Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

178 904 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 20:42

công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. một trong những thành tựu đó là sự đổi mới nhận thức về cnxh và con đường đi lên cnxh ở nước ta. đi lên cnxh từ một nước còn lạc hậu về kinh tế, tất yếu phải thực hiện sự quá độ gián tiếp. để thực hiện sự quá độ gián tiếp đó, đòi hỏi chúng ta phải ra sức tìm tòi và sử dụng đúng đắn những hình thức kinh tế trung gian, tìm ra những chiếc cầu nhỏ xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước để tiến lên cnxh. do đó, cần thiết phải tìm hiểu và nghiên cứu khâu trung gian trong sự phát triển xã hội với tính cách là cơ sở lý luận cho việc xây dựng và phát triển nền kinh tế quá độ. nhưng, như lênin đã nói, đó cũng là vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp.trong những năm vừa qua, nhiều nhà khoa học thông qua nhiều đề tài, chương trình khoa học khác nhau đã tập trung nghiên cứu vấn đề trên đây và đã đạt được những kết quả nhất định. việc vận dụng những kết quả nghiên cứu đó vào thực tiễn đã góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. tuy nhiên, không phải mọi vấn đề có liên quan tới việc nắm vững và sử dụng những hình thức trung gian trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay đều đã được giải quyết. thực tiễn công cuộc đổi mới nhất là đổi mới kinh tế ở nước ta trong những năm gần đây, những biểu hiện tả và hữu khuynh do nhận thức và vận dụng không đúng lý luận về khâu trung gian vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục. cho nên, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề khâu trung gian và vận dụng nó một cách có hiệu quả vào quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta vẫn là một đòi hỏi bức thiết cả từ phương diện lý luận lẫn phương diện thực tiễn. mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xớng lãnh đạo đã đạt đợc những thành tựu rất quan trọng. Một trong những thành tựu đó là sự đổi mới nhận thức về CNXH con đờng đi lên CNXH nớc ta. Đi lên CNXH từ một nớc còn lạc hậu về kinh tế, tất yếu phải thực hiện sự quá độ gián tiếp. Để thực hiện sự quá độ gián tiếp đó, đòi hỏi chúng ta phải ra sức tìm tòi sử dụng đúng đắn những hình thức kinh tế trung gian, tìm ra những "chiếc cầu nhỏ" xuyên qua chủ nghĩa t bản nhà nớc để tiến lên CNXH. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu nghiên cứu khâu trung gian trong sự phát triển hội với tính cách là cơ sở lý luận cho việc xây dựng phát triển nền kinh tế quá độ. Nhng, nh Lênin đã nói, đó cũng là vấn đề hết sức khó khăn phức tạp. Trong những năm vừa qua, nhiều nhà khoa học thông qua nhiều đề tài, chơng trình khoa học khác nhau đã tập trung nghiên cứu vấn đề trên đây đã đạt đợc những kết quả nhất định. Việc vận dụng những kết quả nghiên cứu đó vào thực tiễn đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đa đất nớc ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - hội bớc vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề có liên quan tới việc nắm vững sử dụng những hình thức trung gian trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay đều đã đợc giải quyết. Thực tiễn công cuộc đổi mới - nhất là đổi mới kinh tế nớc ta trong những năm gần đây, những biểu hiện "tả" "hữu" khuynh do nhận thức vận dụng không đúng lý luận về khâu trung gian vẫn cha hoàn toàn đợc khắc phục. Cho nên, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề khâu trung gian vận dụng một cách có hiệu quả vào quá trình 1 đổi mới kinh tế nớc ta vẫn là một đòi hỏi bức thiết cả từ phơng diện lý luận lẫn phơng diện thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây đã có một số công trình nghiên cứu, trong ngoài nớc đã đề cập tới một số khía cạnh của vấn đề trên. Chẳng hạn: "Vấn đề nhảy vọt khâu trung gian trong quy luật chuyển hóa về số lợng thành chất lợng ngợc lại" của Giáo s Hồ Văn Thông [88]; "Lịch sử lôgíc" của Giáo s Lê Hữu Nghĩa [69]; "Vai trò của khâu trung gian trong b- ớc quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta" của Giáo s Nguyễn Ngọc Long [50]; "Vấn đề nhảy vọt trong sự phát triển hội ý nghĩa phơng pháp luận của đối với sự nghiệp xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ nớc ta" của Phó tiến Cao Văn Thanh [85]; "V.I. Lênin bàn về những khâu trung gian, các bớc các hình thức quá độ" của Phó tiến Vũ Văn Thuấn [90]; "Các hình thức kinh tế quá độ" của Hồng Giao [25] V.E.Kozlôpxki (Liên Xô): Phép biện chứng của sự quá độ từ CNTB lên CNXH [33]; A.Liu- bi-nin (Liên Xô): Tính tất yếu những kiểu của các hình thức quá độ [47] Những công trình nói trên đã ít nhiều đề cập đến bản chất, vai trò, tính tất yếu của khâu trung gian với tính cách là một yếu tố quan trọng của phép biện chứng duy vật, phản ánh một trạng thái tồn tại khách quan của sự chuyển hóa từ chất cũ sang chất mới trong quá trình nhảy vọt của sự vật. Đặc biệt, nhiều tác giả đã chỉ ra ý nghĩaluận phơng pháp luận của khâu trung gian trong hoạt động thực tiễn cách mạng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn cha có một công trình nào đi sâu nghiên cứu toàn diện lý luận về khâu trung gian trong sự vận động, phát triển nói chung cũng nh trong quá trình vận động từ hình thái kinh tế - hội này lên hình thái kinh tế - hội khác nói riêng; cũng cha có công trình nào đi sâu làm rõ vai trò ý nghĩa của đối với việc giải quyết những vấn đề kinh 2 tế đang đợc đặt ra trong công cuộc đổi mới nớc ta. Vì vậy, tác giả đi vào nghiên cứu vấn đề khâu trung gian trong sự phát triển hội ý nghĩa ph- ơng pháp luận của đối với sự nghiệp đổi mới kinh tế nớc ta hiện nay với mong muốn có những đóng góp nhất định về phơng diện lý luận, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới nớc ta vì mục tiêu, dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng, văn minh. 3. Mục đích nhiệm vụ của luận án Mục đích của luận án là: Trên cơ sở làm sáng tỏ bản chất vai trò của khâu trung gian trong sự phát triển hội nhất là trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đề xuất một số vấn đề có ý nghĩa phơng pháp luận trong việc nhận thức sử dụng khâu trung gian đối với sự nghiệp đổi mới kinh tế nớc ta hiện nay. Để thực hiện mục đích trên, nhiệm vụ của luận án là: - Làm rõ bản chất, đặc điểm, vai trò của khâu trung gian trong quá trình vận động phát triển nói chung, sự thể hiện của chúng trong quá trình chuyển hóa từ hình thái kinh tế - hội này lên hình thái kinh tế - hội khác nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. - Luận chứng sự cần thiết phải vận dụng các hình thức kinh tế trung gian trong quá trình đổi mới kinh tế nớc ta từ sản xuất nhỏ lên CNXH; làm rõ tính trung gian của một số hình thức kinh tế; những thành tựu hạn chế của việc vận dụng chúng trong quá trình đổi mới vừa qua những vấn đề đặt ra hiện nay. - Phân tích những điều kiện khách quan chủ quan để đảm bảo định hớng XHCN trong quá trình nhận thức vận dụng những hình thức kinh tế trung gian nhằm tiếp tục thực hiện quá trình đổi mới nớc ta. 4. Cơ sở lý luận phơng pháp nghiên cứu Luận án đợc thực hiện trên cơ sở vận dụng tổng hợp lý luận phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh những quan 3 điểm của Đảng ta qua các văn kiện, các tác phẩm, các công trình nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nớc. Ngoài ra chúng tôi cũng kế thừa thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong ngoài nớc. Trong luận án, tác giả sử dụng tổng hợp các phơng pháp, nhng chủ yếu là các phơng pháp: lôgíc lịch sử, phân tích tổng hợp, phơng pháp tiếp cận hệ thống để nghiên cứu trình bày. 5. đóng góp mới của luận án - Luận án đã lý giải tơng đối có hệ thống về bản chất, vai trò của khâu trung gian trong sự phát triển nói chung, sự phát triển hội nói riêng; chỉ rõ vai trò của một số khâu trung gian trong những bớc quá độ từ hình thái kinh tế - hội này lên hình thái kinh tế - hội khác, nhất là đối với bớc quá độ từ CNTB lên CNXH; qua đó vạch ra ý nghĩa phơng pháp luận đối với việc nhận thức vận dụng những hình thức kinh tế trung gian trong quá trình đổi mới kinh tế nớc ta hiện nay. - Luận án cũng đề xuất một số phơng hớng giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo định hớng XHCN trong quá trình sử dụng những hình thức kinh tế trung gian trong nền kinh tế nhiều thành phần nớc ta hiện nay. 6. ý nghĩaluận thực tiễn của luận án Luận án góp phần làm sáng tỏ nội dung vai trò của vấn đề khâu trung gian trong phép biện chứng duy vật ý nghĩa phơng pháp luận của đối với quá trình đổi mới kinh tế nớc ta. Do vậy, kết quả của luận án có thể đ- ợc sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy triết học, kinh tế học trong các trờng đại học, cao đẳng trờng Đảng các cấp. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có 3 chơng, 6 tiết. 4 Chơng 1 khâu trung gian với tính cách là trạng thái tồn tại của sự vật trong quá trình chuyển hóa về chất 1.1. Vấn đề khâu trung gian trong phép biện chứng duy vật Về phơng diện lý luận, trong sách báo, khâu trung gian thờng đợc đề cập đến từ những góc độ khác nhau. Theo nghĩa chung nhất, khâu trung gian là "mắt khâu" tất yếu của sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tợng hay các quá trình, các giai đoạn phát triển khác nhau của sự vật, hiện tợng. Mỗi sự vật, hiện tợng đều có liên hệ với sự vật, hiện tợng khác thông qua một sự vật, hiện tợng "ở giữa", làm "cầu nối" để "môi giới" chúng với nhau. Theo ý nghĩa đó, bất kỳ sự vật, hiện tợng nào cũng là "mắt khâu" trung gian cho các sự vật, hiện tợng khác kề cận với để chúng liên hệ, tác động qua lại với nhau. Theo nghĩa hẹp hơn, khâu trung gian (tiếng Nga là , tiếng Anh là Intermediary Stage) đợc xét đến nh một trạng thái "đặc biệt" nằm trong quá trình chuyển hóa từ sự vật này thành sự vật khác. Mỗi một sự vật, hiện tợng đều có quá trình phát sinh, phát triển mất đi theo qui luật; sự mất đi của sự vật cũ sự ra đời của sự vật mới không phải chỉ là sự gián đoạn, mà còn là sự chuyển hóa liên tục từ sự vật này thành sự vật khác. Do vậy, trong sự quá độ từ chất cũ sang chất mới có tồn tại trạng thái "đặc biệt", đợc gọi là khâu trung gian. là một vấn đề quan trọng trong phép biện chứng duy vật, có nhiều ý nghĩaluận thực tiễn đối với chúng ta ngày nay. 1.1.1. Khái niệm khâu trung gian Là một nhà biện chứng kiệt xuất trớc Mác, nhà triết học duy tâm vĩ đại ngời Đức G.V.Ph. Hêghen (1770 - 1831) đã vạch ra "một cách bao quát ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng" [59, 35]. Ông 5 cho rằng, sự thay thế, sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khái niệm, sự chuyển hóa của khái niệm này sang một khái niệm khác, trong sự thay thế, sự vận động vĩnh viễn của những khái niệm đều phải trải qua sự "trung gian hóa", rằng "Các dạng khác nhau của tồn tại đòi hỏi những dạng trung gian hóa của chính chúng hoặc chứa đựng trong bản thân chúng những dạng ấy" [39, 157]. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác không chỉ cải tạo phép biện chứng duy tâm của Hêghen, kế thừa "hạt nhân" hợp lý của nó, mà còn dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên, khoa học hội để đi đến những quan niệm đúng đắn hơn về bản chất, vai trò của khâu trung gian đối với sự phát triển của các sự vật, hiện tợng trong tự nhiên, hội t duy của con ngời. Ăngghen viết: "Phép biện chứng thừa nhận, trong những trờng hợp cần thiết, là bên cạnh cái "hoặc là hoặc là" "thì có cả cái "cả cái này lẫn cái kia" nữa, "thực hiện sự môi giới giữa các mặt đối lập" [57, 696]. Từ những quan điểm trên, bớc đầu cho thấy, vấn đề khâu trung gian có liên quan mật thiết với sự quá độ từ sự vật này thành sự vật khác. Nói cách khác, khâu trung gian đợc đề cập đây - cũng là vấn đề đợc các nhà kinh điển chú ý nhiều - không phải là khâu trung gian bất kỳ, mà là khâu trung gian gắn liền với sự quá độ từ chất này sang chất khác. Vì vậy, để hiểu đúng bản chất khâu trung gian, phải xuất phát từ những đặc điểm trong sự biến đổi trong kết cấu của sự vật. Nh chúng ta đã biết, mỗi sự vật, hiện tợng là một hệ thống có cấu trúc phức tạp, bao gồm các mặt, các yếu tố có liên hệ, tác động qua lại với nhau, tạo nên một chỉnh thể thống nhất. đó, mỗi mặt, mỗi yếu tố tồn tại đều có tính bền vững, có vai trò độc lập tơng đối với nhau với toàn bộ hệ thống. Cho nên, chúng có khả năng chế ớc đối với sự phá hủy sự vật cũ sự hình thành sự vật mới, làm cho quá trình chuyển hóa từ sự vật cũ sang sự vật mới không thể diễn ra một cách đột ngột, mà là một quá trình có khởi 6 đầu có kết thúc trong không gian thời gian xác định [85]. Đây là quá trình diễn ra phổ biến với bất kỳ một hình thức vận động nào, cho dù đó là những vật vô cùng bé, thời gian tồn tại vô cùng ngắn đến một phần triệu giây nh các hạt cơ bản, thì về nguyên tắc, đều trải qua một quá trình vận động để sự vật cũ từng bớc mất đi, sự vật mới từng bớc ra đời phát triển. Bất cứ một sự quá độ nào từ chất cũ sang chất mới cũng đều là một chuỗi liên tiếp những phủ định của phủ định, đều diễn ra hai quá trình biến đổi ngợc chiều nhau; là quá trình tan rã cái cũ quá trình ra đời cái mới mà kết quả cuối cùng là sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ. Chẳng hạn, đối với sự chuyển hóa của các sự vật đơn giản nh hiện tợng nớc trạng thái rắn chuyển thành nớc trạng thái lỏng. Sự biến đổi về chất với tính cách là trạng thái tồn tại của nớc đợc biểu thị trớc hết bằng quãng đờng dịch chuyển của phân tử nớc, đợc xác định một lợng đặc trng là g. Đối với n- ớc trạng thái rắn, phân tử nớc có vị trí cố định (ứng với g = 0), còn trạng thái lỏng, phân tử nớc dịch chuyển trong cả khối nớc (ứng với g > 0). Quá trình nớc chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, quãng đờng dịch chuyển biến thiên từ giá trị 0 đến g. Đối với sự vật phức tạp hơn, nh trong lĩnh vực hội chẳng hạn, sự quá độ từ chất này sang chất khác đợc đặc tr- ng bởi trình độ phát triển của lực lợng sản xuất mức độ hội hóa của nền sản xuất; mức độ tăng trởng kinh tế; sự gia tăng chất lợng cuộc sống [11]. Mỗi một sự vật là một kết cấu gồm nhiều thành phần, trong đó, các mặt, các bộ phận cấu thành có liên hệ với nhau ít nhiều bền vững, song chúng có vai trò, vị trí không nh nhau. Có những mặt, những bộ phận giữ vai trò thứ yếu, không cơ bản; ngợc lại, có bộ phận, có những mặt lại giữ vai trò chi phối, ảnh hởng quyết định trực tiếp đến quá trình phát sinh, phát triển của sự vật. Cho nên, sự biến đổi xảy ra những mặt, những bộ phận 7 này sẽ gây ảnh hởng lan tỏa đến những mặt, những bộ phận khác, chi phối khuynh hớng vận động của toàn bộ hệ thống. Điều này cũng có nghĩa là, khi hoàn thành sự chuyển hóa sẽ có sự đổi mới toàn diện cấp độ bản chất; nhng xét về trình độ, vị trí của sự thay đổi, thì những thay đổi chất cấp độ toàn thể chỉ đợc thực hiện thông qua sự thay đổi cấp độ bộ phận. Chẳng hạn, sự biến đổi của cơ cấu kinh tế - hội trong thời kỳ quá độ diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau, song những biến đổi trong lĩnh vực kinh tế sẽ có vai trò quyết định sự biến đổi các lĩnh vực khác của đời sống hội, nhân tố kinh tế đợc hình thành sẽ ảnh hởng trực tiếp đến khuynh hớng phát triển chung của hội. Kết quả của bất cứ quá trình thay đổi chất nào cũng là cái mới ra đời, thay thế cái cũ; nhng, mỗi giai đoạn cụ thể, khuynh hớng biến đổi của sự vật sẽ trở nên rất phức tạp, có cả khuynh hớng phát triển đi lên, có cả khuynh hớng thoái bộ, thụt lùi. Khoa học gọi đây là hiện tợng "thăng giáng quá độ" [11]. Lý do của sự thăng giáng quá độ, một mặt, do cái mới còn đang "thoát thai" dần khỏi cái cũ, còn rất non yếu, ngợc lại cái cũ, lúc đầu còn rất mạnh, cản trở sự phát triển của cái mới, khiến cho cái mới cha khẳng định đợc mình ngay lập tức trong quá trình phát triển. Mặt khác, nh chúng ta biết, một hệ thống không thể vận hành khép kín, mà chỉ là một bộ phận của hệ thống lớn hơn bao trùm lên nó. Trong sự quá độ sang chất mới, những biến đổi bên trong kết cấu hệ thống làm cho sự vật trở nên rất nhạy cảm đối với những tác động từ bên ngoài. Mức độ nhạy cảm đây lớn hơn, bất thờng hơn so với mức nhạy cảm bình thờng. Điều này làm cho vận động của sự vật trong quá trình biến đổi chất trở nên phức tạp hơn. Nh vậy, sự quá độ từ chất cũ sang chất mới là một quá trình đấu tranh chuyển hóa phức tạp giữa cái cũ cái mới, diễn ra bên trong kết cấu của sự vật, làm cho cái cũ bị loại bỏ từng bớc cái mới ra đời sau những biến đổi quanh co, trắc trở. Chính điều đó qui định vai trò, vị trí của khâu 8 trung gian với tính cách là trạng thái tồn tại tất yếu của sự vật trong sự quá độ từ chất này sang chất khác. Khâu trung gian có những đặc trng cơ bản sau đây: Một là, trong khâu trung gian, sự vật trong trạng thái "vừa có cái này, vừa có cái kia". Nghĩa là, về kết cấu trong sự vật có sự tồn tại đan xen những mặt, những yếu tố, những bộ phận khác nhau, thậm chí đối lập với nhau của cả sự vật cũ sự vật mới. đây, sự vật cũ cha mất đi hoàn toàn, còn sự vật mới đang thoát dần ra khỏi sự vật cũ. Chúng liên kết với nhau, thâm nhập vào nhau, đấu tranh chuyển hóa sang chất mới. Trong quá trình tiến hóa của các giống loài, có nhiều loài mang đặc điểm của khâu trung gian. Chẳng hạn, quá trình tiến hóa từ bò sát đến lớp chim đã xuất hiện một loài động vật trung gian là loài chim cổ (chim hóa thạch). Chim cổ vừa mang đặc điểm của bò sát: đuôi dài (20 đốt), hàm có răng, chi trớc có 3 ngón, có móng lớn, sống leo trèo; đồng thời, vừa mang đặc điểm của chim nh: mình có lông vũ bao phủ, chi sau 4 ngón Quá trình tiến hóa từ bò sát thành chim diễn ra hàng triệu năm, dới ảnh h- ởng của điều kiện sống, những bộ phận cơ thể mang đặc điểm của bò sát biến đổi dần về cấu trúc chức năng thành những bộ phận mang đặc điểm của loài chim: vảy sừng thành lông vũ, chi trớc thành cánh Trong "Biện chứng của tự nhiên", Ăngghen đã nhận xét: trong quá trình tiến hóa giống loài, ranh giới giữa động vật thực vật, giữa các loài động vật với nhau là hoàn toàn không rõ ràng. Khoa học đã tìm thấy những loài là khâu trung gian giữa động vật không có xơng sống động vật có xơng sống, giữa loài cá lỡng thể, nghĩa là chúng vừa mang đặc điểm của loài này, vừa mang đặc điểm của loài khác [57, 696]. Hoặc, một hiện tợng khác, chẳng hạn, hiện tợng "chết lâm sàng" trong sinh học. Đó là trạng thái "vừa chết, vừa sống". Trong cơ thể lúc này, tim, phổi ngừng hoạt động, vỏ não bị ức chế, nhng các bộ phận khác nh tóc vẫn mọc, ruột vẫn co bóp. Thời kỳ này kéo 9 dài khoảng 10 phút, sau đó mới chuyển sang trạng thái chết hoàn toàn - chết sinh học [1, 41]. Hai là, trong khâu trung gian, các yếu tố của chất mới chất cũ mặc dù tồn tại đan xen, kết hợp với nhau trong một chỉnh thể, nhng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, giữa cái mới cái cũ vẫn còn gay gắt. Bởi vì, cái mới đang "thoát ra" dần từ cái cũ, nên lúc đầu còn nhỏ bé non yếu; ngợc lại, cái cũ lúc đầu còn rất mạnh, nên còn cản trở sự ra đời phát triển của cái mới. Hơn nữa, trong lúc cái mới vừa nảy sinh thì cái cũ, trong một thời gian nào đó, còn mạnh hơn cái mới, cản trở sự phát triển của cái mới. Sự đấu tranh giữa cái mới cái cũ trong trạng thái "đặc biệt" ấy làm cho cái mới ra đời chiến thắng cái cũ rất khó khăn. Do đó, khuynh hớng phát triển của sự vật khâu trung gian là rất phức tạp, có cả sự thụt lùi, thoái bộ, lẫn sự phát triển tiến lên. Mặc dù khâu trung gian, khuynh hớng vận động của sự vật còn cha ổn định, còn "chòng chành, nghiêng ngả", nhng mang trong mình tất yếu "thép" của quy luật khách quan nên cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng cái cũ. Chẳng hạn, cuộc cách mạng t sản Anh, lần đầu thắng lợi vào năm 1649, sau đó đổ vỡ phải làm lại vào năm 1688 - 1689, nhng lại tiếp tục thất bại, mãi đến 1832 (nghĩa là sau 143 năm) mới giành đợc thắng lợi hoàn toàn. Cuộc cách mạng t sản Pháp cũng có tình hình tơng tự, lần đầu thắng lợi vào năm 1789, nhng sau đó lại diễn ra cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt giữa giai cấp phong kiến phản động giai cấp t sản đang lên, cho mãi tới 82 năm sau, vào năm 1871 mới giành đợc thắng lợi triệt để. Điều đó nói lên, trong các cuộc cách mạng ấy, cái mới tiêu biểu cho xu thế cách mạng, xu hớng tiến lên, cho dù phải trải qua những khó khăn, thử thách, song nhất định sẽ chiến thắng trở thành vô địch. Ba là, trong khâu trung giansự thống nhất giữa sự định hớng sự định hình. Do mang bản chất của cái tất yếu, cái mới bao giờ cũng thể hiện ra nh là nhân tố định hớng cho sự phát triển của sự vật khâu trung gian. 10 [...]... gian trong sự phát triển hội là bộ phận đặc thù của khâu trung gian trong sự phát triển của thế giới nói chung Việc làm rõ những hình thức đặc điểm của khâu trung gian trong quá trình phát triển hội giúp chúng ta nhận thức đúng đắn quá trình phát triển hội, xác định rõ nội dung, tính chất, hình thức biểu hiện khuynh hớng vận động của những hình thức trung gian để vận dụng có hiệu quả trong. .. trở nên có sức sống lâu bền ý nghĩa to lớn đối với sự nhận thức về cải tạo thế giới hiện thực của con ngời 20 1 2 Khâu trung gian trong sự phát triển hội 1.2.1 Đặc điểm của khâu trung gian trong sự phát triển hội Theo quan điểm mác-xít, hội là bộ phận đặc thù của thế giới khách quan, vừa có sự thống nhất với thế giới tự nhiên, vừa có sự khác biệt với thế giới đó Vì vậy, khâu trung gian. .. trong quá trình cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới Có thể nói, lý luận hình thái kinh tế - hội của chủ nghĩa Mác là cơ sở lý luận phơng pháp luận để nhận thức bản chất của lịch sử hội một cách khoa học nhất Đồng thời, còn là công cụ để phân tích sự thay đổi của các thời đại lịch sử khác nhau, từ đó, để chúng ta xác định đúng những hình thức đặc điểm của những khâu trung gian trong tiến. .. hội mới quyện chặt với nhau Sự phân tích trên cho thấy, khâu trung gian biểu hiện trong sự phát triển hội tồn tại với những hình thức đa dạng, nhiều mặt, nhiều cấp độ khác nhau Trên bình diện kết cấu của toàn bộ hệ thống hội, thời kỳ quá độ từ hình thái kinh tế - hội này lên hình thái kinh tế - hội khác là một khâu trung gian Lịch sử hội loài ngời đã trải qua bốn hình thái kinh. .. tiến trình phát triển của lịch sử hội Chủ nghĩa Mác đã vạch ra rằng, sự phát triển của lịch sử hội loài ngời vừa có sự thay thế các hình thái kinh tế - hội, đồng thời, lại vừa có sự phát triển liên tục giữa các hình thái kinh tế - hội ấy Sự chuyển hóa từ hình thái này lên hình thái khác của lịch sử là một quá trình thống nhất giữa tính liên tục tính gián đoạn Đó là quá trình đợc thực hiện. .. hội mới, đảm bảo tính liên tục trong sự phát triển hội Sự phát triển hội đợc thực hiện thông qua những hình thức nhất định Trong điều kiện chín muồi, hoàn thiện của nó, mỗi hình thức của sự phát triển hội đợc đặc trng bởi một kết cấu các quan hệ hội có cùng bản chất, còn trong sự biến đổi từ nấc thang (hay trình độ) này lên nấc thang (hay trình độ) khác, kết cấu của những hình thức phát. .. những quan hệ hội mới đan xen, thâm nhập vào nhau, đấu tranh chuyển hóa cho nhau, tạo điều kiện cho kết cấu hội cũ từng bớc bị tiêu vong chuyển sang kết cấu hội mới Bản chất, vai trò của khâu trung gian trong sự phát triển hội sẽ đợc làm sáng tỏ hơn, khi nghiên cứu những hình thức đa dạng của chúng trong các giai đoạn phát triển của lịch sử hội 1.2.2 Khâu trung gian trong những... luật hội khâu trung gian là hết sức khó khăn, nhng lại có ý nghĩaluận thực tiễn rất quan trọng, định hớng hoạt động của con ngời trong việc phối hợp, vận dụng một cách tổng hợp các qui luật nhằm hạn chế vai trò của quy luật thuộc hội cũ, phát huy vai trò của quy luật thuộc hội mới để thúc đẩy hội phát triển đúng hớng Sự tồn tại của cả những yếu tố, những quan hệ hội mới. .. dụng) đối với sự hình thành, vận động của khâu trung gian trong quá trình phát triển của hội Do đó, một mặt phải chú trọng đến việc bồi dỡng phát huy vai trò các nhân tố chủ quan, mặt khác, phải hết sức tránh những sai lầm chủ quan trong khi tiến hành những cải tạo cách mạng Nh vậy, tính chất bất ổn, thiếu vững chắc của khâu trung gian trong sự phát triển hội không gạt bỏ xu hớng phát triển. .. đoạn phát triển tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ những giai đoạn đó Nhng có thể rút ngắn - làm dịu bớt đợc những cơn đau đẻ "[59, 21] Có thể coi đây là đặc điểm của sự phát triển hội nói chung, nhng còn khẳng định một trong những đặc trng bản chất nhất của khâu trung gian trong sự phát triển hội, nói lên sự khác nhau căn bản về chất giữa khâu trung gian trong tự nhiên khâu trung gian . Vì vậy, tác giả đi vào nghiên cứu vấn đề khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa ph- ơng pháp luận của nó đối với sự nghiệp đổi mới kinh tế ở nớc ta hiện nay với mong muốn có những. khâu trung gian trong sự phát triển nói chung, sự phát triển xã hội nói riêng; chỉ rõ vai trò của một số khâu trung gian trong những bớc quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội này lên hình thái kinh. trung gian trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta hiện nay. 6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Luận án góp phần làm sáng tỏ nội dung vai trò của vấn đề khâu trung gian trong phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay, Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay, Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan