Luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP pdf

163 579 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 11:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HUỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT ĐẠI CƢƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP L L U U Ậ Ậ N N V V Ă Ă N N T T H H Ạ Ạ C C S S Ĩ Ĩ K K H H O O A A H H Ọ Ọ C C G G I I Á Á O O D D Ụ Ụ C C THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HUỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT ĐẠI CƢƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp giảng dạy Vật lý Mã số: 60.14.10 L L U U Ậ Ậ N N V V Ă Ă N N T T H H Ạ Ạ C C S S Ĩ Ĩ K K H H O O A A H H Ọ Ọ C C G G I I Á Á O O D D Ụ Ụ C C NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VĂN BÌNH THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Văn Bình, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Vật Đại học Thái Nguyên trƣờng Đại học Sƣ phạm. Ban giám hiệu, Khoa Khoa học cơ bản trƣờng Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tổ môn Vật trƣờng Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi về tƣ liệu nghiên cứu luận văn. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệpcác học viên cùng lớp đã động viên giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn. TÁC GIẢ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ, đồ thị Danh mục các sơ đồ MỞ ĐẦU 1 Chƣơng I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƢỜI HỌC 6 1.1 Năng lực sáng tạo 6 1.1.1 Khái niệm năng lực 6 1.1.2 Năng lƣ̣ c sá ng tạ o là gì ? 6 1.1.3 Các tiêu chí sáng tạo 9 1.1.4 Chủ thể sáng tạo 10 1.1.5 Những phẩm chất của một ngƣời nghĩ sáng tạo 12 1.1.6 Điề u kiệ n của sự sáng tạo 13 1.1.7 Cần có sự ủng hộ của xã hội đôi với lao động sáng tạo của nhà khoa học 16 1.1.8 Các phƣơng pháp tƣ duy sáng tạo trong cuộ c số ng 17 1.2 Quan điểm hiện đại về dạyhọc 17 1.2.1 Bản chất của quá trình dạy học 18 1.2.1.1 Bản chất của hoạt động dạyhoạt động học 18 1.2.1.2 Sự tƣơng tác trong hệ dạy học 20 1.2.1.3 Bản chất của quá trình dạy họcđại học 21 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 1.2.2 Dạy học theo hƣớng phát triể n tƣ duy sá ng tạ o củ a sinh viên 24 1.2.2.1 Mố i liên hệ giữa tính tự giác , tích cực, độc lập,và tính sáng tạo của sinh viên 24 1.2.2.2 Tƣ duy sáng tạo và sự tổng hợp 26 1.2.3 Mố i liên hệ giƣ̃ a tri thƣ́ c và tƣ duy sá ng tạ o 26 1.2.3.1 Tri thƣ́ c là gì 26 1.2.3.2 Vai trò củ a tri thƣ́ c vớ i sá ng tạ o 27 1.2.4 Dạy học giải quyết vấn đề 27 1.2.4.1 Giải quyết vấn đề và hoạt động sáng tạo 27 1.2.4.2 Giải quyết vấn đề 29 1.2.5 Tƣ̣ họ c 31 1.2.5.1 Tƣ̣ họ c và sƣ̣ sá ng tạ o 31 1.2.5.2 Việc tự học để sáng tạo trong cuộ c số ng 31 1.2.5.3 Vấ n đề tƣ̣ họ c trong nhà trƣờ ng 34 1.2.6 Tổ chƣ́ c cho sinh viên nghiên cƣ́ u khoa họ c 37 1.2.6.1 Vai trò củ a nghiên cƣ́ u khoa họ c trong quá trì nh họ c tậ p của sinh viên 37 1.2.6.2 Các đặc điểm của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 38 1.2.6.3 Mối quan hệ giữa học tập - tự học và nghiên cứu khoa học 39 1.2.6.4 Kĩ năng tổ chức nghiên cứu khoa học 41 1.2.6.5 Các con đƣờng rèn luyện kĩ năng tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên 41 1.3 Thực trạng việc dạy học theo hƣớng phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên trong các trƣờng cao đẳng 43 1.3.1 Về tình hình dạy của giáo viên 43 1.3.2 Tình hình học tập của sinh viên 44 1.3.3 Về thiết bị dạy học 45 1.3.4 Về nội dung kiến thức chƣơng trình 45 Kết luận chƣơng I 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 Chƣơng II. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP VÀ THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TƢ TRƢỜNG”, PHẦN ĐIỆN HỌC ĐẠI CƢƠNG THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƢỜI HỌC 46 2.1 Các biện pháp phát huy năng lực sáng tạo của ngƣời học 46 2.1.1 Khái niệm về dạy học giải quyết vấn đề 46 2.1.2 Các đặc trƣng của phƣơng pháp giải quyết vấn đề 47 2.1.3 Tình huống vấn đề và giải quyết vấn đề 47 2.1.4 Các kiểu tình huống vấn đề 49 2.1.5 Điều kiện cần của việc tạo tình huống vấn đề 50 2.1.6 Các kiểu định hƣớng hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề xây dựng một tri thức mới 50 2.1.7 Hệ thống các câu hỏi đề xuất vấn đề định hƣớng tƣ duy trong quá trình xây dựng, vận dụng tri thức mới 52 2.1.8. Các pha của tiến trình dạy học giải quyết vấn đề 53 2.2 Thiết kế tiến trình dạy học 54 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học chƣơng “cảm ứng điện từ - điện từ trƣờng” 59 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm chƣơng “Cảm ứng điện từ - điện từ trƣờng” 59 2.3.1.1 Bậc phổ thông 59 2.3.1.2 Bậc cao đẳng 60 2.3.1.3 Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần hình thành ở sinh viên sau khi học chƣơng này 61 2.3.2 Điều tra dạy học chƣơng “cảm ứng điện từ - điện từ trƣờng” 64 2.3.2.1 Mục đích điều tra 64 2.3.2.2 Phƣơng pháp điều tra 64 2.2.2.3 Kết quả điều tra 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 2.3.3 Những khó khăn, sai lầm sinh viên gặp phải khi học chƣơng “Cảm ứng điện từđiện từ trƣờng” 66 2.3.4 Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn sai lầm của sinh viên 66 2.3.5 Tiến trình dạy học bài “Cảm ứng điện từ” 68 2.3.5.1 Lập sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức “Cảm ứng điện từ” 68 2.3.5.2 Xác định mục tiêu dạy học kiến thức “Cảm ứng điện từ” 76 2.3.5.3 Xác định các phƣơng tiện dạy học 76 2.3.5.4 Xây dựng tình huống vậtkhi dạy kiến thức “Cảm ứng điện từ” 77 2.3.5.5 Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức vật lý cụ thể 77 2.3.6 Tiến trình dạy học bài “Tự cảm” 89 2.3.6.1 Lập sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức “Tự cảm” 89 2.3.6.2 Xác định mục tiêu dạy học kiến thức “Tự cảm” 98 2.3.6.3 Xây dựng tình huống vậtkhi dạy kiến thức "tự cảm" 99 2.3.6.4 Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức vật lý cụ thể 99 Kết luận chƣơng II 104 Chƣơng III. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 106 3.1 Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 106 3.1.1 Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm 106 3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 106 3.2 Nội dung thực nghiệm 107 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm 107 3.2.2 Những khó khăn gặp phải khi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm . 107 3.2.3 Phƣơng pháp thực nghiệm 107 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 3.3 Phƣơng pháp đánh giá kết quả TNSP 109 3.3.1 Đánh giá về mặt định tính 109 3.3.2 Đánh giá về mặt định lƣợng 109 3.4 Các giai đoạn thực nghiệm sƣ phạm 110 3.4.1 Công tác chuẩn bị cho TNSP 110 3.4.1.1 Chọn lớp TN và ĐC 110 3.4.1.2 Chọn các bài TN 110 3.4.1.3 Các GV cộng tác TNSP 111 3.4.1.4 Thời gian thực hiện 111 3.4.2. Kết quả và xử lý kết quả TNSP 111 3.4.2.1 Phân tích diễn biến giờ học thực nghiệm theo tiến trình dạy học giải quyết vấn đề 111 3.4.2.2 Yêu cầu chung về cách xử lý kết quả TNSP 117 3.4.2.3 Kết quả TNSP 118 3.5 Đánh giá chung về TNSP 126 3.5.1 Đánh giá định tính qua thống kê 126 3.5.2 Đánh giá định lƣợng qua bài kiểm tra 127 Kết luận chƣơng III 127 KẾT LUẬN CHUNG 129 PHỤ LỤC 137 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng GV : Giáo viên NC : Nam châm PP : Phƣơng pháp PPGD : Phƣơng pháp giảng dạy PPTN : Phƣơng pháp thực nghiệm TN : Thực nghiệm T/N : Thí nghiệm TNSP : Thực nghiệm sƣ phạm TNKQ : Trắc nghiệm khách quan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 : Chất lƣợng học tập 110 Bảng 3.2 : Tổng hợp kết quả thái độ, tình cảm, tác phong của SV 118 Bảng 3.3 : Kết quả kiểm tra bài số 1 119 Bảng 3.4 : Xếp loại kiểm tra lần 1 119 Bảng 3.5 : Phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 120 Bảng 3.6 : Kết quả kiểm tra lần 2 122 Bảng 3.7 : Xếp loại kiểm tra lần 2 122 Bảng 3.8 : Bảng phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 2 123 Bảng 3.9 : So sánh điểm trung bình 125 Bảng 3.10 : Tổng hợp các thông số thống kê qua hai bài kiểm tra TNSP . 125 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1 : Xếp loại kiểm tra lần 1 120 Biểu đồ 3.2 : Xếp loại kiểm tra lần 2 123 Đồ thị 3.1 : Phân phối tần suất kết quả kiểm tra lần 1 121 Đồ thị 3.2 : Đƣờng phân phối tần suất lần 2 124 [...]... bản thân, chúng tôi nghiên cứu đề tài "Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi dạy chương "Cảm ứng điện từ - Điện từ trường", học phần Điện học thuộc chương trình vật Đại cương của các trường Cao đẳng Công nghiệp" II Tổng quan về đề tài nghiên cứu Cùng với đổi mới dạy học phổ thông, sự đổi mới dạy họccác trƣờng cao đẳng đã và đang diễn ra và bƣớc đầu thu... thức chƣơng “Cảm ứng điện từ - Điện từ , phần Điện học đại cƣơng V Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề năng lực sáng tạocác biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên - Nghiên cứu luận dạy học nói chung và ở cao đẳng nói riêng - Nghiên cứu nội dung kiến thức học phần Điện học nói chung, chƣơng “Cảm ứng điện từ - Điện từ trƣờng nói riêng trong chƣơng trình Vậtđại cƣơng của trƣờng. .. Đại cương của các trường Cao đẳng Công nghiệp" Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 III Giả thiết khoa học Nếu vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề để tổ chức hoạt động nhận thức một cách phù hợp thì có thể phát huy đƣợc năng lực sáng tạo của sinh viên IV Đối tƣợng nghiên cứu - Hoạt động dạy của giáo viênhoạt động học của sinh viên Cao đẳng - Các. .. Hùng, luận văn tiến sĩ, 2005 Tuy nhiên trong chƣơng trình Vật đại cƣơng của các trƣờng Cao đẳng chƣa có đề tài nào nghiên cứu về lĩnh vực này công bố Vì vậy, trên cơ sở thực tiễn dạy học của bản thân, chúng tôi nghiên cứu đề tài: "Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi dạy chương "Cảm ứng điện từ - Điện từ trường", học phần Điện học thuộc chương trình vật lí. .. chứng của ba thành phần trong hệ dạy học: Giáo viên, học sinh và tƣ liệu hoạt động dạy 1.2.1.1 Bản chất của hoạt động dạyhoạt động học * Bản chất của hoạt động dạy Trong phạm vi nhà trƣờng, hoạt động dạyhoạt động của giáo viên định hƣớng tổ chức, điều khi n hoạt động nhận thức - học tập của ngƣời học, giúp ngƣời học tìm tòi, khám phá tri thức tạo ra sự phát triển tâm lý, hình thành nhân cách... trƣờng cao đẳng công nghiệp - Tìm hiểu thực tế dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ - Điện từ trƣờng thuộc phần Điện học tại trƣờng Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên và trƣờng Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên nhằm tìm ra những hạn chế, những khó khăn mà sinh viên và giáo viên gặp phải trong quá trình dạy học - Đề xuất các biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo của sinh viên - Xây dựng tiến trình dạy một... tế - Thực nghiệm sƣ phạm VII Đóng góp của đề tài - Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề luận về rèn luyện năng lực sáng tạo của sinh viên - Đề xuất các biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo của ngƣời học - Kết quả đạt đƣợc của đề tài sẽ là một tài liệu tham khảo cho các giáo viên dạy Vật đại cƣơng tại các trƣờng cao đẳng kĩ thuật, góp phần đổi mới phƣơng pháp dạy họccao đẳng để từng bƣớc nâng cao. .. bài học chƣơng “Cảm ứng điện từ Điện từ trƣờng theo hƣớng phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm theo tiến trình đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất nhằm phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên trong học tập Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 VI Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận - Điều... lƣợng dạy học Vật đại cƣơng trong các trƣờng cao đẳng VIII Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, noi luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở luậnluận và thực tiễn của việc rèn luyện năng lực sáng tạo của ngƣời học Chương 2: Đề xuất các biện pháp và thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chƣơng “Cảm ứng điện từ - Điện từ trƣờng , phần Điện học đại cƣơng... tƣợng là sinh viên, cũng có một số đề tài luận văn của một số tác giả: Đề tài “Tăng cƣờng tính tích cực, tự lực của học sinh khi dạy các ứng dụng kĩ thuật của vật lý trong bài “ Lực Lorentz” của tác giả Khăm Soulin Chănthavong luận văn Thạc sĩ, 2005 Đề tài Tổ chức hoạt động dạy học chƣơng “Chuyển động của hạt mang điện trong điện trƣờngtừ trƣờng học phần ĐiệnTừ đại cƣơng, nhằm phát huy tính . ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG. HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP . phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên khi dạy chương "Cảm ứng điện từ - Điện từ trường", học phần Điện học thuộc chương trình vật lí Đại cương của các trường Cao đẳng Công nghiệp& quot;.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP pdf, Luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP pdf, Luận văn: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC THEO HƢỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN KHI DẠY CHƢƠNG "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TỪ TRƢỜNG", HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP pdf

Từ khóa liên quan