Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH ppt

126 725 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 13:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  @  DƢƠNG THỊ HOA XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT 12 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCDUY CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  @  DƢƠNG THỊ HOA XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT 12 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCDUY CHO HỌC SINH CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ MÃ SỐ : 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TÔ VĂN BÌNH THÁI NGUYÊN – 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thày, cô giáo trong khoa Sau đại học, khoa vật lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo những điều kiện tốt nhất giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa. Tôi xin chân thành cảm ơn Thày giáo hướng dẫn PGS.TS Tô Văn Bình - Đại học sư phạm Thái nguyên đã tận tình chỉ dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái nguyên và Sở GD&ĐT Yên Bái, Ban giám hiệu, các thày cô giáo cùng các bạn đồng nghiệp ở các trường dạy thực nghiệm sư phạm đã tạo điều kiện và nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp đỡ tôi trong quá trình thực nghiệm và hoàn thành khoá học. Thái nguyên, tháng 08 năm 2010 Dƣơng Thị Hoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa có ai công bố trong một công trình nào khác. Thái nguyên, tháng 08 năm 2010 Tác giả Dƣơng Thị Hoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCH Ban chấp hành CNTT Công nghệ thông tin DH Dạy học ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học Sƣ phạm GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông. TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Đặc điểm chất lƣợng bộ môn của các lớp TN và ĐC trƣớc TNSP 91 Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra lần 1 95 Bảng 3.3: Xếp loại kiểm tra lần 1 95 Bảng 3.4: Phân phối tần suất kiểm tra lần 1 96 Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra lần 2 97 Bảng 3.6: Xếp loại kiểm tra lần 2 98 Bảng 3.7: Phân phối tần suất kiểm tra lần 2 99 Bảng 3.8: Tổng hợp các tham số thống kê qua hai bài kiểm tra TNSP 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 1 96 Đồ thị 3.1: Đồ thị đƣờng phân phối tần xuất lần 1 97 Biểu đồ 3.2: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 2 98 Đồ thị 3.2: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất lần 2 99 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I. do chọn đề tài 1 II. Mục đích nghiên cứu 3 III. Giả thuyết khoa học 3 IV. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 V. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 VI. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 VII. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 VIII. Cấu trúc của đề tài 4 Chƣơng I: Cơ sở lý luận chung. 5 1.1 luận tổ chức hoạt động dạy học 5 1.1.1 Quá trình nhận thức và sự lĩnh hội kiến thức 5 1.1.2 Bản chất của hoạt động học vật 6 1.1.3 Bản chất của hoạt động dạy vật 8 1.1.4 Chức năng của dạy trong hệ tƣơng tác dạy học 9 1.1.5 Nhiệm vụ của dạy học vật ở trƣờng trung học phổ thông… ……………10 1.2 Cơ sở luận của việc phát triểnduy học sinh 11 1.2.1 Khái niệm tƣ duy 13 1.2.2 Những đặc điểm của tƣ duy 13 1.2.3 Các giai đoạn của một quá trìnhduy 15 1.2.4 Các loại tƣ duy 17 1.2.5 Các biện pháp phát triểnduy của học sinh 23 Kết luận chƣơng I 27 Chƣơng II: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng ( vật 12 nâng cao) theo hƣớng phát triển năng lựcduy cho học sinh 28 2.1 Một số vấn đề về thuyết vật 28 2.1.1 Khái niệm thuyết vật 28 2.1.2 Cấu trúc của thuyết vật 28 2.1.3 Vai trò của thuyết vật 31 2.1.4 Đặc điểm của thuyết vật 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.1.5 Chức năng của thuyết vật 32 2.2 Phƣơng pháp dạy học các thuyết vật góp phần phát triểnduy cho học sinh 33 2.2.1 Con đƣờng hình thành các thuyết vật 33 2.2.2 Phƣơng pháp hình thành các thuyết về ánh sáng trong dạy học 41 2.3 Phân tích đặc điểm, thực trạng dạy học các thuyết trong chƣơng sóng ánh sáng và lƣợng tử ánh sáng (vật 12 nâng cao) 46 2.3.1 Đặc điểm của chƣơng sóng ánh sáng 46 2.3.2 Đặc điểm của chƣơng lƣợng tử ánh sáng 52 2.3.3 Thực trạng dạy học các thuyết trong chƣơng sóng ánh sáng và lƣợng tử ánh sáng (vật 12 nâng cao) 56 2.4 Thiết kế phƣơng án dạy học một số bài cụ thể 59 2.4.1 Phƣơng án dạy học kiến thức bài 41 60 2.4.2 Phƣơng án dạy học kiến thức bài 44 75 Kết luận chƣơng II 89 Chƣơng III: Thực nghiệm sƣ phạm 90 3.1 Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng và pp của thực nghiệm sƣ phạm 90 3.1.1 Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm 90 3.1.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 90 3.1.3 Đối tƣợng và cơ sở TNSP 90 3.1.4 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 91 3.1.5 Ƣớc lƣợng các đại lƣợng đặc trƣng cho TNSP 91 3.1.6 Cách đánh giá, xếp loại 92 3.2 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 93 3.3 Kết quả và xử kết quả TNSP 94 3.3.1 Các kết quả về mặt định tính của việc phát triểnduy của HS 94 3.3.2 Kết quả định lƣợng 95 3.4 Đánh giá chung về thực nghiệm sƣ phạm 101 Kết luận chƣơng III 102 Kết luận chung 103 Tài liệu tham khảo 105 Phụ lục 107 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nƣớc ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết BCH Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con ngƣời có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, có tƣ duy sáng tạo, kỹ năng thực hành giỏi”. Để thực hiện đƣợc mục tiêu giáo dục nói trên, vấn đề đặt ra đối với các trƣờng học là không ngừng đổi mới về nội dung, PPDH và tăng cƣờng trang thiết bị dạy học. Hội nghị BCHTƢ Đảng khoá XIII lần hai nhấn mạnh: "Đổi mới phƣơng pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng phƣơng pháp tiên tiến và phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh Củng cố và phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số phấn đấu giảm sự chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng lãnh thổ". Trong những năm gần đây, việc đổi mới đồng bộ cả mục đích, nội dung, phƣơng pháp và phƣơng tiện dạy học để nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo đang diễn ra sôi động ở nƣớc ta. Việc rèn luyện năng lựcduy cho học sinh có vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển toàn diện học sinh. Việc nghiên cứu phƣơng pháp giảng dạy nhằm phát triểnduy cho học sinh là một vấn đề đƣợc nhiều nhà khoa học giáo dục và tâm lý học nghiên cứu. Thực tiễn giảng dạy môn vật lý trong nhà trƣờng phổ thông hiện nay cho thấy: Việc phát triểnduy cho học sinh vẫn chƣa đƣợc quan tâm một cách đúng mức. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do nội dung sách giáo khoa còn mang nặng tính lý thuyết, phƣơng pháp dạy học của giáo viên còn nặng về truyền thụ kiến thức, chƣa chú ý nhiều đến phƣơng pháp nhận thức của học sinh. Học sinh thƣờng thụ động trƣớc những kiến thức mới, chƣa đƣợc rèn khả năng tự học. Vì vậy bên cạnh các [...]... đặc điểm và quá trìnhduy trong dạy học các thuyết vật cho học sinh thì học sinhnăng lựcduy tốt hơn V Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu luận về dạyhọc - Nghiên cứu luận về phát triểnduy cho học sinh trong quá trình dạy học - Nghiên cứu đặc điểm và việc hình thành các thuyết vật lý - Nghiên cứu các biện pháp phát triểnduy cho học sinh khi dạy các thuyết vật - Nghiên cứu... việc phát triểnduy HS Song chƣa có công trình nào nghiên cứu để đƣa ra các biện pháp cụ thể nhằm phát triểnduy HS THPT thông qua việc hình thành các thuyết vật lý Chính vì những lý do trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật 12 nâng cao) theo hƣớng phát triển năng lựcduy cho học sinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên... ̣ duy học sinh THPT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 - Kết quả đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy môn vật lý ở trƣờng THPT VIII Cấu trúc của luận văn Gồm: phần mở đầu, kết luận và ba chƣơng Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật 12 nâng cao) theo hƣớng phát triển năng. .. cứu chƣơng: Sóng ánh sáng và Lƣợng tử ánh sáng trong vật 12 nâng cao nhằm xác định nội dung của thuyết, ứng dụng của thuyết Thiết lập sơ đồ logic - Điều tra thực tế việc dạyhọc các thuyết ở một số trƣờng THPT - Soạn thảo nội dung và thiết kế tiến trình dạy học một số thuyết trong chƣơng: Sóng ánh sáng và Lƣợng tử ánh sáng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triểnduy cho học sinh THPT - Tiến hành thực... tác dạy học Muốn đạt đƣợc chất lƣợng hiệu quả cao trong sự vận hành của hệ tƣơng tác dạy học gồm ngƣời dạy, ngƣời học và tƣ liệu hoạt động dạy học thì giáo viên cần tổ chức, kiểm tra, định hƣớng hành động của học sinh theo một chiến lƣợc hợp sao cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho mình và năng lực trí tuệ và nhân cách toàn diện của học sinh từng bƣớc phát triển Định hƣớng Học sinh. .. biện pháp nhằm phát triểnduy học sinh THPT trong khi dạy hoc chƣơng: “Sóng ánh sáng và “Lƣợng tử ánh sáng vât lí lơp 12 nâng cao ̣ ̣ ́ III Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Hoạt động dạyhọc của giáo viên và học sinh ở trƣờng THPT - Nội dung một số kiến thức thuộc chƣơng – Sóng ánh sáng và Lƣợng tử ánh sáng IV Giả thuyết khoa học Nếu giáo viên sử dụng hợp các biện pháp dạy học phù hợp với... Tƣ duy vật luôn gắn chặt với các hiện tƣợng, các định luật vật các phƣơng pháp nghiên cứu vật duy vật là một bộ phận của tƣ duy khoa học. [22] 1.2.5 Các biện pháp phát triểnduy của học sinh [22] * Tạo nhu cầu hứng thú, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh Nhƣ trên đã phân tích, tƣ duy là quá trình tâm lí, diễn ra trong óc học sinhduy chỉ thực sự có hiệu quả khi học. .. các trƣờng đại học hoặc trung học chuyên nghiệp Dạy học vật lý có nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu của trƣờng THPT Nhiệm vụ cụ thể của dạy học vật là: 1 Cung cấp cho học sinh những kiến vật lý phổ thông, cơ bản, hệ thống, hiện đại và có ý nghĩa thực tiễn: 2 Phát triển năng lựcduy của học sinh 3 Góp phần xây dựng cho học sinh thế giới quan duy vật biện chứng, rèn luyện cho. .. câu hỏi định hƣớng cho học sinh rồi giáo viên phân tích câu trả lời của học sinh, chỉ ra chỗ sai và cách sửa chữa Cuối cùng giúp cho học sinh biết khái quát kinh nghiệm - Tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các thao tác tƣ duy trong quá trình hoạt động nhận thức bằng các phƣơng pháp vật - Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua các hiện tƣợng vật lí, quá trình vật lí, các khái niệm, định nghĩa,... hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 4 Góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp Nhƣ vậy phát triển năng lựcduy của học sinh là một trong các nhiệm vụ của dạy học vật ở trƣờng phổ thông [22] 1.2 Cơ sở lý luận của việc phát triểnduy học sinhduy có tầm quan trọng đặc biệt Theo Pascal: "Tƣ duy tạo nên sự cao cả của con ngƣời" hay "Tƣ duy là hạt giống của . 1.2.5 Các biện pháp phát triển tƣ duy của học sinh 23 Kết luận chƣơng I 27 Chƣơng II: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng ( vật lí 12 nâng cao) theo hƣớng phát triển năng lực. nghiên cứu: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật lí 12 nâng cao) theo hƣớng phát triển năng lực tƣ duy cho học sinh . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên. quá trình tƣ duy trong dạy học các thuyết vật lí cho học sinh thì học sinh có năng lực tƣ duy tốt hơn. V. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận về dạy và học. - Nghiên cứu lí luận về phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH ppt, Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH ppt, Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn