Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx

28 807 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 07:20

1 Luận văn Đề tài: Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này. 2 MỤC LỤC MỞ BÀI 1 CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LUẬN VỀ THUYẾT: 5 1.1. Nguồn gốc của tăng trưởng: 5 1.2 Nguồn lao động: 6 1.3. Lực lượng lao động: 8 1.4 Tác động của lao động với tăng trưởng qua thuyết: 8 1.4.1. Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế: 10 1.4.2. Mô hình của Mác về tăng trưởng kinh tế: 12 1.4.3. Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế: 13 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG THỪA LAO ĐỘNG VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 14 2.1 Đặc điểm thị trường lao động các nước đang phát triển 14 2.1.1 Số lượng lao động tăng nhanh 14 2.1.2 Phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp. 14 2.1.3. Còn bộ phận lớn lao động chưa được sử dụng. 14 2.1.4 Nhân sự lúc thừa lúc thiếu 15 2.1.5 Vẫn khát lao động phổ thông 15 2.2. Hiện tượng thừa lao động việt nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. 16 2.2.1 Thực trang nguồn lao động Việt Nam 16 2.2.2 Những nguyên nhân 20 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNGPHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 24 3.1 Giải pháp về phía cung 24 3 3.2 Giải pháp về phía cầu 25 3.3 Các giải pháp về chính sách của nhà nước 26 KẾT LUẬN 27 4 MỞ BÀI Tăng trưởng kinh tế, hay nói chung mọi hoạt động kinh tế thì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ nhu cầu con người. Như vậy, lao động vừa là đầu vào cho quá trình tăng trưởng, vừa là người hưởng thụ những thành quả ấy. Trước đây, lao động chỉ được xem xét với góc độ số lượng, nhưng mô hình kinh tế hiện đại gần đây đã nhấn mạnh tới khía cạnh phi vật chất của lao động gọi là vốn nhân lực, đócác lao động có kỹ năng sản xuất, lao động có thể vận hành được máy móc thiết bị phức tạp, những lao động có sáng kiến và phương pháp mới trong hoạt động kinh tế. Việc hiểu yếu tố lao động theo hai khía cạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phân tích lợi thế và vai trò của yếu tố này trong quá trình tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển. Xét trên góc độ tăng trưởng kinh tế thì Việt Nam lại có hiện tượng thừa lao động. Tất cả những vấn đề trên chính là do tôi chọn đề tài: “ Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này.” 5 CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LUẬN VỀ THUYẾT: 1.1. Nguồn gốc của tăng trưởng: Khi tìm hiểu nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, chúng ta thấy có rất nhiều quan điểm khác nhau, được chứng minh bằng các thuyết khác nhau. Mỗi thuyết đều có những lẽ riêng của nó; và trong mỗi thuyết đó các nhân tố ảnh hưởng tới quá trinh tăng trưởng kinh tế đều khác nhau. Nhưng chung quy lại hầu hết vẫn là nghiên cứu nguồn gốc của tăng trưởng dựa vào mối quan hệ đầu vào _ đầu ra. Để biểu thị mối quan hệ đầu vào _ đầu ra, các nhà kinh tế học đã quy tụ về hàm sản xuất tổng hợp như sau: Y = F( Xi ), với i = 1;2;…;n Xi: là các yếu tố đầu vào Y: là sản phẩm đầu ra(GDP,GNP) Như vậy các yếu tố đầu vào bao gồm các yếu tố nào?Theo các nhà kinh tế học thì các yếu tố đầu vào cơ bản của nền kinh tế bao gồm:  Vốn sản xuất( K, capital)  Lao động( L, labour)  Đất đai và tài nguyên(R, natural resources)  Công nghệ( T, technology) Từ hàm sản xuất, ta thấy tốc độ tăng trưởng bị tác động bởi vốn sản xuất, lao động, đất đai và tài nguyên, và công nghệ.Đó là các yếu tố tác động trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng. Ngoài những yếu tố đầu vào có tác động trực tiếp 6 trên( hay còn gọi là các nhân tố kinh tế), tốc độ tăng trưởng còn bị tác động bởi các yếu tố tác động gián tiếp (hay còn gọi là các nhân tố phi kinh tế): văn hoá xã hội, thể chế chính trị, cơ cấu dân tộc, sự tham gia của cộng đồng. 1.2 Nguồn lao động: Quan niệm về nguồn lao động: Nguồn lao động là 1 bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động, có nguyện vọng tham gia lao động, và những người ngoài độ tuổi lao động (trên độ tuổi lao động) đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân. Việc quy định cụ thể về độ tuổi lao động là khác nhau các nước, thậm chí khác nhau các giai đoạn khác nhau từng quốc gia. Điều đó tùy thuộc trình độ phát triển nền kinh tế. Đa số các nước quy định cận dưới (tuổi tối thiểu) của độ tuổi lao động là 15 tuổi, còn cận trên (tuổi tối đa) có sự khác nhau (60 tuổi, hoặc 64, 65 tuổi). Trị số tối đa của tuổi lao động là trùng với tuổi về hưu. nước ta, theo quy định của bộ luật lao động (2002), độ tuổi lao động: Đối với nam: 15 tuổi đến 60 tuổi Đối với nữ: 15 tuổi đến 55 tuổi Nguồn lao động được xem xét trên hai mặt đó là số lượng và chất lượng. Như vậy, nguồn lao động về mặt số lượng bao gồm:  dân số đủ 15 tuổi trở lên có việc làm. 7  dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng đang thất nghiệp, đang đi học, đang làm công việc nội trợ trong gia đình, không có nhu cầu làm việc và những người thuộc tình trạng khác (bao gồm cả những người nghỉ hưu trước tuổi quy định). Nguồn lao động xét về mặt chất lượng, cơ bản được đánh giá trình độ chuyên môn, tay nghề (trí lực) và sức khỏe (thể lực) của người lao động. Các nhân tố ảnh hưởng số lượng nguồn lao động Số lượng nguồn lao động của mỗi quốc gia trong một thời kì phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Có thể phân chia thành 3 nhóm nhân tố sau:  Tốc độ tăng dân số và tháp tuổi  Quy định về độ tuổi lao độngCác điều kiện về thu nhập, điều kiện sống, tập quán. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động Chất lượng nguồn lao động là khả năng lao động của người lao động. Chất lượng lao động chịu ảnh hưởng tổng hợp của nhiều nhân tố. Có thể phân loại ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động theo các điều kiện cấu thành chất lượng nguồn lao động, hoặc kéo theo quá trình, như quá trình tác động trước độ tuổi lao động, trong thời gian của độ tuổi lao động. Có thể phân nhóm nhân tố ảnh hưởng đến một số mặt của chất lượng nguồn lao động như sau 8  Nhóm nhân tố liên quan đến thể chất: di truyền, chất lượng cuộc sống, chăm sóc y tế, môi trường  Nhóm nhân tố liên quan đến trình độ nghề nghiệp  Chính sách, cơ cấu quản kinh tế, xã hội  Tập quán, truyền thống, văn hoá  Nhóm nhân tố về nhu cầu việc làm của xã hội 1.3. Lực lượng lao động:  Theo quan niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO_ International Labour organization) là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định và thực tế đang có việc làm và những người thất nghiệp.  nước ta hiện nay thường sử dụng khái niệm:Lực lượng lao động là bộ phận dân số đủ 15 tuổi trở lên có việc làm và những người thất nghiệp Lực lượng lao động theo quan niệm như trên là đồng nghĩa với dân số hoạt động kinh tế và nó phản ánh khả năng thực tế của cung lao động của xã hội. Trong lực lượng lao động thì những ngươi tham gia hoạt động kinh tế mới là những người đóng góp vào tăng trưởng. 1.4 Tác động của lao động với tăng trưởng qua thuyết: Lịch sử loài người đã chứng minh vai trò quyết định của lao động với sự phát triển kinh tế -xã hội. Ngay cả khi khoa học công nghệ đạt được trình độ 9 phát triển cao, chi phối mọi lĩnh vực đời sống, thì cũng không thể thay thế vai trò nguồn lực lao động, nhân tố sáng tạo và sử dụng công nghệ. Lao động chính là nhân tố quyết định việc tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác. Khi phân tích các bộ phận cấu thành nguồn lực phát triển kinh tế, hầu hết các quốc gia đều khẳng định các nguồn lực chủ yếu là lao động, tài nguyên, vốn, khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, cả luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, nguồn lao động chính là nhân tố quyết định việc tái tạo, sử dụng, phát triển các nguồn lực còn lại. Không dựa trên nền tảng phát triển cao của nguồn lao động về thể chất, trình độ văn hoá, kỹ thuật, kinh nghiệm quản thì không thể sử dụng các nguồn lực khác, thậm chí là lãng phí, làm cạn kiệt và huỷ hoại chúng. Lao động là một bộ phận của các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất. Chi phí lao động, mức tiền công thể hiện sự cấu thành của nguồn lực lao động trong hàng hoá, dịch vụ. Như vậy, chi phí nguồn lực lao động trở thành nhân tố cấu thành mức tăng trưởng của kinh tế. Hơn nữa, là bộ phận của dân số, nguồn lao động tham gia tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ xã hội, tạo cầu cho nền kinh té. Điểm khác biệt cơ bản giữa nguồn lao động với các nguồn lực khác là vừa tham gia tạo cung, vừa tạo cầu cho nền kinh tế. 10 Bên cạnh nhận thức vai trò của nguồn nhân lực lao động với phát triển kinh tế, cần thấy rõ ảnh hưởng của trình độ phát triển kinh tế đối với nguồn lao động. Lượng của cải vật chất do nền kinh tế tạo ra là cơ sở để phát triển nguồn lực lao động. Một quốc gia có năng suất lao động cao, của cải nhiều, ngân sách dồi dào sẽ có những điều kiện về vật chất, tài chính để nâng cao dinh dưỡng, phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc y tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặt khác, việc phát triển kinh tế làm xuất hiện ngành nghề mới, công việc mới đòi hỏi nguồn lực lao động phải không ngừng hoàn thiện. Từ khi mới hình thành các học thuyết kinh tế các nhà kinh tế đã nhận thức được vai trò quan trọng của lao động. Bằng chứng là đã có rất nhiều thuyết nghiên cứu về vai trò của lao động. Muốn hiểu một cách rõ nhất về sự nhận thức vai trò của lao động với tăng trưởng ta đi xem xét lần lượt các mô hình tìm hiểu nguồn gốc của tăng trưởng 1.4.1. Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế: Mô hình coi vốn, lao động, đất đai là ba nhân tố tạo ra tăng trưởng. Đặc trưng cho thời kỳ này là nhà kinh tế học David Ricardo . Mô hình David Ricardo (1772-1823) với luận điểm cơ bản là đất đai sản xuất nông nghiệp (R, Resources) là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Nhưng đất sản xuất lại có giới hạn do đó người sản xuất phải mở rộng diện [...]... về tăng trưởng kinh tế cũng đều khẳng định vai trò quan trọng của lao động đối với qua trình tăng trưởng kinh tế 13 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG THỪA LAO ĐỘNG VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2.1 Đặc điểm thị trường lao động các nước đang phát triển 2.1.1 Số lượng lao động tăng nhanh Có sự khác biệt chủ yếu giữa sự thách thức phát. .. và tính kỷ luật lao động, trình độ tay nghề của lao động phổ thông một số người chưa 15 đáp ứng yêu cầu… Trong năm qua các doanh nghiệp may mặc, cơ khí, lắp ráp… luôn trong tình trạng thiếu lao động phổ thông nhiều nhất 2.2 Hiện tượng thừa lao động việt nam dư i góc độ tăng trưởng kinh tế 2.2.1 Thực trang nguồn lao động Việt Nam 2.2.1.1 Số lượng lao động Việt Nam là một nước có tổng số dân số... những đặc điểm nổi bật nhất về lao động các nước đang phát triển là đa số lao động làm nông nghiệp Việt Nam lao động nông nghiệp chiếm hơn 70% tông số lao động Loại hình công việc này mang tính phổ biến những nước nghèo Xu hướng chung là lao động trong nông nghiệp giảm dần trong khi lao động trong công nghiệp và dịch vụ lại tăng Mức độ chuyển dịch này tuỳ theo mức độ phát triển của nền kinh tế.. . Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao cũng cho chúng ta thấy một khả năng dồi dào về lao động, có đủ khả năng giải quyết mọi công việc.Tuy nhiên, Bộ Lao động cũng nêu ra thực trạng hiện nay của thị trường lao động trong nướclao động phân bố không đồng đều, bất hợp lý, lực lượng lao động tập trung phần lớn nông thôn, chiếm 73.5% lực lượng lao động trong cả nước Trong số lao động có việc làm thì... Ngoài ra nhà nước cần tăng cường giám sát, kiểm soát thị trường lao động một cách chặt chẽ và kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp về lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 26 KẾT LUẬN Vai trò lao động là cực kỳ quan trọng trong phát triển kinh tế Vấn đề đây là muốn phát huy vai trò của lao động cần phải giải quyết việc làm nâng cao chất lượng lao động là một bộ phận quan trọng của phát triển.. . cấu hợp đồng bộ 17 Nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH song tỷ lệ lao động giản đơn còn quá cao(88%), cơ cấu nguồn lao động còn quá lạc hậu so với nhiều nước, nhất là các nước công nghiệp phát triển thể hiện tháp sau: Hình 1: Tháp lao động của Việt Nam Hình 2: Tháp lao động của các nước công nghiệp 0,3%% Các nhà khoa học Kỹ sư Chuyên viên kỹ thuật Lao động lành nghề Lao động không... vậy, Mác mới chỉ coi lao động là đầu vào, ông chưa phát hiện đầy đủ vai trò của lao động Mác đã có công đưa ra kết luận rằng lao động tạo ra thặng cho nhà tư bản Và chính phần thặng này mới tạo nên tăng trưởng cho nền kinh tế 12 Như vậy, từ mô hình cổ điển, đến mô hình của Mác đều coi lao động là một yếu tố của tăng trưởng kinh tế 1.4.3 Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế: Mô hình nêu... lao động không thể thay thế cho nhau được Khi vốn và lao động cùng tăng thì sẽ tạo ra tăng trưởng Như vậy, trong mô hình này tuy lao động chưa được đề cao vao trò nhưng lao động là một đầu vào thiết yếu tạo nên tăng trưởng 1.4.2 Mô hình của Mác về tăng trưởng kinh tế: Trong mô hình các yếu tố tăng trưởng bao gồm: vốn, lao động, đất đai và tiến bộ kỹ thuật.Như vậy, so với mô hình cổ điển, mô hình của. .. triển mà các nước đang phát triển gặp phải so với các nước phát triển là sự gia tăng chưa từng thấy của lực lượng lao động hầu hết các nước, trung bình mỗi năm số người tìm việc làm tăng từ 2% trở lên Sự gia tăng nguồn lao động liên quan chặt chẽ với việc gia tăng dân số Dự báo nước ta mỗi năm bình quân tăng thêm hơn một triệu lao động dẫn đến sức ép rất lớn về việc làm 2.1.2 Phần lớn lao động làm... hưởng đến tăng trưởng kinh tế Nhưng thực tế mức tăng trưởng ngày càng tăng cho thấy mô hình này không giải thích được nguồn gốc của tăng trưởng Tuy mô hình không giải thích được nguồn gốc của tăng trưởng nhưng mô hình cũng đã nêu ra được mối quan hệ giữa vốn và lao động tong quá trình tăng trưởng kinh tế K Y = F( K,L ) O L 11 đây vốn và lao động luôn kết hợp với nhau theo 1 tỷ lệ nhất định Vốn và lao . II: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG DƯ THỪA LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 14 2.1 Đặc điểm thị trường lao động ở các nước đang. Luận văn Đề tài: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dư i góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn. trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dư i góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. ” 5 CHƯƠNG I: CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx, Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx, Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn