Phân phối chương trình môn toán THPT

14 526 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 16:25

Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 10 – CƠ BẢN Cả năm 107 tiết Đại số 64 tiết Hình học 43 tiết Học kì I: 19 tuần = 55 tiết 33 tiết 22 tiết Học kì II: 18 tuần = 52 tiết 31 tiết 21 tiết ĐẠI SỐ CHƯƠNG MỤC TIẾT THỨ I-Mệnh đề - tập hợp (10 tiết) §1. Mệnh đề 1 Luyện tập 2 §2. Tập hợp 3 §3. Các phép toán trên tập hợp 4 Luyện tập 5 §4Các tập hợp số 6 §5Số gần đúng và sai số 7-8 Ôn tập chương I 9 Kiểm tra 1 tiết 10 II-Hàm số bậc nhất và bậc hai (8 tiết) §1.Đại cương về hàm số 11-12 §2.Hàm số y=ax+b 13 §3.Hàm số bậc 2 14 Luyện tập 15-16 Ôn tập chương II 17 Kiểm tra 1 tiết 18 III- Phương trình và hệ phương trình (10 tiết) §1.Đại cương về phương trình 19-20 §2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai 21-22 Luyện tập 23 - 24 §3.Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 25-26 Luyện tập 27 Thực hành giải toán trên máy tính 500MS 28 - 29 IV-Bất đẳng thức và bất phương trình + ôn tập kiểm tra học kì I (16 tiết) §1. Bất đẳng thức 30 - 31 Ôn tập học kỳ I 32 Kiểm tra học kỳ I 33 §2. Bất phương trình và hệ bất phương trình 1 ẩn 34 - 35 Luyện tập 36 §3. Dấu của nhị thức bậc nhất 37 Luyện tập 38 §4. Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn 39 Luyện tập 40 §5. Dấu của tam thức bậc hai Luyện tập 41 - 42 43 Ôn tập chương IV 44 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Kiểm tra 1 tiết 45 V- Thống kê (5 tiết) §4. Phương sai và độ lệch chuẩn 46 Thực hành giải toán trên máy tính 500MS 47-48 Luyện tập 49 Kiểm tra 1 tiết 50 VI- Góc lượng giác và công thức lượng giác (10 tiết) §1. Cung và góc lượng giác 51 - 52 Luyện tập 53 §2. Giá trị lượng giác của một cung 54-55 Luyện tập 56 §3. Công thức lượng giác 57,58, 59 Luyện tập 60 Ôn tập cuối năm và kiểm tra (3 tiết) Ôn tập cuối năm 61 - 62 Kiểm tra cuối năm 63 Trả bài kiểm tra cuối năm 64 HÌNH HỌC CHƯƠNG MỤC TIẾT I-Vectơ (13 tiết) §1. Các định nghĩa 1-2 §2. Tổng các vectơ 3-4 §3. Hiệu các vectơ 5 Luyện tập 6 §4. Tích của một vectơ với một số 7-8 Luyện tập 9 §5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10 Luyện tập 11 Ôn tập chương 12 Kiểm tra 1 tiết 13 II-Các hệ thức trong tam giác và trong đường tròn (13 tiết cả ôn tập, kiểm tra học kì I) §1. Giá trị lượng giác của một góc 14-15 §2. Tích vô hướng của hai vectơ 16-17 Luyện tập 18 §3. Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác 19-20 Ôn tập học kỳ I 21 Kiểm tra học kỳ I 22 §4. Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác 23-24 Luyện tập 25 Ôn tập chương 26 III-Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng +Ôn tập, kiểm tra học kỳ II (17 tiết) §1. Phương trình đường thẳng 27-28- 39-30 Luyện tập 31 Kiểm tra 1 tiết 32 §2.Phương trình đường tròn 33-34- 35 §3. Phương trình đường Elip 36-37- 38 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Luyện tập 39 Ôn tập chương III 40 Ôn tập cuối năm 41 Kiểm tra cuối năm 42 Trả bài kiểm tra cuối năm 43 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 10 - NÂNG CAO Cả năm 142tiết Đại số 92 tiết Hình học 50 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết 47 tiết 26 tiết Học kì II: 18tuần = 68 tiết 45 tiết 24 tiết ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Chương Bài Tiết thứ I – Mệnh đề tập hợp (13 tiết) 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến Luyện tập 1-2 3 2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học 4-5 Luyện tập 6 3. Tập hợp và các phép toàn trên tập hợp 7-8 Luyện tập 9 4. Số gần đúng và sai số 10-11 Ôn tập chương I 12 Kiểm tra 1tiết 13 II-Hàm số bậc nhất và bậc hai (10tiết) 1. Đại cương về hàm số 14-15-16 2 .Hàm số bậc nhất 17 Luyện tập 18 3. Hàm số bậc 2 19-20 Luyện tập 21 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 22 Kiểm tra 23 III-Phương trình và hệ phương trình (19 tiết kể cả kiểm tra và thực hnàh) 1. Đại cương về phương trình 24-25 2. Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai 1 ẩn 26-27 Luyện tập 28-29 3 .Một số phương trình qui về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai 30-31-32 Thực hành giải toán trên máy tính 500 MS 33-34 Kiểm tra 1 tiết 35 4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 36-37 Luyện tập 38 5. Một số ví dụ về giải hệ phương trình bậc hai hai ẩn 39-40 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III 41-42 IV – Bất đẳng thức và bất phương trình 1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức 43 Luyện tập 44 Ôn tập học kì I 45 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 (25 tiết kể cả Ôn tập kiểm tra KT ) Kiểm tra học kì I 46 Trả bài kiểm tra học kỳ1 47 Bất đẳng thức(tiếp) 48 2. Đại cương về bất phương trình 49 3. Bất phương trinh và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn 50-51 Luyện tập 52 4. Dấu của nhị thức bâc nhất 53-54 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 55-56 Luyện tập 57 6. Dấu của tam thức bậc 2 58-59 7. Bất phương trình bậc hai 60-61 Luyện tập 62 8. Một số phương trình và bất phương trình qui về bậc hai 63-64 Luyện tập 65 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 66 Kiểm tra 1 tiết 67 V – Thống kê (10 tiết cả thực hành giải toán trên máy tính cầm tay ) 1. Một vài khái niệm mở đầu 68 2. Trình bày một mẫu số liệu 69-70 Luyện tập 71 3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu 72-73 Thực hành giải toán trên máy tính 500MS hoặc tương đương 74-75 Ôn tập 76 Kiểm tra 1tiết 77 VI – Góc lượng giác và công thức lượng giác (12 tiết) 1. Góc và cung lượng giác 78-79 Luyện tập 80 2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác 81-82 Luyện tập 83 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt 84 4. Một số công thức lượng giác 85-86 Luyện tập 87 Ôn tập chương 88 Ôn tập kiểm tra cuối năm Ôn tập cuối năm 89-90 Kiểm tra cuối năm 91 Trả bài kiểm tra cuối năm 92 HÌNH HỌC Chương Mục Tiết thứ I- Vectơ (14 tiết) 1. Các định nghĩa 1-2 2. Tổng các vectơ 3 Luyện tập 4 3. Hiệu các vectơ 5 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 4. Tích của một vectơ với một số 6-7-8 Luyện tập 9 5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10-11 Luyện tập 12 Ôn tập chương I 13 Kiểm tra 1 tiết 14 II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (12 tiết kể cả Ôn tập, kiểm tra học kì I) 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ 15-16 2. Tích vô hướng của hai vectơ Luyện tập 17-18 19 3. Hệ thức lượng trong tam giác Luyện tập 20-21-22 23 Ôn tập chương II 24 Ôn tập cuối học kỳ I 25 Kiểm tra cuối kỳ I 26 III – Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng + Ôn tập và kiểm tra HKII (24tiết) 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng 27-28 2. Phương trình tham số của đường thẳng 29 Luyện tập 30 3. Khoảng cách và góc 31-32-33 Luyện tập 34 5. Đường tròn 35-36 Luyện tập 37 Kiểm tra 1 tiêt 38 6. Đường Elip 39-40 Luyện tập 41 7. Đường Hypebol 42- 43 8. Đường Parabol 44 Luyện tập 45 9. Ba đường Cônic 46 Ôn tập chương 47 Ôn tập cuối năm 48-49 Kiểm tra cuối năm 50 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 11- CƠ BẢN Cả năm 123 tiết Đại số và giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết Học kì I: 19 tuần =72 tiết 48 tiết 24 tiết Học kì II: 18 tuần = 51 tiết 30 tiết 21 tiết ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Chương Bài Tiết thứ I Hàm số lượng giác và phương 1. Các hàm số lượng giác 1 – 4 Luyện tập 5 2. Phương trình lượng giác cơ bản 6 – 9 Luyện tập 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 trình lượng giác. ( 21 tiết ) 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp 11 – 14 Bài tập 15 – 16 Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 17 Ôn tập chương I 18-19 20 Kiểm tra 45’ 21 II Tổ hợp và xác suất. ( 15 tiết) 1. Hai quy tắc đếm cơ bản 22-23 Luyện tập 24 2. Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 25-26 Luyện tập 27 3 . Nhị thức Newton 28-29 4. Phép thử và biến cố 30-31 5. Xác suất của biến cố Luyện tập 32-33 Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 34 Ôn tập chương II 35 Kiểm tra 45 phút 36 III Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân + Ôn tập, kiểm tra học kì II ( 12 tiết) 1. Phương pháp quy nạp toán học 37 – 38 2. Dãy số Luyện tập 39 – 40 41 3. Cấp số cộng Luyện tập 42 43 4. Cấp số nhân Luyện tập 44 45 Ôn tập chương III 46 Ôn tập học kỳ I 47 Kiểm tra Học kì I 48 IV Giới hạn. ( 14 tiết) 1. Giới hạn của dãy số Luyện tập 49-50-51 52 2. Giới hạn của hàm số Luyện tập 53-54-55 56-57 3. Hàm số liên tục Luyện tập 58-59 60 Ôn tập chương IV 61 Kiểm tra 45 phút 62 V Đạo hàm. + Ôn tập, kiểm tra cuối năm (16 tiết) 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 63 -65 2. Các quy tắc tính đạo hàm Luyện tập 66-67 68 3. Đạo hàm các hàm số lượng giác Luyện tập 69 70 Kiểm tra 45 phút 71 4. Vi phân 72 5. Đạo hàm cao cấp 73 Ôn tập chương V 74 Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 75-76 Ôn tập cuối năm 77 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Kiểm tra cuối năm 78 HÌNH HỌC Chương Bài Tiết I Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. ( 11 tiết) 1. Phép biến hình 2. Phép tịnh tiến Luyện tập 1 2 3. Phép đối xứng trục 3 4. Phép đối xứng tâm 4 5. Phép quay 5 6. Khái niệm phép dời hình, và hai hình bằng nhau Luyện tập 6 7 7. Phép vị tự 8 8. Phép đồng dạng 9 Ôn tập chương I 10 Kiểm tra 45 phút 11 II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song + ôn tập, kiểm tra học kì I (17 tiết) 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 12-13 2. Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song Bài tập 14 15 3. Đường thẳng và mặt phẳngsong song Bài tập 16-17 18 4. Hai mặt phẳng song song Bài tập 19-20 21 Ôn tập học kì I 22-23 Kiểm tra học kì I 24 .5 Phép chiếu song song 25 Ôn tập chương II 26 III Vectơ trong không gian và sự đồng phẳng của các vectơ + Ôn tập, kiểm tra cuối năm (18 tiết) 1. Vectơ trong không gian 27-28-29 2. Hai đường thẳng vuông góc 30-31-32 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Bài tập 33-34-35 Kiểm tra 45’ 36 4. Hai mặt phẳng vuông góc Bài tập 37-38 39 5. Khoảng cách Bài tập 40 41 - 42 Ôn tập cuối năm 43 Kiểm tra cuối năm 44 Trả bài kiểm tra cuối năm 45 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 11- NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tiết = 68 tiết Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Cả năm 140 tiết Đại số và giải tích 90 tiết Hình học 50 tiết Học kì I: 19tuần =72 tiết 46 tiết 26 tiết Học kì II: 18 tiết = 68 tiết 44 tiết 24 tiết II- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Chương Bài Tiết thứ I Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. ( 22 tiết ) 1. Các hàm số lượng giác Bài tập 1–,2-3-4 5 2. Phương trình lượng giác cơ bản 6 -7-8 Bài tập 9-10 3. Một số phương trình lượng giác đơn giản 11 – 16 Bài tập 17 – 18 Thực hành sử dụng máy tính casio fx – 500MS 19 Ôn tập chương I 20 – 21 KIỂM TRA 45 PHÚT 22 II Tổ hợp và xác suất + Ôn tập kiểm tra học kì I ( 24 tiết) 1. Hai quy tắc đếm cơ bản 23 -24 2. Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 25 – 27 Luyện tập 28 3 . Nhị thức Newton 29 – 30 4. Biến cố và xác suất của biến cố 31 – 32 Luyện tập 33 5. Các quy tắc tính xác suất 34 – 36 Luyện tập 37 KIỂM TRA 45 PHÚT 38 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc 39 Bài tập 40 Thực hành sử dụng máy tính casio fx – 500MS 41 Ôn tập chương II 42 - 43 Ôn tập học kì I 44-45 KIỂM TRA HỌC KÌ I 46 III Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. ( 13 tiết) 1. Phương pháp quy nạp toán học 47 – 48 2. Dãy số Luyện tập 49 – 50 51 3. Cấp số cộng Bài tập 52- 53 54 4. Cấp số nhân Bài tập 55- 56 57 Ôn tập chương III 58 KIỂM TRA 45 PHÚT 59 1. Dãy số có giới hạn 0 60 2. Dãy số có giới hạn 61 3. Dãy số dần đến vô cực 62 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 IV Giới hạn. ( 13 tiết) 4. Định nghĩa và một số định lý về giới hạn của hàm số 63 5. Giới hạn một bên 64 6. Một số quy tắc tìm giới hạn vô cực 65-66 7. Các dạng vô định Bài tập 67 68 8. Hàm số liên tục Bài tập 69-70 71 Ôn tập chương IV 72 KIỂM TRA 45’ 73 V Đạo hàm + Ôn tập, kiểm tra cuối năm ( 18 tiết) 1. Khái niệm đạo hàm 74-75 Luyện tập 76 2 . Các quy tắc tính đạo hàm 77-78-79 Bài tập 80 3. Đạo hàm các hàm số lượng giác 81-82 Bài tập 83 4. Vi phân 84 5. Đạo hàm cao cấp 85 Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay 86-87 Ôn tập chương V 88 Ôn tập cuối năm 89 KIỂM TRA CUỐI NĂM 90 HÌNH HỌC Chương Bài Tiết I Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. ( 14 tiết) 1. Mở đầu về phép biến hình 1 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình Bài tập 2 3 3. Phép đối xứng trục Bài tập 4 5 4. Phép quay và phép đối xứng tâm Bài tập 6 7 5. Hai hình bằng nhau 8 6. Phép vị tự 9- 10 7 . Phép đồng dạng 11 Ôn tập chương I 12 - 13 KIỂM TRA 45’ 14 II Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song + ôn tập kiểm tra học kì I 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Bài tập 15 - 16 17 2. Hai đường thẳng song song - Bài tập 18 – 19 20 3. Đường thẳng song song mặt phẳng Bài tập 21- 22 23 4. Hai mặt phẳng song song 24 Ôn tập học kì I 25 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 (17 tiết) KIỂM TRA HỌC KÌ I 26 Trả bài học kì I 27 4. Hai mặt phẳng song song Bài tập 28 29 5. Phép chiếu song song 30-31 Ôn tập chương II 32-33 III Vectơ trong không gian và sự đồng phẳng của các vectơ + ôn tập và kiểm tra học kì II ( 19 tiết) 1. Vectơ trong không gian và sự đồng phẳng của các vectơ 34-35 2. Hai đường thẳng vuông góc Bài tập 36-37 38 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Bài tập 39- 40 41 KIỂM TRA 45 PHÚT 42 4. Hai mặt phẳng vuông góc Bài tập 43-44 45 5 . Khoảng cách Bài tập 46-47 48 Ôn tập chương III 49 Ôn tập cuối năm 50 KIỂM TRA CUỐI NĂM 51 Trả bài kiểm tra cả năm 52 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Cả năm : 37 tuần= 123 tiết Học kì I: 19 tuần= 72 tiết; Học kì II: 18 tuần = 51 tiết Cả năm 123 tiết Đại số và Giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết 48 tiết 24 tiết Học kì II: 18 tuần = 52tiết 31 tiết 21 tiết ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH (78 TIẾT) Chương Bài Tiết thứ I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (20 tiết) 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Luyện tập 1 - 2 2. Cực trị của hàm số Luyện tập 3 - 5 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Luyện tập 6 - 8 4. Đường tiệm cận Luyện tập 9 - 11 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 12 - 17 Ôn tập 18 - 19 Trường THPT Hoàng Văn Thụ [...].. .Phân phối chương trình môn Toán Kiểm tra 45’ II Hàm số luỹ 1 Luỹ thừa , luyện tập thừa, hàm số mũ 2 Hàm số luỹ thừa, luyện tập và hàm số lôgarit 3 Lôgarit (19 tiết) Luyện tập 4 Hàm số mũ Hàm số lôgarit 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit Luyện tập 6 Bất phương trình mũ và lôgarit Luyện tập Ôn tập Kiểm tra 45’ III Nguyên hàm, 1 Nguyên hàm Tích phân và ứng Thực hành giải toán trên máy... 7 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm 15 – 17 phân thức hữu tỷ 8 Một số bài toán thường gặp về đồ thị 18-19 - 20 Luyện tập Ôn tập chương I 21 - 22 Kiểm tra 45 phút 23 1 Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 24 - 25 Luyện tập 2 Luỹ thừa với số mũ thực 26 - 27 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Chương Bài Tiết thứ lôgarit Luyện tập (25 tiết kể cả 3 Lôgarit... 63 64 - 65 66 - 67 68 69 70-71 72 73 74 - 78 HÌNH HỌC (45 TIẾT) Chương I Khối đa diện ((12 tiết) Bài 1 Khái niệm về khối đa diện 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện Ôn tập Kiểm tra 45’ Trường THPT Hoàng Văn Thụ Tiết thứ 1-3 4-5 6-9 10 - 11 12 Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Chương Bài Tiết thứ II Mặt nón, mặt 1 Khái niệm về mặt tròn xoay... năm 81 – 82 năm Kiểm tra cuối năm 83 (10tiết) Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 84 – 90 HÌNH HỌC (50 TIẾT) Chương I Khối đa diện và thể tích của Bài 1 Khái niệm về khối đa diện 2 Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các Trường THPT Hoàng Văn Thụ Tiết thứ 1–2 3–5 Phân phối chương trình môn Toán chúng (14 tiết) Năm học 2011 - 2012 khối đa diện 3 Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện... Phương trình mũ và lôgarit 36-37-38 Kiểm tra 45 phút 39 8 Hệ phương trình mũ và lôgarit 40-41 Luyện tập 9 Bất phương trình mũ và lôgarit 42-43 Thực hành máy tính 44-45 Ôn tập chương II 46 Ôn tập học kỳI 47 Kiểm tra học kỳ I 48 III Nguyên 1 Nguyên hàm 49-50 hàm, Tích phân 2 Một số phương pháp tìm nguyên hàm- Luyện tập 51-52-53 và ứng dụng 3 Tích phân 54-55 (18 tiết) 4 Một số phương pháp tính tích phân. .. tập 22 - 23 Kiểm tra học kỳ I 24 III Phương 1 Hệ toạ độ trong không gian 25 - 28 pháp toạ độ 2 Phương trình mặt phẳng 29 - 33 trong không gian Kiểm tra 45’ 34 18 tiết) 3 Phương trình đường thẳng trong không gian 35 - 38 Ôn tập 39-40-41 Kiểm tra 42 Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 43 - 45 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tuần = 68... 20 21 - 23 24- 25 26 - 28 Học kỳ II III Nguyên hàm, 2 Tích phân Luyện tập Tích phân và ứng 3 ứng dụng của tích phân trong hình học dụng Ôn tập (12 tiết) Kiểm tra 45’ IV Số phức 1 Số phức (11 tiết kể cả 2 Cộng, trừ và nhân số phức thực hành giải 3 Phép chia số phức toán) 4 Phương trình bậc hai với hệ số thực Ôn tập Kiểm tra 45’ Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay Ôn tập kiểm tra Ôn tập cuối năm... phương pháp tính tích phân 56-57-58 Luyện tập Thực hành máy tính 59 Kiểm tra 45’ 60 5 ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng 61-62 6 ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể 63-64 Luyện tập Ôn tập 65-66 IV Số phức 1 Số phức 67-68-69-70 (14 tiết) Luyện tập 2 Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai 71-72-73 Luyện tập Kiểm tra 45’ 74 3 Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng 75-76-77... nón Khối nón Ôn tập Kiểm tra học kỳ I III Phương 1 Hệ toạ độ trong không gian pháp toạ độ 2 Phương trình mặt phẳng trong không Luyện tập gian Kiểm tra 45’ (19 tiết) 3 Phương trình đường thẳng Luyện tập Ôn tập Ôn tập cuối Ôn tập cuối năm năm Kiểm tra cuối năm (5tiết) Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp Trường THPT Hoàng Văn Thụ 6–8 9 – 11 12 – 13 14 15 - 17 18 19 – 20 21-22 23-24 25 27 - 31 32 - 35 36 37 -... 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tuần = 68 tiết Cả năm 140 tiết Đại số 92 tiết Hình học 50 tiết Học kì I:19 tuần 73 tiết 48 tiết 25 tiết Học kì II: 18 tuần 69 tiết 44 tiết= 3x13+5x1 25 tiết=13+4x3 Chương Chương I Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (23 tiết) II Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số GIẢI TÍCH (90 TIẾT) Bài Tiết thứ 1 Tính đơn điệu của hàm số 1-2 Luyện tập 2 Cực trị của . 45 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 11- NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tiết = 68 tiết Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán. Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 10 – CƠ BẢN Cả năm 107 tiết Đại số 64 tiết Hình. đường tròn 33-34- 35 §3. Phương trình đường Elip 36-37- 38 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Luyện tập 39 Ôn tập chương III 40 Ôn tập cuối năm 41 Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn toán THPT, Phân phối chương trình môn toán THPT, Phân phối chương trình môn toán THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn