Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL pptx

70 391 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC KHÚC THỊ TUYẾT HƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC KHÚC THỊ TUYẾT HƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 Hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH HỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả Khúc Thị Tuyết Hƣờng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn! Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Đình Học, người Thầy với tấm lòng tận tụy, đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên, trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi đến các Thầy, Cô trong Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn sâu sắc về sự tâm huyết trong mỗi bài giảng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập hoàn thành luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học các Bộ môn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các anh chị Ths, Bs, kỹ thuật viên trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Thái Nguyên đã giúp tôi thực hiện các xét nghiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bà mẹ học sinh các trường: Mầm non công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên, Mầm non xã Hoá Thượng huyện Đồng Hỷ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Trường CĐ Y Thái Nguyên – nơi tôi đang công tác, gia đình, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn trong thời gian tôi học tập hoàn thành luận văn. Xin được lượng thứ góp ý cho những khiếm khuyết, chắc chắn còn nhiều trong luận văn này. Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2009 Tác giả Khúc Thị Tuyết Hường Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Các chữ viết tắt Đặt vấn đề 1 Chƣơng 1 - Tổng quan 3 1.1. Đặc điểm sinh học của giun đũa, giun tóc giun móc 3 1.1.1. Giun đũa 3 1.1.2. Giun tóc…………………….……….…………………………… 4 1.1.3. Giun móc 5 1.2. Tác hại của giun đũa, tóc, móc đối với sức khoẻ bệnh tật trẻ em 5 1.3. Lịch sử nghiên cứu về nhiễm GTQĐ 6 1.4. Tình hình nhiễm GTQĐ 8 1.4.1. Trên thế giới 8 1.4.2. Việt Nam 10 1.5. Điều trị bệnh GTQĐ 12 1.5.1. Nguyên tắc 12 1.5.2. Các thuốc điều trị bệnh GTQĐ 12 1.6. Các biện pháp phòng bệnh GTQĐ 16 1.7. Một số đặc điểm của 2 trường mầm non nghiên cứu 18 Chƣơng 2 - Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 20 2.1. Đối tượng nghiên cứu 20 2.2. Địa điểm nghiên cứu 20 2.3. Thời gian nghiên cứu 20 2.4. Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 21 2.4.2. Phương pháp đánh giá tình trạng nhiễm GTQĐ 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2.4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 24 2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu 25 Chƣơng 3 - Kết quả nghiên cứu 26 3.1. Tỷ lệ nhiễm các loại giun 26 3.2. Kết quả tẩy giun 33 3.3. Nhiễm giun đũa, tóc, móc các yếu tố liên quan 38 Chƣơng 4 - Bàn luận 41 Kết luận 50 Kiến nghị 52 Tài liệu tham khảo 53 Phụ lục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn CÁC CHỮ VIẾT TẮT CS : Cộng sự GTQĐ : Giun truyền qua đất HT : Hoá Thượng HVT : Hoàng Văn Thụ NC : Nghiên cứu Nxb : Nhà xuất bản WHO : Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) XN : Xét nghiệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Tỷ lệ nhiễm giun 26 Bảng 3.2. Tỷ lệ nhiễm các loại giun theo nhóm tuổi 27 Bảng 3.3. Tỷ lệ nhiễm các loại giun theo giới 28 Bảng 3.4. Tỷ lệ nhiễm các loại giun theo dân tộc 29 Bảng 3.5. Tỷ lệ đơn nhiễm nhiễm phối hợp các loại giun đũa, tóc, móc theo trường 30 Bảng 3.6.Tỷ lệ đơn nhiễm nhiễm phối hợp các loại giun theo nhóm tuổi 31 Bảng 3.7. Cường độ nhiễm các loài giun của trẻ tại 2 trường (tính theo trung bình cộng) 32 Bảng 3.8. Cường độ nhiễm các loài giun của trẻ tại 2 trường theo nhóm tuổi 32 Bảng 3.9. Kết quả tẩy giun chọn lọc bằng Albendazol sau 3 tuần 33 Bảng 3.10. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun đũa 34 Bảng 3.11. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun tóc 35 Bảng 3.12. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun móc 36 Bảng 3.13. Cường độ nhiễm giun đũa trẻ trước sau tẩy giun 37 Bảng 3.14. Cường độ tái nhiễm giun tóc trẻ trước sau tẩy giun 37 Bảng 3.15. Cường độ tái nhiễm giun móc trẻ trước sau tẩy giun 38 Bảng 3.16. Liên quan giữa sử dụng hố xí không hợp vệ sinh với tỷ lệ nhiễm giun 38 Bảng 3.17. Liên quan giữa rửa tay trước ăn với tỷ lệ nhiễm giun 39 Bảng 3.18. Liên quan giữa rửa tay sau đi ngoài với tỷ lệ nhiễm giun 39 Bảng 3.19. Liên quan giữa hiểu biết của bà mẹ về bệnh giun với tỷ lệ nhiễm giun 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ nhiễm giun 26 Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ nhiễm giun theo nhóm tuổi 27 Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ nhiễm giun theo giới 28 Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ nhiễm giun theo dân tộc 29 Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ đơn nhiễm nhiễm phối hợp các loại giun đũa, tóc, móc theo trường 30 Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ đơn nhiễm nhiễm phối hợp các loại giun theo nhóm tuổi 31 Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun đũa 34 Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun tóc 35 Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ nhiễm, tái nhiễm giun móc 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễmsinh trùng đường ruột, đặc biệt là các loại giun đũa, tóc, móc, kim còn rất phổ biến hầu hết các nước đang phát triển. Theo tổ chức Y tế thế giới, khoảng 1/4 dân số thế giới bị nhiễm giun, tuỳ từng vùng, từng khu vực mà tỷ lệ nhiễm có khác nhau, dao động từ 25% đến 95% phụ thuộc vào nhiều yếu tố: địa lý, khí hậu, tập quán vệ sinh, trình độ dân trí, điều kiện kinh tế [1]. các nước khí hậu nhiệt đới rất thuận tiện cho sự sinh trưởng phát triển của giun truyền qua đất các nước có nền kinh tế chậm phát triển, điều kiện vệ sinh môi trường còn thấp thì tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất cao hơn. Việt Nam là nước có nhiều điều kiện thuận lợi cho bệnh giun truyền qua đất tồn tại phát triển. Theo điều tra của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, 95% người Việt Nam mang mầm bệnh giun truyền qua đất, trong đó một người có thể nhiễm từ 1 - 3 loài giun [2]. Qua điều tra cơ bản, tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất nước ta rất cao, đặc biệt khu vực Miền Bắc có tỷ lệ nhiễm là 60% đến 70%. Trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm giun đường ruột nhất. Các loại giun đường ruột phổ biến trẻ em là: giun đũa, giun tóc, giun móc, trong đó có nhiều trẻ bị nhiễm phối hợp hai hoặc cả ba loại giun. Bệnh giun đường ruột có tác hại trực tiếp đến sức khoẻ con người nhất là trẻ em. Giun chiếm chất dinh dưỡng, gây thiếu máu, giảm phát triển thể chất, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: tắc ruột do giun, giun chui ống mật Vì vậy nhiễm giun đường ruột là một trong những vấn đề cần được ưu tiên trong chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng [1]. Việc phòng các bệnh giun thường gặp nhiều khó khăn do sự tái nhiễm nhanh dễ dàng. Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi, dân số trên một triệu người, có 9 huyện, thành, thị có 180 xã phường. Nghề nghiệp chính của người dân là [...]... nhim v mt s yu t liờn quan n nhim giun truyn qua t tr em ti hai trng mm non tnh Thỏi Nguyờn 2 ỏnh giỏ kt qu ty giun chn lc bng thuc Albendazol S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn CHNG 1 TNG QUAN 1.1 c im sinh hc ca giun a, giun túc v giun múc 1.1.1 Giun a (Ascaris lumbricoides) Giun a (c giun c v giun cỏi) u sng ký sinh v n dng chp rut non ca ngi Giun cỏi trng, trng... giun sỏn Thuc c s dng qua ng ung v qua th nghim lõm sng iu tr cỏc loi giun nh: giun a, giun túc, giun múc, giun ln ngoi ra cũn tỏc dng trờn c kộn v nang sỏn, gn õy c khuyn cỏo iu tr giun ch [35] - p dng lõm sng + Ch nh v liu dựng: iu tr cỏc loi giun nh: giun a, giun túc, giun múc, giun ln, giun kim i vi ngi ln v tr em liu duy nht 400mg cho cỏc loi giun trờn tr giun ln iu tr giun ln v cỏc loi giun. .. loi giun truyn qua t ký sinh v xỏc nh tỡnh hỡnh nhim giun truyn qua t nghiờm trng ngi T nm 1954 n nay ó cú hng nghỡn cụng trỡnh nghiờn cu trờn nhiu lnh vc v cỏc bnh giun truyn qua t nh: nghiờn cu iu tra c bn, nghiờn cu v hỡnh th, c im sinh hc, phõn b dch t, bnh hc, min dch, phng phỏp phũng chng cỏc bnh giun truyn qua t [2] Trong cỏc bnh giun truyn qua t, cỏc loi giun nhim t t nh giun a, giun túc, giun. .. s ngi nhim giun a (hoc túc hoc múc) Tng s ngi c XN T l nhim giun a = (hoc túc hoc múc) T l n nhim = T l nhim 2 loi = T l nhim 3 loi giun = Tng s ngi nhim 1 loi giun x 100% x 100% Tng s ngi nhim giun Tng s ngi nhim 2 loi giun x 100% Tng s ngi nhim giun Tng s ngi nhim 3 loi giun x 100% Tng s ngi nhim giun - Xỏc nh cng nhim giun: + Cng nhim giun l ton b s trng giun m c/1g phõn + Cng nhim giun trung... sau ty giun t l nhim gim t 58,4% xung 40,6% Theo Mascie - Taylor (1999) [40] ty giun hng lot cú hiu qu tt trong phũng bnh giun Nguyn Duy Ton (1999) [28] thy ty giun nh k 6 thỏng/ln, t l nhim giun a gim 21,9%, giun túc gim 58,6%, giun múc gim 69,7%, cng nhim cỏc loi giun cng gim rừ rt Nguyn Vừ Hinh (1997) [8] thy ty giun hng lot cho tr em bng mebendazol t l sch trng giun a 91,9%, giun túc 71,2%, giun. .. nhim giun chung l 93,4%, trong ú tr em xó Hong Tõy cú t l nhim giun a l 85,3%, giun túc 69,5% v tr xó Vn Xỏ t l nhim giun a l 79,5%, giun túc 63,9% Ti Thỏi Nguyờn, nm 2004 Bựi Vn Hoan v CS [11] nghiờn cu trờn 300 tr t 7 - 10 tui t l nhim giun chung l 86,2% trong ú giun a l 83,6%, giun túc 20,6% v giun múc 3,9% Trung tõm Y t d phũng tnh xột nghim phõn tỡm trng giun cho hc sinh 6 trng tiu hc ti Vừ Nhai... Kinh v thiu s - a d: Trng mm non Hong Vn Th v Trng mm non Hoỏ Thng - Kin thc ca b m v bnh giun: tt, khỏ, trung bỡnh, kộm * T l (%) nhim cỏc loi giun - T l nhim giun chung v nhim tng loi giun - T l nhim tng loi giun theo nhúm tui - T l tr nhim giun theo gii - T l tr nhim giun theo dõn tc - T l tr nhim giun theo trng - T l n nhim v nhim phi hp - Cng nhim giun * Kt qu ty giun - T l gim trng - T l sch... loi giun sỏn ca ngi nh sỏn dõy, giun a, giun kim, giun ch Cỏc nh y hc Hy Lp Columelle (th k th nht) danh y Avicenne (980 1037) ó mụ t giun a, giun kim, giun múc v sỏn dõy Vit Nam Hi Thng Lón ễng cng cp ti cỏc bi thuc iu tr giun truyn qua t [26] n th k 18, nhng hiu bit v bnh giun sỏn ngy cng tr nờn hon chnh hn vi cỏc ti liu khoa hc ngy cng phong phỳ Nm 1844, E Dujardin [26] ó vit lch s t nhiờn v giun. .. tiu hc ti Vừ Nhai thy: t l nhim giun a 67,5%, giun túc 14% v giun múc l 9,5% Nguyn c Ngõn v CS [19] xột nghim phõn bng phng phỏp Willis cho 173 ngi dõn tc dao xó Hp Tin thy: t l nhim giun a 23,6%, giun túc 9,8% v giun múc 35,8%; cng bng phng phỏp trờn tỏc gi Nguyn c Ngõn v CS [18] nghiờn cu ti 3 nh tr gm 675 hc sinh cho kt qu nhim giun a 60 80%, giun túc 10 15% v giun múc khong 1% Ti bnh vin a S... vo nm 1966 Thuc cú hiu qu vi giunsinh nhiu loi ng vt khỏc nhau Sau ú rt nhiu tỏc gi ó s dng iu tr cỏc bnh giun truyn qua t cỏc nc khỏc nhau n nm 1973 thuc cú mt trờn th trng [41] - p dng lõm sng + Ch nh: iu tr giun a, giun kim v giun múc, thuc cũn dựng iu tr giun túc nhng kộm hiu qu hn 3 giun trờn + Liu lng v cỏch dựng Tr em v ngi ln liu duy nht 10mg/kg c th i vi giun kim nờn iu tr ln 2 sau . NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2009. CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Chuyên ngành: Nhi khoa. ở trẻ em tại hai trường mầm non tỉnh Thái Nguyên. 2. Đánh giá kết quả tẩy giun chọn lọc bằng thuốc Albendazol. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL pptx, Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL pptx, Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT Ở HỌC SINH HAI TRƢỜNG MẦM NON TẠI THÁI NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ TẦY GIUN BẰNG THUỐC ALBENDAZOL pptx

Từ khóa liên quan