MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

6 2,285 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:22

MỘT SỐ CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (bắt đầu bằng IN, ON, AT, BY, OUT OF)  Adjectivepreposition - Tính từ đi kèm giới từ about   !"! #"# $!! %at &'#($)*+ *,! # -.**!"!#!!+** /by &'#(  !#!+ # &"!"!( .!"! 0for 1  !-!"+* 2in 3""##!# 4of 5!-(# !#!!6 7of $! *,! !*-!-.&#  "*#!*6(#!#" *. 8to 9!*-.&# "*#!. :with +!  !""#)"&"! +"*#6$!- Note: Tính từ nói về khả năng;-;$)*+ *,!- .**#!!+**#(<=-#(+>?#@ Eg: I’mnotvery “goodat” maths; %Một số tính từ mô tả nỗi sợ hãi;-;)!-(# ! #!!6 A#(B#(+>?)@ Eg: Therearesomeaspectsof the coursethat I am a bit “scaredof”. /Tính từ mô tả cách ứng xử;-; *,!-!- . *6(#!-&C#&D(EF+G#EH+I-?#(# (@#(<=-#(+>?)@ Eg: Wouldyoulike a cupoftea? That’svery “kindof” you. 0Tính từ mô tả cách ứng xử với người khác;-; !* -.&# "*#!.#(<=-#( +>?#@ Eg: I’mworriedabout the pupilsbeing “rude to” me. JKLJ9M1N K"&#(OP-#F,Q,D -R S +)#T U,D -R SV +)!*W,F,D -R S5!-#+)!#(XY,F,D -R S**++##(.B (-( (D-R SZ##&#("([#(=-=*Q&-REA S\!# #+)!&#(+],D.(^+_ (D-R S9&"!#($#(#(U( U-R,` Q-R Sa&+)*Q&(`Eb S\!,#+)!&-c.(d- (*Q& (D-REA S9-!#*#+#( (e &f-,F (D-R S+#*g!&,G-&h# S"#*)##([ (i-,` S!&#-##&= C (j"Eb#(=EB& QEA S.+)!#(Y Hk(^,D -R S#+#(-e",D -R S1!!$#()!&+&<l U-R S1!-#(#*-(#&-,D -R!U(- S1! ,m#$#(#( (n#*Y ,m# Q-REA S9(!-+$#(#(+C #C,D -R S9&+##(#YU#O(R( S9&+)!#(.(B#!U (k.b##C,D -R S3"!,+)#(#<` Eo# U-R SV (-#()!#(*Ep U-R*n U-R.(U  SV&"#+)!&+p"(m&B (*Q&-R SV!#+qr #(s-]((<>- t,Q,D  -R S5#+q#(k+U&G#,Qk,D -R S5! +q$#(!-( !$ (*n,QEU&Ed- S5! +#+ +G##u*D( S5!$+#* ([&QEBY*h- S&"!+]((<=-Eb-<`Q,F&C#v #<>-   *,E-Y ) ##(w ,m E- H #!+*E--h"!G !T -!*(R (- #( T s- -!E--h"-(B& +#E-&G l #&._"*e #(!$!A U (.(U (!#A#A&*o +!)A#A&*o "!# *!A!Y- #!*H*<l#  ##&#(x(#(]- #( A#(B,`#` #(!##mEU*y- # -*m"#i #*-#( (#b# #"!6# A*l #&&#q# #!-#(=--G #"!#+u-= #** #+I-&j-U #$!#(= (b #" (,Q*e +i #(b# #(Q(o #!##(]&U #*#[#(n# #&#(F(n# z z #(-(#-({*o z#( #!!#!U*o z#(,!-#!-+R( zq$&C#&R( z)#E+C z"!" A&P E[ ( z#&Ee--= z#($(*(R (- z6!E- (U zg#(x(#(]- z#("#-#o (W z*+U-]&-U z##!w (m# 1| 1-(#+b#&h# 1 (-#R( = 1&#.(H&*} 1(!##(C *y- 1*)&C#&R( 1**& (G  (G 1-!#f#f 1*+I-E<=-+C 1&.(d- (G !I-.(d- z~z5 z#)$!.#(n#-(D" z#)#*W#(= z#)! (-Q#H&,` z#)&(b##F z#)-!(b#-(B& z#)(b#Q z#)#(X#.(d-+Q • z#)!!(< ~! #!*E-E<l .B&U# ~!!#E-+_+G# Z#(! (#!-#H&,` 5!&#&##&#(x(#(]- . MỘT SỐ CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (bắt đầu bằng IN, ON, AT, BY, OUT OF)  Adjectivepreposition - Tính từ đi kèm giới từ about . !""#)"&"! +"*#6$!- Note: Tính từ nói về khả năng;-;$)*+ *,!- .**#!!+**#(<=-#(+>?#@ Eg: I’mnotvery “goodat” maths; % Một số tính từ mô tả nỗi sợ hãi;-;)!-(#. A#(B#(+>?)@ Eg: Therearesomeaspectsof the coursethat I am a bit “scaredof”. /Tính từ mô tả cách ứng xử;-; *,!-!- . *6(#!-&C#&D(EF+G#EH+I-?#(# (@#(<=-#(+>?)@ Eg:
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH, MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH, MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan