Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

29 1,028 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 11:20

Chương 8 MÁY NÉN I) KHÁI NIỆM: I.1) Các thông số chính : • Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ • Năng suất, ký hiệu Q: I.2) Phương trình trạng thái khí: I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: Vậy công tiêu hao trong quá trình là : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo và nguyên lý máy nén một cấp II.3) Tính năng suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: . tầng sôi thông dụng như sau:  Thiết bị một tầng sôi 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI  Thiết bị nhiều tầng sôi 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI. SÔI (tt) 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bị tầng sôi nhiều ngăn 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt) 7. CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt) . làm việc trong thiết bị tầng sôi chia cho vận tốc tới hạn – ký hiệu K v k v v v K = 6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT (tt) 6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT (tt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot, Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot, Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot