Luận văn: "Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" pdf

46 427 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 08:20

- 1 - Luận văn: "Chính sách lãi suất tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" - 2 - MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 03 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 04 I. KHÁI NIỆM LÃI SUẤT 04 1. Khái niệm 04 2. Đặc điểm 04 II. CÁC LOẠI HÌNH LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 05 1. Các loại hình lãi suất 05 2. Các loại chính sách lãi suất 05 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÃI SUẤT 06 - 3 - 1. Mức lạm phát kỳ vọng 06 2. Đầu 07 3. Thuế thu nhập 07 4. Ngân sách của chính phủ 07 5. Các yếu tố khác của đời sống xã hội 08 IV. VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ 08 1 Vai trò Vĩ mô 08 2 Vai trò Vi mô 10 CHƯƠNG II. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 11 1. Thực trạng chính sách lãi suất diễn biến lãi suất tại Việt Nam thời kỳ từ năm 2000 đến nay 11 2. Sự ảnh hưởng của chính sách lãi suất tới nền kinh tế thị trường Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay 14 - 4 - 3. Dự báo ảnh hưởng thay đổi của chính sách lãi suất tới nền kinh tế thị trường Việt Nam sau khi gia nhập WTO 17 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI 18 I. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KIỂM SOÁT LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 18 1. Hoàn thiện cơ chế tự do hoá lãi suất bằng VNĐ 19 2. Nâng cao hiệu quả của các công cụ lãi suất 20 II. GIẢI PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT 22 III. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 22 1. Từ thất bại của Hàn Quốc từ năm 1988 23 2. Bài học đối với Việt Nam 24 - 5 - KẾT LUẬN 25 - 6 - LỜI MỞ ĐẦU Lãi suất là một yếu tố rất nhạy cảm đối với nền kinh tế của các nước. Ở Việt Nam Ngân hàng Nhà nước đã rất linh hoạt trong việc sử dụng công cụ lãi suất nhắm tác động tích cực đến nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi. Sau những thất bại kinh tế giai đoạn từ năm 1998 đến trước năm 2004, việc hạ lãi suất để kích thích đầu cũng hầu như không có hiệu quả. Cho đến năm 2004, sau những nỗ lực vực dậy nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu có những bước phục hồi tạo cơ sở cho việc tiếp tục phát triển, đổi mới hệ thống tài chính, cải cách chính sách lãi suất. Hiện nay, chúng ta đã nhận thức rõ tầm quan trpjng của công cụ lãi suất trong nền kinh tế, tác động ảnh hưởng củađến sự phát triển kinh tế trong bối cảnh đất nước đang tham gia ngày càng xâu rộng hơn liên kết khu vực hội nhập quốc tế. Với đề tài “Chính sách lãi suất tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam” nhằm nghiên cứu sâu hơn về lãi suất chiều hướng diễn biến của nó. Những thực trạng tác động củađến nền kinh tế, để từ đó cố gắng đưa ra những giải pháp những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công cuộc phát triển hệ thống tài chính nói chung cải cách chính sách lãi suất nói riêng. Nội dung đề tài gồm ba phần: - 7 - Chương I: Những vấn đề cơ bản về lãi suất chính sách lãi suất. Chương II: Sự ảnh hưởng của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Chương III: Giải pháp để hoàn thiện chính sách lãi suất trong thời gian sắp tới. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG I. - 8 - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT I. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CỦA LÃI SUẤT 1. Khái niệm: Lãi suất bắt đầu suất hiện từ khi quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá bắt đầu hình thành. Lãi suất là một trong những biến số được theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Diễn biến của nó được đưa tin hầu như hàng ngày trên báo chí, vì trực tiếp ảnh hướng đến đới sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Lãi suất (hay lãi suất tín dụng) là một công cụ kinh tế cực kỳ quan trọng nhạy cảm đối với mọi nền kinh tế, nó đóng vai trò quan trọng đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đó là vai trò ổn định góp phần hoàn thiện chính sách tiền tệ tạo ra sự kích thích cần thiết để phát triển nền kinh tế mỗi quốc gia toàn thế giới. Đã có rất nhiều quan điểm khác nhau khi đưa ra khái niệm về lãi suất. Lãi suất được hiểu theo một nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng – giá cả của quan hệ vay mượn hoặc cho thuê những dịch vụ về vốn dưới hình thức tiền tệ hoặc các dạng thức tài sản khác nhau. Khi đến hạn, người đi vay sẽ phải trả cho người cho vay - 9 - một khản tiền dôi ra ngoài số tiền vốn gọi là tiền lãi. Tỷ lệ phần trăm của số tiền lãi trên số tiền vốn gọi là lãi suất. Theo Sammuelson: “Lãi suất là giá của người đi vay phải trả cho người cho vay để sử dụng một khoản tiền trong một khoản thời gian xác định”. 2. Đặc điểm: Tính cạnh tranh: Lãi suất huy động vốn hình thành trên cơ sở cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại(NHTM), Tổ chức tín dụng(TCTD)… Tính cạnh tranh của lãi suất càng được thể hiện rõ khi hệ thống các tổ chức tham gia cung cấp tín dụng ngày càng nhiều. Mức lãi suất phải hấp dẫn thì mới thu hút được khách hàng tham gia. Do vậy, mỗi NHTM, TCTD muốn phát triển được hệ thống của mình đều phải đưa ra được một mức lãi suất có khả năng cạnh tranh đối với các NHTM, TCTD khác nhằm lôi kéo khách hàng về phía mình. Tính linh hoạt: Lãi suất tín dụng hình thành một cách linh hoạt, nhạy bén, thích ứng với mọi hoàn cảnh, đối tượng. Sự thay đổi thường xuyên của chính sách tín dụng phù hợp với sự biến đổi của cung, cầu về vốn vay, tỷ lệ lạm phát, thu chi Ngân sách Nhà nước, yếu tố tâm lý của người đi vay người cho vay trên thị trường tài chính. II. CÁC LOẠI HÌNH LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT - 10 - 1. Các loại hình lãi suất: Lãi suất có thể có nhiều cách phân chia khác nhau như phân loại theo nội tệ ngoại tệ, phân theo nghiệp vụ kinh doanh của các TCTD, phân loại theo thời gian hay phân loại theo nội dung kinh tế Ở đây, ta chia lãi suất trên thị trường theo các nhân tố tác động thành 2 nhóm: Lãi suất thị trường tự do, thay đổi do ảnh hưởng của quan hệ cung - cầu trên thị trường: Bao gồm lãi suất các loại tín phiếu kho bạc, tiền gửi, chứng chỉ tiển gửi (L/C), lãi suất trên thị trường liên Ngân hàng, lãi suất của các khoản tín dụng ngắn hạn của các NHTM cho các doanh nghiệp vay, là mức lãi suất cao nhất trên thị trường tiền tệ, lãi suất của các NHTM lớn áp dụng cho các doanh nghiệp có uy tín là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường này thường gọi là lãi suất cho vay cơ bản(Prime Rate Bank Loans). Lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố: Được xác định dựa trên quan hệ cung cầu vốn trên thị trường tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước xác định tuỳ thuộc vào mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô… Bao gồm: lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất định hướng trên thị trường liên Ngân hàng, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở… 2. Các loại chính sách lãi suất: [...]... - SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 1 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY Trước đây NHNN ấn định một trần lãi suất cho vay, ví dụ như trần 0.85%/tháng vào thời điểm trước tháng 8 /2000 Thực tế là trong năm 1999, các NHTM đã không theo kịp đợt hạ trần lãi suất của NHNN , kết quả là lãi suất cho vay ngắn... loại thị trường tiền tệ với nhau cũng kém chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn 2 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY Sau khi thực hiện tự do hoá lãi suất, do sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lãi suất cho vay lên cao Dẫn tớ việc lãi suất thực tế trong - 27 - 3 năm từ năm 2001 đến năm 2003 là khá cao Trên thực tế. . .Chính sách lãi suất trần: Chính sách lãi suất trần là chính sách chỉ ấn định lãi suất cho vay tối đa Chính sách này khuyến khích việc huy động vốn tăng khả năng kiểm soát của chính phủ Chính phủ đưa ra một mức lãi suất nhất định áp đặt chung cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng cho toàn bộ nền kinh tế Chính sách lãi suất cố định: Lãi suất cố định là lãi suất mà Ngân hàng Nhà... NHTM cả về lãi suất huy động lãi suất cho vay Theo chính sách này thì sẽ không có sự cạnh tranh về lãi suất trên thị trường tài chính tín dụng do đó không thúc đẩy sự phát triển kinh tế Chính sách lãi suất tự do: Chính sách tự do hóa lãi suấtchính sáchchính phủ sẽ can thiệp khi mức lãi suất vượt quá mức lãi suất chung .Lãi suất tăng giảm hoàn toàn do những biến đổi trong cung cầu về... lãi suất thực tế dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiết kiệm tài chính - 18 - Tóm lại, lãi suất táctác động đến nhiều mặt đến nền kinh tế, đến sự phát triển tăng trưởng kinh tế Một chính sách lãi suất hợp lý sẽ vừa là điều kiện thu hút các khoản vốn nhàn rỗi, vừa để thúc đẩy đầu trong nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định 2 Vai trò vi mô Lãi suất là yếu tố thúc đẩy kinh. .. nghệ sự phát triển mang tính chu kỳ của nền kinh tế, cả các biến động về kinh tế, chính trị, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến lãi suất IV VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ - 15 - Lãi suất là một trong những biến số được quan tâm chặt chẽ nhất trong nền kinh tế, bởi lãi suất không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của mỗi chúng ta mà còn là một chỉ số đo lường sức khỏe của nền kinh tế Có... tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô dù có gây nên hiệu ứng tiêu cực đến hoạt động kinh tế Từ năm 1989 đến nay, chính sách lãi suất luôn được sử dụng để điều chỉnh nền kinh tếViệt Nam Sau khi đã kiềm chế giữ được lạm phát ở mức độ ổn định, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện hạ thấp dần khung lãi suất để khuyến khích hoạt động đầu mở rộng sản xuất kinh doanh,khôi phục kinh tế Có thể nói chính sách lãi suất. .. lãi suất cũ hoặc tăng lãi suất cơ bản trong cơ chế điều hành lãi suất mới đều có tác dụng làm tăng lượng tiền trong lưu thông ngược lại Một tác động khác của lãi suất đó là ảnh hưởng của nó tới đầu tư,tiết kiệm Có nhiều ý kiến khác nhau về tác động của lãi suất đến sự hình thành tiết kiệm, nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng mức lãi suấttác động đến quy mô tiết kiệm của nhân dân Nếu lãi. .. trò của lãi suất qua 2 nội dung là vai trò vĩ mô vai trò vi mô: 1 Vai trò Vĩ mô: Đối với Ngân hàng Nhà nước thì lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô Sự biến động của lãi suất trong quá trình điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế như đầu tư,tiêu dùng ,tiết kiệm,tỷ giá…qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước Trong nền kinh tế thị. .. nhà nước điều tiết cung cầu trên thị trường Lãi suất cơ bản của Việt Nam tiêu biểu cho đặc điểm của một thị trường tiền tệ chưa hoàn hảo Lãi suất cơ bản vẫn chênh lệch lớn với lãi suất thương mại - nơi gặp gỡ giữa cung cầu thực của thị trường Lãi suất cơ bản cũng chưa tương thích với các công cụ tài chính khác trên thị trường như lãi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất trái phiếu kho bạc Điều đó . rộng hơn và liên kết khu vực và hội nhập quốc tế. Với đề tài Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam”. - 1 - Luận văn: " ;Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" . SÁCH LÃI SUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG I. - 8 - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: "Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" pdf, Luận văn: "Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" pdf, Luận văn: "Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam" pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn