Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

78 630 2
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học và các Bộ môn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi đến các Thầy, Cô trong Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn sâu sắc về sự tâm huyết trong mỗi bài giảng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Trịnh Xuân Tráng, người Thày với tấm lòng tận tụy, đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn . Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc - nơi tôi đang công tác. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ trong thời gian tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Tác giả Nguyễn Huy Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 danh môc C¸c ch÷ viÕt t¾t BG : Bình giáp BN : Bệnh nhân CS :Cộng sự CG : Cường giáp ĐT : Điều trị ĐTT : Độ tập trung FT 3 : Free Triiodothyronin FT 4 : Free Tetraiodothyronin HC : Hội chứng KGTH : Kháng giáp tổng hợp LNHT : Loạn nhịp hoàn toàn. NG : Nhược giáp PTU : Propylthiouracil TB : Trung bình TC :Triệu chứng TG : Tuyến giáp T 3 : Triiodothyronin T 4 : Tetraiodothyronin TRAb : TSH Receptor Antibodi TSAb : Thyroid Stimulating Antibodi TSH : Thyroid Stimulating hormon. TSI : Thyroid Stimulating Immunoglobulin TTT : Thổi tâm thu ƯCMD : Ức chế miễn dịch V : Thể tích Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN 3 1.1. Vài nét về bệnh Basedow 3 1.2. Đặc điểm dịch tễ 3 1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh 4 1.4. Triệu chứng lâm sàng 9 1.5. Cận lâm sàng 9 1.8 Biến chứng của bệnh Basedow 12 1.9. Chẩn đoán 12 1.10. Điều trị 14 1.11. Tình hình nghiên cứu bệnh Basedow 25 CHƢƠNG 2 : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu 26 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.3. Phương pháp nghiên cứu 26 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 28 2.5. Vật liệu nghiên cứu 34 2.6. Xử lý số liệu 34 CHƢƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1. Đặc điểm bệnh nhân trước điều trị bằng 131 I 35 3.2. Liều điều trị dược chất 131 I cho một bệnh nhân 41 3.3. Kết quả điều trị 41 3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 45 CHƢƠNG 4 : BÀN LUẬN 46 4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu trước điều trị 47 4.2. Biểu hiện một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 4.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng 131 I 50 4.4. Cách tính liều và liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 59 KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 35 Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới, địa dư 35 Bảng 3.3. Thời gian dùng thuốc KGTH trước khi điều trị bằng 131 I 36 Bảng 3.4. Phân độ bướu giáp 36 Bảng 3.5. Một số triệu chứng lâm sàng của BN Basedow trước điều trị bằng 131 I 37 Bảng 3.6. Phân loại BMI của bệnh nhân Basedow khi vào viện 37 Bảng 3.7. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước điều trị bằng 131 I 38 Bảng 3.8. Biểu hiện một số chỉ số hormon trước điều trị 38 Bảng 3.9. Biểu hiện một số chỉ số sinh hoá máu trước điều trị 39 Bảng 3.10. Biểu hiện chỉ số công thức máu trước điều trị 39 Bảng 3.11. Biểu hiện mức độ nhiễm độc giáp trước điều trị 40 Bảng 3.12. Thể tích tuyến giáp trước điều trị 40 Bảng 3.13. Độ tập trung 131 I tại tuyến giáp sau 24h khi vào viện 40 Bảng 3.14. Liều điều trị 41 Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị 41 Bảng 3.16. Thay đổi một số triệu chứng lâm sàng 42 Bảng 3.17. Sự thay đổi cân nặng trước và sau điều trị 42 Bảng 3.18. Một số biểu hiện điện tâm đồ của BN Basedow trước và sau điều trị bằng 131 I 43 Bảng 3.19. Sự thayđổi thể tích tuyến giáp trước và sau 4 tháng điều trị 43 Bảng 3.20. Sự thay đổi một số chỉ số sinh hoá trước và sau điều trị 44 Bảng 3.21. Sự thay đổi nồng độ hormon trước và sau điều trị 44 Bảng 3.22. Sự thay đổi một số chỉ số công thức máu trước và sau điều trị 45 Bảng 3.23. Liên quan giữa thể tích tuyến giáp trước điều trị với kết quả sau điều trị 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa liều điều trị 131 I với kết quả sau điều trị 46 Bảng 3.25. Liên quan giữa tuổi và kết quả cường giáp sau điều trị 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 §Æt vÊn §Ò Basedowbệnh tuyến giáp thường gặp ở nước ta cũng như trên thế giới, chiếm 45,8% các bệnh nội tiết, 2,6% các bệnh nội khoa điều trị tại bệnh viện Bạch Mai [21]. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả ở trẻ sơ sinh [24], song phần lớn xuất hiện ở độ tuổi lao động, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ lớn hơn nam [8]. Bệnh có biểu hiện lâm sàng là tình trạng nhiễm độc giáp với bướu giáp lan toả, bệnh lý mắt và bệnhda do xuất hiện kháng thể kháng thụ thể TSH (TSH receptor antibody - TRAb). Bệnh do nhiều nguyên nhân nhưng ngày nay nhiều tác giả đã thừa nhận đây là bệnh tự miễn dịch [14], [26]. Bệnh Basedow có thể gây những biến chứng nặng về tim mạch, mắt, cơn nhiễm độc giáp cấp nhưng nếu được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời thì bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Hiện nay, có ba phương pháp điều trị bệnh cơ bản là: điều trị nội khoa bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, phẫu thuật tuyến giáp và điều trị bằng Iod phóng xạ 131 I. Mỗi phương pháp điều trị đều có những ưu, nhược điểm khác nhau [15]. Trên thế giới năm 1946, 131 I lần đầu tiên được sử dụng để điều trị bệnh bướu cổ độc lan toả (bệnh Basedow), đến nay đã có hàng triệu bệnh nhân được điều trị bằng 131 I. Ở miền Nam (Việt Nam) 131 I đã được dùng để điều trị Basedow từ năm 1964 (tại bệnh viện Chợ Rẫy), và lần đầu tiên năm 1978 ở bệnh viện Bạch Mai [1]. Việc sử dụng 131 I trong điều trị các bệnh cường giáp đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây ở nước ta, do tính hiệu quả, kinh tế của phương pháp điều trị này. Nhưng cũng có những quan điểm chưa được thống nhất và cũng chưa có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá và tìm hiểu về sự Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 thay đổi các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng cũng như những biến chứng khi điều trị bằng phóng xạ 131 I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131 I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131 I. [...]... tuyn giỏp n gin, nhanh v tng i chớnh xỏc nờn c s dng rng rói [6] - o tp trung 131I ti tuyn giỏp c s dng rng rói, cho bit tỡnh trng bt Iod ca tuyn giỏp, trong cng giỏp, TT 131 I bao gi cng tng, tp trung 131 I ti tuyn giỏp thi im 24h cũn l mt ch s quan trng tớnh liu iu tr 131I cho bnh nhõn Basedow [4] ngi bỡnh thng tp trung 131I sau 24h l < 30% [17] - X ký mch bng Tc99m vi mỏy SPECT Trong bnh cng... (TRAb) l bng chng ca bnh Basedow [30] Ngoi ra cũn thy trong bnh Basedow nhim c giỏp trung bỡnh v nng cú tng IgG, nú cng chng minh cho quan im bnh Basedow l bnh t min [32], [36] Bnh cú nhiu tờn gi khỏc nhau: [3], [38], [40] - Bnh bu giỏp lan to nhim c - Bnh Graves (Graves disease) - Bnh Parry - Bnh cng chc nng tuyn giỏp do min dch - Bnh bu giỏp cú li mt - Bnh Basedow 1.2 Dch t Basedow l mt bnh ni tit... 13,20 0,55 1.5 Bin chng ca bnh Basedow Nu khụng c phỏt hin, chn oỏn sm, iu tr ỳng cỏch, bnh tin trin thnh tng t, gõy nhiu bin chng, quan trng nht l: - Cn nhim c giỏp cp õy l mt cp cu ni khoa, t l t vong khỏ cao, nu khụng c iu tr kp thi thỡ t l t vong cú th trờn 50% [16], xy ra nhiu hn trờn nhng bnh nhõn Basedow khụng c chun b trc v ni khoa khi can thip ngoi khoa, iu tr 131I hoc khi nhim khun, chn thng... nghiờn cu Tt c cỏc bnh nhõn c chn oỏn Basedow v iu tr ti khoa Y hc ht nhõn - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn - Tt c cỏc bnh nhõn c chn oỏn xỏc nh l Basedow cha c iu tr bng 131 I cú: Hi chng cng giỏp: nhp tim nhanh thng xuyờn, hi hp ỏnh trng ngc, run tay, ra nhiu m hụi, gy sỳt, ri lon tiờu hoỏ v: cú ớt nht mt trong ba triu chng c hiu ca bnh Basedow: bu mch, mt li, phự niờm... Sinh húa mỏu: Cholesterol, Glucose - nh Lng T3, FT4, TSH, - tp trung 131I ti tuyn giỏp sau 24h 2.4 Phng phỏp thu thp s liu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 35 Nghiờn cu 44 bnh nhõn vo iu tr Thu thp thụng tin t hi bnh, thm khỏm, xột nghim v khỏm li, xột nghim li nh k ti Khoa Y hc ht nhõn Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca 131 I, chỳng tụi... chy hoc: xột nghim T3, FT4 tng hoc FT4 tng v/hoc TSH gim - TT 131I phi cao >30% 2.1.2 Tiờu chun loi bnh nhõn - Ph n cú thai hoc ang cho con bỳ - Bnh nhõn Basedow ó iu tr, vo vin do tỏc dng ph ca thuc hoc mt bnh khỏc - Cng giỏp do nguyờn nhõn khỏc: u c giỏp trng 2.2 a im, thi gian nghiờn cu - a im: Ti khoa Y hc ht nhõn - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn - Thi gian: T thỏng 8 nm 2008 n ht thỏng... giỏp trờn 80g [50] + tp trung 131I ti tuyn giỏp trc iu tr: De Bruin T (1994) thy rng: NG hay xy ra nhng trng hp cú TT 131 I sau 24h thp hn 60% v t l chm khi hay tỏi phỏt cao hn nhng trng hp cú TT 131I sau 24h cao hn 80% [52] + Tui trong thi gian x tr: Tr giai on tin dy thỡ thng cú kt qu iu tr kộm hn giai on dy thỡ [61], [63] + ó iu tr bng phng phỏp khỏc Bnh nhõn ó iu tr ni khoa dai dng khụng khi,... 1.7.3 iu tr ngoi khoa - Nguyờn tc: Ct b bỏn phn thu giỏp, ch li mt mu nh t chc cựng vi ng mch giỏp di, cú th ct b mt thu hoc ch búc ly nhõn - Ch nh: + Bu giỏp nhõn + Bu giỏp to gõy mt thm m hoc chốn ộp c quan lõn cn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 32 + iu tr ni khoa tht bi + Tai bin khi iu tr ni: gim bch cu + Ngi bnh khụng cú iu kin iu tr ni khoa - Chng ch nh:... mch + Chng ch nh ca ngoi khoa núi chung: bnh nhim trựng cp tớnh, bnh mỏu - Bin chng: Suy chc nng tuyn giỏp chim t l khỏ cao (50-60%), nu ct b ton b tuyn giỏp [49] Cn nhim c giỏp kch phỏt Lit thn kinh qut ngc Ct phi tuyn cn giỏp Nhng bin chng ph thuc phn ln vo k nng v kinh nghim ca phu thut viờn [54], [60] 1.8 Tỡnh hỡnh nghiờn cu iu tr bnh Basedow bng 131I Trờn th gii iu tr bnh Basedow bng 131 I ó c ỏp... cng nh trờn th gii, chim 45,8% cỏc bnh ni tit v 2,6% cỏc bnh ni khoa iu tr ti bnh vin Bch Mai [21] Ti M, t l mc bnh Basedow chim 0,02% - 0,4% dõn s, trong khi ú, theo Tunbridge v cng s thỡ Bc Anh, t l mc bnh Basedow l khong 1% [8] Bnh gp mi la tui song phn ln l tui lao ng (20-40 tui), trong ú ph n chim a s (80% -90%) [12] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 1.3 . HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa. " ;Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131 I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định. khi điều trị bằng phóng xạ 131 I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot, Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot, Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn