NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

119 462 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 22:46

Hình 3.1. Hạt của c c giống đậu tương nghi n cứu...................................................21 Hình 3.2. Biểu đồ so s nh h m lượng protein v lipit của 16 giống đậu tương.........25 Hình 3.3. H nh ảnh c y đậu tương 3 l trước khi xử lý hạn.......................................39 Hình 3.4. Biểu đồ về tỉ lệ thiệt hại của c c giống đậu tương nghi n cứu...................41 Hình 3.5. Sơ đồ quan hệ giữa c c giống đậu tương dựa tr n sự phản ứng trước t c động của hạn..............................................................................................47Hình 3.6. Kết quả điện di ADN tổng số của c c giống đậu tương tr n gel agarose 0,8%. . . . 48 Hình 3.7. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M1........53 Hình 3.8. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M8........53 Hình 3.9. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M3........54 Hình 3.10. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M5.........54 Hình 3.11. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M2.........55 Hình 3.12. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M4.........55 Hình 3.13. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M6.........56 Hình 3.14. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M9.........56 Hình 3.15. Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose 1,8% với mồi M7 v mồi M10... . . .57 Hình 3.16. Biểu đồ h nh c y của c c giống đậu tương nghi n cứu theo kiểu ph n nh mUPGMA.........................................................................................59 ix Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrctnu.edu.vn 1. ĐẶT VẤN ĐỀ [...]... phần bảo tồn, ph t triển nguồn gen c y đậu t ng, tuyển chọn giống đậu t ng th ch hợp l m vật liệu chọn giống l những vấn đề rất đ ợc quan t m nghi n cứu Xuất ph t từ lý do nh vậy chúng t i chọn đề t i: Nghiên cứu sự đa dạng di truy ền của một số giống đậu tương (Gl ycine Max (L.) Merrill) địa phương” 2 MỤC TIÆU NGHIÆN CỨU X c định sự đa dạng di truyền của c c giống đậu t ng địa ph ng ở mức kiểu h nh và... đồ di truyềnđậu t ng, Li v cs (2002) đã ph n t ch 10 giống đậu t ng trồng v đậu t ng dại ở bốn tỉnh của Trung Quốc đã bổ sung dữ liệu về sự đa dạng chỉ thị ph n tử RAPD của c c giống đậu t ng n y [27] Sự đa dạng di truyền của c c c y đậu t ng dại (Glycine soja Siebold et Zucc.) ở v ng Viễn Đ ng của n ớc Nga cũng đã đ ợc đ nh gi ở mức ph n tử bởi Seitova v cs (2004) [28] Những nghi n cứu về sự đa dạng. .. nh đa h nh (PIC) của 16 giống đậu tương 52 Bảng 3.20 Gi trị tương quan kiểu h nh (r) .58 Bảng 3.21 Hệ số tương đồng giữa c c giống đậu tương nghi n cứu 59 viii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC C C HÌNH Trang Hình 3.1 Hạt của c c giống đậu tương nghi n cứu 21 Hình 3.2 Biểu đồ so s nh h m lượng protein v lipit của 16 giống đậu tương. .. Bảng 3.10 Tương quan giữa hoạt độ enzyme protease v h m lượng protein .37 Bảng 3.11 Tỷ lệ thiệt hại của 16 giống đậu tương ở giai đoạn c y non 3 lá 40 Bảng 3.12 Chỉ số chịu hạn tương đối của c c giống đậu tương 42 Bảng 3.13 H m lượng prolin của c c giống đậu tương trong điều kiện hạn nh n tạo 44 Bảng 3.14 H m lượng protein của c c giống đậu tương trong điều kiện hạn nh n tạo 45 Bảng 3.15 Hệ số kh... Nghiên cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD Hiện nay, kỹ thuật RAPD đã v đang đ ợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của sinh học ph n tử Ng ời ta đã d ng kỹ thuật n y để thiết lập bản đồ di truyền ph n tử [29], [30], nhận dạng c c giống c y trồng, ph t hiện quan hệ ph t sinh chủng loại đối với nhiều loại c y trồng, đ nh gi sự thay đổi genome của c c d ng chọn lọc, đ nh gi hệ gen của giống v sự đa dạng. .. đậu tương .25 Hình 3.3 H nh ảnh c y đậu tương 3 l trước khi xử lý hạn .39 Hình 3.4 Biểu đồ về tỉ lệ thiệt hại của c c giống đậu tương nghi n cứu 41 Hình 3.5 đồ quan hệ giữa c c giống đậu tương dựa tr n sự phản ứng trước t c động của hạn 47 Hình 3.6 Kết quả điện di ADN tổng số của c c giống đậu tương tr n gel agarose 0,8% 48 Hình 3.7 Kết quả điện di sản phẩm RAPD tr n gel agarose... 24 Bảng 3.3 Chiều d i rễ mầm của c c giống đậu tương nghi n cứu 26 Bảng 3.4 Chiều d i th n mầm của c c giống đậu tương 27 Bảng 3.5 Hoạt độ enzyme α – amylase trong c c giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% của 16 giống đậu tương 29 Bảng 3.6 Hàm lượng đường tan ở giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% của 16 giống đậu tương 31 Bảng 3.7 Tương quan giữa hoạt độ enzyme... cảnh v thuộc v o nh m c y chịu hạn k m V vậy đ nh gi sự đa dạng di truyền của c c giống đậu t ng địa ph ng để tạo c sở cho c ng t c lai tạo giống v đề xuất biện ph p nâng cao tính chịu hạn l vấn đề rất đ ợc quan t m nghi n cứu Hiện nay c rất nhiều ph ng ph p đ ợc ứng dụng trong ph n t ch sự đa dạng di truyền của c c giống c y trồng n i chung v c y đậu t ng n i ri ng nh RFLP, AFLP, SSR, RAPD C c ph... h nh cao n n đ ợc sử dụng để nghi n cứu đa dạng sinh học, sự li n kết giữa c c t nh trạng số l ợng, đ nh gi sự sai kh c hệ gen của c c d ng chọn lọc ứng dụng trong chọn tạo giống c y trồng Ch nh v vậy việc nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở mức ADN v sự phản ứng đối với hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm, giai đoạn c y non l c sở khoa học để đề xuất việc chọn những giống đậu t ng c khả năng chịu hạn g p phần... vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC C C BẢNG Trang Bảng 2.1 Nguồn gốc của c c giống đậu tương nghi n cứu .13 Bảng 2.2 Tr nh tự nucleotit của 10 mồi RAPD sử dụng trong nghi n cứu .20 Bảng 3.1 H nh dạng, m u sắc, k ch thước, khối lượng 1000 hạt của 16 giống đậu tương địa phương 22 Bảng 3.2 H m lượng lipit v protein của 16 giống đậu tương . nghi n cứu sự đa dạng di truyền ở mức ph n tử 8 1.3.1. RAPD 8 1.3.2. Nghi n cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD 10 Chƣơng 2. VẬT LIỆU V PHƢƠNG PH P NGHI N CỨU 12 2.1. Vật liệu nghi n cứu 12. k m m vẫn đ nh gi đ ợc sự đa dạng di truyền v mối quan hệ di truyền ở mức độ ph n tử. Chỉ thị RAPD cho độ đa h nh cao n n đ ợc sử dụng để nghi n cứu đa dạng sinh học, sự li n kết giữa c c t. nghi n cứu. Xuất ph t từ lý do nh vậy chúng t i chọn đề t i: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) Merrill) địa phương”. 2. MỤC TIÆU NGHIÆN CỨU X
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG, NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG, NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG