nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk

95 624 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC BUÔN MA THUỘT, NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người HDKH: TS. Võ Thị Phương Khanh BUÔN MA THUỘT, NĂM 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa ñược ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. BMT, ngày 28/11/2010 Người cam ñoan Cao Bình LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc ñến: TS. Võ Thị Phương Khanh, người ñã dạy dỗ, gần gũi, tận tình hướng dẫn, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi, giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường cũng như thời gian thực hiện ñề tài. Ban giám hiệu cùng toàn thể quý phòng ban ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Quý thầy trong trường, các thầy trong khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ, ñặc biệt là các thầy trong bộ môn Sinh ñã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt ba năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Tây Nguyên. Các thầy giáo, cán bộ, nhân viên quản lý phòng thí nghiệm ñã tạo ñiều kiện tốt nhất ñể cho tôi hoàn thành ñề tài của mình. Cuối cùng, cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc ñến gia ñình, bạn bè gần xa, ñặc biệt là các bạn học viên lớp Sinh học thực nghiệm K2 ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài. Xin chân thành cảm ơn! BMT, ngày 28/11/2010 Học viên Cao Bình MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1 1.1. Đặt vấn ñề………………………………………………………………… ….1 1.2. Mục tiêu của ñề tài…………………………………………………………… 2 1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn………………………………………………….2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học……………………………………………………… ….2 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn……………………………………………………… ….2 1.4. Giới hạn của ñề tài 2 PHẦN I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………… 3 1.1 .Đại cương về các chủng vi khuẩn sinh …………………………………… ….3 1.1.1. Vi khuẩn Azotobacter sp…………………………………………………… ….4 1.1.2. Bradyrhizobium……………………………………………………………….….5 1.1.3. Azospirillum……………………………………………………………………….6 1.1.4. Vi khuẩn Rhizobium sp………………………………………………………….7 1.2. Sự hình thành và vai trò của IAA………………………………………… ….8 1.2.1. Sơ ñồ cấu tạo của IAA…………………………………………………….9 1.2.2. Sự phân bố của IAA……………………………………………………….9 1.2.3 Sinh tổng hợp IAA………………………………………………………….9 1.3. Tình hình nghiên cứu… …………………………………………………… 11 1.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước… ………………………………….…11 1.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới…… 12 PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…… …………… 14 2.1. Nội dung nghiên cứu…… ………………………………………………… 14 2.2. Vật liệu và ñịa ñiểm nghiên cứu…… ……………………………………… 14 2.2.1. Vật liệu nghiên cứu……………………………………………… 14 2.2.2. Địa ñiểm nghiên cứu…………………………………………… …… 14 2.2.3. Thời gian nghiên cứu………………………………………………… 14 2.3. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….…14 2.3.1. Phương pháp thu mẫu………………………………………… …… 14 2.3.2. Phương pháp phân lập…………………………………………………15 2.3.3. Phương pháp mô tả ñặc ñiểm hình thái khuẩn lạc và tế bào các vi khuẩn sinh IAA phân lập……………………………………………… ……….…15 2.3.4. Phương pháp ñánh giá khả năng tạo IAA của các chủng vi khuẩn phân lập…………………………………………………………………………….15 2.3.5. Phương pháp ñánh giá khả năng tạo IAA của các chủng vi khuẩn tuyển chọn trong các môi trường nuôi cấy khác nhau. …………………… 17 2.3.6. Phương pháp ñánh giá khả năng tạo IAA của các chủng vi khuẩn tuyển chọn trong các môi trường nồng ñộ Tryptophan khác nhau……17 2.3.7. Phương pháp ñánh giá khả năng tạo IAA của các chủng vi khuẩn theo thời gian nuôi cấy. ………… ………………………………………………18 2.3.8. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch nuôi cấy vi khuẩn 2.3.9. sinh IAA tuyển chọn ñến quá trình nẩy mầm của hạt ñậu tương 18 PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN…………………………………… 19 3.1. Mô tả ñặc ñiểm hình thái khuẩn lạc và tế bào các vi khuẩn sinh IAA phân lập tại Easup – Đăk Lăk………………………………………………………… …19 3.2. Đánh giá khả năng sinh IAA của các chủng vi khuẩn phân lập………… …27 3.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố ñến khả năng sinh IAA của các chủng vi khuẩn tuyển chọn………………………………………………………………….….…30 3.3.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy……………………………… …31 3.3.2.Ảnh hưởng của nồng ñộ tryptophan………………………………….….34 3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy ………………………………….….36 3.4. Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh IAA ñến quá trình nảy mầm của hạt ñậu tương……………………………………………… … 38 3.4.1. Ảnh hưởng ñến sự nảy mầm hạt ñậu tương………………… 39 3.4.2. Ảnh hưởng ñến sự sinh trưởng rễ mầm ñậu tương……………………… 40 3.4.3. Ảnh hưởng ñến sinh trưởng của thân mầm……………………………… 42 3.4.4. Ảnh hưởng ñến trọng lượng khô của rễ ñậu tương ………………… 43 PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………… …… 45 4.1 Kết luậ…………………………………………………………………… 45 4.2 Kiến nghị………………………………………………………………… 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 47 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 VK Vi khuẩn 2 Tryp Tryptophan 3 IAA Acid indol acetic 4 MT Môi trường 5 dd Dung dịch 6 Nñ Nồng ñộ 7 CT Công thức 8 TBC Trung bình cộng DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Hình thái khuẩn lạc và tế bào các chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược trên ñất trồng và nốt sần ñậu tương……………………………… ….21 Hình 3.2: Hình thái khuẩn lạc và tế bào các chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược trên ñất trồng và nốt sần ñậu phộng…………………… ……………23 Hình 3.3: Hình thái khuẩn lạc và tế bào các chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược trên ñất trồng và nốt sần ñậu ve……………………………………24 Hình 3.4: Hình thái khuẩn lạc và tế bào các chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược trên ñất trồng ngô…………………………………………… ………26 [...]... vi sinh v t này u m t trong c u c a các nhà khoa h c, trong nh m Các t cũng như trong các v t li u Theo nghiên t còn m t nhóm các vi sinh v t còn kh năng s n sinh ch t kích thích sinh trư ng cho cây tr ng, ó là kh năng sinh t ng h p IAA (indol acetic acid) Nh ng vi khu n thu c chi Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Bradyrhizobium, Pseudomonas, Bacillus [1,2,11,24] kh năng này m b o s... vi c khai thác, s d ng và b o t n các ch ng vi sinh v t giá tr cho và cây tr ng là vi c làm h t s c c n thi t Trên s th c t nghiên c u t ó, chúng tôi ti n hành tài “ Phân l p và tuy n ch n các ch ng vi khu n sinh IAA trong t t i CưM’Lan, huy n EaSoup, t nh 1.2 M c tiêu c a k L k” tài Phân l p và tuy n ch n các ch ng vi khu n kh năng t o IAA trong tt i CưM’Lan, huy n Easoup, t nh ăk Lăk. .. nghiên c u c a tài, chúng tôi nghiên c u các n i dung sau: 1 Phân l p, mô t c i m hình thái c a các ch ng vi khu n kh năng t o IAA t i CưM’Lan, huy n Easoup, t nh ăk Lăk 2 Nghiên c u kh năng t o IAA c a các ch ng vi khu n thu th p 3 Nghiên c u m t s y u t nh hư ng n kh năng t o IAA c a các vi khu n tuy n ch n 4 Bư c u kh o sát nh hư ng c a dung d ch nuôi c y vi khu n sinh IAA s n ym mc ah t 2.2... ngu n nitơ, khi c ng sinh v i cây năng s d ng nitơ không khí Khi s ng ti m sinh trong môi trư ng, chúng m t kh năng c u, vi khu n n t s n kh t ho c ư c nuôi c y trên nh nitơ, lúc ó chúng nitơ s n có, nh t là các ngu n amôn và nitrat Chúng th acid amin, m t s th ng hóa các ngu n ng hóa t t các lo i ng hóa pepton [23] Ngoài ra chúng còn kh năng sinh IAA kích thích s sinh trư ng và phát tri... Ngoài kh năng c kh nitrat, ch ng l i vi khu n gây b nh th i lá nh nitơ chúng còn kh năng cây dâu t m [12] Azospirillum kh năng sinh t ng h p các hoormon tương t các hoormon sinh trư ng th c v t như IAA (indol acetic acid) , gibberelin, cytokinin [27] Azospirillum th kích thích th c v t sinh trư ng b i s kích thích hình thành r , tăng dài r [15, 17] 1.1.4 Vi khu n Rhizobium sp Rhizobium Vi khu... và n t s n c a cây kh năng c nh t Que Tròn u tương, vi khu n ư c phân l p th nh N2 nhưng d a vào môi trư ng c thù trư ng b sung tryptophan thì các ch ng vi khu n này phân l p là môi u kh năng sinh IAA Tuy nhiên kh năng sinh IAA c a các ch ng phân l p không như nhau, do ó sau khi phân l p, vi c sàng l c và tuy n ch n là i u c n thi t c i m hình thái c a các ch ng vi khu n sinh IAA ư c phân... u 3.1: Kh năng sinh IAA c a các ch ng vi khu n trên môi trư ng YMA…… .29 Bi u 3.2: nh hư ng c a môi trư ng nuôi c y n kh năng sinh IAA c a các ch ng vi khu n tuy n ch n…….………………………………………… ….32 Bi u 3.3: nh hư ng c a n ng tryptophan n kh năng sinh IAA c a các ch ng vi khu n………….…………………………………………… ……….35 Bi u 3.4: nh hư ng c a th i gian nuôi c y c a các ch ng vi khu n n kh năng sinh IAA………….……………………………………………... 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c Thu th p các ch ng vi khu n trong môi trư ng IAA - ch t kích thích sinh trư ng c a th c v t, a phương kh năng t o b ot ns a d ng sinh h c c a vi khu n giá tr trong môi trư ng 1.3.2 Ý nghĩa th c ti n Tuy n ch n và ánh giá kh năng t o IAA c a các ch ng vi khu n trong là bư c tr ng T u trong công vi c làm phong phú các t i tư ng vi sinh v t l i cho cây ó góp ph n nâng cao... Vũ Thuý Nga và các c ng s cũng ã nghiên c u s khu n và nh hư ng c a môi trư ng nuôi c y nh hư ng c a m t vi n kh năng sinh t ng h p IAA c a vi khu n Bradyrhizobium [24 ] Năm 2003 Ph m Bích Hiên, Ph m Văn Toàn (Vi n khoa h c k thu t Vi t Nam) ã nghiên c u và tuy n ch n ư c m t s ch ng Azotobacter a ho t tính kh năng sinh IAA ng d ng vào làm phân vi sinh ch c năng [15] 1.3.2 Tình hình nghiên c u trên... v t li u Vi sinh v t là nh ng sinh v t c u t o ơn gi n, kích thư c r t nh bé m t thư ng khó th quan sát ư c, tuy nhiên s lư ng c a chúng thì vô cùng l n Vi khu n là m t nhóm sinh v t s lư ng l n trong th gi i vi sinh v t Ph n l n chúng s d ng ngu n dinh dư ng m t môi trư ng t hay xác bã th c v t và c bi t m t s loài vi khu n kh năng s d ng nitơ t không khí Nh ng sinh v t này vai trò . CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC . CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM. và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng tạo IAA trong ñất tại xã CưM’Lan, huyện Easoup, tỉnh Đăk Lăk. 1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 1.3.1. Ý nghĩa khoa học Thu thập các chủng vi khuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk, nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk, nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan