THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot

29 910 19
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 18:20

THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA I. Quan niệm chung về kiểm soát quyền lực nhà nước Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Là tổng thể các phương tiện tổ chức - pháp lý do các CQNN, TCXH công dân tiến hành nhằm chống các biểu hiện lạm quyền, vi phạm pháp luật từ phía các CQNN, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN XH. 2. Đặc điểm kiểm soát quyền lực nhà nước  Bao gồm các hình thức biện pháp do pháp luật quy định;  Được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau  Hệ thống các cơ quan GS, KT, TT phải được tổ chức phù hợp với ba nhánh quyền lực nhà nước  Mục đích 3. Phân loại kiểm soát quyền lực nhà nước CHỦ THỂ THỰC HIỆN  Cơ quan nhà nước  Tổ chức xã hội  Công dân THEO TÍNH CHẤT QUYỀN LỰC  KS việc thực thi quyền lập pháp  KS việc thực thi quyền hành pháp (QLHCNN)  KS việc thực thi quyền tư pháp II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm Là tổng thể các phương tiện tổ chức - pháp lý do các CQNN, TCXH công dân tiến hành nhằm bảo đảm pháp chế kỷ luật trong QLHCNN, thiết lập trật tự trong quản lý, bảo đảm bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước xã hội. 2. Các phương thức cơ bản kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước Căn cứ Giám sát Kiểm tra Thanh tra 1.Chủ thể Quốc hội, HĐND các cấp, TAND, TCXH công dân Mọi CQNN, TCXH CQ thanh tra nhà nước 2.Trình độ nghiệp vụ Chủ yếu là kiêm nhiệm (không nhất thiết yêu cầu như nghiệp vụ thanh tra) Chủ yếu là kiêm nhiệm (không nhất thiết yêu cầu như nghiệp vụ thanh tra) TTV phải có nghiệp vụ giỏi, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội, có kỹ năng chuyên sâu vào lĩnh vực thanh tra 3. Đối tượng Các CQNN từ TW đến địa phương; cán bộ, công chức viên chức nhà nước Kiểm tra CQ, tổ chức cấp dưới hoặc kiểm tra chức năng hoặc kiểm tra chính CQ, tổ chức mình CQ, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của CQQLNN cùng cấp 4. Mối quan hệ giữa ① ③ Không quan hệ trực thuộc theo chiều dọc Quan hệ trực thuộc theo chiều dọc hoặc tự kiểm tra Không quan hệ trực thuộc theo chiều dọc 5 Phạm vi nội dung Giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong ban hành văn bản trong hoạt động của các CQNN Kiểm tra toàn diện theo yêu cầu của hoạt động quản lý của từng loại CQ, tổ chức Thanh tra việc thực hiện chính sách, PL, nhiệm vụ của CQ, tổ chức, cá nhân thuộc quyền QL (hẹp hơn) ⑥ Thời gian tiến hành (Chưa được quy định cụ thể) Nhìn chung thời gian tiến hành một cuộc kiểm tra ngắn hơn thanh tra (chưa được qđ cụ thể Thường nhiều hơn vì có nhiều vấn đề phải xác minh, đối chiếu công phu 7 Mục đích cụ thể - Xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. - Góp phần kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực QLNN, hoàn thiện đường lối, chính sách, PL; - Nhằm phát hiện những yếu kém, sai phạm có biện pháp giải quyết. Tuy nhiên việc kiểm tra chủ yếu về quy trình, quy phạm mang tính nghiệp vụ. - Chủ yếu để điều chỉnh các quyết định QL; phát hiện các sai lệch để uốn nắn. - Đánh giá đúng, sai trong quản lý nhà nước; phòng ngừa xử lý vi phạm - Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, pháp luật, chính sách của nhà nước III. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TRA 1. Khái niệm đặc điểm 1.1. Khái niệm: • Theo tiếng latin: “Nhìn vào bên trong” • Từ điển tiếng Việt: “kiểm soát, xem xét tại chỗ việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp” • Từ điển pháp luật Anh-Việt: “sự kiểm soát, kiểm kê đối với đối tượng bị thanh tra” • Từ điển luật học: “là sự tác động của chủ thể đến đối tượng đã đang thực hiện thẩm quyền được giao nhằm đạt được mục đích nhất định” “Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. TTNN bao gồm thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành” (K1 - Đ3 - LTT) Thanh tra hành chính “Là hoạt động thanh tra của CQNN có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”. (K2 - Đ3 - LTT). Thanh tra chuyên ngành “Là hoạt động TT của CQNN có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với CQ, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, qui tắc QL thuộc ngành, lĩnh vực đó”. (K3 - Đ3 - LTT). I.2. Đặc điểm: • Tính quyền lực nhà nước: - Chủ thể thanh tra là CQNN (“Thanh tra mà thiếu quyền lực là thanh tra suông” - Lênin) - Sự thể hiện tính quyền lực • Tính khách quan: • Tính độc lập tương đối: • Luôn gắn với quản lý nhà nước: - Điểm chung - Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước. Thanh tra chỉ xuất hiện khi có NN ở đâu có quản lý NN thì ở đó có thanh tra. 2 Vai trò của thanh traThanh tra là một trong những chức năng thiết yếu của hoạt động QLHCNN  Thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước  Thanh tra là một phương thức bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa  Thanh tra là một biện pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý những hành vi VPPL 3 Các nguyên tắc cơ bản của thanh tra:  Tuân theo pháp luật  Nguyên tắc bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực  Nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời  Nguyên tắc không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung,thời gian thanh tra giữa các CQ thực hiện chức năng thanh tra  Nguyên tắc không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra 4 Hình thức phương pháp thanh tra: 4.1. Hình thức thanh tra Căn cứ vào phạm vi, quy mô của cuộc thanh traThanh tra diện rộng  Thanh tra diện hẹp Căn cứ vào kế hoạch thanh traThanh tra theo chương trình, kế hoạch  Thanh tra đột xuất Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh traThanh tra kinh tế - xã hội  Thanh tra việc giải quyết KN, TC  Thanh tra công vụ 4.2. Phương pháp thanh tra:  Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu các giấy tờ liên quan  Nghiên cứu, so sánh, thống kê các dữ liệu  Thu thập ý kiến từ các cá nhân, CQ, tổ chức  Tham vấn ý kiến của các nhà chuyên môn  Thuyết phục đối tượng thanh tra tích cực hợp tác với chủ thể thanh tra  Chất vấn đối tượng thanh tra  Xử lý kịp thời, đúng pháp luật những hành vi gây cản trở đến hoạt động thanh tra 5. Công cụ thanh tra : Là những phương tiện mà chủ thể thanh tra sử dụng để thực hiện hoạt động thanh tra mà nếu thiếu những công cụ này thì hoạt động thanh tra không thể đạt được kết quả a. Văn bản pháp luật b. Kế hoạch thanh tra c. Hồ sơ, tài liệu về vụ việc d. Biên bản, mẫu văn bản trong quá trình thực hiện thanh tra Chương 2 HỆ THỐNG THANH TRA I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm đặc điểm Hệ thống CQTTNN là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, bao gồm CQTT được thành lập để giúp CQNN có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. (K1, Đ4 & Đ5 - LTT) đặc điểm  Được thành lập theo trình tự do pháp luật quy định;  Có thẩm quyền do pháp luật quy định  Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước  Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng CQQLNN cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức nghiệp vụ của TTCP CQTT cấp trên 2. Nhiệm vụ, quyền hạn  Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp  Phòng ngừa chống THAM NHŨNG theo qui định của pháp luật  Giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện UBND cấp xã CP nước CHXHCN VN TTCP CP TT tỉnh, TP trực thuộc TW TT huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh TT Bộ, CQNB, CQ thuộc CP có chức năng QLNN Bộ, cq ngang bộ, cq thuộc CP có chức năng QLNN TT sở Tổng cục, Cục Chi cục 3. Tổ chức hoạt động Sở 3.1. Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Tiêu chí TTCP TT tỉnh TT huyện Thanh tra Bộ Thanh tra Sở Khái niệm là CQ của CP, chịu trách nhiệm trước CP thực hiện QLNN về công tác TT, GQ KN, TC PCTN trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động TT,GQ KN, TC PCTN theo qđ của PL. (Đ14 - LTT) là CQCM thuộc UBND cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp QLNN về công tác TT, GQKN, TC PCTN; tiến hành TT, GQKN,TC PCTN theo quy định của PL. (Đ20 - LTT) là CQCM thuộc UBND cấp huyện, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp QLNN về công tác TT, GQKN, TC PCTN; tiến hành TT, GQKN,TC PCTN theo quy định của PL.(Đ26 - LTT) Là cơ quan của bộ, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. (Đ17 - LTT) Là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. (Đ23 - LTT Thành phần - Tổng TTCP - Phó Tổng TTCP - Thanh tra viên - Chánh thanh tra - Phó Chánh TT - Thanh tra viên - Công chức khác -Chánh thanh tra -Phó Chánh TT -Thanh tra viên -Công chức khác -Chánh thanh tra (TT08/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 Quy định tiêu chuẩn Chánh TT Bộ, CQNB) -Phó Chánh thanh tra -Thanh tra viên -Công chức khác -Chánh thanh tra -Phó Chánh thanh tra -Thanh tra viên -Công chức khác Trình tự thành lập người đứng đầu TTgCP đề nghị Quốc hội phê chuẩn CTN bổ nhiệm CTUBND tỉnh bổ nhiệm (sau khi thống nhất với Tổng TTCP) Thông tư 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 quy định tiêu chuẩn Chánh TT tỉnh, TP trực CTUBND huyện bổ nhiệm (sau khi thống nhất với Chánh TT tỉnh) Bộ trưởng bổ nhiệm (sau khi thống nhất với Tổng TT) GĐ Sở bổ nhiệm (sau khi thống nhất với Chánh TT tỉnh) thuộc TW Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT 1, Trong QLNN về thanh tra: - Xây dựng chiến lược, Định hướng chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra; - Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; - Chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế thanh tra các cấp, các ngành, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Đ21 - LTT) 1, Trong QLNN về thanh tra: - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện kế hoạch đó; - Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện; (Đ27 - LTT) 1, Trong QLNN về thanh tra: - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt tổ chức thực hiện kế hoạch đó; - Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; (Đ18 - LTT) 1, Trong QLNN về Ttra: -Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ; -Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Thanh tra sở; hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; (Đ24 - LTT) 1, Trong QLNN về Ttra: -Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở. - Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. viên các cấp, các ngành; - Yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; - Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra (Đ15 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: -Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, CQ thuộc CP, UBND cấp tỉnh; TT DNNN do TTCP quyết định thành lập; - Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều Bộ, - Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh. (Đ18 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: -Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; - Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện. (Đ27 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: -Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân -Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; -Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng, Thanh tra bộ. (Đ18 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: -Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập; -Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, -Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở. -Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở. (Đ24 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở. - Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý UBND cấp tỉnh; - Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao; - Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, CTUBND cấp tỉnh khi cần thiết; 3, QLNN về công tác GQKN, TC; thực hiện nhiệm vụ GQKN, TC theo quy định của PL về KN, TC; 4, QLNN về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của PL về phòng, chống tham nhũng. - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; - Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết. 3 Giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác GQKN, TC; thực hiện nhiệm vụ GQKN, TC theo quy định của pháp luật về KN, TC; 4) Giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 3) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 4, Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách; -Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao; -Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khi cần thiết. 3) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 4) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở. - Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao. -Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết. 3) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 4)Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng Đầu Tổng thanh tra CP (Đ16 - LTT) 1. Nhiệm vụ: a, Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật có liên quan; b, Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra tổ chức triển khai ĐHCTTT; c, Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các thanh tra Bộ; giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra tỉnh; d, Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh TT Bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh TT tỉnh không nhất trí với CTUBND cấp tỉnh về công tác thanh tra. Tr/hợp BT Chánh thanh tra tỉnh (Đ22 - LTT) 1. Nhiệm vụ: a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian ttra giữa các Ttra sở, giữa Ttra sở với Ttra huyện; chủ trì phối hợp với Chánh Ttra bộ xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian ttra trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc TW; c) Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh Thanh tra sở không nhất trí với Giám đốc sở, Chánh Thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân Chánh thanh tra huyện (Đ28 - LTT) 1, Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chánh thanh tra Bộ (Đ19 - LTT) 1, Nhiệm vụ: a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; lãnh đạo Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chánh thanh tra sở (Đ25 - LTT) 1, Nhiệm vụ: a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở. [...]... hiện thanh tra 4.3 Nâng cao đạo đức trách nhiệm công vụ của CB, CC thực hiện thanh tra 4.4 Đổi mới tổ chức hoạt động thanh tra 4.5 Thi hành triệt để nghiêm minh những kết luận, kiến nghị thanh tra Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI 1 Quan niệm về khiếu nại, tố cáo 1.2 Khái niệm khiếu nại, tố cáo (K1 - Đ2 - Luật KN, TC) Khiếu nại. .. thanh tra - Đưa ra kết luận thanh tra Người ra quyết định thanh tra nhận được văn bản báo cáo kết quả thanh tra sau 15 ngày thì ra văn bản kết luận thanh tra gửi thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp - Công bố kết luận thanh tra Tổ chức cuộc họp tại CQ, ĐV được TT để công bố chính thức kết luận thanh tra - Hoàn tất hồ sơ cuộc thanh tra gồm( Quyết định thanh tra; Biên bản thanh tra; Báo cáo, giải. .. CQHCNN giải quyết; Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính là thủ tục hành chính KNHC thường phát sinh trong hai tr/hợp: - Khiếu nại trong các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện pháp luật; - Khiếu nại trong các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ pháp luật trong QLHCNN Mục đích của khiếu nại hành chính là bảo vệ khôi phục những quyền lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại bị xâm... nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có chức vụ thực hiện trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của chính bản thân hoặc tổ chức mình 1.2 Đặc điểm khiếu nại hành chínhkhiếu nại diễn ra trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; Chủ yếu... bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người GQKN lần hai yêu cầu; Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do QĐHC, HVHC trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật” II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1 Khái niệm đặc điểm 1.1 Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại. .. kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra; VB xử lý, kiến nghị việc xử lý;Các tài liệu khác có liên quan 2 GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra 2.1 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra: giáo trình nhé ( hihi lười) 2.2 Kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA 1... tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; -Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra làm rõ từng nội dung đã thanh tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp giải quyết; - Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra; xác... phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật CB, CC 2 Đối tượng của khiếu nại hành chính Quyết định hành chính Khái niệm Hành vi hành chính Quyết định KLCB,CC (K10 - Đ2 - LKN,TC) là QĐ bằng VB của CQHCNN hoặc của người có thẩm quyền trong CQHCNN được AD một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động QLNN (K11 - Đ2 -LKN,TC) là hành vi của... công tác thanh tra; huyện không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình; d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ; không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo chịu... từ chính cơ quan thanh tra phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật I.2 I.3 - Lập kế hoạch thanh tra Ai xây dựng kế hoạch thanh tra? Trưởng đoàn thanh tra Ai phê duyệt (ra) QĐTT? Thủ trưởng CQTT hoặc Thủ trưởng CQ quản lý cùng cấp Xác định rõ mục đích thanh tra Xác định rõ nội dung thanh tra Xác định rõ yêu cầu thanh tra Xác định rõ đối tượng thanh tra Xác định rõ những vấn đề trọng tâm trong thanh . kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra; - Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh. thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy. tra Căn cứ vào phạm vi, quy mô của cuộc thanh tra  Thanh tra diện rộng  Thanh tra diện hẹp Căn cứ vào kế hoạch thanh tra  Thanh tra theo chương trình, kế hoạch  Thanh tra đột xuất Căn cứ vào chức
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot, THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot, THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn