Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx

33 312 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 06:20

1   THANH TOÁN  C NIÊM   Báo cáo chuyên đề số 5/2011 8/11/ 2011  Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN) 2  I/ Mu 3 II/ Tng quan các h s u vn kh a các DNNN niêm yt 4 u vn kh a các DNNN niêm yt theo ngành 7 IV/ Kt lun 24 PH LC 26 3 I/ Mu DNNN (DNNN) vai trò quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay sau các sự cố đổ vỡ, kinh doanh sa sút của một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Đã nhiều DNNN thực hiện niêm yết cổ phiếu trên TTCK từ đây, biến động suy giảm mạnh của TTCK lại tác động đến cấu trúc tài sản khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này. Trong bối cảnh đó, thực hiện đầu tư tập trung vào lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính đang là một chủ trương lớn nhằm giảm bớt rủi ro tài chính rủi ro kinh doanh cho các DNNN. Với mục đích cung cấp thêm một đánh giá về chất lượng hàng hoá trên TTCK trong mối liên hệ với các yếu tố nêu trên, bài viết này tập trung vào nghiên cứu các đối tượng là DNNN hiện niêm yết trên hai SGD HOSE HNX. Nội dung nghiên cứu xoay quanh hai nhóm chỉ tiêu chính là cấu vốn-tình hình đầu tư khả năng thanh toán; từ đó rút ra các đánh giá về cấu trúc khả năng huy động vốn đi kèm với những rủi ro thể gặp phải về thanh khoản vốn khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả. sở dữ liệu cho nghiên cứu trong bài là các báo cáo tài chính ý kiến kiểm toán gần nhất (báo cáo soát xét) của tổng số 162 DNNN niêm yết; trong đó DNNN niêm yết được xác định là các DN vốn do Nhà nước sở hữu trên 50% hiện đang được niêm yết giao dịch trên hai SGDCK trong nước. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là tính toán, phân tích so sánh các hệ số tài chính, bao gồm các hệ số trung bình của ngành. Như vậy, việc phân loại DNNN theo ngành cũng là một nhiệm vụ trong báo cáo này để tạo thuận lợi cho việc phân tích so sánh. Tuy nhiên, phạm vi hạn của một bài viết không tránh khỏi những hạn chế như sau: i) Dữ liệu báo cáo tài chính tin cậy gần nhất là báo cáo tài chính nửa năm (bán niên) năm 2011 nên báo cáo chỉ phản ánh thực trạng tài chính tại thời điểm giữa năm 2011 của các DNNN niêm yết; ii) Chưa một chuẩn phân ngành được 4 công nhận rộng rãi trên TTCK Việt Nam nên phương pháp phân ngành trong báo cáo được dựa trên chuẩn phân ngành ICB tham khảo cách phân loại của một số công ty chứng khoán. Điều này không tránh khỏi những bất cập thể không phù hợp theo quan điểm của một số đơn vị khác; 1 iii) Các hệ số trung bình được tính toán dựa trên phương pháp bình quân giản đơn hoặc gia quyền với quyền số là tổng tài sản hoặc tổng vốn chủ sở hữu tuỳ theo mỗi một hệ số khác nhau nhằm đảm bảo chúng phản ánh được tốt nhất ý nghĩa bình quân; iv) Số chia trong các hệ số là giá trị tại một thời điểm thay vì tính bình quân trong một khoảng thời gian tương đương một kỳ kế toán. II/ Tng quan các h s u vn kh a các DNNN niêm yt 1. Hệ số nợ Hệ số nợ = Nợ phải trả Tổng tài sản 2. Hệ số nợ/vốn Hệ số nợ/vốn = Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 3. Hệ số đòn bẩy tài chính Hệ số đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Các hệ số trên đều cùng tính chất, do vậy hệ số nợ thể cung cấp góc nhìn khái quát nhất cho nhóm hệ số này (các hệ số khác sẽ được phân tích cụ thể trong phần sau). Theo đó, hệ số nợ trung bình của cả hệ thống gồm 162 DNNN niêm yết hiện ở mức 0,85. Thống kê cho thấy 121 trên tổng số 162 DNNN hệ 1 Ví dụ, chúng tôi đã loại bỏ một ngành là Công nghệ trong bài do chỉ 2 DNNN niêm yết, trong đó một DN dễ gây tranh cãi. Tuy nhiên, việc loại bỏ ngành này không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ bài viết. 5 số nợ trên 0,5, chiếm tỷ lệ 74%. Điều đó phần nào nói lên rằng đa số các DNNN hiện tại đang cấu tài chính nhiều rủi ro với tỷ trọng nợ cao trong tổng nguồn vốn. Với nền kinh tế đang trong môi trường lạm phát lãi suất cao như hiện nay thì chi phí trả lãi của các DNNN này là một áp lực không hề nhỏ. 4. Hệ số tự tài trợ (hệ số vốn chủ sở hữu) Hệ số vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn Hệ số vốn chủ sở hữu trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai sàn HNX HSX bằng 0,15. Đây là mức rất thấp, cho thấy trong tổng số nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp chỉ 15% là vốn do doanh nghiệp tự thể huy động vào sản xuất kinh doanh, còn lại 85% là đi vay bên ngoài. 5. Hệ số đầu tư tài chính Hệ số đầu tư tài chính = ĐT tài chính ngắn hạn + ĐT tài chính dài hạn Tổng tài sản Hệ số đầu tư tài chính trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai sàn HNX HSX bằng 15%. Hệ số này cho thấy về bản, lượng vốn nhóm DNNN đầu tư ra bên ngoài không cao (chỉ chiếm 15% tổng tài sản), bao gồm đầu tư vào tài sản tài chính ngắn hạn như cổ phiếu, trái phiếu ngắn hạn, đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết…Như vậy, khả năng rủi ro tài chính phụ thuộc vào biến động của thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp trên là không đáng ngại nhìn chung các doanh nghiệp NN niêm yết đều đáp ứng được so với tiêu chuẩn đề ra trong các văn bản pháp quy về tỷ lệ đầu tư vốn ra ngoài ngành (tại thời điểm giữa năm 2011). 6. Hệ số thanh toán hiện hành Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn 6 Hệ số thanh toán hiện hành trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai sàn HNX HSX bằng 1,84. Hệ số này cho biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn mà doanh nghiệp trách nhiệm phải thanh toán trong vòng một năm hoặc một chu kì kinh doanh. Hệ số của nhóm DNNN niêm yết bằng 1,84 cho thấy khả năng thanh toán của nhóm này chỉ ở mức độ vừa phải mà không biểu thị sự vững chắc về mặt tín nhiệm doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các ngân hàng, nhà tài trợ vốn của doanh nghiệp. 7. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nhanh trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai sở HNX HSX bằng 1,34. Hệ số này đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DNNN bằng việc chuyển đổi các tài sản ngắn hạn (không kể hàng tồn kho) thành tiền. Hệ số của nhóm DNNN bằng 1,34 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp này là tốt. 8. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = EBIT Chi phí lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi vay trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai sở HNX HSX bằng 108,98. Hệ số này cho biết trong kỳ DNNN đã tạo ra lợi nhuận trước thuế lãi vay gấp bao nhiêu lần lãi phải trả về tiền vay. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi lãi trả tiền vay càng thấp ngược lại. Hệ số của nhóm DNNN bằng 108,98 cho thấy khả năng thanh toán lãi vay lớn. Nếu kết hợp với hệ số nợ ở trên, mặc dù tỷ lệ vốn vay cao nhưng hệ số này cho thấy khả năng chi trả lãi vốn gốc của các DNNNNN niêm yết là an toàn. 7 IIIu vn kh  ca các DNNN niêm yt theo ngành 1. Ngành công nghiệp Hệ số nợ trung bình của ngành công nghiệp ở mức 0,74, tuy thấp hơn so với trung bình các ngành nhưng tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với các ngành còn lại, đứng thứ 2 sau ngành tài chính. Trung bình 74% tài sản của các DNNN trong ngành được tài trợ bằng nguồn vốn nợ, 26% tài sản còn lại được đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thống kê cho thấy đa số, khoảng 70 trong 91, DNNN của ngành hệ số nợ trên mức 0,5; trong đó 35 DNNN hệ số nợ trên mức trung bình ngành, cá biệt một số DNNN hệ số nợ ở mức gần như tuyệt đối như SD8 (0,91); DDM (0,94) hay TLT (0,95) . thể thấy rõ xu hướng sử dụng nhiều nợ trở nên phổ biến trong các DNNN ngành công nghiệp. Việc này khiến cho các DNNN bị phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài, cũng như áp lực trả nợ là khá cao. Chính vì vậy, lãi suất tăng cao như trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng bất lợi đến chi phí tài chính của các DNNN. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu trung bình ngành ở mức 3,52; 26 trên tổng số 91 DNNN tỷ lệ này vượt mức trung bình ngành, trong đó 10 DNNN vượt mức trung bình toàn hệ thống các DNNNNN niêm yết. Một số DNNN tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu vượt trên cả ngành ngân hàng (vốn là một ngành tính chất sử dụng vốn nợ là chủ yếu) như SD8 (11,66), PVA (13,27), DDM (17,16) TLT (17,26). Với những DNNN này, trong cấu nguồn vốn, cứ một đồng vốn chủ sở hữu thì đến trên 10 đồng vốn nợ. Cho thấy nền tảng vốn chủ sở hữu rất yếu kém, khả năng thanh toán nợ không được đảm bảo, rủi ro tài chính hiện ở mức quá cao. Hệ số đòn bẩy tài chính trung bình ngành ở mức 4,74, chỉ thấp hơn so với ngành tài chính. Một số DNNN kết quả kinh doanh thua lỗ trong khi sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức quá cao như TLT hay NSN hiện tại đang phải đối mặt với rủi ro tài chính rất lớn bởi lợi nhuận sinh ra không đủ để bù đắp chi phí trả lãi. Chi phí trả lãi hàng năm của các DNNN này cũng thể “lạm” vào vốn chủ sở hữu 8 trong điều kiện lãi suất thị trường đang căng thẳng như hiện nay. Một số DNNN duy trì hệ số đòn bẩy ở mức vừa phải trong khi kết quả kinh doanh khả quan cho thấy các DNNN đã một cấu vốn hiệu quả. Đối với các DNNN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bất động sản đặc thù vay nợ nhiều cho các công trình dự án, nợ phải trả khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ nhưng về bản chất lại là hình thức vay vốn mà DNNN không phải trả lãi, việc trả nợ gốc được hoàn thành khi dự án kết thúc, bởi vậy mặc dù tỷ lệ nợ cao nhưng các DNNN không phải chịu quá nhiều áp lực chi trả lãi vay. Nhìn chung, phần lớn các DNNN thuộc ngành công nghiệp cấu tài chính mạo hiểm khi tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt động tạo lập vốn kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng lạm phát thấp, các doanh nghiệp sẽ lợi thế trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính; tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hệ số đòn bẩy cao của các doanh nghiệp này luôn bộc lộ rủi ro thanh toán cao khả năng lợi nhuận hạn chế. Hệ số vốn chủ sở hữu trung bình của nhóm ngành công nghiệp là 0,26, cao hơn so với trung bình nhóm các DNNNNN niêm yết (0,15), đứng thứ 6 trong tổng số 8 ngành thuộc nhóm DNNNNN niêm yết. Hệ số vốn chủ sở hữu thấp cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn thấp, các doanh nghiệp phải đi vay nợ bên ngoài nhiều (có một vài doanh nghiệp tỷ lệ vốn chủ rất thấp, chưa tới 10% như TLT, SD8, NSN hay DDM), dẫn tới việc không chủ động về vốn trong kinh doanh, quá phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài. Hệ số đầu tư tài chính trung bình của nhóm ngành công nghiệp là 0,05, thấp hơn so với trung bình nhóm các DNNNNN niêm yết (0,15), đứng thứ 6 trong tổng số 8 ngành thuộc nhóm DNNNNNNY. Mức 0,05 là mức rất thấp, cho thấy phần đầu tư ra bên ngoài của nhóm ngành này là rất ít so với tổng tài sản. Chỉ một vài doanh nghiệp mức đầu tư ra bên ngoài cao (như WCS, SDA, HPS, TV4, TIE, HTV) là sẽ đối mặt với mức độ rủi ro cao trên thị trường tài chính. Còn phần lớn các doanh nghiệp còn lại trong ngành đều mức độ tập trung vốn, đầu 9 tư tài chính thấp rất thấp, trong đó 31,89% doanh nghiệp trong ngành không đầu tư tài chính, không phải chịu rủi ro của thị trường chứng khoán mang lại. Hệ số thanh toán hiện hành trung bình của nhóm ngành công nghiệp là 1,49, thấp hơn so với trung bình nhóm các DNNNNN niêm yết (1,84), đứng thứ 6 trong tổng số 8 ngành thuộc nhóm DNNNNNNY. trên 24% các doanh nghiệp ngành công nghiệp hệ số thanh toán hiện hành trên mức trung bình ngành, còn lại đa số (69 doanh nghiệp) ở mức thấp hơn mức trung bình ngành. Điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp đang ở mức thấp. Cá biệt một số doanh nghiệp trong ngành sản xuất xi măng hệ số này dưới 1, đồng nghĩa với việc tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn, rủi ro vỡ nợ hoàn toàn khả năng xảy ra bởi giá trị các tài sản tính thanh khoản tốt không đủ để đảm bảo cho các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh trung bình ngành công nghiệp đạt 1 lần, không thấp hơn nhiều so với so với mức 1,34 trung bình nhóm DNNNNN cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của DNNN khối ngành này đáp ứng được những yêu cầu thanh toán cần thiết. Cụ thể, 67 DNNN nhóm ngành này – chiếm đa số - hệ số lớn hơn 1 8 DNNN hệ số lớn hơn 2. Điều này cho thấy hầu hết các DNNN thuộc ngành công nghiệp đều khả năng thanh toán nhanh khả năng vốn bị ứ đọng là thấp. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay trung bình ngành công nghiệp đạt mức 7,17, thấp hơn 15,2 lần so với mức 108,98 trung bình nhóm DNNNNY. Trong đó, 3 DN hệ số thanh toán lãi vay âm là PTM, SD3 SDT, cho thấy tình trạng tài chính đang ở mức nguy hiểm, rủi ro cao. 36 DN hệ số thanh toán lãi vay lớn hơn 2 (chiếm 40%), nhưng thấp hơn mức trung bình ngành, 12 DN hệ số thanh toán lãi vay lớn hơn trung bình ngành (chiếm 13,19%). Như vậy thể thấy khả năng thanh toán lãi vay của nhóm ngành công nghiệp so với các DNNN không thực sự tốt, tình hình tài chính cần được xem xét thêm qua các hệ số tài chính khác. 10 2. Ngành Tài chính Hoạt động kinh doanh của các DNNN bảo hiểm, chứng khoán ngân hàng của ngành tài chính những đặc thù riêng, bởi vậy tỷ lệ nợ của những DNNN thuộc ngành này thường ở mức rất cao so với các ngành còn lại. Hệ số nợ trung bình của ngành tài chính là 0,9 cao hơn so với mức bình quân toàn hệ thống (0,85). 90% tài sản của các DNNN được tài trợ bởi nguồn vốn nợ, 10% tài sản còn lại được đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu. 3 DNNN hệ số nợ trên mức trung bình của ngành là PVF, VCB CTG. Đặc biệt với 2 DNNN trong lĩnh vực ngân hàng là VCB CTG thì tỷ lệ nợ chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối bởi nguồn vốn của ngành ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động huy động vốn tiền gửi của khách hàng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu trung bình ngành ở mức 9,77 cao hơn nhiều so với bình quân toàn hệ thống (6,21), đồng thời tỷ lệ này cũng cao hơn so với tất cả các ngành còn lại. Trong cấu vốn của các DNNN, cứ mỗi một đồng vốn chủ sở hữu thì đến xấp xỉ 10 đồng vốn nợ. điều này gây ra áp lực đáng kể cho các DNNN khi phải thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như lãi vay từng kỳ. Hệ số đòn bẩy tài chính của ngành tài chính ở mức 10,79 cao hơn so với bình quân toàn bộ các DNNN niêm yết cao nhất trong tất cả các ngành. Theo cáo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, hầu hết các DNNN trong ngành hệ số đòn bẩy tài chính cao đã kết quả kinh doanh tốt, bởi vậy đã phát huy được hiệu quả của đòn bẩy tài chính trong việc nâng cao tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu. Một số DNNN kết quả kinh doanh thua lỗ như BVS, nhưng do duy trì đòn bẩy tài chính ở mức thấp nên đã hạn chế được những tác động tiêu cực của hệ số này. Nhìn chung, do đặc thù ngành nên hầu hết các DNNN thuộc ngành tài chính đã duy trì một cấu tài chính mạo hiểm với tỷ lệ nợ rất cao. Rủi ro thanh khoản hoàn toàn thể xảy ra nếu các DNNN không biện pháp quản lý rủi ro cho tài sản đầu tư của mình. [...]... ngành này đều hệ số thanh toán lãi vay lớn dù thấp hơn mức trung bình của các DNNN nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, đủ khả năng chi trả các khoản lãi vay IV/ Kết luận Qua việc phân tích, đánh giá các hệ số tài chính về cấu vốn khả năng thanh toán của 162 DNNN niêm yết trên HOSE HNX, thể rút ra một số kết luận như sau: 1) Đa số các DNNN niêm yết hiện tại đang cấu tài chính nhiều... nguồn vốn Ngược lại, tỷ trọng vốn chủ sở hữu trung bình của 162 DNNN niêm yết trên hai SGDCK đang ở mức rất thấp Với nền kinh tế đang trong môi trường lạm phát lãi suất cao như hiện nay thì chi phí trả lãi của các DNNN này là một áp lực đáng kể ảnh hưởng đến khả năng lợi nhuận của các doanh nghiệp 2) Khả năng thanh toán lãi vay lớn cho thấy mặc dù tỷ lệ vốn vay cao nhưng khả năng chi trả lãi vốn. .. nhóm các DNNN niêm yết (1,84) là mức cao nhất trong tổng số 8 ngành Điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp trong ngành hiện đang rất tốt được điều này là do đặc thù của các doanh nghiệp trong ngành tài chính luôn nắm giữ các tài sản tính thanh khoản cao như tiền mặt các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Bởi vậy các khoản nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp này luôn... chính -chứng khoán của các DNNN niêm yết là không đáng ngại; đồng thời điều đó cũng nói lên rằng các DNNN niêm yết mức độ rủi ro thấp hơn so với các DNNN chưa niêm yết Nói tóm lại, mặc dù nguồn dữ liệu đầu vào còn một số hạn chế, song việc nghiên cứu các hệ số tài chính cho thấy các DNNN niêm yết hiện tại đều chưa gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng về mất cân đối trong cấu tài sản cũng như khả năng. .. hệ số của các doanh nghiệp trong nhóm lại không đồng đều Ba doanh nghiệp NLC, TBC TIC hệ số rất cao (trên 0,9 gần 1) cho thấy họ sự chủ động hoàn toàn về vốn, không hoặc rất ít áp lực trong trả nợ bên ngoài Đặc điểm của nhóm ngành này là sự ổn định cao, được sự bảo hộ của Nhà nước, các doanh nghiệp đều doanh thu chủ yếu dựa hoạt động sản xuất điện tham gia các dự án của. .. doanh nghiệp hệ số này thấp hơn mức trung bình ngành chứng tỏ đa số các doanh nghiệp trong ngành khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ở mức khiêm tốn Số doanh nghiệp còn lại hệ số thanh toán hiện hành trên mức trung bình ngành như DRC (3,00) hay SCD (3,26) thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được đảm bảo 16 Hệ số khả năng thanh toán nhanh trung bình ngành hàng tiêu dùng đạt mức 1,12,... thuộc nhóm DNNN niêm yết Do đó khả năng thanh toán của các doanh nghiệp trong ngành không được đảm bảo khi mà các tài sản tính thanh khoản cao không đủ để chi trả các khoản nợ ngắn hạn Tương tự, hệ số khả năng thanh toán nhanh trung bình ngành Dầu khí cũng ở mức thấp 0,68 Điều này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của nhóm ngành này thấp hơn nhiều so với các nhóm ngành khác trong nhóm... thích những DNNN cấu tài chính an toàn như các DNNN trên bởi các khoản cho vay của họ sẽ được đảm bảo Nhìn chung các DNNN trong ngành dịch vụ tiêu dùng cấu vốn an toàn, khả năng thanh toán nợ dài hạn cũng như tính chủ động trong kinh doanh được đảm bảo Các DNNN hoàn toàn khả năng tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính để nâng cao lợi nhuận Hệ số vốn chủ sở hữu trung bình của nhóm ngành dịch... bình, là mức cao nhất trong tổng số 8 ngành thuộc nhóm DNNN niêm yết Hệ số vốn chủ sở hữu cao cho thấy các doanh nghiệp đều rất chủ động về vốn trong kinh doanh, ít phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài áp lực trả nợ không lớn, các doanh nghiệp tính ổn định về dài hạn Tuy nhiên, hệ số vốn chủ sở hữu của nhóm ngành này cao cũng do đặc điểm ngành nghề không yêu cầu về vốn lớn thời gian thu hồi vốn. .. thuộc ngành, tới 3 doanh nghiệp du lịch hệ số vốn chủ sở hữu đạt mức trên 0,6), vì vậy các doanh nghiệp đều khả năng tự chủ về tài chính cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành cũng như so với các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành khác Bên 18 cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ không nhiều lợi thế trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính Hệ số đầu tư tài chính trung bình của nhóm ngành dịch vụ . góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết…Như vậy, khả năng rủi ro tài chính phụ thuộc vào biến động của thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp trên là không đáng ngại và nhìn chung các doanh. khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp này là tốt. 8. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = EBIT Chi phí lãi vay Hệ số khả năng. về cấu trúc và khả năng huy động vốn đi kèm với những rủi ro có thể gặp phải về thanh khoản vốn và khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả. Cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu trong bài là các báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx, Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx, Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx

Từ khóa liên quan