ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc

26 2,363 9
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 00:20

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHƯƠNG XI LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGƯỜI BIÊN SOẠN PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG TS. LÊ HỮU ÁI NỘI DUNG CHƯƠNG XI NỘI DUNG CHƯƠNG XI I. I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC CỦA LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC 1. Nguồn gốc, bản chất đặc trưng của 1. Nguồn gốc, bản chất đặc trưng của nhà nước nhà nước a) Nguồn gốc của nhà nước Nhà nước là một phạm trù lịch sử. Nhà nước ra đời tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định. Thời kỳ cộng đồng nguyên thủy chưa có giai cấp, chưa có nhà nước. Trong hội cộng sản văn minh, khi không còn đối kháng giai cấp nhu cầu cai trị hội bằng bạo lực nữa thì nhà nước sẽ “tiêu vong”. Nhà nước ra đời do các nguyên nhân: - Sự phát triển của LLSX trong các bộ lạc nguyên thủy dẫn đến sự thay thế chế độ công hữu bằng chế độ tư hữu sự phân chia hội thành các giai cấp đối kháng: giai cấp này bóc lột sức lao động của giai cấp khác. - Chiến tranh thôn tính lẫn nhau giữa các bộ lạc dẫn đến việc hình thành những tổ chức hội phức tạp hơn (bộ tộc). Quyền lực của các thủ lĩnh bộ lạc, bộ tộc ngày càng tăng trở thành đối lập với nhân dân. Những nguyên nhân trên làm cho mâu thuẫn trong hội ngày càng trở nên gay gắt. hội cần phải có một tổ chức bạo lực để duy trì hội nằm “trong vòng trật tự” phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. - Nhà nước do giai cấp có thế lực mạnh nhất trong hội, tức giai cấp thống trị về kinh tế lập ra, trước hết là để bảo vệ lợi ích địa vị thống trị của giai cấp đó. Ph. Ăngghen viết: “Vậy nhà nước quyết không phải là một quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào hội. Nó cũng không phải là cái “hiện thực của ý niệm đạo đức”, là “hình ảnh hiện thực của tính” như Hêgen khẳng định. Đúng ra, nhà nước là sản phẩm của một hội đã phát triển tới một giai đoạn nhất định; nó là sự thú nhận rằng hội đó bị lúng túng trong một mối mâu thuẫn với bản thân mà không sao giải quyết được, rằng hội đó đã bị phân thành những mặt đối lập không thể điều hòa mà hội đó bất lực không sao loại bỏ được”. “Nhưng muốn cho những mặt đối lập đó, những giai cấp có quyền lợi kinh tế mâu thuẫn nhau đó, không đi đến chỗ tiêu diệt lẫn nhau tiêu diệt luôn cả hội trong một cuộc đấu tranh vô ích, thì cần phải có một lực lượng cần thiết, một lực lượng rõ ràng là đứng trên hội, có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng “trật tự ”. lực lượng đó, nảy sinh từ hội, nhưng lại đứng trên hội ngày càng tách rời khỏi hội, chính là nhà nước”. (C. Mác Ph. Ăngghen, Toàn tập, t.21, tr. 252-253) b) Bản chất của nhà nước b) Bản chất của nhà nước - Nhà nước là một tổ chức chính trị -xã hội, một bộ phận quan trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng có chức năng bảo vệ, duy trì QHSX thống trị trong hội có giai cấp đối kháng. - Nhà nước là một bộ máy quyền lực, một tổ chức cai trị thông qua đó giai cấp thống trị thực hiện quyền thống trị của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống hội. Tóm lại, nhà nước là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị trong kinh tế nhằm bảo vệ địa vị lợi ích (trước hết là lợi ích kinh tế) của giai cấp đó. Không có nhà nước đứng trên các giai cấp hoặc đại diện một cách bình đẳng cho lợi ích của tất cả các giai cấp. V.I. Lênin, trong tác phẩm “Nhà nước cách mạng” viết: “Theo Mác, nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này đối với một giai cấp khác; đó là sự kiến lập một “trật tự”, trật tự này hợp pháp hóa củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu xung đột giai cấp” (V.I. Lênin, Toàn tập, t. 33, tr. 10). c) Đặc trưng của nhà nước c) Đặc trưng của nhà nước (Những đặc trưng phân biệt nhà nước với hình thức thị tộc bộ lạc có trước nhà nước với hình thức bộ máy quản hội trong tương lai khi không còn nhà nước). - Quản dân cư theo lãnh thổ quốc gia. - Có một hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế, có một hệ thống pháp luật lực lượng vũ trang đặc biệt để thực hiện sự cai trị. - Có một chế độ thuế khóa nhằm duy trì hoạt động của nhà nước. [...]... giành quyền lực nhà nước Đáng chú ý nhất là các luận sau: - thuyết về chủ quyền của nhân dân khế ước hội (Social Contract) của Thomas Hobbes (158 8-1 679), Jean Jacques Rousseau (171 2-1 778) - thuyết Tam quyền phân lập (Separation of powers) của Montesquieu (168 9-1 755) - thuyết về triết học pháp quyền của I Cantơ, G Hêghen 2 Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam a) Bản chất của nhà nước pháp. .. NƯỚC PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1 Khái niệm nhà nước pháp quyền lược sử tư tưởng về nhà nước pháp quyền a) Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền là một hình thức tổ chức nhà nước đặc biệt, trong đó có sự ngự trị cao nhất của pháp luật với nội dung thực hiện quyền lực của nhân dân Đặc điểm của nhà nước pháp quyền: + Pháp luật được xác định ở địa vị cao... Kiểu hình thức nhà nước a) Nhà nước của giai cấp bóc lột : Nhà nước của giai cấp bóc lột có 3 kiểu: - Nhà nước chiếm hữu nô lệ - Nhà nước phong kiến - Nhà nước tư sản Mỗi kiểu nhà nước có nhiều hình thức phong phú Kiểu nhà nước nói lên bản chất giai cấp của nhà nước Nhà nước của giai cấp nào Hình thức nhà nước nói lên cách tổ chức của nhà nước, phương thức thực hiện quyền lực nhà nước Nhà nước. .. dân đều bình đẳng về quyền nghĩa vụ trước pháp luật b) Một số biện pháp xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN - Mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng quản Nhà nước Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước - Cải cách thể chế phương thức hoạt động của Nhà nước để nâng cao năng lực quản của Nhà nước - Nâng cao chất lượng hoạt động và. .. lập dân tộc, dân chủ tiến bộ trên thế giới - Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp Nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân - Nhà nước quản hội bằng pháp luật Pháp luật XHCN thể hiện đầy đủ lợi ích ý chí của nhân... nhà nước hay đảng lãnh đạo nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật không ai được vượt qua những quy định của pháp luật + Quyền lực nhà nước pháp luật đại diện cho lợi ích ý chí của nhân dân + Mọi công dân có quyền nghĩa vụ nhất định được pháp luật quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quyền công dân Cá nhân được tự do hoạt động trong phạm vi luật pháp cho phép phải thực hiện những nghĩa. .. cấp vô sản – nhà nước chuyên chính vô sản Trong tác phẩm: “Phê phán Cương lĩnh Gôta”, C Mác viết: “Giữa hội tư bản chủ nghĩa hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ hội nọ sang hội kia Thích ứng với hội ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.” (C Mác Ph Ăngghen,... Nhà nước tư sản có hình thức phổ biến là cộng hòa đại nghị Tuy nhiên, vẫn có một số nhà nước còn duy trì hình thức quân chủ lập hiến b) Nhà nước hội chủ nghĩa - Tính tất yếu của nhà nước XHCN Để tiến tới tình trạng hội không còn giai cấp, không còn nhà nước, cần phải có một thời kỳ quá độ chính trị, trong đó nhà nước chưa tiêu vong hẳn, cũng không thể do giai cấp bóc lột lãnh đạo mà là nhà nước. .. quân chủ hình thức cộng hòa Nhà nước phong kiến có hình thức phổ biến là quân chủ (phân quyền hoặc trung ương tập quyền) Nhà nước phong kiến phương Đông lúc đầu có hình thức phân quyền (Trung Quốc), về sau chủ yếu là trung ương tập quyền (Trung Quốc Việt Nam) Nhà nước phong kiến ở phương Tây trong thời kỳ quá độ lên CNTB, bên cạnh hình thức quân chủ chuyên chế còn có hình thức quân chủ lập hiến Nhà. .. phải thực hiện những nghĩa vụ bắt buộc do pháp luật quy định b) Lược sử tư tưởng triết học về nhà nước pháp quyền trong lịch sử Tư tưởng về nhà nước cai trị bằng pháp luật đã có rất sớm trong lịch sử Chẳng hạn, thuyết pháp trị ở Trung Hoa cổ đại Tuy nhiên, thuyết pháp trị chỉ thể hiện quyền lực ý chí của giai cấp thống trị Tư tưởng về nhà nước pháp quyền thật sự ra đời trong thời kỳ đấu tranh . ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ. CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . NƯỚC II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. Khái niệm nhà nước pháp quyền và 1. Khái niệm nhà nước pháp quyền và lược
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XI LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn