HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 2020 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ HÓA

14 447 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2014, 09:15

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 20112020 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ HÓALà nhà phân phối chính thức của hãng Kodak các sản phẩm: Máy quét tài liệu, máy quét khổ lớn quét sách, các thiết bị ghi đọc vi phim.Cung cấp các giải pháp phần mềm nhận dạng và quản lý dữ liệuĐược thành lập vào đầu 2009 bởi các sáng lập viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa dữ liệu. Phục vụ nhu cầu thiết thực cho văn phòng hiện đại. Đem những trang văn bản vào Thế giới số nhanh chóng đơn giản an toàn – hiệu quả    •  !"#  $!%& #'()&*+,- • ./0123,!45!" Được thành lập vào đầu 2009 bởi các sáng lập viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa dữ liệu. Ph)c v) nhu cầu thi*t thực cho văn ph,ng hiện đ-i. Đem những trang văn bản vào Th* giới số nhanh chóng - đơn giản - an toàn – hiu quả !"!#$!%& 6)7%89*:,);*0)87<=" >8!?,@AB !",235!"-6C<*75   ,7D 8E *F 89  !@ +  *0 3="> '(  !"  #  $% $"  !" &  # ' &% ( ')$%$"*+!,-'.# !/!0 )'* G.H"3BI9JK.,K> GJ$,LMN7< 1223 1242 52647 2 42 12 82 52 92 Doanh thu qua cc năm +,$$+,$-!,$./0,$ O-6E,L8P#L8!?,@B !1223,$ 42: 52: 82: 12: Nhân sư & %42; & 9<42; & 8<9; & 08; I-Q*8L*R879 !1223,$ 1223 1242 1244 2 922 4222 4922 1222 551 671 4=92 S-> &0?@A !1223,$ T-B!C &DEF, G0, !1223,$ M-H$%IJ- O-K,  0C?)L0 !124 I-*, M! T-N%O#-!GO">%)LP'- #QM!R S- /0( [...]...Cơ hội 1 Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi gia nhập WTO 2 Chính phủ Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng chính phủ điện tư 3 Các doanh nghiệp trong nước ngày càng được tiếp xúc với phương pháp quản lý hiện đại Cơ hội 4 Thị trường trong lĩnh vực này mới hình thành Thách thức 1 Về phần cứng có nhiều đối thủ cạnh tranh các dòng... 0.1 0 0.09 0.07 Kodak Canon Epson 0.15 Fujitsu HP Overall 26-40ppm 41-60ppm 60-90ppm Thách thức 2 Về phần mềm thì có nguy cơ cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty nội địa trong tương lai 3 Hình thức quản lý dữ liệu truyền thống còn phổ biến 4 Nền kinh tế vẫn chưa thoát ra khoi giai đoạn khủng hoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 2020 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ HÓA, HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 2020 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ HÓA, HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 2020 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ HÓA

Từ khóa liên quan