giỳp cỏc b m thc hin tt chc nng cao quý ca ngi m. * Mt s ch nh c bn ca Lut hụn nhõn: 3 Ph¸p luËt ®¹i c¬ng NguyÔn Th¶o Anh - QT4A2 1, Kết hôn: Kết hôn là sự kiện pháp lí làm hình thành quan hệ hôn nhân giữa hai người khác giới theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Một quan hệ hôn nhân được xác định là quan hệ hôn nhân hợp pháp đòi hỏi hai người khác giới phải có đầy đủ các điều kiện sau: - Các điều kiện về nội dung: + Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. + Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở. + Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn. Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình quy định: “Việc kết hôn bị cấm trong các trường hợp sau đây: 1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 2. Người mất năng lực hành vi nhân sự; 3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 4. Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã tong là cha nuôi, mẹ nuôivới con nuôi; bố chồng với con dâu; mẹ vợ với con rể; bố dượng với con riêng của mẹ; mẹ kế với con riêng của chồng; 5. Giữa những người cùng giới tính”. - Các điều kiện về hình thức: + Đăng ký kết hôn: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gọi là cơ quan đăng kí kết hôn) thực hiện theo nghi thức quy định tại Luật hôn nhân và gia đình. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau cũng phải đăng kí kết hôn. Việc đăng kí kết hôn ở vùng sâu, vùng sâu, vùng xa do Chính phủ quy định + Thẩm quyền đăng kí kết hôn: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng kí kết hôn. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt 4 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Nam nc ngoi l c quan ng kớ kt hụn gia cụng dõn Vit Nam vi nhau nc ngoi. + Gii quyt ng kớ kt hụn: Sau khi nhn giy t hp l theo quy nh ca phỏp lut v h tch, c quan ng kớ kt hụn kim tra h s ng kớ kt hụn; nu xột thy hai bờn nam n cú iu kin kt hụn thỡ c quan ng kớ kt hụn t chc ng kớ kt hụn. Trong trng hp mt bờn hoc c hai bờn khụng iu kin kt hụn thỡ c quan ng kớ kt hụn t chi ng kớ v gii thớch rừ lớ do bng vn bn; nu ngi b t chi khụng ng ý thỡ cú quyn khiu ni theo quy nh ca phỏp lut. + T chc dng kớ kt hụn: Khi t chc ng kớ kt hụn phi cú mt hai bờn nam, n kt hụn. i din c quan ng kớ kt hụn yờu cu hai bờn cho bit ý mun t nguyn kt hụn, nu hai bờn ng ý kt hụn thỡ i din c quan ng kớ kt hụn trao giy chng nhn kt hụn cho hai bờn - Hy vic kt hụn trỏi phỏp lut Cha n tui kt hụn theo quy nh ca phỏp lut m nam n ó kt hụn; Thiu s t nguyn ca mt trong hai bờn hoc c hai bờn khi kt hụn; Ngi ang cú v (chng) li kt hụn hoc chung sng nh v chng vi ngi khỏc; Ngi mt nng lc hnh vi dõn s m vn kt hụn; Ngi cú cựng dũng mỏu v trc h, ngi cú h trong phm vi ba i, cha m nuụi vi con nuụi - Cỏ nhõn, c quan, t chc cú quyn yờu cu hy vic kt hụn trỏi phỏp lut Bờn b cng ộp, b la di kt hụn; V, chng, cha, m, con ca cỏc bờn kt hụn y ban bo v v chm súc b m tr em; Hi liờn hip ph n, Vin kim sỏt cú quyn yờu cu Tũa ỏn hy vic kt hụn trỏi phỏp lut do vi phm tui hoc ch mt v, mt chng; Cỏ nhõn, c quan, t chc khỏc cú quyn ngh Vin kim sỏt xem xột, yờu cu Tũa ỏn hy vic kt hụn trỏi phỏp lut 2, Quan h gia v v chng iu 8 Lut HNG: V chng chung thu chung thu, yờu thng quý trng chm súc ln nhau, cựng xõy dng dng gia ỡnh m no, bỡnh ng, tin b hnh phỳc 5 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 - Quan h nhõn thõn gia v chng: i din cho nhau gia v v chng Khi mt ngi mt nng lc hnh vi dõn s Phi chu trỏch nhim liờn i i vi giao dch mt trong hai ngi thc hin nhm ỏp ng nhu cu sinh hot thit yu ca gia ỡnh - Quan h ti sn gia v chng + Ti sn chung v chng: Ti sn do v chng lm ra, thu nhp do lao ng, hot ng sn xut kinh doanh, thu nhp hp phỏp khỏc ca v chng trong thi k hụn nhõn; Ti sn c tng cho, tha k chung; Ti sn chung v chng thuc s hu chung hp nht. -> V chng cú quyn v ngha v ngang nhau trong vic s hu ti sn chung, khi xỏc lp nhng giao dch cú giỏ tr ln phi cú s ng ý ca c hai v chng + Chia ti sn chung v chng trong thi k hụn nhõn iu kin: Khi v (chng) cú lý do chớnh ỏng thỡ c phộp chia ti sn chung trong thi k hụn nhõn Hu qu: Hoa li, li tc phỏt sinh t ti sn chung ó chia tr thnh ti sn riờng ca mi ngi + Ti sn riờng v chng Ti sn c cho tng, tha k riờng; T trang dựng cỏ nhõn; Ti sn riờng - c tỏch t khi ti sn chung; Nhng thu nhp c bit khỏc (trỳng s v.v ) Trong trng hp ti sn chung khụng ỏp ng c nhu cu thit yu ca gia ỡnh thỡ phi dựng ti sn riờng ca mi ngi. 3, Ly hụn - Cn c ly hụn: Khi thy tỡnh trng trm trng kộo di, mc ớch ca hụn nhõn khụng t c. - Cỏc trng hp ly hụn: + Cỏc loi Ly hụn: Thun tỡnh Ly hụn: C hai bờn ng ý ly hụn m ho gii khụng thnh; Hai bờn t nguyn v tho thun v vic chia ti sn, chm súc con cỏi . 6 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Ly hụn theo yờu cu ca mt bờn + Gii quyt Ly hụn: Do hai bờn tho thun; Ti sn riờng ca ai tr cho ngi ú; Ti sn chung chia ụi. V con cỏi: Do hai bờn tho thun; Con di 3 tui c giao cho m V cp dng: Ngi khụng nuụi con cú ngha v cp dng cho ngi nuụi con; S tin cp dng do 2 bờn tho thun, nu khụng tho thun c s do To ỏn yu cu. - Nguyờn tc chia ti sn khi ly hụn: Do hai bờn tho thun; nu khụng tho thun c s do To ỏn gii quyt; Ti sn theo nguyờn tc chia ụi tuy nhiờn cú xem xột tỡnh cnh mi bờn, tỡnh trng ti sn v cụng sc b ra ca mi ngi; Bo v quyn li hp phỏp ca v, con cha thnh niờn hoc con ó thnh niờn nhng tn tt hoc mt nng lc hnh vi dõn s; Bo v li ớch ca cỏc bờn trong sn xut, kinh doanh; Ti sn chung v chng c chia theo hin vt, bờn no nhn c ti sn ln hn giỏ tr mỡnh - c hng thỡ phi tr chờnh lch. II. Nhng thc trng quan h hụn nhõn Vit Nam trong gia ỡnh hin nay. * Thc trng v cỏc hin tng ny sinh trong tỡnh yờu v hụn nhõn thi hin i: Tỡnh yờu v hụn nhõn thi hin i??? Quỏ trỡnh ton cu húa vi s nh hng v tỏc ng qua li ca cỏc nn vn húa s lụi cun con ngi theo chiu hng thoỏng. Quan nim v yờu tr nờn t do v phúng khoỏng hn. Vn Trinh tit v Trỏch nhim khụng cũn c t lờn hng u. Cỏc quan nim v hụn nhõn v tỡnh yờu truyn thng cng ang thay i. H khụng thớch s gũ bú, rng buc m thớch cỏc mi quan h t do trong tỡnh yờu cng nh hụn nhõn. Con ngi ngy cng mun khng nh cỏi tụi quyt lit hn v do vy i sng v chng nhiu khi tr thnh cuc i u gia nhng cỏi tụi quỏ ln ri mi ngi i tỡm s cõn bng riờng, mt khong khụng gian riờng cho chớnh mỡnh. 7 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Vic chp nhn nhau, tha hip vi nhau trc hay sau hụn nhõn c coi nh l mún n tinh thn tng thờm cm xỳc v gia v tỡnh yờu. Quan nim truyn thng v o c nht i. Nhu cu c chia s tỡnh cm c bc l thoi mỏi hn. Nu nh thiu sút ca v chng trong gia ỡnh hin i l khụng quan tõm, chia s nhng khú khn trong cuc sng gia ỡnh hay ng cm vi nhau v suy ngh, v li sng thỡ mt nhu cu t nhiờn l tỡm kim mt ngi khỏc chia s nhng vn ú. Phi chng nhng biu hin trờn l s suy thoỏi v li sng, biu hin s thiu trỏch nhim v khụng tụn trng bn thõn mỡnh. Bờn cch ú, quan nim t do tỡm n cm giỏc mi l trong tỡnh dc n gin ch tha món nhu cu tõm lý hay cũn tỡm ra cho mỡnh mt s tri nghim cho chớnh bn thõn. ú l kiu sng bn nng, thc dng v chy ua vi xó hi. Sng th thc trng gia tng: Sng th ang tr thnh xu hng ca mt b phn gii tr Vit Nam trong thi i @. c bit, nú nh mt th mt vi cỏc sinh viờn xúm tr vn phi sng xa nh, thiu thn tỡnh cm, khú khn trong cuc sng nhng li cha bn lnh bn tri vo i Nhiu nam n gp nhau, ch qua vi cõu chuyn, thy thớch nhau l cú th dn v cựng phũng vi nhau nh v chng. Hin tng xut hin nhiu ti cỏc khu nh tr sinh viờn, c bit tai cỏc khu cụng nghip ni nhiu cụng nhõn sinh sng. Ti õy, tht d dng bt gp nhng cp v chng thc s, cú iu cha cụng nhn kt hụn. Mt khỏc, khụng ớt trng hp ó hoỏn i v, chng cho nhau mt thi gian chung sng thy khụng hp. Nhng ngi thớch phiờu lu ny ang ngy ờm thc hin mt hp ng ming: sng th (m nh tht), nu thy khụng hp thỡ ng anh, anh i, ng em, em i ! tht vụ t, tht sũng phng. Nhiu ụi sng th vi nhiu lớ do khỏc nhau: mt s thỡ ly c l gim chi phớ, mt s thỡ kiu gỡ chỳng tụi ch ly nhau, mt s khỏc l do bn nng, do thớch, do theo tro lunhng thc t cho thy, tỡnh yờu sinh viờn rt khú cú mt kt thỳc tt p. Hu ht cỏc ụi khi ra trng u khụng vt qua c nhiu ỏp lc xung quanh. 8 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Vic sng th s khụng cú gỡ ỏng ngi vi cỏc ụi cú kt cc tt nhng thng vn gõy rt nhiu hu qu khụn lng. No phỏ thai bnh vin mc bỏo ng, ngi con gỏi thỡ mt ln l l mang ting c i. Cp b, ngoi tỡnh ngụn t khụng cũn xa l. Tỡnh yờu ngoi hụn nhõn ó c nhỡn nhn d dng hn, gia v chng xut hin nhng mi quan h ngoi lng. Trờn danh ngha, h ch cũn l trỏch nhim, ngha v vi gia ỡnh nhng thc cht tỡnh cm ca h li ginh cho ngi khỏc. Hin tng cp b ny sinh ph bin. B hay ngi tỡnh l nhng khỏi nim ch mt phớa i tng ú. H hon ton khụng cú mi quan h rng buc v tui tỏc, hụn nhõn, phỏp lut, o c m gia h ch n thun l mi quan h yờu ng. Mi quan h ny din ra rt nhanh, cú th ch trong mt tun h cú th lm trn nhng vic m ụi la trc õy phi thc hin trong vi nm. Cũn rt nhiu nhng cuc tỡnh ti chc nh hng tiờu cc luau di n sc khe, hnh phỳc gia ỡnh. Cha núi n chuyn ngi trong cuc l nhng giỏo viờn, cỏn b, cụng chc nh nc. Ngi i dy o c vn húa li vi phm vn húa, o c, lm xúi mũn luõn thng o lý v thun phong m tc, ch l chỳt phiờu lu tỡnh ỏi nht thi, liu cú nờn chng? Ngoi tỡnh qua internet trũ chi nguy him Nhng ngi cng thng hay nhn ri thng tỡm n internet vi mc ớch n gin l tỏn gu, gii trớ. Bờn cnh ú, cng cú mt s ngi qua internet kt bn, giao lu gp g tỡm nhng ngi m h cho l ng cm vi mỡnh chia s, giói by tõm s Cỏc mi quan h qua mng dn tr nờn gn gi, nh cú sc hỳt cun h vo nhng mi quan h ỏo ú. H say mờ trũ chuyn, bc l tõm t, thm chớ c nhng suy ngha thm kớn m n c ngi u gi tay p ca mỡnh cng cha tng c nghe. T ú, h tr nờn chỏn ghột bn i ca mỡnh, chỏn cuc sng gia ỡnh hin ti, hnh phỳc dn dn ri xa h v cui cựng l cuc hụn nhõn v. c thõn tro lu sau hụn nhõn: 9 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 H ó kt hụn, ang sng cựng nhau nhng vn duy trỡ nhng mnh tri riờng, phong cỏch v li sng c thõn trc kia. Cú cp sau khi kt hụn li khụng sng cựng nhau di mt mỏi nh dự h vn yờu nhau v vn thng xuyờn gp nhau. H cho rng cuc sng tỏch ri mt phn do hn ch v iu kin thc t, mt phn l tng thờm tỡnh cm ca mỡnh, cng xa thỡ cng nh, tỡnh cm cng mn nng, v to cm giỏc mi m. Mt khỏc thỡ thng xuyờn xa nhau vỡ hon cnh cụng vic, mi ngi mi ni, hay vỡ hon cnh kinh t h bt buc phi chp nhn cuc sng chng Nam v Bc T do trong hụn nhõn mụ hỡnh gia ỡnh mi: Nhiu cp v chng sau mt vi nm kt hụn hay trc khi quyt nh kt hụn s tha thun vi nhau mt iu c bit gi trn tỡnh yờu cho nhau nhng khụng ộp nhau chung thy. Hai ngi vn sng vi nhau trờn tỡnh ngha v chng. Bờn cnh ú, h vn sn lũng dnh cho nhau nhng khong tri riờng, k c trong quan h luyn ỏi. H khụng mun rng buc nhau trong s di trỏ. Cỏc ụi v chng khụng tc ot t do ca nhau, khụng c iu khin nhau, ng thi khụng t b cỏ tớnh ca mỡnh, khụng hi sinh cỏc mi quan tõm ca mỡnh. H chp thun nhau trong cỏch sng chia s c v mt th xỏc ln tinh thn vi mt ngi bờn ngoi. V chng trờn danh ngha a phn cỏc cp v chng ny thuc tng lp trớ thc, cú a v. Gia ỡnh h l hỡnh mu m nhiu ngi m c. Th nờn khi ó chỏn ghột nhau, h vn c duy trỡ cỏi v b ngoi hnh phỳc ca mỡnh trờn danh ngha. Nhỡn b ngoi ai cng ngh gia ỡnh h hnh phỳc. H cú mt v sỏch vai bờn nhau trong tt c cỏc cuc hp mt ca hai bờn. Trờn thc t, h ó lý thõn v sng vi nhau nh nhng k xa l, ai lm vic riờng va ngi y v s rng buc duy nht chớnh l nhng a con. H vn cú trỏch nhim vi gia ỡnh nhng khụng rng buc v tỡnh cm vi nhau. Mi ngi cú th ang duy trỡ nhng mi quan h tỡnh cm khỏcm h khụng mc phi s phn bi ca ngi kia. Gia ỡnh kiu ny thng vn tn ti vỡ h s khụng ly hụn, c gng to ra mt cuc sng hnh phỳc gi to nhm gi th din cho c hai ngi. 10 [...]...Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng Nhng s liu thng kờ n gin: Theo thng kờ ca TAND thnh ph, t l ly hụn ca nhng cp v chng thi hin i khụng ch gia tng cỏc qun ni thnh m ang cú du hiu tng nhanh ti nhng vựng nụng thụn n ly hụn ang chim trờn 50% cỏc ỏn v dõn s núi chung ti cỏc ta n Ch tớnh riờng nm 20 09, ta n cc cp ca thnh ph ú th lý 1.4 02 v ly hn Trong 6 thng u nm 20 10, ta n cc cp ú th lý 819... lm Nhng trong nghiờn cu mi õy vi 20 0 nam gii H Ni, H Tõy c, TP.HCM v Cn Th, cỏc bn cng tr tui v sng thnh ph cú cỏi nhn thong hn vi nhng chuyn nh vy T l chp nhn tnh dc trc hụn nhõn, nht l gia nhng ngi sp ci cao hn Nhng vn cn tn ti chun mc kp, s ng h nam gii cỳ quan h tnh dc trc hụn nhõn vn cao hn n gii! Tỡnh dc ngoi hụn nhõn v trc 11 Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng hụn nhõn vn luụn l vn ... ni tr nhm chn iu h a thớch hn l cuc sng xú hi nng ng, nhng cụng vic bn rn v nhng chuyn du lch S thay i c bn trong quan nim chung l: ly chng mun khụng cú ngha l khụng hp dn v quyn r 12 Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng Ph n ngy nay cng cn phi tham gia vo hot ng xú hi m cuc sng th cỳ nhiu s i hi Hin nay ti cỳ mt cng vic tt v tụi cha lp gia nh V th sau mt ngy lm vic bn rn ti v nh m khng cn phi... vo cha tụi v dng nh b cha bao gi thc s sng cuc sng ca chớnh bn thõn b Tụi thc s khụng mun cuc i mnh s ging nh th ú l li ca Thu Uyờn - mt cụ gỏi xinh p 22 tui, cha chng, cụ l mt nhõn viờn iu hnh qung cỏo H ni v cụ rt yờu cụng vic ca mnh C tip: tui 22 ny tụi ang trng thnh v tinh thn v cn phi hc hi nhiu v bn thõn Tụi phi thn trng trỏnh nhng sai lm m m tụi ú mc phi Tụi cha sn sng lm v v lm m, v li... sng theo cch h mun Tham gia vo cc hot ng xú hi, trang b nhng kin thc cn thit cho hnh trang cuc sng V th h s bc vo cuc sng gia nh bng nhng bc chõn ch ng, t tin v chớn chn 13 Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng III, S khỏc bit gia quan h hụn nhõn Vit Nam trong gia ỡnh hin nay vi quan h hụn nhõn Vit Nam trong thi kỡ phong kin v quan h hụn nhõn trong xó hi Phng Tõy Thi phong kin xem hụn nhõn nh s... khỏc vi hin i l phong kin mun ly nm thờ by thip cng c Cũn ngi ph n ngoi tỡnh thỡ b x pht, nờn ỏn Cũn hin nay thỡ phi thc hin theo Lut: 1 v, 1 chng nu sai Lut thỡ b truy t 14 Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng Nm 1959, nc ta cú hai lut v hụng nhõn cựng c ban hnh ú l Lut Hụn nhõn v gia ỡnh ca Quc hi nc Vit Nam dõn ch cng hũa ( min Bc) v Lut I/59 v gia ỡnh ca chớnh ph Vit Nam cng hũa ( min Nam)... bt k ngi n ng cỳ kim c nhiu tin hay t tin u phi cú trỏch nhim cựng chia s vi v vic gia nh, chm súc con cỏi K c cc tng thng hay nhng ngi rt thnh t, giu cú vn chui vo bp nh 15 Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Pháp luật đại cơng thng, dy con hc v a con i chi H vn phi dnh thi gian nht nh cho gia nh Khng nn cỳ quan nim ch kim tht nhiu tin v nh l , cn li thu osin lm thu v chm súc con cỏi, iu ny rt sai lm, v lc ú ý... 819 v ly hn S lng ỏn ly hụn ha gii ch chim khong 3-4% Trong ú, huyn Ha Vang cỳ s v ly hn trong cc gia nh tr tng nhiu nht iu ỏng bun l trờn 70% s v ly hụn thuc v cỏc gia nh 9X, 8X, tui v chng tp trung t 22 -30 tui Trong ú, cú trờn 60% ly hụn khi mi kt hụn t 1-5 nm v hu ht ú cỳ con T con s thng k trn, cỳ th c tớnh mi nm trờn a bn thnh ph cú khong 1.000 - 1.500 tr sng thiu cha hoc m do gia nh ly tn * Quan... cho l pht hin: trong thc hnh tnh dc, ngi VN cn kh e ngi khi nhc n chuyn ny, nhng nhn thy tnh dc trong hn nhừn cn n iu, nam gii cho rng mc cm nhn v tnh dc ngoi hn nhừn cỳ ho hng hn so vi v ca h Trong 20 0 ụng c hi (tui t 16 n ng tun, t lao ng ph thụng n ngi cú v trớ xú hi), 50% tha nhn tng cỳ bn tnh ngoi v, trong ú cú ngi cú nhng bn tnh di hn 6 thng tr ln Quan nim sng ca ph n hin i Trong xú hi ngy nay, . Ph¸p luËt ®¹i c¬ng NguyÔn Th¶o Anh - QT4A2  BÀI TIỂU LUẬN 2 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG *********** 1 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 bi: Anh (ch) hóy ỏnh giỏ thc trng v quan. thng v s quý trng ln nhau nhm mc ớch xõy dung mt gia ỡnh v c phỏp lut bo v. 2 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Mi quan h trong hụn nhõn phi tuõn theo cỏc quy nh ca phỏp lut v hụn nhõn. trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng kí kết hôn. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt 4 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo Anh - QT4A2 Nam nc ngoi l c quan ng kớ kt hụn gia cụng dõn Vit
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương, bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương, bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn