Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc

141 978 10
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 02:20

THANH TRA THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính Chương 2 Chương 2 HỆ THỐNG THANH TRA I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC II. THANH TRA NHÂN DÂN III. THANH TRA VIÊN I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm đặc điểm 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 3. Tổ chức hoạt động 1. Khái niệm đặc điểm Hệ thống CQTTNN là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, bao gồm CQTT được thành lập để giúp CQNN có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. (K1, Đ4 & Đ5 - LTT) 1. Khái niệm đặc điểm Được thành lập theo trình tự do pháp luật quy định; Có thẩm quyền do pháp luật quy định; Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng CQQLNN cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức nghiệp vụ của TTCP CQTT cấp trên. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật; 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Phòng ngừa chống THAM NHŨNG theo qui định của pháp luật; 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo. [...]... của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; TT tỉnh TT huyện 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT huyện (Đ15 - LTT) ④ Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT TT tỉnh ( 21 - LTT) ( 27 - LTT) 1, Trong QLNN 1, Trong QLNN về thanh tra: - Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh. .. (Đ15 - LTT) ( 21 - LTT) ( 27 - LTT) - Thanh tra vụ - Thanh tra vụ - Thanh tra vụ việc việc khác do Thủ việc khác do khác do Chủ tịch Chủ tịch Ủy Ủy ban nhân dân tướng Chính phủ ban nhân dân cấp huyện giao giao; cấp tỉnh giao; 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) ④ Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT TT tỉnh ( 21 - LTT) - Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT quyết. .. Thanh tra sở, Thanh tra huyện; 1, Trong QLNN về thanh tra: - Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; về thanh tra: - Chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) ④ Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT 1, Trong QLNN về thanh tra: - Chủ... PCTN; tiến hành TT, GQKN,TC PCTN theo quy định của PL ( 20 - LTT) là CQCM thuộc UBND cấp huyện, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp QLNN về công tác TT, GQKN, TC PCTN; tiến hành TT, GQKN,TC PCTN theo quy định của PL ( 26 - LTT) 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT tỉnh ② Tổng TTCP- Chánh thanh tra Thành Phó Tổng TTCP- - Phó Chánh TT phần Thanh tra viên- - Thanh. .. nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh 1, Trong QLNN về thanh tra: - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện về thanh tra: - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, Thanh. .. phủ, Thanh tra Chính phủ; 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) ④ Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT 1, Trong QLNN về thanh tra: - Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra TT tỉnh TT huyện 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT tỉnh (Đ15 - LTT) (Đ18 - LTT) 2, Trong hoạt 2, Trong hoạt ④ động thanh tra: động thanh Nhiệm tra: vụ, quyền... huyện ( 27 - LTT) 2, Trong hoạt động thanh tra: 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT tỉnh (Đ15 - LTT) ( 21 - LTT) - Thanh tra việc - Thanh tra việc thực ④ hiện chính sách, thực hiện chính Nhiệm sách, pháp luật, pháp luật vụ, nhiệm vụ, quyền nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của quyền hạn của Bộ, CQ Ủy ban nhân hạn thuộc CP, UBND dân cấp huyện; của cấp tỉnh; TT thanh tra đối... TT tỉnh) 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT tỉnh TT huyện (Đ15 - LTT) ( 21 - LTT) ( 27 - LTT) 1, Trong QLNN 1, Trong QLNN về 1, Trong QLNN ④ về thanh tra: thanh tra: về thanh tra: Nhiệm - Xây dựng chiến - Xây dựng kế hoạch - Xây dựng kế hoạch vụ, lược, Định hướng thanh tra trình Chủ thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân tịch Ủy ban nhân dân quyền chương trình, văn bản... Chánh TT huyện (Đ16 - LTT) ( 22 - LTT) ( 28 - LTT) 2, Quyền hạn: 2, Quyền hạn: Nhiệm 2, Quyền hạn: vụ, a) Quyết định việc a) Quyết định việc a) Quyết định việc thanh tra khi thanh tra khi phát quyền thanh tra khi phát phát hiện có hiện có dấu hiệu vi hạn của hiện có dấu hiệu dấu hiệu vi phạm pháp luật người vi phạm pháp luật phạm pháp luật chịu trách nhiệm chịu trách đứng chịu trách trước... thanh tra có duyệt tổ chức tổ chức thực hiện của thẩm quyền ban hành, thực hiện kế hoạch kế hoạch đó; đó; CQTT phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra; 3.1 Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) ④ Nhiệm vụ, quyền hạn của CQTT 1, Trong QLNN về thanh tra: - Lập kế hoạch thanh tra . THANH TRA VÀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính Chương 2 Chương 2 HỆ THỐNG THANH TRA I tra; ( 21 - LTT) 1, Trong QLNN về thanh tra: - Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện; ( 27 - LTT) 1, Trong QLNN về thanh. PL. ( 26 - LTT ) ) 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCP TT tỉnh TT huyện ② Thành phần - Tổng TTCP - Phó Tổng TTCP - Thanh tra viên - Chánh thanh tra - Phó Chánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc, CÁC CQ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG TH.TRA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn