LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx

102 776 3
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 21:20

LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp của Đảng bộ tỉnh Mau từ 1997 - 2007 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, do làm tốt công tác cán bộ, Đảng ta đã có được đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tổ chức thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ các cấp đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tổ chức, lãnh đạo quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng, làm nên thắng lợi lịch sử của cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa hội. Hơn hai mươi năm qua, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; mở rộng dân chủ hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; củng cố quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, v.v…Để nâng cao sự lãnh đạo của Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức và nguy cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược và đường lối của Đảng đề ra trong giai đoạn hiện nay, công tác cán bộ của Đảng trở thành "khâu then chốt của vấn đề then chốt". Nhận thức được việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương năm khoá IX đã ra Nghị quyết :Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết đã chỉ ra nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay là: Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân. Trong thụứi gian vừa qua, ở nước ta đội ngũ cán bộ ở cơ sở nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở nói riêng đó được Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm xây dựng và củng cố. Từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Tuy nhiên so với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đặt ra một đũi hỏi cấp bỏch là phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó. Mautỉnh mới được tái lập (năm 1997), có nhiều tiềm năng, nhưng trước mắt điều kiện kinh tế - hội còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, đội ngũ chủ chốt của các trong tỉnh đã có bước trưởng thành đáng kể, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh ở địa phương trong những năm qua. Song, so với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay và thời gian tới, đội ngũ cán bộ này còn bất cập về nhiều mặt: trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn, phẩm chất đạo đức Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp trên địa bàn tỉnh Mau hiện nay là vấn đề vừa cần thiết, cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính nhà nước; xây dựng nhà nước pháp quyền xó hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dõn, vỡ dõn, thỡ đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau cũn nhiều hạn chế, bất cập như: trỡnh độ trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, năng lực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đề ra, Đảng bộ tỉnh Mau phải xây dựng hệ thống chính trị các cấp, trong đó coự hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Muốn đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ tỉnh Mau phải chú trọng giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó cú bản lĩnh và trỡnh độ trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Từ thực tế đó, tôi chọn đề tài: "Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp của Đảng bộ tỉnh Mau từ 1997 - 2007" làm luận văn thạc sỹ. Đây cũng là vấn đề cấp bách, là phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nước ta hiện nay, phù hợp với thực tiễn của địa phương. 2. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu đề tài Vấn đề cán bộcông tác cán bộ, trong đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sụỷ laứ noọi dung được các nhaứ laừnh ủaùo, caực cấp ủy đảng và được nhiều nhà khoa học nghiên cứu ở những góc độ, phạm vi khỏc nhau. Trong những cụng trỡnh, ủề taứi nghiẽn cửựu đó, đó cú những đóng góp nhất định trong vieọc vạch ra chủ trương và tỡm ra những giải phỏp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở. Có thể tập hợp theo từng nhóm đề tài sau: - Nhoựm ủề taứi về nhửừng yẽu cầu ủoỏi vụựi caựn boọ cụ sụỷ: Hóc vieọn Nguyn Aựi Quoỏc: “Mẫu hỡnh vaứ con ủửụứng hỡnh thaứnh ngửụứi caựn boọ laừnh ủáo chớnh trũ chuỷ choỏt caỏp cụ sụỷ”, 1992; Tieỏn sú Nguyn Vaờn Tớch (chuỷ biẽn): “Xaực ủũnh cụ caỏu vaứ tiẽu chuaồn caựn boọ laừnh ủáo chuỷ choỏt caỏp cụ sụỷ (xaừ, phửụng, thũ traỏn)”, Nhaựnh ủề taứi KT-XH. 05-11-06, 1993; Trần Vaờn Phoứng “Tiẽu chuaồn ủáo ủửực cuỷa ngửụứi caựn boọ laừnh ủáo chớnh trũ hieọn nay”… - Nhoựm ủề taứi về noọi dung, phửụng phaựp, caựch thửực xãy dửùng ủoọi nguừ cán bộ chủ chốt caỏp cụ sụỷ: Hồ Baự Thãm: “Nãng cao naờng lửùc tử duy cuỷa caựn boọ laừnh ủáo chuỷ choỏt caỏp xaừ hieọn nay”, Luaọn aựn Tieỏn sú Trieỏt hóc, 1994; Phoự Giaựo sử, Tieỏn sú Trần Xuãn Sầm chuỷ biẽn: “ Xaực ủũnh cụ caỏu vaứ tiẽu chuaồn caựn boọ laừnh ủáo chuỷ choỏt trong heọ thoỏng chớnh trũ thụứi kyứ ủoồi mụựi”, Nhaứ xuaỏt baỷn Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi, 1998; Phám Cõng Khãm: “ Xãy dửùng ủoọi nguừ caựn boọ chuỷ choỏt caỏp xaừ vuứng ủồng baống sõng Cửỷu Long hieọn nay”, Luaọn vaờn Thác sú, 1998; Phan Thũ Ngóc Dung: “ẹaỷng boọ Saẹeực (ẹồng Thaựp) chổ ủáo xãy dửùng ủoọi nguừ caựn boọ cụ sụỷ (1975 – 1996) Luaọn aựn Tieỏn sú, 2000; Trần Trung Trửùc: “ Xãy dửng ủoọi nguừ caựn boọ chuỷ choỏt heọ thoỏng chớnh trũ caỏp xaừ ụỷ huyeọn Bỡnh Chaựnh, thaứnh phoỏ Hồ Chớ Minh trong giai ủoán hieọn nay”, Luaọn vaờn Thác sú , 2000; Trần Duừng Khanh: “ẹaỷng boọ Thanh Hoaự laừnh ủáo xãy dửùng ủoọi nguừ caựn boọ chuỷ choỏt caỏp cụ sụỷ (1986 – 1999), Luaọn vaờn Thác sú, 2008; ẹ Hoaứi Thanh : “ẹaỷng boọ caực tổnh tãy nam boọ laừnh ủáo cõng taực ủaứo táo, bồi dửụừng caựn boọ chuỷ choỏt caỏp cụ sụỷ tửứ naờm 1997 ủeỏn 2005”. Luaọn vaờn Thác sú , 2006; Nguyn Thũ Vãn Haống: “ẹaỷng boọ Tổnh Laứo Cai laừnh ủáo cõng taực ủaứo táo, bồi dửụừng caựn boọ chuỷ choỏt cuỷa heọ thoỏng chớnh trũ caỏp cụ sụỷ (1991 – 2005). Nhỡn chung cỏc cụng trỡnh nờu trờn cú đề cập đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên chưa có công trỡnh nào nghiờn cứu về đề tài: “Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp của Đảng bộ tỉnh Mau từ 1997 - 2007” một cách có hệ thống, toàn diện tại Mau cho đến nay. Từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xó ở tỉnh Mau trong giai đoạn mới. Từ yeõu caàu ủoự, tác giả chọn nghiên cứu vấn đề này trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các công trỡnh nghiờn cứu nờu trờn và căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấpcủa tỉnh, nhằm góp phần nâng cao kiến thức đó học và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau ngang tầm nhiệm vụ mới. 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích của luận văn Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan thực trạng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau từ khi tỏi lập cho đến năm 2007, luận văn làm rừ vai trũ quan trọng của cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở một địa phương cực nam của tổ quốc có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị của đất nước “ mónh đất đứng mũi chịu sào”. Từ đó góp phần tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, đúc rút những kinh nghiệm chủ yếu làm cơ sở lịch sử cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó trong thời gian tới đáp ứng với yêu cầu mới của đất nước. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn - Làm rừ vai trũ, đặc điểm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấpcủa Đảng bộ tỉnh Mau trong giai đoạn 19972007. Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương của Đảngcủa Đảng bộ tỉnh Mau về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó. - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó và cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộ này của Đảng bộ tỉnh Mau, nờu rừ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. - Đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau gúp phần làm rừ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là cơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó. Bao gồm một số chức danh chủ yếu như: Bí thư Đảng ủy, phó bí thư trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân, phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân, chủ tịch Mặt Trận tổ quốc, Bí thư đồn thanh niên, Hội trưởng hội phụ nữ, Chủ tịch hội cựu chiến binh… - Phạm vi nghiên cứu của Luận văn: Luận văn nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộcơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấptừ năm 1997 - 2007. Đồng thời, nêu ra kinh nghiệm, bài học, để định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ này trong thời kỳ mới. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận Luận văn được thửùc hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mỏc - Lẽnin, tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộcơng tác cán bộ. 5.2. Cơ sở thực tiễn Thực tiễn xây đội ngũ cán bộ chủ chốt cấpcủa tỉnh Mau ở tất cả cỏc xó trờn địa bàn tỉnh từ 1997 - 2007. 5.3. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic và kết hợp với khảo sát thực tế, thống kê, đặc biệt coi trọng phương pháp khảo sát thực tế. 6. Đóng góp khoa hóc vaứ yự nghúa thửùc tiễn của luận văn - Gúp phần làm rừ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau giai đoạn 1997 - 2007. - Ruựt ra keỏt quaỷ vaứ nẽu lẽn moọt soỏ kinh nghieọm trong quaự trỡnh xãy dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xaừ ở tỉnh Mau, goựp phần nghiẽn cửựu vieọc taờng cửụứng vaứ ủoồi mụựi cõng taực caựn boọ ụỷ cụ sụỷ. - Keỏt quaỷ nghiẽn cửựu cuỷa luaọn vaờn coự theồ laứm taứi lieọu tham khaỷo boồ ớch cho caực ủaỷng boọ huyeọn, thaứnh phoỏ vaứ xaừ trong cõng taực xãy dửùng ủoọi nguừ caựn boọ cụ sụỷ. 7. Kết cấu của luận vaờn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. Chương 1 ĐẢNG BỘ TỈNH MAU TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TÁI LẬP (1997 - 2001) 1.1. TèNH HèNH KINH TẾ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH MAU TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA KHI TÁI LẬP 1.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và những đặc điểm về kinh tế, văn hoá, xó hội Mautỉnh cực Nam của nước Việt Nam, được tách ra từ tỉnh Minh Hải từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Hỡnh dạng tỉnh Mau giống chữ V, cú 3 mặt tiếp giáp với biển. Phía Bắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Đông và Đông Nam giáp với biển đông, phía Tây giáp với Vịnh Thái Lan. Tỉnh Mau nằm trong vùng kinh tế động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Trong mối quan hệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tỉnh Mau là điểm đến của một số tuyến quốc lộ và đường thủy quan trọng. Trong mối quan hệ của khu vực, Mau nằm trong hành lang phát triển phía nam của tiểu vùng Mê kông mở rộng. Diện tích phần đất liền 5.329,5 km 2 (bằng 13,13% diện tích đồng bằng sông Cửu Long) bằng 1,58 % diện tích cả nước). Ngoài phần đất liền, Mau có các đảo Hũn Khoai, Hũn Chuối và Hũn Đá Bạc, diện tích các đảo xấp xỉ 5 Km 2 . Địa hỡnh toàn tỉnh thuần nhất là đồng bằng, có nhiều sông, rạch, độ cao bỡnh quõn 0,5 m so với mặt nước biển. Hàng năm ở vùng Mũi Mau bồi ra biển 50 m; bờ biển phía đông từ của sông Gành Hào đến vùng của sông Rạch Gốc bị xói lở, có nơi mỗi năm 20m. Chiều dài bờ biển Mau 254 km. Vùng biển Mau rộng trên 71.000 km 2 , tiếp giáp với vùng biển của các nước: Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Biển Mau có vị trí nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông - Nam Á nên có nhiều thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế bằng đường biển, phỏt triển kinh tế biển, khai thỏc dầu khớ và tài nguyờn khỏc trong lũng biển. Khí hậu Mau là khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao, rất thuận lợi cho việc phát triển đa dạng cây, con trong sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy, hải sản. Nhiệt độ trung bỡnh 26,5 0 c. Nhiệt độ trung bỡnh cao nhất trong năm vào tháng 4 khoảng 27,6 0 c; nhiệt độ trung bỡnh thấp nhất vào thỏng 01 khoảng 25 0 c. Biên độ trung bỡnh trong một năm là 2,7 0 c. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bỡnh hàng năm khoảng 2.300mm. Số giờ nắng trong năm 2.500 giờ. Độ ẩm tương đối 82%. Toàn bộ diện tích đất đai Mau chịu ảnh hưởng của hai chế độ nhật triều. Nhật triều không đều ở biển Tây và bán nhật triều ở biển Đông. Do ảnh hưởng chế độ thủy triều, dẫn đến việc xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền vào mùa khô, gây úng lụt một số vùng vào mùa mưa. Mau là vùng đất thấp, thường xuyên bị ngập nước, đặc biệt là vào mùa mưa. Trong đó, có khoảng 90% diện tích đất ngập mặn có chứa phèn. Những đặc trưng này đó hỡnh thành nờn những vựng đất và môi sinh rất đặc trưng của Mau, quyết định đến nhiều hệ thống canh tác nông nghiệp của tỉnh. Mau là vùng đất trẻ của đồng bằng sông Cửu Long có sự lắng bồi từ Rạch Mũi đến Tiểu Dừa (biển Tây) và xói lở từ Rạch gốc đến Gành Hào (Biển đông). Đất canh tác gồm 4 loại chính: Đất nhiễm phèn khoảng 60% diện tích đất tự nhiên, đất nhiễm mặn khoảng 37%, đất bói bồi khoảng 1,5%, đất than bùn 1,5%. Do đặc trưng thổ nhưỡng và chế độ thủy văn như trên nên việc sử dụng đất ở Mau đó hỡnh thành cỏc vựng. Vựng trồng cõy lương thực, thực phẩm, vùng trồng cây lâu năm, vùng trồng tràm và trồng cây công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản 229.190 ha, đất nông nghiệp 142.428 ha, đất lâm nghiệp 106.085 ha. Nguồn nước ngọt cung cấp cho nông nghiệp chủ yếu là nước mưa. Nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp là nước ngầm. Nước mặn ở Mau là tài nguyờn quý giỏ, rất thớch hợp cho việc phỏt triển lõm, ngư nghiệp, nuôi tôm cá. Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 97 đơn vị xó, phường, thị trấn. Dân số 1.234.896 người bao gồm ba dân tộc, kinh 96%, Hoa 1,5% , Khmer 2,5% . Tỷ lệ tăng dân số trung bỡnh hàng năm 1,55%. Mật độ 232 người/ 1 km 2 . Dân số nông thôn 975.641 chiếm 79%. Toàn tỉnh có 211.820 hộ dân (thời điểm năm 2007). Mặt bằng văn hóa của nhân dân cũn thấp, nguồn nhõn lực cũn nhiều hạn chế, cán bộ khoa học kỹ thuật của tỉnh theo thống kê cuối năm 2007 cho thấy, trỡnh độ cao đẳng trở lên có khoảng 4.921 người/1.234.896 triệu dân, trong đó số có 02 tiến sĩ, 95 thạc sỹ. Lao động ở Mau dồi dào nhưng đa số có học vấn thấp, trỡnh độ, kỹ năng lao động hầu như không cao, chủ yếu lao động giản đơn. Khu vực đô thị dân cư khá tập trung, số cũn lại rất phõn tỏn và rải rỏc, nơi tập trung chủ yếu các vùng trung tâm xó, đầu mối giao thông và dọc theo các trục kênh chính, các dũng sụng, con rạch. Mautỉnh có nhiều tôn giáo và giáo phái. Hai tôn giáo ra đời sớm nhất, có tín đồ đông nhất là Đạo phật và Thiên chúa. Các Tôn giáo khác ra đời chậm hơn như Cao đài, Tin lành. Các giáo phái gồm có Cao Đài Minh Chơn đạo, Tiên thiên, Tây Ninh, thiên lâm, tịnh độ cư sĩ, khất sĩ, ni giới Việt Nam. Về mặt lịch sử, Mau là vùng đất trẻ được hỡnh thành trờn 300 năm. Dân cư Mau không hỡnh thành từ cỏc lũy tre làng như các tỉnh phía Bắc, mà dân cư Mau là dân khắp nơi trong cả nước về cùng chung sống. Đặc điểm nổi bậc của cư dân nông thôn Mau là họ định cư rải rác trên các bờ sông, kênh rạch, nhà gắn với vườn, vườn gắn với ruộng. Người Hoa, Kinh, Khmer sống đan xen nhau, luôn tương trợ đoàn kết khi hoạn nạn, chân thành cởi mở, phong cách ứng xử của người dân Mau mang tính nông dân chất phát, tính bộc trực, thẳng thắn, phản kháng mạnh mẽ trước bất công của xó hội. Sau khi được tái lập, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ và nhân dân Mau gặp không ít khó khăn. Thuận lợi cơ bản là Mau tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành quả của quá trỡnh xõy dựng, phỏt triển kinh tế, xó hội của tỉnh Minh Hải để lại; nhân dân Mau có truyền thống cách mạng kiên cường, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác học tập. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với bao công việc kiến thiết xây dựng quê hương. Khó khăn nổi rừ nhất là Mau vẫn cũn là tỉnh nghốo, mặt bằng phỏt triển kinh tế - xó hội cũn thấp so với cỏc tỉnh trong khu vực, kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, đời sống cũn nhiều yếu kộm. Cũn 38 xó chưa có đường ô tô đến trung tâm. Hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất ở các vùng, tiểu vùng không bảo đảm. Nền sản xuất của tỉnh phổ biến vẫn cũn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mỳn, năng suất, sản lượng, hiệu quả cũn thấp, tớnh cạnh tranh yếu. Đời sống nhân dân, nhất là nông dân ở những vùng nông thôn xa xôi cũn rất nhiều khú khăn. Hầu hết các cơ sở đào tạo nằm ở tỉnh Bạc Liêu; đội ngũ cán bộ lónh đạo ở cấp tỉnh bị biến động, thiếu nghiêm trọng, chỗ nơi phương tiện làm việc khụng thuận lợi. Cú lỳc nội bộ lónh đạo ở tỉnh có nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết, việc tập trung lo cho công việc chung hạn chế. Đánh giá đúng những thuận lợi và những khó khăn đó, được sự chỉ đạo của Trung ương, sự nổ lực khắc phục những khó khăn, yếu kém, Đảng bộ tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tính năng động sáng tạo, khai thác phát huy nguồn lực tại chỗ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung lónh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp; sớm ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ lónh đạo. Từ những việc làm thiết thực đó, sau hơn 10 năm được tái lập, Đảng bộ Mau đó giành được những thành quả rất quan trọng và khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, những vùng chuyển đổi sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm, tôm - lúa phát huy hiệu quả rất rừ, năng lực, quy mô chế biến xuất khẩu hàng hóa thủy sản tăng vọt, Mau góp phần ¼ giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của cả nước; tăng trưởng GDP của tỉnh đạt khá, tăng dần qua hàng năm (bỡnh quõn từ năm 1997 - 2007 đạt trên 10%); thu nhập bỡnh quân đầu người từ khoảng 150 USD/năm 1997 lên trên 785 USD/năm 2005. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống phát triển khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông bộ. Đến nay, đó cú đường ô tô đến 7 huyện (năm 1997 là không có), 43 xó [...]... thơng từ tiểu học cơ sở đến trung học cơ sở (chiếm 44,52 % so tổng số toaứn tỉnh Mau) Điều đó làm cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này gặp nhiều khó khăn 1.2 CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP VÀ Q TRèNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CỦA ĐẢNG BỘ MAU TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TÁI LẬP (1997 - 2001) 1.2.1 Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Mau về cơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó... tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấpcủa Đảng bộ tỉnh Mau (1997 - 2001) Xuất phỏt từ tỡnh hỡnh thực tế về đội ngũ cán bộ và và cơng tác cán bộ, u cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh Mau việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cỏn bộ chủ chốt cấp xó nhỡn chung cần quỏn triệt yờu cầu, mục tiờu cơ bản sau đây: u cầu: Các cấp ủy Đảng, ... mức, chưa đáp ứng u cầu Chương 2 CƠNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ CHỐT CẤP CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH MAU NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI (2002 – 2007) 2.1 U CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP MAU TRONG TèNH HèNH MỚI 2.1.1 u cầu của tỉnh Mau về đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó trong thời kỡ mới Chũu sửù taực ủoọng cuỷa tỡnh hỡnh chung caỷ nửụực, Tỉnh Caứ Mau trong thụứi gian tụựi cần phaỷi xaực... trị của địa phương Đảng bộ tỉnh Mau được chia tách từ Đảng bộ tỉnh Minh Hải và đi vào hoạt động từ ngày 0 1-0 1 -1 997, đội ngũ cán bộ biến động sau khi chia tách tỉnh, song với tinh thần chỉ đạo tích cực của cấp ủy, cơng tác tổ chức, cán bộ sớm ổn định và đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả Tồn tỉnh cú 66 xó; 799 ấp, khóm; dân số gần 1,1 triệu người; có 66 đảng bộ cơ sở, 9.656 đảng viên.Về học vấn của. .. thực hiện của đội ngũ cán bộ cơ sở trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt Vỡ vậy, xõy dựng đội ngũ cỏn bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau là một mắc xích góp phần thúc đẩy q trỡnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nơng nghiệp - nơng thơn cuỷa tỉnh Mau - Đội ngũ cỏn bộ chủ chốt cấp xó noựi riẽng cú vai trũ quan trọng trong việc xõy dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở Thực tiễn... vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể từng cơ sở, gúp phần phỏt triển nền kinh tế, xó hội của huyện, thành phố Mautỉnh Mau khá nhanh (năm 1998 nền kinh tế của tỉnh tăng 12,35 %) - Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở tỉnh Mau cơ cấu khơng đồng bộ Tuy tỉnh rất quan tâm đến quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, nhưng... lượng cán bộ có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực cho các cấp trong tỉnh 1.1.2 Vị trớ, vai trũ của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó ở Mau Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trong suốt q trỡnh lónh đạo đấu tranh cách mạng, người ln coi trọng đến vai trũ to lớn của cỏn bộ, cụng tỏc cỏn bộ và xõy dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và trỡnh độ Xây dựng đội ngũ cán bộ. .. - xó hội cũng như đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn cấp xó Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước u cầu phát triển của tỉnh, vai trũ của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấpcủa tỉnh Mau có vị trí quan trọng, thể hiện trên các phương diện sau: - Đội ngũ cán bộ chủ chốt xó giữ vai trũ quyết định trong việc triển khai tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của. .. định kỳ với từng loại cán bộ, có khen thưởng và kỷ luật thỏa đáng Xây dựng các quy chế về cơng tác cán bộ: Trong năm 1997, Tỉnh ủy Mau đó giao cho Ban tổ chức tỉnh ủy cùng Ban tun giáo, Ban dân vận, Ủy ban kiểm tra, Trường chính trị tỉnh nghiên cứu các quy chế của Bộ chính trị, các hướng dẫn của trung ương và căn cứ vào tỡnh hỡnh thực tế đội ngũ cán bộcơng tác cán bộ của tỉnh để xây dựng 10 quy... về xây dựng đội ngũ cán bộ cơng tác cán bộ được nêu trong nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII) Quỏ trỡnh triển khai, tổ chức thực hiện cỏc quan điểm đó phải cụ thể hóa bằng chương trỡnh, kế hoạch về cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộcơng tác cán bộ của các cấp ủy Đảng Nắm vững cán bộ trong thời kỳ mới được nêu trong chiến lược cán bộ Trên cơ sở tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn của từng loại cán bộ, . trương của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Cà Mau về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó. - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó và cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộ này của Đảng. đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên chưa có công trỡnh nào nghiờn cứu về đề tài: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ. LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx, LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx, LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn